REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Ewidencja Pracowników
Komórka prowadząca:
Oddział Organizacyjno-Prawny
Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 , z późn. zm.).
Opis:
Poświadczenie okresu zatrudnienia wydawane w celu ustalenia kapitału początkowego oraz stwierdzenia prawa do emerytur i rent można uzyskać w Oddziale Organizacyjno-Prawnym mieszczącym się w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie,ul. Krakowska 80 bl.3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (034) 368-31-92.
Udostępnianie:
Oddział Organizacyjno - Prawny po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku
Rejestr skarg i wniosków
Komórka prowadząca:
Oddział Organizacyjno-Prawny - Sekretariat
Podstawa prawna:
Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
Opis:
Udostępnianie danych z rejestru odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późniejszymi zmianami)
Udostępnianie:
Oddział Organizacyjno-Prawny - Sekretariat
Rejestr umów w sprawie zamówień publicznych
Komórka prowadząca:
Oddział Organizacyjno-Prawny
Podstawa prawna:
Art. 139, ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz 1655)
Opis:
Udostępnianie danych z rejestru odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późniejszymi zmianami)
Udostępnianie:
Dla osób, które wykażą interes prawny