główna zawartość
artykuł nr 1

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

- zgłoszenia przyjmowane są pod bezpłatnym, całodobowym numerem telefonu 986 lub 112 (prosić Straż Miejską), oraz 0 34 378 51 70,
- zgłoszenia pisemne należy kierować na adres: 42-203 Częstochowa, ul. Krakowska 80 bl.3,
- zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować na adres
smiejska@czestochowa.um.gov.pl

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Częstochowie za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach informacyjnych.

W ramach skarg i wniosków Komendant Straży Miejskiej przyjmuje codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30 (we wtorki do godz.17:00, w piątek do godziny 15:00).
W przypadku nieobecności Komendanta petenci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta, Naczelników Oddziałów lub wyznaczoną osobę.