główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje w sprawie ochrony danych osobowych "RODO"

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO)

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Częstochowie jest Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Krakowskiej 80 bl. 3.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: smiejska@czestochowa.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, a także za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (adres skrytki ePUAP: /smczest/SkrytkaESP).

Inspektor ochrony danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Straży Miejskiej w Częstochowie, a także przysługujących Państwu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Straży Miejskiej w Częstochowie za pośrednictwem adresu iod@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO [*]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Komendant Straży Państwa wniosek przekazał.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń [**] oraz podmioty, z którymi Straż Miejska zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Straży systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 - prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Polityka prywatności:
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach “www” Straży Miejskiej zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://sm.czestochowa.pl/index.php/polityka-prywatnosci-i-cookies/

[*] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) – nazywanego dalej RODO

[**] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 180)