główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - ROZSTRZYGNIĘTY!

Data 08.12.2015 r. Nasz znak: SM-OOP.261.2.6.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakup i dostawa paliw ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 335222 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: strazmiejska.bip.czestochowa.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie , ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: strazmiejska.bip.czestochowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa paliw ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA nr 1 dotyczy: Zakup oleju napędowego ON do pojazdów Straży Miejskiej w Częstochowie oraz do generatora prądotwórczego stanowiącego własność Straży Miejskiej w Częstochowie spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) zgodnego z normą PN-EN 590 w łącznej ilości około 23 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA nr 2 dotyczy: Zakup paliwa benzyny bezołowiowej PB 95 do pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Częstochowie spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) zgodnego z polską normą PN-EN 228 w łącznej ilości około 12 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA nr 3 dotyczy: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie zgodnego z polską normą PN-C96024:2011 dla gatunku L1 w ilości około 20 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy.

(...)


Dołączonio zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (17-12-2015r.)

 

Dołączono wyjaśnienia treści SIWZ (11-12-2015r.)

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA  ORAZ SIWZ - DO POBRANIA PONIŻEJ W POSTACI SKANÓW PDF: