główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup i dostawa serwera oraz urządzenia klimatyzacyjnego dla Straży Miejskiej w Częstochowie.

UWAGA!

Dodano Informację o rozstrzygnięciu przetargu
w postaci załączników - skanów dokumentów
dla zadania 1 i dla zadania 2

 

***


 Dodano Informację o zmianie Specyfikacji istotnych warunków poniższego zamówienia dotyczącą zmiany we wzorze Umowy - załącznik nr 5 - oraz w związku z tym o przedłużeniu terminu składania ofert do 09.09.2008r. do godz. 10:00
 Skan informacji oraz poprawiony wzór umowy można pobrać poniżej w postaci plików w formaci tif.


 

   Częstochowa, dnia 18 sierpnia 2008 r.

 SM.I. 3410 - 3 / 08

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: SM.I. 3410 - 3 / 08.

Nazwa zadania:

Zakup i dostawa serwera oraz urządzenia klimatyzacyjnego
dla Straży Miejskiej w Częstochowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Straż Miejska w Częstochowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Straż Miejska w Częstochowie

ul. Krakowska 80 bl. 3

42-200 Częstochowa

http://sm.czestochowa.bip-gov.pl

straz_miejska@czestochowa.um.gov.pl

7.30 - 15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie:
w Komendzie Straży Miejskiej w Częstochowie

    ulica Krakowska 80 bl. 3, pokój nr 103.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 ZADANIE 1

 

 

Zakup i dostawa serwera CISC dla Straży Miejskiej w Częstochowie.

ZADANIE 2

 

Zaproponowanie, dostarczenie i montaż urządzenia klimatyzacyjnego
w pomieszczeniu serwerowni w Komendzie Straży Miejskiej
w Częstochowie.

 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

V. Termin wykonania zamówienia:

 

30 dni od daty podpisania umowy.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:


1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień.

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:


    2.1 Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

  2.2 Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

  2.3 Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi   w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

  2.4 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

  2.5 Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

  2.6 Nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 

 

 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:  

  3.1 Jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  3.2 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

  3.3 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  3.4 Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. 

  3.5 Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny. 

  3.6 Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 

  3.7 Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium   Waga 

CENA   100 %