główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2019

 

Kontrole w roku 2019

1Wojewoda Śląski za pośrednictwem funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej  Policji w Katowicach.11.01.2018 r. - 18.01.2018 r. "Sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez strażników miejskich czynności służbowych w ramach uprawnień ustawowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o strażach gminnych w okresie od 01.01.2018 r. do dnia kontroli.
Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia  określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
2. Dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie do sądu wniosków o ukaranie."

Protokół
kontroli

 

Wystąpienie
pokontrolne

2

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie

30.04, 7.05, 10.05.2019 r.Przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy.Wystąpienie pokontrolne
3.    
artykuł nr 2

Rok 2018

Lp.Nazwa podmiotu kontrolującegoOkres prowadzenia kontroliZakres tematyczny kontroliWyniki kontroli

Kontrole w roku 2018

1Archiwum Państwowe w Częstochowie.14.12.2018 r. - 14.12.2018 r. "Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Straży Miejskiej w Częstochowie: - kontrola materiałów archiwalnych wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacji niearchiwalnej powstałej i zgromadzonej w Straży Miejskiej w Częstochowie bez względu na miejsce i tytuł przechowywania  tych materiałów lub dokumentacji w zakresie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej."

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

2    

 

artykuł nr 3

Rok 2017

 

Lp. Nazwa podmiotu kontrolującego Okres prowadzenia kontroli Zakres tematyczny kontroli Wyniki kontroli

Kontrole w roku 2017

1 Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Oddział w Częstochowie. 23.06.2017 r. - 27.06.2017 r. "Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych." Wystąpienie pokontrolne
2  Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Oddział w Częstochowie.  08.09.2017 r. - 11.09.2017 r.  "Ocena wykonywania przez pracodawcę obowiązku rejestrowania wypadku przy pracy i sporządzania dokumentacji powypadkowej." Umorzenie postępowania
3        
4        

 

artykuł nr 4

Rok 2016.

 

Lp. Nazwa podmiotu kontrolującego Okres prowadzenia kontroli Zakres tematyczny kontroli Wyniki kontroli

Kontrole w roku 2016

1 Najwyższa Izba Kontroli 01.03.2016 r.
- 01.04.2016 r.
"Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom" Wystąpienie pokontrolne
2  Najwyższa Izba Kontroli  13.05.2016 r.
- 07.06.2016 r.
 "Przygotowanie Straży Miejskiej i realizacja kontroli związanych z ochroną powietrza"  Wystąpienie pokontrolne
3        
4