główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór na wolne stanowiska pracy STRAŻNIKA MIEJSKIEGO - aplikanta - ROZSTRZYGNIĘTY.

Nasz znak:  SM-OOP.111.1.2020   Data: 8.01.2020 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

S T R A Ż N I K A M I E J S K I E G O - aplikanta

w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego
w Straży Miejskiej w Częstochowie


1.  Wymagania niezbędne :
1.1.  obywatelstwo polskie,
1.2.  ukończone 21 lat,
1.3.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw   publicznych,
1.4.  co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
1.5.  nienaganna opinia,
1.6.  dobry stan zdrowia (pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym),
1.7.  niekaralność sądowa (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe),
1.8.  uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Preferencje dodatkowe :
2.1  status osoby bezrobotnej,
2.2  wpis w książeczce wojskowej kategoria „A”,
2.3  uprawnienia instruktora taktyk i technik interwencji lub tp. uprawnień,
2.4  ukończone, pozytywnie zdanym egzaminem szkolenie podstawowe dla strażników gminnych według programu zawartego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich),
2.5  inne szkolenia sprawnościowe lub związane z ochroną porządku publicznego,
2.6  posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi,
2.7  wzrost powyżej 180 cm,
2.8  dyspozycyjność.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
3.1 ochrona porządku publicznego na terenie miasta Częstochowy.

4. Warunki pracy i płacy
4.1  służba patrolowa w terenie;
4.2  praca na pełny etat w systemie trzyzmianowym, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym;
4.3  wysokość wynagrodzenia zasadniczego wynosi minimum 2 730,00 zł brutto;
4.4  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi/ nie wynosi 6%.


5.  Wymagane dokumenty i oświadczenia :
5.1 list motywacyjny,
5.2 kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
5.3 kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5.4  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy - wzór do pobrania na stronie
http://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/index.php?idg=10&id=197&x=37&y=55
5.5  kopie innych dokumentów (świadectwa pracy itd.),
5.6  zaświadczenie o stanie zdrowia informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku strażnika miejskiego - aplikanta,
5.7  oświadczenie o niekaralności -  wzór do pobrania na stronie
http://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/index.php?idg=10&id=197&x=37&y=55
5.8  oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz książeczka wojskowa   do wglądu,
5.9 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy - wzór do pobrania na stronie
http://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/index.php?idg=10&id=197&x=37&y=55

OBOWIĄZEK OKAZANIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW DO WGLĄDU.

 Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie;
ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 107, 42-200 Częstochowa

w terminie od dnia 09.01.2020 r. do dnia 07.02.2020 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu z dopiskiem :

 „Oferta pracy na stanowisko strażnika miejskiego - aplikanta w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego w Straży Miejskiej w Częstochowie”

6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie jest Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Krakowskiej 80 bl. 3.
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Straży Miejskiej w Częstochowie pod adresem iod@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl .
  • Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy.
  • Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż zostało to określone w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej w Częstochowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 4 września 2013 r. z późn. zm. dostępnym na stronie internetowej BIP
  •  http://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/index.php?idg=10&id=198&x=37&y=44
  • Kandydat ma prawo do żądania od Straży Miejskiej dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Ogłaszający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania dokumentów.
 
Oferty niekompletne oraz wpływające poza terminem wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się na stronie internetowej BIP www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa. W ww. miejscach umieszczona zostanie również informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko.

 Kandydaci spełniający wszystkie wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów konkursu.
 Przed przystąpieniem do sprawdzianu sprawności fizycznej, kandydaci złożą oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w ww. sprawdzianie.
Informuje się o obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty) do wglądu, podczas każdego etapu procedury konkursowej.

Wzory dokumentów można również pobrać w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 107

Regulamin naboru umieszczony jest na stronie internetowej pod adresem:  http://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/index.php?idg=10&id=198&x=37&y=44  

Dodatkowe informacje : tel. /34/ 367-13-44

Nasz znak: SM-OOP.111.1.2020   Data: 17.02.2020 r.

==========================================================================================

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

strażnik miejski - aplikant

w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego

w Straży Miejskiej w Częstochowie

 (nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostaną zatrudnieni:

 

L.P.

Nazwisko

Imię

 

Miejsce zamieszkania

 

1

Ścigała

Dawid

Karolina

2

Marchewka

Dariusz

Częstochowa

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Do konkursu przystąpiło 11 osób.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów zapoznano z ilością uzyskanych punktów z przeprowadzonego sprawdzianu cech motorycznych i sprawdzianu pisemnego, co stwarzało możliwość wnoszenia do komisji konkursowej zastrzeżeń, które mogły być na bieżąco uwzględniane. Kandydaci nie mieli uwag do przedstawionych im wyników i ocen ww. etapów konkursu. W ten sposób wyłoniono dwie osoby spełniające wymagania konkursowe na stanowisko strażnika miejskiego - aplikanta w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego w Straży Miejskiej w Częstochowie,

  Komisja konkursowa wybrała do zatrudnienia dwóch kandydatów, którzy zgodnie z zapisem § 7 pkt 6 Zarządzenia Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie z dnia 4 września 2013 r. z późn. zm., uzyskali największą liczbę punktów i uzyskali powyżej 50% wymaganych punktów konkursowych.

 

Komendant

Straży Miejskiej w Częstochowie

mgr Artur Hołubiczko

 

Poniżej do pobrania skan papierowej wersji dokumentu w formacie pdf:

Dostępne kategorie:
Nabór na stanowiska