główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowego systemu lokalizacji pojazdów i łączności radiotelefonicznej dla Straży Miejskiej w Częstochowie.

Nasz znak: SM-OOP.261.2.3.2015
Data: 07.05.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowego systemu lokalizacji pojazdów i łączności radiotelefonicznej dla Straży Miejskiej w Częstochowie.


Numer ogłoszenia: 106594 - 2015;
data zamieszczenia: 07.05.2015 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowego systemu lokalizacji pojazdów i łączności radiotelefonicznej dla Straży Miejskiej w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II. 1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup, dostawa oraz montaż i uruchomienie cyfrowego systemu lokalizacji pojazdów i łączności radiotelefonicznej dla Straży Miejskiej w Częstochowie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.11.21.00-4.
II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II. 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

(...)

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA  ORAZ SIWZ - DO POBRANIA PONIŻEJ W POSTACI SKANÓW PDF:

DOŁĄCZONO WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
DOŁĄCZONO ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU: