główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - ROZSTRZYGNIĘTO

Nasz znak: SM-OOP.261.1.2.2016
Data: 22.03.2016 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zakup paliw ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.

Numer ogłoszenia: 64350 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ui. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. l) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.
II. 1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.

(...)

 

DODANO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
do pobrania poniżej...

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA  ORAZ SIWZ plus WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - DO POBRANIA PONIŻEJ W POSTACI SKANÓW PDF: