artykuł nr 1

Archiwum Raportów dobowych Dyżurnego Straży Miejskiej 4

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego ujawniono 11 nastepujących zdarzeń : spożywanie alkoholu (5), osoby nietrzeźwe (2), zakłócenia porządku publicznego (3), osoby leżące (1).

 

Współpraca z Policją

 

* Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem VI Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie dzielnicy Raków. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

Ważniejsze wydarzenia

 

*

Ok. godz. 10.00 w Al.NMP w Częstochowie podczas podejmowania czynności służbowych wobec kierowcy pojazdu podoszło do słownego znieważenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zakłócenia porządku publicznego oraz odmowy podania informacji co do tożsamości własnej lub okazania dokumentu tożsamości osobie uprawnionej. W związku z powyższym mężczyznę dowiaziono do I Komisariatu Policji w Częstochowie i przekazano sprawę do dalszego prowadzenia.

 

* Ok. Godz. 10.25 w Al.NMP w Częstochowie podczas kontroli dokumentów kierowcy, który popełnił wykroczenie ujawniono , że kierowca nie posiada żadnych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. Na miejsce wezwano Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i przekazano sprawę do dalszego przowadzenia.

 

Wydarzenia z dn. 30.09.2009 r.

 

* W dniu 30.09.2009 r. zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.:zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (12) osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (13), spraw porządkowych (5), wykroczeń drogowych (11), zwierząt (1), awarii (4) oraz handlu (1).

 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 8 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5), spożywania alkoholu (2),oraz zakłócania porządku publicznego (1).

Ważniejsze wydarzenia

* W ciągu minionej doby nie zanotowano poważniejszych prób zakłócania szeroko pojętego porządku publicznego.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp.Bogusław Mraz


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

95


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

49

Kontrole placów zabaw

37

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

21

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

4

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

24

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

23

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

10

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

4

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

6

Kontrola gospodarki odpadami

6

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 01.02.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

73


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

28

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

6

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

23

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

7

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 01.02.2009r.

 

* W dniu 01.02.2009 r. Zarejestrowano 12 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (3), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (2), zakłóceń porządku i spokoju (4), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń na drogach (2), spraw porządkowych (1).

 

 

Ważniejsze wydarzenia

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 23.11.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

43


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

5

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

5

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

6

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

16

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


  


 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 23.11.2009r


 

 1. *W dn. 23.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 20 strażników. Zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (14), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (12) osób bezdomnych (5) , wykroczeń drogowych (6) , spraw porządkowych (3), awarii(1), zwierząt (3) niszczenia mienia lub zieleni (2), oraz zdarzeń kryminalnych (1).


 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 10 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych (1), osób leżących (1), zakłócania porządku publicznego (4) oraz zdarzeń drogowych (4).


 

Ważniejsze wydarzenia


 

* Ok. godz. 20:25 podczas kontroli klatki schodowej przy ul. Romera, napotkano bezdomnego 29-letniego mężczyznę . Podczas legitymowania i czynności sprawdzających okazało się że ów mężczyzna jest poszukiwany przez Policję . Ww. mężczyznę przekazano do III Komisariatu Policji.


 


 

Dyżurny Straży Miejskiej


*W dniu 20.11.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 25 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (18) spraw porządkowych (7).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 12 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 36 kontroli placów zabaw i terenów rekreacyjnych oraz 155 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Dziesięciokrotnie kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania, przebywają osoby bezdomne. Napotkane osoby informowano o możliwości pobytu w schronisku dla bezdomnych. Osoby odmawiały pomocy.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 2 posesje dokonano także 2 rekontroli.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.

*Minionej doby dwukrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Ważniejsze Wydarzenia

*W dniu dzisiejszym w rejonie podjasnogórskim podjęto interwencję w stosunku do czterech osób prowadzących publiczną zbiórkę ofiar bez zezwolenia. W stosunku do w/w osób skierowano Wnioski do Sądu.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Wydarzenia z dnia 09.01. 2007 r.

* W dniu 09.01. 2007r od mieszkańców przyjęto 12 telefonicznych zgłoszeń dotyczących min. osób bezdomnych ( 3 ),osób leżących w różnych punktach miasta ( 1 ) , zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej ( 4 ), nieprawidłowego parkowania ( 3) , zwierząt bez nadzoru ( 1 )

"Czystość i porządek"

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 28 posesji , dokonano także 2 rekontroli. W wyniku podjętych działań , 1 osobę ukarano mandatem a 16 osób pouczono.

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 14 uwag i informacje : MZD- (10) , WOŚ-UM-(1),MPK-(3)

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 9 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. W jednym przypadku osobę dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi , jedną przekazano Pogotowiu Ratunkowemu z uwagi na zły stan zdrowia a pozostałe odmawiały udzielenia sobie pomocy

,, Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 22 doraźne kontrole terenów szkół, 12 kontroli placów zabaw , 75 kontroli parkingów osiedlowych oraz 60 innych miejsc zagrożonych.

W ciągu minionego dnia podejmując interwencje z zakresu porządku w ruchu drogowym - strażnicy dziesięciokrotnie użyli blokad unieruchamiając nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Ogółem w efekcie podjętych czynności 4 kierujących ukarano w postępowaniu mandatowym, 6 kierowców pouczono .

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

*W jednym przypadku osobę która potrzebowała pomocy medycznej, przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

* Ważniejsze wydarzenia

* Ok. godz 12.40 na ul.Piłsudskiego 17 doszło do niegroźnej w skutkach kolizji drogowej pomiędzy pojazdami Opel i Renault. Sprawę przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia patrolowi Sekcji Ruchu Drogowego KMP.

* Ok. godz.13.50 również na ul.Piłsudskiego , ujawniono brak jakichkolwiek dokumentów u kierującego pojazdem m-ki Fiat - również i tę sprawę przekazano patrolowi policji drogowej.

Dyżurny Straży Miejskiej
* W dniu 13.08.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 29 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku i ciszy nocnej (18), nieprawidłowego parkowania (1), spraw porządkowych (5) , uciążliwości ze strony osób bezdomnych(2) psów bez nadzoru (3).

,,Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach realizacji programu " Bezpieczna Częstochowa" przeprowadzono 1 kontrolę terenów szkół , 3 kontrole placów zabaw, oraz 73 kontrole parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"

* Minionej doby przekazano sześć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta : ZO SITA ( 3), MPK (2), MZD ( 1 )

Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

Współpraca a policją

* Minionej doby działania patroli Straży Miejskiej były ukierunkowane nad zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego w terenie podjasnogórskim podczas wzmożonego ruchu pielgrzymkowego .
Ponadto w godz. porannych i popołudniowych oddelegowano 4 strażników do współpracy z Komisariatem I Policji celem pełnienia wspólnej służby w terenie podjasnogórskim. W czasie pełnienia służby nie odnotowano poważniejszych prób zakłócania ładu i porządku publicznego.

Ważniejsze wydarzenia

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 08.01.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

75

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

28

Kontrole placów zabaw

9

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

20

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

6

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

3

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

23

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

6

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

2

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

Wydarzenia z dn. 08. 1.2008r.

W dniu 08.01.2008r. zarejestrowano 30 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (6), uciążliwych osób bezdomnych (10), porządku drogowego (2) , zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (6), spraw porządkowych (5) , zwierząt bez nadzoru (1).

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80 , oddelegowano 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 27 osób. Minionej doby podczas kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych , 5 osób dowieziono do ogrzewalni .

 

 


Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski

 

 
*W dniu 15.02.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 55 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (18), spraw porządkowych (7), związanych z Akcją Zima (17), osób bezdomnych (2), nieprawidłowego parkowania (7), awarii (3), w sprawie nielegalnego handlu (1).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 40 obiektów. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima oraz przeprowadzono 5 rekontroli. W wyniku podjętych działań 22 osoby pouczono.

*Minionej doby przekazano 21 uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: TPSA -1, firma instalacyjna sygnalizacji -1, spółdzielnie mieszkaniowe -5, ZGM- 9, MZD-5.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 4 kontrole terenów szkół, 2 kontrole placów zabaw oraz 85 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu oraz inni strażnicy, zastosowali 12 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji, 5 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi, a 6 pouczono. Jedna interwencja jest jeszcze nie zakończona .

*W godzinach 7:30-17:00 dwóch oddelegowanych strażników uczestniczyło w pracach komisji Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kontrolującej stan techniczny i bezpieczeństwo wielkopowierzchniowych obiektów użyteczności publicznej.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osoby.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 16 kontroli miejsc gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem w wyniku podjętych kontroli, 3 osoby nietrzeźwe dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi oraz 1 osobę do ogrzewalni. W godzinach nocnych przebywało w ogrzewalni 19 osób.


Współpraca z Policją

*W godzinach 14:00-22:00 dwóch strażników oddelegowano do współpracy z funkcjonariuszami III Komisariatu Policji .

*Minionej doby 2 osoby, które potrzebowały pomocy medycznej, przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Wydarzenia z dn. 19.06.2008r.


W dniu 19.06.2008r. Zarejestrowano 34 zdarzenia i wnioski o pomoc lub
interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (9),osób
bezdomnych (2), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (13),
porządku drogowego (5) spraw porządkowych (2) oraz awarii (3).

Współpraca z Policją

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z
funkcjonariuszem Komisariatu IV Policji , celem pełnienia wspólnej służby
prewencyjnej w dzielnicy Stare Miasto.

Ważniejsze wydarzenia


* W godz. dopołudniowych oddelegowano strażnika do współpracy z BEL- Urzędu
Miasta


* Trzykrotnie wzywano zespoły wyjazdowe Pogotowia ratunkowego do osób
leżących w różnych punktach miasta a wymagających pomocy lekarskiej.We
wszystkich przypadkach osoby przewieziono do szpitala.


O godz. 10:25 pomiędzy parkingiem przy ul. Klasztornej a Domem Pielgrzyma ,
podjęto interwencję wobec trzech kobiet , które prowadziły publiczną zbiórkę
ofiar bez wymaganego przepisami zezwolenia. Osoby przesłuchano w siedzibie
SM , a następnie zwolniono, kierując jednocześnie wnioski o ukaranie do Sądu
Grodzkiego.Dyżurny Straży Miejskiej


Straż Miejska w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl.3
SM.I.1110 – 1 / 06
42-200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Referent w Oddziale Organizacyjno-Prawnym


1. Wymagania niezbędne :

1.1. Wykształcenie min. średnie administracyjne lub pokrewne.
1.2. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy tj. wykształcenie administracyjne, staż pracy.
1.3. Niekaralność za przestępstwo umyślne
1.4. Nienaganna opinia
1.5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy i kserokopiarkę.


2. Wymagania dodatkowe:

2.1. Praktyka w administracji.
2.2. Znajomość przepisów prawnych związanych z zadaniami wymienionymi poniżej.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. Obsługa sekretariatu polegająca na kompletnej obsłudze kancelaryjnej Straży Miejskiej w Częstochowie (wysyłanie, przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji, sporządzanie pism, kompletowanie spraw, czuwanie nad terminowością spraw, odnotowywanie spraw załatwionych).
3.2. Prowadzenie spraw inwentarzowych.
3.3. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

4.1. CV.
4.2. List motywacyjny.
4.3. Kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.
4.4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
4.5. Kwestionariusz osobowy (wzór dostępny w Komendzie Straży Miejskiej).
4.6. Kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
4.7. Kopie innych dokumentów – świadectwa pracy.
4.8. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
4.9. Zaświadczenie o niekaralności.


Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Straży Miejskiej w Częstochowie: Częstochowa 42-200, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 103 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko referenta ” w terminie do 20-01-2006 r.

Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej w Częstochowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa.

Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, powinny byś opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje : tel. /034/ 368-31-92.


Komendant Straży Miejskiej
w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko

Częstochowa, dnia 06 stycznia 2006 r.

Wydarzenia z dn. 12.08.2007r


W dniu 12.08.2007r zarejestrowano 33 zgłoszenia z wnioskiem o pomoc i interwencję m.in. w sprawach :awarii infrastruktury (1), uciążliwych osób bezdomnych(1), porządku drogowego(1), zakłócenia porządku publicznego (20), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (6), zdarzeń o charakterze kryminalnym (2), naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt(2).


W godzinach 6.30-21.00 – oddelegowano 4 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. W ramach wspólnych patroli realizowano zadanie prewencyjne związane z egzekwowaniem u kierujących obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa.


Z uwagi na zbliżający się tzw.”szczyt pielgrzymkowy” - zwiększono ilośc patroli prewencyjnych w terenie podjasnogórskim. W czasie działań nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu. Ujęto 4 osoby prowadzące publiczną zbiórkę datków bez wymaganego zezwolenia. Wobec tzw.”przypinaczy” sporządzone zostaną wnioski o ukaranie przez Sąd Grodzki.


Dyżurny Straży Miejskiej


 


*W dniu 29.09.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 25 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (20), psów bez nadzoru(1), spraw porządkowych (2), nieprawidłowego parkowania (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 33 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 19 kontroli placów zabaw, 149 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 11 blokad na koła samochodów parkujących w miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 5 osób ukarano w postępowaniu mandatowym, pozostałe osoby pouczono.

*W godz.10:00-12:00 w przedszklu miejskim nr 6 przeprowadzono prelekcje dla dzieci przedszkolnych (klasy starsze) poświęcone podstawowym zasadom bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyło 60 małoletnich.

*W godzinach popołudniowych doraźnymi patrolami prewencyjnymi objęto, na wniosek przedstawicieli szkół: przy ul.Krakowskiej, ul.Ułańską, ul.Sobieskiego i ul.Gwiezdną - teren przyległy do w/w placówek, w związku z odbywającymi się dyskotekami dla młodzieży szkolnej. W trakcie pełnionej służby nie odnotowano przypadków zakłócenia i ładu.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Współpraca z Policją

*Dwa razy udzielono pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.

*W godzinach nocnych tj od 22.00-6.00 na ul.Gwiezdnej, w ramach współpracy z III Komisariatem Policji, wystawiono posterunek stały w celu zabezpieczeniu przed dostępem osób postronnych - miejsca znalezienia niewypałów znalezionych w trakcie prac ziemnych.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 14 posesji, dokonano także 2 rekontroli. W wyniku podjętych działań 9 osób pouczono. W jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie przez Sąd Grodzki.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Wydarzenia z dnia 05.01. 2007 r.

* W dniu 05.01. 2007r od mieszkańców przyjęto 26 telefonicznych zgłoszeń dotyczących min. osób bezdomnych ( 4 ),osób leżących w różnych punktach miasta (2) , zakłócenia ładu i porządku ( 10 ), nieprawidłowego parkowania (7) , zwierząt ( 1 ) , awari ( 1 ), oraz spraw porządkowych (1).

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 1 posesję, oraz dokonano 1 rekontroli .W wyniku podjętych działań pouczono 8 osób odpowiedzialnych za stan porządków, oraz ukarano mandatami karnymi 2 osoby.

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 5 uwag i informacji : MZD ( 3 ), WOŚ UM (2) ,

,,Osoby bezdomne "
* W ciągu minionej doby 15 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. jednak odmawiały udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy.

,, Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 13 doraźnych kontroli terenów szkół, 22 kontrole placów zabaw , 185 kontroli parkingów osiedlowych oraz 14 innych miejsc zagrożonych.

W ciągu minionego dnia podejmując interwencje z zakresu porządku w ruchu drogowym - strażnicy 21 razy użyli blokad unieruchamiając nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Ogółem w efekcie podjętych czynności 8 kierujących ukarano w postępowaniu mandatowym, 13 kierowców pouczono

,, Osoby nietrzeźwe"
* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

* Współpraca z Policją.

* Minionej doby oddelegowano 4 strażników do współpracy z funkcjonariuszami II ,IV oraz V Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

* W godz. 7.00 - 21.00 , równolegle z funkcjonariuszami Policji przeprowadzono na terenie miasta akcję pod kryptonimem *NURD*.W wyniku podjętych czynności interweniowano ogółem w 29 przypadkach.
25 osób pouczono , nałożono także 4 mandaty karne.

* Ważniejsze wydarzenia

Około godz.8.00 patrol Straży Miejskiej udał się do jednego z mieszkań przy AL WP gdzie jak wynikało ze zgłoszenia starsza osoba wzywa pomocy.Na miejscu patrol potwierdził w/w fakt słyszał jęki kobiety za drzwi. Niezwłocznie powiadomiono syna 85 letniej kobiety ale osoba odmówiła przyjazdu i otwarcia drzwi. W związku z powyższym wcześniej wezwana Straż Pożarna otworzyła drzwi a lekarz Pogotowia zadecydował zabrać osobę do szpitala z uwagi na wycieńczenie organizmu.Po wykonaniu wszystkich czynności całość sprawy przekazano na VI KP oraz do MOPS.
Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 12.092008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

38


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

14

Kontrole placów zabaw

12

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

14

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

12

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

6

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 12.09.2008r

 

* W dniu 12.09.2008 r. Zarejestrowano 37 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: uciążliwo ci ze strony osób bezdomnych (3), osób leżących w miejscach publicznych (1), awarii (3), porządku drogowego (11), zakłóceń porządku i spokoju (11), naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt (2), spraw porządkowych lub zanieczyszczania terenu (6),

 

Współpraca z Policją

 

W dniu dzisiejszym oddelegowano 1 strażnika do współpracy z VI komisariatem policji, oraz dwóch strażników do współprace z patrolami SRD KMP. W trakcie pełnienia służby nie odnotowano zakłócania porządku publicznego.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W dniu dzisiejszym w rejonie stadionu CKS Budowlani , zabezpieczano teren olimpiady niepełnosprawnych. Nie odnotowano zakłócania porządku publicznego.

 

* W godz. wieczornych zabezpieczano teren przy hali Polonia, gdzie odbywał się koncert. Nie odnotowano zakłócania porządku publicznego.

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


SM.I.1110-88/05

Straż Miejska w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl.3
42-200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Aplikant w Straży Miejskiej w Częstochowie


1.Wymagania niezbędne :

1.1.obywatelstwo polskie).
1.2.ukończone 21 lat.
1.3.korzystanie z pełni praw publicznych.
1.4.wykształcenie min. średnie.
1.5.sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
1.6.nienaganna opinia.
1.7.niekaralność.
1.8.uregulowany stosunek do służby wojskowej.


2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

2.1.służba patrolowa


3.Wymagane dokumenty i oświadczenia :

3.1.życiorys (CV),
3.2.list motywacyjny,
3.3.kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
3.4.kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
3.5.kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
3.6.kwestionariusz osobowy,
3.7.oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz książeczka wojskowa do wglądu,
3.8.kopie innych dokumentów – świadectwa pracy,
3.9.oświadczenie o stanie zdrowia,
3.10.zaświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Częstochowie : Częstochowa 42-200, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 103
z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie do 12-12-2005 r.

Obowiązek okazania oryginałów dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej w Częstochowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa.

Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, powinny byś opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu.
Dodatkowe informacje : tel. /034/ 368-31-92.

Częstochowa, dnia 28-11-2005 r.
Ważniejsze wydarzenia z dnia 08.10. 2006 r.

* W dniu 08.10 2006r od mieszkańców przyjęto 35 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (17),osób bezdomnych (4) spraw porządkowych (2), nieprawidłowego parkowania pojazdów (4) , braku nadzoru nad zwierzętami (5) oraz w sprawie awarii urządzeń technicznych (1) i nieprawidłowości w handlu (1)

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 5 terenów szkół, 3 place zabaw oraz 78 parkingów i innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 1 posesje , dokonano także 1 rekontroli wydanych wcześniej zaleceń porządkowych.

Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną na terenie miasta przekazano 11 uwag i informacji: Zakład Oczyszczania Sita (2), MPK (1), Zarząd Dróg (8)


,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

Dyżurny Straży Miejskiej

 

* W dniu 26.02.2009 r. Zarejestrowano 41 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (6), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (6), zakłóceń porządku i spokoju (10), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (4), w srawach dotyczących ”Akcji Zima” (7), zwierząt (2), awarii (3), spraw typowo porządkowych (2) oraz w sprawie wypadku drogowego(1)

 

Współpraca z policją.

 

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Komisariatu III Policji , cele pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w rejonie dzielnicy Tysiąclecie.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

*Czterokrotnie wzywano zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających pomocy lekarskiej ( dwukrotne przypadki epilepsji oraz upojenie alkoholowe).

 

* Ok.godz. 10.35 wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego oraz patrol policji drogowej na ul.Bugajską , gdzie kierujący pojazdem m-ki Skoda , z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. W wypadku zostały poszkodowane 2 osoby -- przekazane do szpitala im.Rydygiera na ul.Mirowskiej. Dalsze czynności wyjaśniające prowadzi Sekcja Ruchu Drogowego KMP.

 

* W godz. wieczornych Kierownik Referatu Rejonowych uczestniczył w spotkaniu Rady Dzielnicy Podjasnogórskiej , celem monitorowania bieżących problemów mieszkańców.

 

 

 


 

Częstochowa dnia 26.02.2009

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

66


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

11

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

9

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

11

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

26

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

20

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 


 

Wydarzenia z dn. 11.02.2008r.

 

* W dniu 11.02.2008r. zarejestrowano 36 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób bezdomnych (6), osób leżących w miejscach publicznych (4), zakłócania porządku publicznego (8), wykroczeń drogowych (4), spraw porządkowych (8), zwierząt bez nadzoru (3), niszczenia zieleni (1), w sprawie zaginięcia osoby (1) oraz awarii(1) .

W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80, doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu obiektu. W w/w porze z placówki skorzystało 30 osób. Podczas kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych do ogrzewalni dowieziono 1 bezdomnego mężczyznę.

 

Współpraca z Policją

* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami Policji, strażnicy zrealizowali 1 zgłoszenie skierowane do ww. Instytucji.

 

Ważniejsze wydarzenia

* Ok. Godz. 19:20 podczas kontroli terenu za budynkami stacji Paliwa PKN Orlen przy ul. św. Rocha , wśród osób spożywających alkohol, zastano 17 letniego młodzieńca. Na miejsce wezwano matkę chłopaka i w jej obecności wykonano badanie nieletniemu na zawartość alkoholu - wykazało 0,17mg/l alkoholu. Nieletniego przekazano pod opiekę rodziców. Ze zdarzenia sporządzono notatkę urzędową do wiadomości Izby Dziecka Sekcji Prewencji KMP w Częstochowie.

Minionej doby dwukrotnie wzywano zespół Pogotowia Ratunkowego do osób, które potrzebowały pomocy medycznej.

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 11.02.2008r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

22


Kontrole dworców , placów i skwerów

31

Kontrole placów zabaw

13

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

5

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji
1


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

19

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

10

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

5

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami

2

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

Wydarzenia z dn. 04.05.2008r.

* W dniu 04.05.2008r. zarejestrowano 25 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in,osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (1), osób bezdomnych (8), porządku drogowego (2), spraw porządkowych -zanieczyszczenia terenu lub powietrza (3 ) , w sprawie awarii (2), spraw związanych z zakłócaniem porządku publicznego (6) , oraz zwierząt bez nadzoru lub potrzebujących opieki (3).


Współpraca z Policją

* W godz. popołudniowych i nocnych , w ramach akcji * Bezpieczny majowy weekend* oddelegowano 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego. W wyniku wspólnych działań ujęto nietrzeźwego kierowcę .

Ważniejsze wydarzenia

Ok. godz. 20:00 na wniosek mieszkańców w rejonie placu zabaw przy ul. Gajowej 1, podjęto czynności kontrolne w sprawie spożywania alkoholu przez osoby nieletnie. Na miejscu, ujęto 4 młodzieńców w wieku 15-16 lat, od których było czuć alkoholem . Ponadto ww. mieli przy sobie dwie reklamówki z 40 paczkami papierosów niewiadomego pochodzenia . Nieletnich przewieziono do VI Komisariatu Policji gdzie sprawę przekazano . W wyniku badania okazało się że ww. nieletni są pod wpływem alkoholu od 0,29 do 1,02 mg/l alkoholu . Ponadto sprawą w formie notatki urzędowej będzie poinformowana Izba Dziecka Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji.
 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 04.05.2008r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

69


Kontrole dworców , placów i skwerów

25

Kontrole placów zabaw

24

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

6

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA


Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

19

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

4

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

13

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

  

 


*W dniu 10.02.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 47 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (16), spraw porządkowych związanych głównie z Akcją Zima (12), zwierząt bez opieki (3), osób bezdomnych (7), zdarzeń drogowych (7) oraz awarii (2).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 22 obiekty. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima, w ich wyniku pouczono 2 osoby oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 10 kontroli terenów szkół, 2 placów zabaw oraz 105 kontroli terenów parkingów osiedlowych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Współpraca z Policją

*W ciągu minionej doby, do współpracy w policyjnych Rejonach Stałej Obecności, oddelegowano dwóch strażników do V Komisariatu Policji. W trakcie pełnienia służby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby, dokonano 12 kontroli miejsc gdzie mogły przebywać osoby bezdomne.
Ogółem w wyniku podjętych kontroli 1 osobę nietrzeźwą dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi oraz 1 osobę do ogrzewalni. W godzinach nocnych przebywało w ogrzewalni 32 osoby.


Ważniejsze wydarzenia

*W godzinach dopołudniowych dwóch strażników asystowało pracownikom ZGM w otwarciu mieszkań przy ul.Ogrodowej i Przemysłowej z powodu zaistniałych awarii wodociągowych.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 11.07.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

32


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

10

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

12

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  

 

Wydarzenia z dn. 11.07.2009 r.

 

* W dniu 11.07.2009 r. zarejestrowano 49 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (21), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (8), osób zaginionych (1), spraw porządkowych (4), spalania odpadów (4),zdarzeń drogowych (6), awarii (2), uciążliwości ze strony osób bezdomnych (1) , zwierząt (1), niszczenia zieleni – nielegalne biwakowanie (1).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 14 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5), oraz spożywania alkoholu w miejscu publicznym (7) oraz inne formy zakłócenia porządku publicznego (2)

 

Ważniejsze wydarzenia

 

W ciągu minionego dnia patrole Straży Miejskiej, zabezpieczały rejon podjasnogórski w związku z XVII pie grzymką Radia Maryja.

 

W godzinach nocnych zabezpieczano teren przy amfiteatrze na Promenadzie Czesłąwa Niemena w związku z odbywającym sie plenerowym seansem filmowym.

 

* Ok. godz. 20:10 interweniowano w rejonie ul. Oficerskiej wobec czteroosobowej grupy młodzieży, która według zgłoszenia spożywała alkohol w miejscu publicznym. Jedną osobę pełnoletnią, ukarano w postępowaniu mandatowym natomiast trzech nieletnich przekazano pod opiekę rodziców . Ponieważ w toku podjętych czynności dwie osoby nieletnie były pod wpływem alkoholu sprawą w formie notatki urzędowej będzie powiadomiona Izba Dziecka Sekcji Prewencji KMP. w Częstochowie.

 

Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


W dniu 23.03.2007r zarejestrowano 57 zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (20), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach ogólnie dostępnych (6),uciążliwości ze strony osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (3) w sprawie wykroczeń drogowych (12), zwierząt (2) awarii infrastruktury (8).

"Czystość i porządek"

* W efekcie kontroli przestrzegania postanowień „Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy „strażnicy miejscy pouczyli 17 osób ,skierowali 1 wniosek do sądu skontrolowali 17 posesji oraz przeprowadzili 2 rekontrole wydanych uprzednio zaleceń porządkowych. .

*Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta dyżurny Straży Miejskiej przekazał drogą elektroniczną lub telefoniczną 12 uwag : Straż Pożarna (1) administracje budynków (3),TPSA(1),MZD(3) AKWA(1) MPK(1) syg. świetlna(1),SITA(1)

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 32 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotkane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. W jednym przypadku nietrzeźwego umieszczono w OPOPA ,natomiast pozostałe osoby odmawiały udzielenia sobie pomocy

,, Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 18 doraźnych kontroli terenów szkół, 17 placów zabaw, 144 kontrole parkingów osiedlowych, oraz innych miejsc zagrożonych.

W godzinach dopołudniowych strażnik miejski przeprowadził prelekcję w dwóch przedszkolach nr 9 i 24 na temat „Bądź Bezpieczny” W prelekcji wzięło udział 100 przedszkolaków.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 8 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.

W wyniku podjętej interwencji 2 osoby ukarano mandatami karnymi a pozostałe 6 osób pouczono

,, Osoby nietrzeźwe"

Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 8 osób..

* Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby 2 osoby, które potrzebowały pomocy medycznej, przekazano pod opiekę zespołowi karetki Pogotowia Ratunkowego.
Dyżurny Straży Miejskiej
Ważniejsze wydarzenia z dnia 27.03.2005r.

*W dniu 27.03.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 15 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (13) oraz porządkowych (2).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
20 kontroli terenów szkół,
29 kontroli placów zabaw,
157 kontroli terenów parkingów osiedlowych, dworców oraz innych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Współpraca z Policją
*W godz. nocnych dwóch strażników miejskich współpracowało z Policją w rejonie II Komisariatu.

Osoby bezdomne
*W związku ze zgłoszeniami mieszkańców pięciokrotnie kontrolowano miejsca, w których w przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc napotkane osoby pouczono o możliwości skorzystania z pobytu w schronisku dla bezdomnych

Czystość i porządek
*Sukcesywnie realizowano wytyczne zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Skontrolowano 2 posesje oraz przeprowadzono 1 rekontrolę.

*Przekazano trzy uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dowieziono 8 osób do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Inne wydarzenia z dnia 27.03.2005r.

*Minionej doby dwa razy wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 12.10. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

106


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

40

Kontrole placów zabaw

12

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

6

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

19

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

3

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

2

Kontrola gospodarki odpadami

2

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 12.10.2009r

 

W dn. 12.10.2009 r służbę na terenie miasta pełniło 39 strażników. Od mieszkańców przyjęto

 

39 zgłoszeń z prośbą o pomoc i interwencje-załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw :

zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (10) osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (2), wykroczeń drogowych (6), zwierząt (3), spraw porządkowych (12), osób bezdomnych (2), awarii (3), oraz kradzieży (1).

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 5 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (1),spalania (1), zakłócania porządku publicznego (2), oraz plakatu (1).

 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia

*W dniu dzisiejszym zabezpieczano uroczystości związane z obchodami IX Dnia Papieskiego. W rejonie błoni podjasnogórskich zabezpieczano teren odbywającego się Biegu Papieskiego. Nie odnotowano zakłócania spokoju i porządku publicznego.

*O godz. 0.05 w rejonie ul. Senatorskiej 7/9 patrol straży miejskiej ujął na gorącym uczynku mężczyznę , który włamał się do samochodu i skradł radio. Mężczyznę przekazano patrolowi z IV komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności.

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej
 

 

 

 

 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


z dnia 15.08.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

22

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

19

Kontrole placów zabaw

 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

6

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

6

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

8

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

6

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 


Wydarzenia z dn. 15.08.2007r


W dniu 15.08.2007r zarejestrowano 33 zgłoszenia z wnioskiem o pomoc i interwencję m.in. w sprawach :awarii infrastruktury (1), uciążliwych osób bezdomnych (1), porządku drogowego (1), zakłócenia porządku publicznego (16), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (8), spraw porządkowych (5), oraz zwierząt (1).


* W dniu dzisiejszym cały stan osobowy zabezpieczał uroczystości pielgrzymkowe na Jasnej Górze związane z Dniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie odnotowano poważniejszych form zakłócania porządku publicznego.Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski


* W dniu 13.03.2007r zarejestrowano 42 zgłoszenia dotyczące m.in. osób bezdomnych (2), zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (13), n/n osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach ogólnie dostępnych (12), spraw porządkowych (7) w sprawie wykroczeń drogowych (3)bezpańskich psów (2) oraz awarii (3)

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 26 doraźnych kontroli terenów szkół , 7 kontroli placów zabaw , 77 kontroli parkingów osiedlowych i 25 innych miejsc zagrożonych.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 11 blokad na koła pojazdów parkujących w miejscach niedozwolonych. W wyniku podjętych interwencji 4 osoby ukarano mandatami karnymi, oraz 7 osób pouczono.

"Czystość i porządek"

* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 27 posesji , dokonano także 4 rekontroli. W wyniku podjętych działań -10 osób pouczono , skierowano 1 wniosek do sądu, oraz ukarano mandatami karnymi 5 osób .

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano drogą telefoniczną i droga elektroniczną 10 uwag : MZD (6)) WOŚ (2),SITA(1),ZE „Enion” (1)

, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 10 osób.

Osoby bezdomne

* W ciągu minionej doby pięciokrotnie kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W konsekwencji podjętych działań 2 osoby dowieziono do miejscowej ogrzewalni ,1 osobę dowieziono do IW a pozostałe pozostałe odmawiały udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy socjalnej.

Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem III Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności (Tysiąclecie). W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

„ Ważniejsze wydarzenia „

* W godzinach popołudniowych strażnicy z placówki Straży Miejskiej przy ul.Wręczyckiej – zabezpieczyli miejsce policyjnych działań poszukiwawczych, prowadzonych w związku z anonimowym zgłoszeniem o podłożeniu ładunku wybuchowego w szkole podstawowej. Ładunku nie znaleziono.

* ok.godz.14.40 strażnicy patrolujący ul. Małą zostali poinformowani przez przechodzącą kobietę, iż dwóch młodocianych mieszkańców tej ulicy urządziło sobie pseudo-zabawę , strzelając w jej kierunku plastikowymi kulkami z pistoletów -zabawek. Młodocianych wylegitymowano, a ponieważ zdążyli przed podjęciem interwencji wyrzucić „pistolety” - przedmioty te zabezpieczono. W trakcie dalszych czynności w komendzie Straży Miejskiej obaj wskazani (w wieku 17 i 19 lat) przyznali, iż zabezpieczone przedmioty są ich własnością. W oparciu o powyższe ustalenia sporządzono dokumentację do wniosku o ukaranie winnych wybryku przed Sądem Grodzkim

* ok.godz. 21.57 zaniepokojeni mieszkańcy jednego z bloków przy ul.Przerwy-Tetmajera powiadomili dyżurnego Straży Miejskiej, iż w jednym z niezabezpieczonych mieszkań (pustostan) wycieka woda z instalacji oraz czuć woń gazu. Niezwłocznie na miejsce wezwano pracowników Pogotowia Gazowego, którzy zamknęli dopływ gazu do w/w lokum, a następnie o godz 22:43 obiekt przekazano pracownikom pionu technicznego RSM Hutnik.

Dyżurny Straży Miejskiej
SM.I.1110-17/06
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
Informatyk
w Straży Miejskiej w Częstochowie

Informujemy, że w wyniku analizy dokumentów na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1. Adam Szołtys Częstochowa
2. Marek Starczewski Częstochowa
3. Marek Nowakowski CzęstochowaK O M E N D A N T
Straży Miejskiej
mgr Artur Hołubiczko
28-03-2006 r.
(data, podpis osoby upoważnionej)
Wydarzenia z dnia 10.01. 2007 r.

* W dniu 10.01. 2007r od mieszkańców przyjęto 28 telefonicznych zgłoszeń dotyczących min. osób bezdomnych ( 3 ),osób leżących w różnych punktach miasta ( 8 ) , zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej ( 7 ), nieprawidłowego parkowania ( 1) , zwierząt bez nadzoru oraz martwych zwierząt ( 4 ) spraw porządkowych (4) oraz nielegalnego handlu(1)

"Czystość i porządek"

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 15 posesji , dokonano także 7 rekontroli. W wyniku podjętych działań , 11 osób pouczono.

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 8 uwag i informacji : MZD- (4) , SITA (1) PBI-wywóz martwych zwierząt (2) ZE Enion (1)

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 8 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. W dwóch przypadku osoby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi , a pozostałe odmawiały udzielenia sobie pomocy

,, Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 31 doraźnych kontroli terenów szkół, 12 kontroli placów zabaw , 167 kontroli parkingów osiedlowych oraz 70 innych miejsc zagrożonych.

* W godzinach rannych przeprowadzono prelekcję dla uczniów w Gimnazjum nr 3 ul. Schillera na temat przemocy w szkole.

W ciągu minionego dnia podejmując interwencje z zakresu porządku w ruchu drogowym - strażnicy użyli 25 blokad unieruchamiając nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Ogółem w efekcie podjętych czynności 8 kierujących ukarano w postępowaniu mandatowym, 17 kierowców pouczono .

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób.

*W ciągu minionej doby sześciokrotnie wzywano sanitarki do osób wymagających opieki lekarskiej .We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.

* Ważniejsze wydarzenia

* Około godz.16.00 w jednym ze sklepów przy ul. Słowackiego, ujawniono przypadek sprzedaży alkoholu osobie nieletniej. Z uwagi na naruszenie Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości sprzedawcę i nieletniego przewieziono do I Komisariatu Policji. Całość sprawy przekazano do dalszej realizacji przez w/w. Komisariat Policji w Częstochowie.

* Około godz.5.00 w rejonie al NMP wspólnie z patrolem Policji ujęto 6 osób ,które w sklepie nocnym DH Megasam dokonały kradzieży skrzynki piwa.Ujęte osoby po dokonaniu czynności służbowych przekazano I Komisariatowi Policji.
DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ
Ważniejsze wydarzenia z dnia 26.10. 2006 r.
* W dniu 26.10 2006r od mieszkańców przyjęto 34 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (16), osób bezdomnych ( 9 ), spraw porządkowych (4) , zwierząt bez nadzoru ( 2 ) oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów (3).

* Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 30 terenów szkół, 29 placów zabaw , 126 parkingów oraz 32 innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta strażnicy miejscy przeciwdziałając w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowali 7 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 4 osoby ukarano mandatami karnymi, 5 osób pouczono.

* W godz. dopołudniowych Strażnik Miejski w Gimnazjum nr. 6 i Zespole Szkół im. Żeromskiego wygłosił prelekcję dla młodzieży na temat 'przemoc i agresja w szkole i poza nią" . W spotkaniu wzięło udział ok. 90 uczniów.

* Czystość i porządek

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 22 posesje , dokonano także 4 rekontroli. W wyniku podjętych działań w 1 przypadku osobę ukarano w postępowaniu mandatowym, 9 osób pouczono, oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Częstochowie

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 17 uwag i informacje : MZD(10), WOŚ (4), Wydz. Komunalny (1) , awaria sygnalizacji świetl. (1 ) , ZE (1)

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 12 osób.

* Ważniejsze wydarzenia
* W godzinach dopołudniowych trzech strażników oddelegowano do współpracy z MOPS oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich.

* W godzinach popołudniowych między godziną 16:00 a 20:00, doraźnie kontrolowano tereny przy czterech szkołach gimnazjalnych w związku z organizowanymi dyskotekami szkolnymi. Nie odnotowano zakłócania ładu i porządku

* Ok.godz. 16:30 w rejonie skrzyżowania Al. Wolności z Al. Najświętszej Maryi Panny , doszło do niegroźnej w skutkach kolizji pojazdu osobowego marki Seat z tramwajem . O zdarzeniu poinformowano oficera dyżurnego KMP i dyspozytora MPK.

* O godz. 17:45 w rejonie ul. Wilsona 10/12, podczas legitymowania i czynności sprawdzających okazało się, że 50-letni Jacek B. bez stałego zameldowania jest poszukiwany przez Policję . Ww. mężczyznę przekazano do I Komisariatu Policji .

* O godz. 19:10 przy ul. Ogrodowej 5, ujęto 34 letniego Arkadiusza A. , poszukiwanego przez Policję w związku z wcześniejszym dokonanym rozbojem w dzielnicy Trzech Wieszczów. Ww. mężczyznę przekazano do I Komisariatu Policji - sprawę przekazano.

Dyżurny Straży Miejskiej
Wydarzenia z dnia 16.01. 2007 r.

* W dniu 16.01. 2007r od mieszkańców przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń dotyczące: osób leżących w różnych punktach miasta (3),, zakłócenia ładu i porządku (6 ), nieprawidłowego parkowania (4), spraw porządkowych (2) oraz osób bezdomnych (7)

"Czystość i porządek"

W ciągu minionego dnia przeprowadzono 5 kontroli stanu porządkowego posesji oraz 4 rekontrole wydanych zaleceń porządkowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 2 osoby ukarano w postępowaniu mandatowym, kolejne 4 osoby pouczono o konsekwencjach.

W ciągu minionego dnia strażnicy miejscy zastosowali 4 blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. W efekcie podejmowanych interwencji 10 kierujących ukarano w postępowaniu mandatowym, 17 dalszych osób pouczono.

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 12 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. W dwóch przypadkach osoby umieszczono w OPOPA , 2 osoby propozycji dowiezienia do ogrzewalni , natomiast pozostałe odmawiały udzielenia sobie pomocy.

,, Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 18 doraźnych kontroli terenów szkół, 29 kontroli placów zabaw , 143 kontrole parkingów osiedlowych..

* Współpraca z policją

W godzinach 7.00-21.00 strażnicy uczestniczyli w policyjnych działaniach prewencyjnych, ukierunkowanych na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego. W efekcie podjętych interwencji 4 osoby pouczono o konsekwencjach związanych z naruszeniami kodeksu drogowego.

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 11 osób.

Dyżurny Straży Miejskiej
Ważniejsze wydarzenia z dnia 30.10. 2006 r.

* W dniu 30.10 2006r od mieszkańców przyjęto 34 telefoniczne zgłoszenia dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (20), spraw porządkowych (2) , oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów (4), zwierząt bez nadzoru (2), awarii (2), handlu (1), uciążliwych osób bezdomnych (3)

* Bezpieczna Częstochowa

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 9 terenów szkół, 24 placów zabaw , 74 parkingów oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.
Z uwagi na zbliżający się okres Święta Wszystkich Świętych zwiększono ilość patroli przy częstochowskich nekropoliach.


* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby

* Ważniejsze wydarzenia
* ok.godz 21.20 w rejonie skrzyżowania ul.Sobieskiego z al.Wolności doszło do zderzenia tramwaju z autobusem. W wyniku obrażenia odniosły 3 podróne. Niezwłocznie na miejsce zdarzenia wezwano Pogotowie ratunkowe oraz Policję. Do czasu przybycia Sekcji Ruchu Drogowego , zabezpieczono miejsce zdarzenia.

* ok.godz.23.40 strażnicy patrolujący rejon I Al.Najświętszej Maryji Panny - zauważyli, jak przechodząca kobieta wyrywa z ziemi krzew zasadzony w czasie rekultywacji zieleńcy w pasażu. W efekcie podjętej interwencji odzyskano skradziony krzew. Sprawczynię (mieszkankę pobliskiej posesji) po wykonaniu niezbędnych czynności zwolniono informując o sporządzeniu wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

Dyżurny Straży Miejskiej
Wydarzenia z dnia 17.12. 2006 r.

* W dniu 17.12. 2006r od mieszkańców przyjęto 28 telefonicznych zgłoszeń dotyczących min. osób bezdomnych (3), zakłócenia ładu i porządku oraz ciszy nocnej (20),) nieprawidłowego parkowania (1) spraw porządkowych (1) oraz zwierząt bez nadzoru(3)

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 8 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc 2 napotkane osoby przewieziono do ogrzewalni przy ul. Krakowskiej.

,, Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 23 doraźne kontrole terenów szkół, 11 kontroli placów zabaw , 101 kontroli parkingów osiedlowych oraz innych miejsc zagrożonych.

,, Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.


"Ważniejsze wydarzenia"

* ok.godz.6.37 przy ul.Gajowej podjęto interwencję wobec mężczyzny, kierującego pojazdem marki Fiat Tipo. Uwagę strażników patrolujących w/w rejon zwrócił fakt, iż pojazd poruszał się w ruchu drogowym mimo zupełnego braku powietrza w ogumieniu. W trakcie rozmowy z kierującym wyczuto od w/w woń alkoholu. Mężczyźnie uniemożliwiono dalszą jazdę i przekazano funkcjonariuszom Sekcji Ruchu Drogowego KMP Częstochowa.
Dyżurny Straży Miejskiej

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 12 zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych, śpiących lub leżących w różnych punktach miasta (6), spożywania alkoholu (3), zakł. porządku publicznego (1), handlu (1) kradzież mienia (1).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W dniu dzisiejszym oddelegowano jednego strażnika miejskiego do współpracy z Komisją Alkoholową , z którą przeprowadzano kontrole punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta Częstochowy.

 

 

* W dniu dzisiejszym oddelegowano jednego strażnika miejskiego do współpracy z pracownikami MOPS w Częstochowie.

 

* W dniu dzisiejszym oddelegowano dwóch strażników miejskich do współpracy z funkcjionariuszami z II Konisariatu Policji w Częstochowie w czasie służby nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia ładu i porzędku publicznego.

 

* Około godz. 04.15 za pomocą monitoringu wizyjnego miasta ujawniono a następnie ujęto sprawcę kradzieży kwiatów znajdujących się w klombach oraz donicach przy pomniku ks. J. Popiełuszki oraz w III Al NMP. Ze względu na małą ilość wyrwanych kwiatów oraz widoczny stan upośledzenia umysłowego sprawcy ustalono , że sprawca własnoręcznie dokona ponownego nasadzenia kwiatów w tych samych miejscach.

 

 

 


 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 26.05.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

14


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

14

Kontrole placów zabaw

1

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

2

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA


 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

8

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

6

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


Wydarzenia z dnia 04.12. 2006 r.

* W dniu 04.12. 2006r od mieszkańców przyjęto 15 telefonicznych zgłoszeń dotyczące min. osób bezdomnych ( 2 ) wykroczeń drogowych (1), spraw porządkowych (4), zakłócenia ładu i porządku oraz ciszy nocnej (4), zwierząt bez nadzoru (4).

,,Osoby bezdomne "
* W ciągu minionej doby 10 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych kontroli przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc 2 osoby dowieziono do ogrzewalni, natomiast pozostałe osoby odmawiały udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy.

,, Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 36 doraźnych kontroli terenów szkół, 36 kontroli placów zabaw , 126 kontroli parkingów osiedlowych oraz 37 innych miejsc zagrożonych.

,, Nieprawidłowości w parkowaniu "
W ciągu minionego dnia podejmując interwencje z zakresu porządku w ruchu drogowym - strażnicy siedmiokrotnie użyli blokad unieruchamiając nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Ogółem w efekcie podjętych czynności 4 kierujących ukarano w postępowaniu mandatowym, 5 kierowców pouczono .
,
,, Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

,,Czystość i porządek"

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 4 uwagi i informacje : MZD-1, WOŚ- 3, ZGM-1.

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 8 posesji oraz dokonano 3 rekontroli .W wyniku podjętych działań pouczono 10 osób odpowiedzialnych za stan porządków.

,,Ważniejsze zdarzenia "

* Dwukrotnie w ciągu minionej doby kierowano sprawy do odpowiednich terytorialnie Komisariatów Policji, w związku z niezachowaniem ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli (duże i niebezpieczne psy samopas biegające po terenach publicznych).

* Minionej doby jedną osobę, która potrzebowała pomocy medycznej przekazano pod opiekę zespołowi Pogotowiu Ratunkowemu.

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 06.03.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 40 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (17), spraw porządkowych (2), osób bezdomnych (4), psów bez nadzoru oraz chorych lub padłych ptaków (12), nieprawidłowego parkowania (3), oraz awarii (2).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 46 obiektów. Kontrole dotyczyły głównie spraw porządkowych, w ich wyniku 14 osób odpowiedzialnych za porządek pouczono.

*Minionej doby przekazano pięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -1, CZK -3, SITA -1.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 14 kontroli terenów szkół oraz 117 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 20 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań, 9 osób ukarano mandatami karnymi oraz 11 osób pouczono.


Współpraca z Policją

*Minionej doby dwukrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 14 kontroli miejsc, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem, w wyniku podjętych kontroli, 2 osoby dowieziono do ogrzewalni. W godzinach nocnych przebywało w niej 25 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*W godz. wieczornych w jednym ze sklepów na ul. Limanowskiego ujawniono sprzedaż alkoholu w postaci piwa osobie nieletniej. Nieletniego przekazano rodzinie a sprawę przekazano do VI Komisariatu Policji celem prowadzenia dalszych czynności oraz przekazano informację do wydziału Transportu i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Ważniejsze wydarzenia z dnia 21.10. 2006 r.
* W dniu 21.10 2006r od mieszkańców przyjęto 46 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (28), spraw porządkowych (5) , zwierząt wymagających opieki (1), nieprawidłowego parkowania pojazdów (7) , osób bezdomnych ( 3 ).

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 6 terenów szkół, 7 placów zabaw , 61 parkingów oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

* Czystość i porządek
* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 10 uwag i informacji : MZD (8), SITA (2).

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.

* Ważniejsze wydarzenia
* W godz 16.30-21.30 na placu Biegańskiego, wspólnie z agencją ochrony SELW-2 zabezpieczono przebieg spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami i żużlowcami CKM "Włókniarz" z okazji Zdobycia drużynowego wicemistrzostwa Polski w sezonie 2006r. W czasie działań w w/w rejonie nie odnotowano poważniejszych przypadków zakłócenia porządku i ładu.

*.ok.godz.22.00 do siedziby Straży Miejskiej zgłosiła się młoda kobieta z 2,5 letnim synkiem, twierdząc że jest bez dachu nad głową. W trakcie rozmowy uzyskano informację, że opuściła dotychczasowe mieszkanie u przyszłej teściowej z uwagi na liczne awantury. Kobietę poinstruowano nt. dostępnych form pomocy socjalnej i z uwagi na porę nocną wraz z dzieckiem dowieziono do schroniska dla kobiet przy ul.Staszica.

*. ok.godz.22.25 przechodzień poinformował telefonicznie dyżurnego Straży Miejskiej, iż w rejonie ul.Limanowskiego zauważył 3 letnie dziecko prowadzące nietrzeźwą kobietę. Niezwłocznie skierowani na miejsce strażnicy zauważyli przy skrzyżowaniu ul.Limanowskiego z ul. Żarecką trzymająca się płotu pijaną kobietę, koło której bezradnie krążyła 3 letnia dziewczynka. Zaskoczeni strażnicy zauważyli, iż pomimo pory nocnej, dziecko stąpało po ziemi bez żadnego obuwia.
W trakcie czynności w Komendzie Straży Miejskiej stwierdzono, iż kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu (1,33 mg/l). Zgodnie z procedurą do niespełnia 3-letniej dziewczynki wezwano lekarza pediatrę. Decyzją lekarza dziecko dowiezione zostało do Domu Małego Dziecka przy ul.św.Kazimierza. Nietrzeźwą matkę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień do dyspozycji VI Komisariatu Policji.
Dalsze czynności w sprawie drastycznego braku opieki nad małoletnim poprowadzi w/w jednostka Policji.

W nocy z 21.10/22.10.2006r
* ok.godz.1.50 strażnicy patrolujący blokowisko przy al.Armii Krajowej 66 zauważyli, jak jeden z dwóch młodych mężczyzn usiłuje na widok patrolu wyrzucić jakiś przedmiot. Zaintrygowani strażnicy podjęli interwencję, w efekcie której do III Komisariatu Policji doprowadzono w/w mężczyzn pod zarzutem posiadania substancji odurzających.
Dalsze czynności w sprawie ujawnionych substancji odurzających poprowadzi w/w jednostka Policji.

*. Ok.godz. 2.30 anonimowy rozmówca poinformował dyżurnego Straży Miejskiej, że zauważył w rejonie ul.Kilińskiego zakapturzonego młodego człowieka, malującego sprajem jakieś hasła na murach. W trakcie penetracji terenu ujęto 16-latka odpowiadającą ogólnemu rysopisowi sprawcy. Jakkolwiek w trakcie dalszych czynności świadek zdarzenia doprecyzował zgłoszenie eliminujące ujętego z kręgu podejrzanych, sprawą zainteresowano Policyjną Izbę Dziecka z uwagi na znaczny stan nietrzeźwości nieletniego (0,83 mg/l). Nieletniego przekazano pod opiekę babce mieszkającej na ul.Kilińskiego.

* ok. godz. 3.15 - strażnicy patrolujący na al.Wolności teren targowiska przy DH Megasam zauważyli palący się płat folii zwisającej z dachu jednej z budek handlowych. Na miejsce wezwano Straż Pożarną oraz we własnym zakresie przystąpiono do gaszenia ogniska. Jakkolwiek przed przybyciem sekcji Straży zagaszono pożar, czynności w sprawie zakończono dopiero po uzyskaniu ze strony Straży Pożarnej zapewnienia, iż nie ma niebezpieczeństwa.

Dyżurny Straży Miejskiej
* W dniu 19.08.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 47 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku i ciszy nocnej (38), spraw porządkowych (4) ,
nieprawidłowego parkowania (1), psów bez nadzoru ( 4 )

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach realizacji programu " Bezpieczna Częstochowa" przeprowadzono 12 kontroli terenów szkół , 8 kontroli placów zabaw, oraz 61 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 4 blokady na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 2 sprawców wykroczeń pouczono, 3 osoby ukarano mandatami karnymi.

"Czystość i porządek".

*Minionej doby przekazano jedenaście uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta.MZD-5,WOŚ-2,TPSA-1, Firma oczyszczająca miasto ZO SITA-3

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób.

Współpraca z Policją
* Minionej doby pięciokrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.
* Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Ii Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w zabezpieczeniu festynu przy ul. Powstańców Śląskich . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

Ważniejsze wydarzenia

* W ciągu minionej doby zabezpieczano ład i porządek podczas różnego rodzaju uroczystości i imprez odbywających się na terenie miasta ( procesja z dzielnicy Północ na Jasną Górę , rozpoczęcie spływu kajakowego , Giełdę Staroci na Starym Rynku oraz festyn przy ul.Powstańców Śląskich ).
We wszystkich przypadkach nie zanotowano poważniejszych prób zakłócania porządku publicznego.

* W godz. rannych i popołudniowych zabezpieczano teren w Lasku Aniołowskim, gdzie grupa saperów lokalizowała i usuwała pociski artyleryjskie i innego rodzaju amunicję, jako pozostałości po II Wojnie Światowej .

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

W dn. 28.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 27 strażników. Zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (26), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (13) osób bezdomnych (6) , spraw porządkowych (7), zwierząt (2), awarii (1) , drogowych (5),


 

W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 7 zdarzeń dotyczących m.in. osób spożywających alkohol (1), osób nietrzeźwych (1 ), osób leżących (2) zanieczyszczanie terenu (2), zakłócenie p. publicznego(1).  

Ważniejsze wydarzenia 

* Około godz. 02.20 na ul. Śniadeckich w Częstochowie ujęto kierującego pojazdem marki VW Golf, który poruszał się ww ulicą nie mogąc utrzymać prostego toru jazdy . Na miejsce wezwano patrol SRD KMP w Częstochowie i przekazano sprawę do dalszej realizacji. Pierwsze badanie alkomatem 0,34 mg/l drugie badanie 0.44 mg/l.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 28.11.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

91


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

16

Kontrole placów zabaw

26

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

13

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

6

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

8

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

13

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

18

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

11

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

2

font color="#000000">Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


*W dniu 21.05.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (14), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (5), nieprawidłowego parkowania (1) oraz martwych ptaków (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, doraźnie skontrolowano 3 terenów szkół, 3 razy kontrolowano place zabaw, przeprowadzono 29 kontroli prewencyjnych w rejonie parkingów oraz miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Współpraca z Policją

*Minionej doby dwukrotnie udzielano pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Ważniejsze Wydarzenia

*W ciągu minionego dnia strażnicy zabezpieczali teren wokół Jasnej Góry w związku z dużym ruchem pątniczym. W trakcie służby w w/w rejonie nie odnotowano poważniejszych zakłóceń porządku publicznego.

*W ciągu minionego dnia zabezpieczano festyn z okazji Dnia Samorządu. W trakcie imprezy zaprezentowano min. pokazy sprawnościowe i artystyczne z okazji 15-lecia istnienia częstochowskiej Straży Miejskiej.

*Około godz. 18:30 w rejonie ul.Gombrowicza 1 na parkingu doszło do kolizji dwóch pojazdów. Do czasu przyjazdu i przekazania zdarzenia Policji Drogowej miejsce zabezpieczano.

*Około godz. 19:00 w rejonie Promenady podjęto interwencje wobec trójki nieletnich chłopców będących w stanie nietrzeźwym. Nieletnich przekazano pod opiekę rodziców oraz o zdarzeniu poinformowano Policyjna Izbę Dziecka.

*Około godz. 21:50 po telefonie zapłakanej kobiety podjęto interwencję w jednym z mieszkań przy ul.Piłsudskiego w stosunku do jej pijanego męża, który demolował mieszkanie. Mężczyznę umieszczono w OPOPA do dyspozycji IV Komisariatu Policji. Należy nadmienić, że w mieszkaniu przebywała też czwórka małoletnich dzieci.

*Około godz. 23:30 w rejonie ul.Krakowskiej podjęto interwencje wobec nieletniego, który samowolnie oddalił się z Pogotowia Opiekuńczego. Osobę dowieźono do placówki i przekazano opiekunom.Informację w formie notatki przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji.

*Około godz. 23:45 podczas osadzania osoby w OPOPA stwierdzono, że posiada przy sobie dowód osobisty innej osoby. W związku z powyższym osobę pozostawiono do dyspozycji Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 05.08.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 38 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (24), spraw porządkowych (10), nieprawidłowego parkowania (1), braku nadzoru nad zwierzętami (2), handlu poza targowiskiem (1).

 
Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 19 kontroli terenów szkół  i przedszkoli, 14 kontroli  placów zabaw, 105 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.
 
*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu  zastosowali  3 blokady na koła samochodów parkujących w miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji jedną osobę ukarano w postępowaniu mandatowym, dwie osoby pouczono.
 

Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 11 posesji. W wyniku przeprowadzonych działań 1 osobę pouczono.
 
*Minionej doby przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta. Zakład Energetyczny (1), WOŚ (1), sygn. świetlna (2).
 

Współpraca z Policją 

*Trzykrotnie  w ciągu minionej doby udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.
 

Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi sześć osób.


Ważniejsze wydarzenia
 
*W godzinach dopołudniowych w rejonie podjasnogórskim podjęto czynności wobec trójki osób, które w rejonie podjasnogórskim prowadziły publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego zezwolenia. Wobec osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu.
 
*Około godz.19:40 w rejonie skrzyżowania ul.Oficerskiej z ul.Łączności podjęto czynności wobec kierującego pojazdem Polski Fiat 126p, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z powyższym wezwano Policję, której przekazano całość sprawy.
 
*Około godz.19:50 w rejon ul.Małopolskiej wezwano Policję, Pogotowie Ratunkowe oraz Zakład Energetyczny, ponieważ kierujący pojazdem Audi uderzył w słup oświetleniowy.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 21.10.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 29 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (23), spraw porządkowych (4) oraz nieprawidłowego parkowania (3).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 12 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 8 kontroli placów zabaw oraz 27 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu, zastosowali 2 blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 2 osoby ukarano w postępowaniu mandatowym, natomiast w pozostałych przypadkach udzielono 4 pouczeń.

*W godzinach 10:00-12:40 oddelegowana strażniczka w Szkole Podstawowej nr 42 przy Al.Armii Krajowej, przeprowadziła prelekcję dla uczniów kl.V i VII poświęconą tematyce przemocy i agresji.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" dokonano 10 kontroli posesji i obiektów, a także przeprowadzono 3 rekontrole wydanych wcześniej zaleceń porządkowych. W efekcie pouczono 6 osób odpowiedzialnych za porządek, nałożono również 2 mandaty karne.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.


Współpraca z Policją

*Minionej doby czterokrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.

*W godzinach 7:00-21:00, oprócz standardowych działań na terenie miasta, stan osobowy Straży Miejskiej uczestniczył w nasileniu działań prewencyjnych w ramach policyjnej Akcji NURD - PIESZY. W wyniku podejmowanych interwencji 22 osoby pouczono, 5 osób ukarano w postępowaniu mandatowym.


Ważniejsze wydarzenia

*21 października 2005 od godz.13:30, na wniosek Państwowej Straży Pożarnej, udzielono pomocy w zabezpieczeniu akcji poszukiwawczej, w związku ze zgłoszeniami o podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie dworca PKS przy al.Wolności i na terenie pętli autobusowej MPK. Zgłoszenia okazały się fałszywymi alarmami po raz kolejny, absorbującymi służby i instytucje współdziałające w stanach zagrożeń nadzwyczajnych.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 16.05 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

26


 

Kontrole dworców , placów i skwerów9

13

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

3

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

14

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

10

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

3

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 16.05.2009r.

 

* W dniu 16.05.2009r. zarejestrowano 61 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: zakłócaniu porządku i spoko u spożywania alkoholu (26), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (11), spraw porządkowych (2), parkowania i innych zdarzeń drogowych (14), awarii (3), zwierząt (1), oraz osób bezdomnych (4).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 12 zdarzeń dotyczących : osób leżących w różnych punktach miasta (3), spożywania alkoholu (2), nieprawidłowego parkowania (1) plakatowania plakatami (1), osób nietrzeźwych (5).

 

Ważniejsze wydarzenia

* W dniu dzisiejszym patrole straży miejskiej zabezpieczały teren uroczystości odbywających się na Jasnej Górze. Nie odnotowano zakłócania spokoju i porządku publicznego. 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 


 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


z dnia 27.10.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

57

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

21

Kontrole placów zabaw

19

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

25

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

12

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

2

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

19

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

23

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

9

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 


 

Wydarzenia z dn. 27.10.2007r

 

W dniu 27.10.2007r zarejestrowano 24 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję m.in.w sprawach:

osób bezdomnych (7), zakłócenia porządku publicznego (8), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (5), spraw porządkowych (1), awarii (1), zwierząt bez nadzoru (2).

 

Współpraca z Policją

* W dniu dzisiejszym dwóch strażników miejskich współpracowało z funkcjonariuszami I i IV Komisariatu Policji pełniąc służbę patrolową w rejonie w/w komisariatów.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

 

 

 
Dyżurny Straży Miejskiej

 

insp. Zbigniew Raszewski

 

 

 

 

 


Wydarzenia z dnia 30.01.2007 r.


* W dniu 30.01.2007r zarejestrowano 45 zgłoszeń dotyczące: zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej (4 ), osób leżących w miejscach ogólnodostępnych (3) ,osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (18) w tym 12 dotyczących nieodśnieżania chodników i ulic, 3 dotyczących sopli i nawisów śniegowych, psów bez nadzoru (1), awarii (5), oraz nieprawidłowego parkowania ( 9 ).


„ Czystość i porządek „


Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano ogółem 332 posesje

pod kątem przestrzegania przepisów o usuwaniu śniegu i błota z chodników położonych wzdłuż posesji oraz nawisów śnieżnych i sopli , dokonano także 17 rekontroli wydanych uprzednio zaleceń porządkowych.

W wyniku podjętych działań strażnicy udzielili 55 pouczeń ,ukarali mandatami karnymi 14 osób, oraz skierowali 2 wnioski do sądu.

Dyżurny zarejestrował 15 telefonicznych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości związanych z nieodśnieżonymi terenami i zwisającymi soplami. Do dalszych czynności w najbliższym okresie, związanych z trudnościami w ustaleniu , bądź wezwaniu osób i instytucji odpowiedzialnych przygotowano 49 spraw związanych z „Akcją Zima”.


* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano drogą telefoniczną i droga elektroniczną 27 uwag w tym 15 odnośnie Akcji Zima -SITA (12),administracje budynków (3) WOŚ UM (1) MZD(5) pozostałe -serwis sygnalizacji świetlnej -(2) ZE Enion. ( 1 ).

W formie pisemnej przekazano 36 spraw celem poinformowania odpowiednich służb i instytucji .


,,Osoby bezdomne "


* W ciągu minionej doby 8 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej .W jednym przypadku osobę dowieziono do Izby Wytrzeźwień OPOPA, oraz 1 do ogrzewalni.
,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 16 doraźnych kontroli terenów szkół , 159147 kontroli parkingów osiedlowych , oraz 80 innych miejsc zagrożonych.


,, Osoby nietrzeźwe"


* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


„ Ważniejsze Wydarzenia „


* O godz. 14.11 w rejonie ul. Jagiellońskiej na wysokości stacji paliw , podjęto interwencję w sprawie potrącenia młodej kobiety lat 19 przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych. Kobietę zabrało pogotowie do szpitala celem udzielenia pomocy medycznej. Sprawę przekazano na miejscu patrolowi z SRD KMP.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 05.09. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

12


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

4

Kontrole placów zabaw

1

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA


 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej


 

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

Wydarzenia z dn. 05.09.2009 r.

 

* W dniu 05.09.2009 r. zarejestrowano 25 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (7), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (12),osób bezdomnych (2) , praw porządkowych (2), zwierząt (1), oraz awarii(1)

 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 9 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (8), handlu (1).

 

Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala

 

* W dniu dzisiejszym patrole straży miejskiej w rejonie Al. NMP zabezpieczały XVIII Krajową Wystawę Rolniczą, W trakcie zabezpieczania terenu nie odnotowano zakłócania porządku publicznego.

 

* O godz. 22.55 w rejonie Ronda Mickiewicza podjęto interwencję w stosunku do nieletniego nietrzeźwego młodego mężczyzny. Nieletniego przekazano matce w miejscu zamieszkania.

 

* Około godz. 2.30 w rejonie Al. NMP 40/42 ujawniono wybitą szybę w sklepie ERA. Sprawę przekazano patrolowi z I Komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności.

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


 

 

* W dniu 31.03.2009 r. zarejestrowano 43 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (14), zakłóceń porządku i spokoju (11), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (4), spraw typowo porządkowych (2)awarii(3), zwierząt(1),niszczenia zieleni(1) oraz pożaru(2) 

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 15 zdarzeń dotyczących : osoby leżącej (7) spożywania alkoholu (4), jazda rowerem po pomniku(1) parkowania (1) pożaru samochodu(1),niszczenia zieleni w parku podjasnogórskim(1)

Ważniejsze wydarzenia.

 

* Ok. godz. 11.45 , korzystając z monitoringu wizyjnego miasta , wezwano sekcję ratowniczo gaśniczą Straży Pożarnej na ul.Dąbrowskiego 1 , gdzie doszło do pożaru stojącego na poboczu pojazdu ciężarowego m-ki MAN. Zagrożenie usunięto , na uwagę zasługuje bezinteresowna pomoc przejeżdżających kierowców samochodów prywatnych.

 

* Ok. godz. 16.40 wezwano patrol policji drogowej w Al.NMP , gdzie podczas legitymowania kierowcy pojazdu Fiat Uno . ujawniono całkowity brak dokumentów – sprawę przekazano.


 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 31.03.2009

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

65


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

14

Kontrole placów zabaw

21

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

40

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

23

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

8

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 


*W dniu 20.07.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 23  telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (15), spraw porządkowych (3),  nieprawidłowego parkowania (2) oraz psów bez nadzoru(3).

 
Bezpieczna Częstochowa
 
*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 13 kontroli dworców, 23 kontrole terenów szkół i przedszkoli, 47 kontroli  placów zabaw, 175 kontroli terenów parkingów osiedlowych oraz  innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji.
 
*W ciągu minionego dnia - strażnicy grupy zadaniowej ds. nieprawidłowego parkowania 13 -krotnie zastosowali urządzenia do blokowania kół nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. W wyniku podjętych interwencji 13 kierowców ukarano w postępowaniu mandatowym, w 4 przypadkach poprzestano na pouczeniu.
 

Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 3 posesje, oraz dokonano 1 rekontroli. W wyniku kontroli trzy osoby pouczono.
 

Współpraca z policją
 
*Czterokrotnie  w ciągu minionej doby udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.

*Od godz. 11.25  do 13.05 na prośbę M-PCZK udzielano wsparcia zabezpieczając  teren Dworca PKP w związku ze zgłoszeniem dotyczącym podłożonego ładunku wybuchowego. Po dokonaniu szczegółowej kontroli ww miejsca informacja nie została potwierdzona.
 

Osoby nietrzeźwe
 
*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osób.
 

Ważniejsze wydarzenia
 
*Około ogdz. 12.50 na ul Barlickiego ujawniono sprzedaż alkoholu osobom nieletnim oraz spożywanie zakupionego alkoholu przez te osoby. Całość sprawy przekazano do K II Policji w celu  dalszego prowadzenia oraz informację w formie notatki urzędowej do Wydziału Transportu i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta w Częstochowie.
 
*Około godz. 13.55 na ul.Krakowskiej zabezpieczano miejsce zdarzenia, gdzie doszło do potrącenia kobiety przez pojazd. Decyzją przybyłego na miejsce lekarza  Zespołu Karetki Pogotowia kobietę zabrano do Szpitala PCK.
 
*Około godz.20.50 na ul.Zapolskiej ujęto  mężczyznę, który sprzedawał aklohol niewiadomego pochodzenia rozlany w butelki 0,5l osobą postronnym. Mężczyznę wraz kupującym oraz zatrzymanym alkoholem powieziono do K IV Policji gdzie sprawę przekazano.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie.
*W dniu 05.01.200 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 60 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (9), spraw porządkowych (39), w tym związanych ze skutkami opadów śniegu (32), nieprawidłowego parkowania (4), uciążliwej obecności osób bezdomnych (3) oraz braku opieki nad zwierzętami (5).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 8 kontroli terenów szkół i przedszkoli oraz 46 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Czystość i porządek

*Minionej doby przekazano trzydzieści sześć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta:
MZDiT (22), WOŚ (1), Wydział Komunalny (1), MPK (3), TPSA (1), ZGM (2), MPCZK (1), ZO. SITA (5).

*Na bieżąco utrzymywano kontakt się z dyspozytorami A -Z, przekazując otrzymywane od mieszkańców i patroli uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg.


Bilans czynności Straży Miejskiej związanych z likwidacją zagrożenia dużymi opadami śniegu

*W dniu 05.01.2006 r. służbę na terenie miasta pełniło 15 patroli. Strażnicy w omawianym czasie skontrolowali 359 posesji pod kątem przestrzegania przepisów o usuwaniu śniegu i błota z chodników położonych wzdłuż posesji.

Łącznie strażnicy:
- udzielili 38 pouczeń,
- nałożyli 9 Mandatów Karnych Kredytowanych na sumę 900 zł,
- skierowali 11 wniosków o ukaranie przez Sąd Grodzki,
- przekazali 50 uwag, w tym 19 zgłoszonych od mieszkańców dyżurnemu Straży Miejskiej
- celem poinformowania odpowiednich służb i instytucji sporządzono 6 notatek urzędowych,
- 77 spraw jest w dalszej realizacji,
- podczas 23 kontroli osoby odpowiedzialne usunęły śnieg i lód w obecności patrolu
- w 2 przypadkach brano udział w zabezpieczeniu usuwania sopli i śniegu z dachów posesji,
- w 2 przypadkach asystowano przy usuwaniu pojazdów w związku z wywożeniem śniegu.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionego dnia dokonano 9 kontroli związanych ze zgłaszanymi uciążliwościami, wynikającymi z obecności osób bezdomnych. W 2 przypadkach osoby bezdomne, z uwagi na stan nietrzeźwości, przekazano do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.


Ważniejsze wydarzenia

*W dniu 05.01.06r.ok. godz. 8:00 stwierdzono kradzież urządzenia blokującego, założonego na pojazd marki: Daihatsu w dniu 4 stycznia br. przy ul. Sobieskiego 9 . Sprawę przekazano do I Komisariatu Policji .

*Ok. godz. 8:50 odebrano zgłoszenie o leżącym w śniegu mężczyźnie przy ul. Rędzińskiej 70. Na miejscu zastano już zespół Pogotowia Ratunkowego, którego lekarz stwierdził zgon 73- letniego mężczyzny z przyczyn naturalnych - prawdopodobnie na skutek wylewu krwi. Według relacji świadków mężczyzna, jechał rowerem i nagle zaczął jechać zygzakiem i upadł na pobocze w śnieg. Sprawą w formie notatki urzędowej, zainteresowano V Komisariat Policji .


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


z dnia 05.08.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

22

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

20

Kontrole placów zabaw

 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

1

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

 

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

3

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 


Wydarzenia z dn. 05.08.2007r

W dniu 05.08.2007r zarejestrowano 25 zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję m.in. w sprawach : uciążliwych osób bezdomnych (1), informacji o nn. osobach o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (3),zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (12), nieprawidłowego parkowania (4), spraw porządkowych (1), zaniechania obowiązków przy trzymaniu zwierząt (3), oraz awarii ( 1 ).

* O godz. 23.30 w rejonie ul. Dąbrowskiego ujęto dwóch nieletnich, którzy sprayem malowali na ogrodzeniu Domu Aktora, napisy. Nieletnich przekazano pod opiekę rodziców, a sprawę do III Komisariatu policji celem prowadzenia dalszych czynności.

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski


*W dniu 05.11.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 39 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (28), spraw porządkowych (8), nieprawidłowego parkowania (2), handlu bez lokalizacji (1) .


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 40 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 60 kontroli placów zabaw i terenów rekreacyjnych oraz 202 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 10 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. W 11 przypadkach kierowców ukarano w postępowaniu mandatowym, natomiast w 4 przypadkach osoby pouczono.

*Dwukrotnie kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania, przebywają osoby bezdomne.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 7 posesji i dokonano 3 rekontroli. W wyniku podjętych działań 2 osoby pouczono.

*Minionej doby przekazano dziesięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: WOŚ-3, MZD-4, ZGM-1, ZO-SITA 1, LZWN-1.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*O godz. 8:50 interweniowano na skrzyżowaniu ul.Chopina z ul.Czołgistów, gdzie doszło do bójki pomiędzy nietrzeźwymi ojcem a synem, w rezultacie czego konieczne było wezwanie do poszkodowanego starszego mężczyzny zespołu Pogotowia Ratunkowego. Wobec agresywnego sprawcy pobicia zastosowano środek przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek - umieszczono go w Izbie Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiono do dyspozycji Komisariatu II Policji. Poszkodowany został umieszczono w szpitalu przy ul.Bialskiej.

*O godz. 9:15 podjęto interwencję wobec 17 letniego Patryka B., który zakupił alkohol w sklepie Żabka zlokalizowanym przy ul.Sobieskiego 74. Nieletniego odwieziono do miejsca zamieszkania - przekazano go pod opiekę rodziców. Całość sprawy przekazano Komisariatowi I Policji, skierowano również notatkę urzędową do wiadomości Wydziału Transportu i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta.

*O godz. 20:25 w rejonie ul.Bór 38/40 podczas legitymowania i czynności sprawdzających okazało się że, 32-letni mężczyzna jest poszukiwany przez Policję. Ww. mężczyznę przekazano do II Komisariatu Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Wydarzenia z dnia 06.03.2007 r.

* W dniu 06.03.2007r zarejestrowano 36 zgłoszeń dotyczących m.in. osób bezdomnych (4), zakłócenia porządku publicznego (12), nn osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach ogólnie dostępnych (9), spraw porządkowych (1) oraz awarii(3) i braku opieki nad zwierzęciem (3) oraz w sprawie wykroczeń drogowych (3)

„ Osoby bezdomne „

* W ciągu minionej doby 8 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc 2 osoby dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 32 doraźnych kontroli terenów szkół , 41 placów zabaw , 115 kontroli parkingów osiedlowych i 51 innych miejsc zagrożonych.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 14 blokad na koła pojazdów parkujących w miejscu niedozwolonym.

W wyniku podjętych interwencji 7 osób pouczono oraz 12 osób ukarano mandatem karnym.

W godzinach popołudniowych oddelegowano 2 strażników na spotkanie grup członkowskich Spółdzielni Nasza Praca.

"Czystość i porządek"

* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 12 posesji , dokonano także 3 rekontroli. W wyniku podjętych działań -10 osób pouczono oraz ukarano mandatem karnym 2 osoby .

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano drogą telefoniczną i droga elektroniczną 15 uwag : MZD- 10, WOŚ -2, sygnalizacja świetlna -3 .

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 15 osób.

Ważniejsze wydarzenia „

* We wczesnych godzinach popołudniowych zabezpieczano ład i porządek podczas przemarszu przeciwników budowy autostrady- obwodnicy w dolinie Rospudy. Pikieta , zakończona na Pl. Biegańskiego , przebiegła spokojnie , nie zanotowano żadnych incydentów. W przemarszu wzięło udział ok. 150-200 osób.

Dyżurny Straży Miejskiej
* W dniu 25.07.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 45 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (26), spraw porządkowych (12), zwierząt bez dozoru (3), nieprawidłowego parkowania ( 3 ), oraz awarii ( 6 ).

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 10 kontroli terenów szkół , 14 kontroli placów zabaw, oraz 65 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 6 posesji .
W wyniku podjętych działań 1 osobę pouczono.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 2 blokady na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
W wyniku podjętych działań 1 osobę ukarano mandatem karnym , oraz 1 osobę pouczono.

,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 12.04.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 48 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (26), osób bezdomnych (7), spraw porządkowych (6), nieprawidłowego parkowania (3), nielegalnego handlu (3), psów bez nadzoru (3).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 6 obiektów i dokonano 1 rekontroli. W wyniku podjętych działań 4 osoby pouczono.

*Minionej doby przekazano trzy uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -1, ZE -1, Sygnalizacja Świetlna -1.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 14 kontroli terenów szkół, 13 kontroli placów zabaw oraz 85 kontroli terenów parkingów osiedlowych.


Nieprawidłowości w parkowaniu

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowała 14 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. W wyniku podjętych interwencji 10 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi, natomiast pozostałe osoby pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.

*Około godz.15:30 w rejonie ul.Warszawskiej ujęto trzech mężczyzn, którzy na jeden z posesji przy w/w ulicy demontowali metalową futrynę i drzwi bez zgody właściciela posesji. W związku z powyższym osoby przekazano funkcjonariuszom V komisariatu Policji

*O godz. 17:35 w rejonie ul.POW podjęto czynności wobec nieletniego, który w jednym z mieszkań przy w/w ulicy zakupił alkohol niewiadomego pochodzenia. W związku z powyższym, nieletniego przekazano na I Komisariat Policji.

*Około godz.19:25 w rejonie ul.Kutrzeby interweniowano wobec właścicielki psa rasy amstaf, który biegał bez nadzoru na placu zabaw dla dzieci. W związku z niezachowaniem ostrożności przy trzymaniu pasa wobec osoby skierowano wniosek do sądu.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

Wydarzenia z dn. 28.05.2009r.

 

* W dniu 28.05.2009r. zarejestrowano 39 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: zakłócaniu porządku i spokoju oraz spożywania alkoholu (16), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (1) ,spraw porządkowych (5), parkowania i innych zdarzeń drogowych (3), zwierząt (1), nielegalnego handlu (3) oraz zdarzeń kryminalnych (2).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 10 zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych, śpiących lub leżących w różnych punktach miasta (5), spożywania alkoholu (1), zakł. porządku publicznego (2) oraz plakatowania materiałami wyborczymi (2).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W godz. wieczornych skierowano 1 strażnika do wzięcia udziału w drugiej części spotkania Rady Dzielnicy Północ , celem bieżącego monitorowania problemów mieszkańców osiedla.

 

* Ok.godz.18.30 interweniowano przed jedną z posesji przy ul.Piotrkowskiej ,wobec grupy osób spożywających alkohol , wśród których znajdowała się 14 letnia Klaudia K.( również racząca się piwem) . Nieletnią dowieziono do miejsca zamieszkania i przekazano matce. Sporządzono również notatkę urzędową do wiadomości Izby Dziecka Sekcji Prewencji KMP.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

insp.Bogusław Mraz

 


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

53


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

27

Kontrole placów zabaw

10

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

14

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

13

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

2

Kontrola gospodarki odpadami

20

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


Wydarzenia z dnia 01.01. 2007 r.

* W dniu 01.01. 2007r od mieszkańców przyjęto 24 telefoniczne zgłoszenia dotyczące min. osób bezdomnych (2), zakłócenia ładu i porządku (16),osób leżących w miejscach publicznych (2), zwierząt (1 ), nieprawidłowego parkowania (1) oraz awarii (2).

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 6 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15 . Osoby odmawiały pomocy.

,, Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 2 doraźne kontrole terenów szkół, , 15 kontroli parkingów osiedlowych oraz 7 innych miejsc zagrożonych.

Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.

,, Osoby nietrzeźwe"

* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.

* Ważniejsze wydarzenia
Dyżurny Straży Miejskiej
* W dniu 31.08.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń dotyczących :zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej ( 16 ), uciążliwości ze strony osób bezdomnych ( 2 ) spraw porządkowych ( 5 ), psów bez nadzoru (2 ),.

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach realizacji programu " Bezpieczna Częstochowa" przeprowadzono 53 kontrole terenów szkół , 24 kontrole placów zabaw, oraz 94 kontrole parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 28 posesji . W wyniku podjętych działań pouczono 18 osób oraz 1 osobę ukarano wpostępowaniu mandatowym.

Minionej doby przekazano trzynaście uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta..
MZDiT ( 6 ), WOŚ ( 2 ), MPK ( 2 ), Spółdz. Hutnik ( 1 ) , ZGM TBS ( 1 ), konserwatorzy sygn. świetl. ( 1 )

" Nieprawidłowości w parkowaniu "
* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 11 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 5 osób ukarano mandatami karnymi , pozostałe osoby pouczono.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.

Współpraca z Policją
* W godz. popołudniowych oddelegowano 4 strażników do współpracy z funkcjonariuszami II i VI Komisariatu Policji celem pełnienia wspólnej służby w dzielnicach Stary Rynek i Ostatni Grosz. W czasie służby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.

Ważniejsze wydarzenia
* W godz. dopołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z pracownikami Wydziału Transportu i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta , celem kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

* W godz. dopołudniowych współpracowano z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej zlokalizowanym przy ul. Rejtana , w dowozie jednej z pensjonariuszek ośrodka do miejsca stałego zamieszkania, celem odebrania rzeczy osobistych ( obawa przed agresywnym małżonkiem ).

* W godz. popołudniowych oddelegowano 3 strażników w poczcie sztandarowym, do udziału w uroczystej mszy świętej na Jasnej Górze z okazji 26 rocznicy wydarzeń sierpniowych.

* Ok. godz. 10.00 wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego KMP na ul.Ogrodową 9 , gdzie w bliżej niesprecyzowanych okolicznościach doszło do kolizji drogowej pomiędzy pojazdem Ford Focus a nieustalonym samochodem - sprawę przekazano.

* Ok. godz. 15.00 interweniowano w sklepie przy Al. Armii Krajowej 2 , wobec starszej , ok. 80 letniej kobiety , która cierpiąc na zaniki pamięci wyszła z domu i straciła orientację. Po ustaleniu danych personalnych kobietę odwieziono do miejsca zamieszkania.

O godz. 19:35 do 20:30 zabezpieczano miejsce na placu zabaw przy ul. Kiedrzyńskiej 97 gdzie na drzewie usadowił się rój os. Na miejsce wezwano Jednostkę Straży Pożarnej, która zebrała kokon z owadami.

* Ok. godz. 23:05 wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego KMP na ul. Szajnowicza - przy skrzyżowaniu z ul. Dekabrystów, gdzie w nietrzeźwy 39-letni mężczyzna kierował pojazdem Fiat 125p - sprawę przekazano
Minionej doby 3 osoby, które potrzebowały pomocy medycznej przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego

Dyżurny Straży Miejskiej
Wydarzenia z dnia 09.02.2007 r.


* W dniu 09.02.2007r zarejestrowano 31 zgłoszeń dotyczących m.in: zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej (14 ), osób leżących w miejscach ogólnodostępnych ( 9) ,, spraw porządkowych (5) , nieprawidłowego parkowania (1 ) zwierząt (1) oblodzenia w godz. nocnych nawierzchni dróg (1).
,, Bezpieczna Częstochowa „


* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 33 doraźne kontrole terenów szkół, 18 kontrole placów zabaw , 98 kontroli parkingów osiedlowych oraz 11 innych miejsc zagrożonych.


* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu , zastosowała 1 blokadę na koło samochodu parkującego w miejscu niedozwolonym – kierującego pouczono.
* Minionej doby przekazano 6 uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta. MZD-3 , WOŚRiL UM (2) Sita Akcja Zima-(1).
* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 9 posesji , dokonano także 3 rekontroli. W wyniku podjętych działań -13 osób pouczono , nałożono 3 grzywny mandatowe oraz skierowano 2 wnioski o ukaranie do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Częstochowie
,, Osoby nietrzeźwe"


* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 8 osób


Osoby bezdomne


* Minionej doby 3-krotnie kontrolowano miejsca w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 17.102008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

47


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

13

Kontrole placów zabaw

1

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

4

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 17.10.2008r

* W dniu 17.10.2008 r. zarejestrowano 20 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: , osób leżących w różnych punktach miasta (3) zakłócenia porządku i spokoju (6) ,osób bezdomnych (4) zdarzeń drogowych (1) , spraw porządkowych (2), awarii (2) oraz braku nadzoru nad zwierzętami(2).

Współpraca z policją

* W godz. popołudniowych oraz nocnych oddelegowano 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszami IV i V Komisariatu Policji , celem pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w wyznaczonych rejonach patrolowania.

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. dopołudniowych wystawiono 3 osobowy poczet sztandarowy do uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego harcerzy z formacji Szarych Szeregów , odbywającej się na cmentarzu przy ul.Rocha.

* W godz. popołudniowych zabezpieczano ład i porządek na terenie Starego Rynku , w związku z odbywającym się tam festynem z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

* Ok. godz. 8.00 , w jednej z posesji przy Al.Wolności ujęto 39 letniego, nietrzeźwego Grzegorza K. , poszukiwanego przez policję celem ustalenia aktualnego miejsca pobytu. Mężczyznę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień i pozostawiono do dyspozycji Komisariatu I Policji.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


*W dniu 28.05.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto 27 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (11), spraw porządkowych (3), osób bezdomnych (4), nieprawidłowego parkowania (4), oraz awarii związanych a silnym wiatrem (5).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, doraźnie skontrolowano 9 terenów szkół , 13 placów zabaw oraz 80 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 8 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*Minionej doby 1 osobę, która potrzebowała pomocy medycznej, przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 07.12.2007r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

73

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

6

Kontrole placów zabaw

5

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

9

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

6

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

7

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

1

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 Wydarzenia z dn. 07.12. 2007r


W dniu 07.12. 2007r. Zarejestrowano 39 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach:osób o nieustalonym stanie , leżących w miejscach publicznych (5), uciążliwych osób bezdomnych (5), zakłócenia porządku publicznego (8), porządku drogowego (13), braku nadzoru nad zwierzętami(2) , awarii ( 1 ) , oraz spraw porządkowych (5) .


* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 18 osób.


Współpraca z Policją


* W godz. popołudniowych i nocnych oddelegowano 5 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Komisariatów: IV , V i VI Policji , celem pełnienia wspólnej służby patrolowej w dzielnicach podległych w/w jednostkom. Podczas służby nie zanotowano poważniejszych prób zakłócania ładu i porządku publicznego.

 


Ważniejsze wydarzenia


* W godz. rannych , pomiędzy godz. 5.00-6.00 , wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej skontrolowano teren giełdy kwiatowej zlokalizowanej przy ul.Radomskiej, w celu ewentualnego ujawnienia roślin, którymi handel jest prawnie zabroniony. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.


* Ok. godz. 15.00 wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego KMP na Rondo Mickiewicza , gdzie doszło do kolizji drogowej pomiędzy zestawem tramwajowym a pojazdem m-ki Ford Escort – sprawę przekazano.


* Ok.godz. 14.00 w I Al.NMP doszło do kolizji drogowej spowodowanej przez kierującego autobusem MPK m-ki Mercedes , który nie mogąc zatrzymać pojazdu staranował w sumie 4 samochody osobowe , zatrzymując się na słupie latarni w pasażu środkowym.Żaden z pasażerów autobusu nie ucierpiał.

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż prawdopodobną przyczyną zdarzenia była awaria techniczna pojazdu.


* Ok. godz. 21.30 wezwano patrol policji drogowej na ul.Korczaka , gdzie doszło do czołowego zderzenia pojazdów BMW i Volkswagen –sprawę przekazano. Kierujący pojazdami nie odnieśli żadnych obrażeń.


 


Dyżurny Straży Miejskiej


insp. Bogusław Mraz


*W dniu 27.04.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 69 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (34), osób bezdomnych (8), spraw porządkowych (3), spalania odpadów i zadymienia (3), nieprawidłowego parkowania (8), zwierząt bez nadzoru (7), awarii infrastruktury tech.miasta (6).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, doraźnie skontrolowano 15 terenów szkół, 19 placów zabaw, 50 parkingów oraz miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

*W godzinach od 17:00 do 21:00 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej w dzielnicy Północ..


Nieprawidłowe parkowanie

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 4 blokady na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. W wyniku podjętej interwencji 1 osobę ukarano w postępowaniu mandatowym, w 8 przypadkach poprzestano na pouczeniach o konsekwencjach nieprawidłowego parkowania.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 6 posesji oraz dokonano 3 rekontroli uprzednio wydanych zaleceń porządkowych. W wyniku podjętych działań pouczono 4 osoby odpowiedzialne za porządek, 1 osobę ukarano mandatem karnym, sporządzono 2 wnioski o ukaranie winnych zaniedbań przez Sąd Grodzki.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.


Współpraca z Policją

*W godzinach 7:00 do 15:00 trzech strażników oddelegowano do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego KMP, realizujących zadania prewencji w ruchu drogowym pod kryptonimem "Sygnalizator.


Ważniejsze zdarzenia

*Minionej doby trzykrotnie wzywano zespoły Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W dwóch przypadkach spowodowane to było stanem upojenia alkoholowego.

*Ok godz 20:10 na wniosek pracowników Straży Jasnogórskiej interweniowano wobec czterech osób nietrzeźwych, które przebywając na terenie klasztornym zachowywały się w sposób uciążliwy dla wiernych. Znajdującego się pośród nich nieletniego 16-latka pod wpływem alkoholu, dowieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę rodzicom. W związku z okolicznościami sprawy informacja o zdarzeniu z udziałem nieletniego przekazana zostanie do Policyjnej Izby Dziecka. Pełnoletniego, nietrzeźwego mieszkańca Legnicy, dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Ujęty w czasie pobytu w siedzibie straży jasnogórskiej, usiłował ukryć dokument tożsamości należący do mieszkańca Koniecpola, posiadania którego nie potrafił wyjaśnić. Mężczyznę pozostawiono do dyspozycji I Komisariatu Policji w związku z faktem, iż był on poszukiwany przez kilka jednostek Policji w kraju w celu ustalenia miejsca pobytu.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

* W dniu 30.01.2008r. zarejestrowano 23 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach :osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (5), uciążliwych osób bezdomnych (3), porządku drogowego (4) , zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (7) , zwierząt (1) , spraw porządkowych ( 1 ), oraz awarii (2).


* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80, oddelegowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 34 osoby.


Ważniejsze wydarzenia


* Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 30.01.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

79


Kontrole dworców , placów i skwerów

17

Kontrole placów zabaw

6

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

17

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

14

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

32

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

7

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

19

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

1

Kontrola gosp darki odpadami

33

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono 1

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty 1 

 


Dyżurny Straży Miejskiej

 


Straż Miejska w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl.3
42-200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze ½ etatu
Informatyk w Straży Miejskiej w Częstochowie


1.Wymagania niezbędne :

1.1.Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
1.2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
1.3. Wykształcenie minimum średnie.
1.4. Minimum czteroletni staż pracy w zawodzie w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub pięcioletni w przypadku posiadania wykształcenia średniego.
1.5. Niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.
1.6. Nienaganna opinia.


2. Wymagania dodatkowe :

2.1.Referencje (staż pracy) w zakresie umiejętności administracji serwerów opartych na systemie WINDOWS.
2.2. Referencje (staż pracy) w zakresie administracji systemem LINUX .
2.3. Znajomość zagadnień dotyczących sieci komputerowych.
2.4. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI ).
2.5. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej (udokumentowane).


3. Preferencje:

3.1. Adres zamieszkania w Częstochowie.
3.2. Status osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001).
3.3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

4.1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych oraz zarządzeń i instrukcji wewnętrznych dotyczących ochrony i zasad pracy systemu informatycznego i zbiorów danych w Straży Miejskiej w Częstochowie,
4.2. Utrzymywanie w stałej sprawności do pracy :
sieci komputerowej
sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej
programów komputerowych niezbędnych do pracy osób zatrudnionych
kont użytkowników sieci
zasobów sieci na serwerze
dostępu do internetu
poczty mail
4.3. Archiwizacja i bieżące sporządzanie kopii zapasowych danych na serwerze, dokumentów i informacji tworzonych i archiwizowanych w sieci komputerowej Straży Miejskiej .
4.4. Pomoc i doradztwo techniczne dla pracowników.
4.5. Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego.
4.6. Stały nadzór nad prawidłowością uprawnień użytkowników sieci.
4.7. Bieżąca kontrola logów systemowych na serwerze (zapisów użytkowników sieci).
4.8. Bieżąca kontrola funkcjonowania bezpieczeństwa sieci – firewall,
4.9. Bieżąca aktualizacja informacji zawartych na stronie BIP


5.Wymagane dokumenty i oświadczenia :

5.1. Życiorys (CV).
5.2. List motywacyjny.
5.3. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
5.4. Kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
5.5. Kwestionariusz osobowy.
5.6. Kopie świadectw pracy.
5.7. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
5.8. Poświadczenie niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Straży Miejskiej w Częstochowie : Częstochowa 42-200, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 103 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko referenta w Referacie Prawnym” w terminie od dnia 12-06-2006 r. do 26-06-2006 r.
Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.
Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej w Częstochowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa.

Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, powinny byś opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista zakwalifikowanych kandydatów spełniający wymagania formalne wymienione w pkt. 1 Ogłoszenia zostanie obwieszczona w dniu 27-06-2006 r. w Komendzie Straży Miejskiej w Częstochowie oraz na stronie internetowej BIP http://sm.czestochowa.bip-gov.pl.
Kandydaci zakwalifikowani przystąpią do konkursu, który odbędzie się w dniu 28-06-2006 r. o godz. 11,00 w Komendzie Straży Miejskiej w Częstochowie, pok. 102.
Dodatkowe informacje : tel. /034/ 368-31-92.

Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko

Częstochowa, dnia 06 czerwca 2006 r.
* W dniu 08.09.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 42 telefoniczne zgłoszenia dotyczące : zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (25), nieprawidłowego parkowania pojazdów (7), spraw porządkowych (6), psów bez nadzoru(2), rannego lisa(1) oraz handlu(1)

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach realizacji programu " Bezpieczna Częstochowa" przeprowadzono 6 kontroli terenów szkół , 10 kontroli placów zabaw, oraz 50 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 8 osób.

Współpraca z Policją
W godz. 14.00-22.00 czterech strażników wspólnie z funkcjonariuszami IV i VI Komisariatu Policji pełniło służbę prewencyjną w rejonie w/w jednostek Policji.

Czystość i porządek

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 22 posesje oraz przeprowadzono 2 rekontrole wydanych wcześniej zaleceń porządkowych. . W wyniku podjętych działań 8 osób odpowiedzialnych za porządek pouczono.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 6 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 4osoby ukarano mandatami karnymi, 2 osoby pouczono.

*Minionej doby przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta..
WOŚ (1) SITA(1) Syg Świetlna(1)ZE(1)

Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala

Około godz.10.00 udano się na ul Sportową gdzie według zgłoszenia ma miejsce awantura między matka i synem oraz pracownikiem MOPS.W trakcie prowadzenia czynności ustalono ,że syn groził osobom i sprawiał wrażenia osoby chorej psychicznie .W związku z powyższym wezwano Pogotowie Ratunkowe ,które zabrało osobę do szpitala.Całość sprawy w formie notatki przekazano Policji.

Około godz.14.00 interweniowano na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej przy ul Księżycowej wobec 14-latka spożywającego piwo.Nieletniego przekazano pod opiekę matki a cołość sprawy w formie notatki przekazano Policyjnej Izbie Dziecka.
Dyżurny Straży Miejskiej

Wydarzenia z dn. 26.02.2008r.

 

* W dniu 26.02.2008r. Zarejestrowano 41 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : , osób bezdomnych (2), awarii (1), porządku drogowego (7), spraw porządkowych (6), zakłócania porządku i spokoju (19), zdazeń o charakterze kryminalnym (2), zwierząt bez nadzoru (8)

 

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80, rejon w/w placówki objęto doraźnymi kontrolami prewencyjnymi.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z III Komisariatem Policji. W ramach działań prewencyjnych wynikających z programu „Razem Bezpieczniej” służbą patrolową objęto wytypowane skupiska bloków w dzielnicy Tysiąclecie. W czasie wspólnej służby nie odnotowano poważniejszych przypadków zakłócenia porządku publicznego.

 

Dyżurny Straży Miejskiej


* W dniu 01.09.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń dotyczących :zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej ( 16 ), nieprawidłowego parkowania pojazdów ( 4 ),
spraw porządkowych ( 3 ), psów bez nadzoru (2 ),.

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach realizacji programu " Bezpieczna Częstochowa" przeprowadzono 5 kontroli terenów szkół , 5 kontroli placów zabaw, oraz 29 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 4 posesje . W wyniku podjętych działań pouczono 4 osoby.

" Nieprawidłowości w parkowaniu "
* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 2 blokady na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 1 osobę ukarano mandatem karnym , oraz 1 osobę pouczono.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

Współpraca z Policją

Ważniejsze wydarzenia

W godzinach dopołudniowych uczestniczono w uroczystościach związanych z obchodami 67. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Dyżurny Straży Miejskiej
W dniu 24.09.2006r od mieszkańców przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in: zakłócenia porządku i spokoju (21), zaginięcia osoby (1), nielegalnego handlu (1), padłych ptaków (1) oraz nieprawidłowego parkowania (1).

Bezpieczna Częstochowa

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 2 terenów szkół , 2 placów zabaw oraz 18 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


"Czystość i porządek"

*Minionej doby przekazano dziesięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta..
MZDiT (4) WOŚ (1) MPK(1), ZO SITA( 1 ), awaria sygnalizacji ( 2 ) , MPCZK - 1


,,Osoby nietrzeźwe"

* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.

Ważniejsze wydarzenia

W godzinach dopołudniowych zabezpieczano uroczystości : pielgrzymki - V Jasnogórskie Spotkania Policyjne z udziałem Władz Miasta Częstochowy . Podczas uroczystości Straż Miejska wystawiła Poczet Sztandarowy.

Ok godz. 16:45 w rejonie Al. Najświętszej Maryi Panny 33, podjęto interwencję wobec 22- letniego , nietrzeźwego rowerzysty . Całość sprawy przekazano patrolowi Sekcji Ruchu Drogowego Policji.

* W godzinach wieczornych na zakończenie Światowego Kongresu Częstochowian w rejonie Placu Biegańskiego, 15 strażników zabezpieczało ład i porządek podczas koncertu zespołu ,,Formacji Nieżywych Schabuff" . Nie stwierdzono rażących naruszeń ładu i spokoju.

Dyżurny Straży Miejskiej

 

* W godz. popołudniowych , w związku z organizowaną na Jasnej Górze uroczystością 90 rocznicy powołania Związku Inwalidów Wojennych , oddelegowano 2 strażników ,którzy wraz z władzami miasta uczestniczyli w ceremonii składania kwiatów pod tablicą pamiątkową. Wystawiono także 3 osobowy poczet sztandarowy.

 

* Również w godz. popołudniowych przeprowadzono prelekcję w Szkole Podstawowej im. J.Brzechwy zlokalizowanej przy Al.Armii Krajowej , na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz zachowań w sytuacjach potencjalnie konfliktowych. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 uczniów.

 

*Około godz. 18.25 na ul. Piłsudskiego 29 w Częstochowie zauważono młodego 26 letniego mężczyznę , którego znano wcześniej jako osobę poszukiwaną przez IV Komisariat Policji w Częstochowie. W związku z powyższym osobę ujęto i udano się do IV Komisariatu Policji w celu przekazania osoby do prowadzenia dalszych czynności.

 

 

* W ciągu minionej doby dwukrotnie wzywano Zespół Pogotowia Ratunkowego do osób leżących na terenie miasta wymagających pomocy medycznej . W oby przypadkach osoby zabrano do szpitali.

 


W dniu 03.07.2007r zarejestrowano 42 zgłoszenia z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (20), osób o nieustalonym stanie, leżących w różnych punktach miasta (10),osób bezdomnych (3), porządku drogowego (3), spraw porządkowych (3), , zaniechania obowiązków ciążących na właścicielu zwierzęcia (3)

Około 15.00 w supermarkecie TESCO podjęto interwencje wobec mężczyzny ,który dokonał kradzieży sklepowej. W związku z powyższym osobę przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji

.Około godz.18.00 w rejonie ul. Tetmajera ujęto nietrzeźwego nieletniego ,który próbował zniszczyć drzwi wejściowe do sklepu. W związku z powyższym nieletniego przekazano funkcjonariuszom VI Komisariatu Policji.

Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 03.07.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

52


Kontrole dworców , placów i skwerów

26

Kontrole placów zabaw

14

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

14

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

14

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

11

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

16

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

2

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


*W dniu 01.08.2005r. od mieszkanców miasta przyjeto ogólem 44 telefoniczne zgloszenia z wnioskiem o interwencje w sprawach dotyczacych m.in. zaklócania porzadku publicznego (26), spraw porzadkowych (14), nieprawidlowego parkowania (4).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciagu minionej doby, w ramach biezacych dzialan w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestepczosci przeprowadzono 11 kontroli terenów szkól i przedszkoli, 15 kontroli placów zabaw, 47 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdzialania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Czystość porządek

*Minionej doby przekazano jedną uwagę porządkową firmom i instytucji odpowiedzialnej za czystość na terenie miasta: SANEPID(1).

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 6 posesji, dokonano także 1 rekontroli. W wyniku podjętych działań, jedną osobę ukarano mandatem karnym, wobec dwóch osób skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejnowego w Częstochowie.


Wspólpraca z Policją

*Trzykrotnie w ciagu minionej doby udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkanców miasta.


Osoby nietrzeźwe

*Realizujac przepisy ustawy "O wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi" nie dowieziono do Osrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ani jednej osoby.


Ważniejsze wydarzenia

*Okolo godz.17.15 podjęto interwencję wobec trzech mlodych kobiet, które idac al.Niepodleglosci spożywaly alkohol w postaci piwa w puszce. W wyniku interwencji okazało się, że dwie osoby sż nieletnie. W związku z powyższym w obecnosci rodziców osoby te zostały przebadane na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, a następnie przekazane pod opiekę rodziców. Informacje w formie notatki przekazano do Policyjnej Izby Dziecka w Częstochowie.

*W godz. 16.00 - 19.00 delegacja funkcjionariuszy Straży Miejskiej brała udział w uroczystościach dotyczących obchodów 61 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego pełniąc zaszczytną rolę w Poczcie Sztandarowym ze Sztandarem Miasta Czestochowy.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

Wydarzenia z dn. 17.07.2009 r.

 

* W dniu 17.07.2009 r. Zarejestrowano 51 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (28), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (12),osób bezdomnych(1) spraw porządkowych (2) ,zdarzeń drogowych (2) ,awarii (1), zwierząt (3) handlu(1),zdarzeń kryminalnych (1)

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 13 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9), spożywających alkohol(2) oraz inne formy zakłócenia porządku publicznego (1),niszczenia mienia(1)

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W godzinach popołudniowych w rejonie Promenady zabezpieczano imprezę plenerowa
„Biwak wojsk napoleońskich”.W trakcie imprezy nie odnotowano zakłóceń porządku

 

 

* Około godz.1.40 patrol ujął mężczyznę ,który zniszczył infomat miejski stojący przy dworcu PKS.
Nietrzeźwego sprawcę umieszczono w OPOPA do dyspozycji I KP.Całość sprawy przekazano Policji.
Zdarzenie zarejestrowano na monitoringu miejskim.
 
 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 17.07.2009

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

22


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

23

Kontrole placów zabaw

6

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

6

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej


 

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 


Wydarzenia z dn. 26.12.2007r.

 

W dniu 26.12.2007r. zarejestrowano 19 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach : , zakłócenia porządku i spokoju (12), osób leżących w różnych punktach miasta (2) zwierząt wymagających opieki (1), wykroczeń drogowych (1), w sprawie zaginięcia osoby (1), w sprawie nietrzeźwości kierującego pojazdem samochodowym (1) oraz w sprawie udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej (1).

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 24 osoby.

Współpraca z Policją

* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji, strażnicy zrealizowali 1 zgłoszenie oraz przyjęto komunikat o zaginionej osobie skierowane do ww. Instytucji.

Ważniejsze wydarzenia

ok. godz. 19:30 interweniowano przy schronisku dla bezdomnych mężczyzn ul. Krakowska 80/15, gdzie według zgłoszenia dobija się nietrzeźwy mężczyzna Na miejscu zastano 34 letniego mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego. Ponieważ zachodziło podejrzenie, że ów mężczyzna zażył środki psychotropowe na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego, który zdecydował zabrać pacjenta do szpitala przy ul. Mirowskiej. Po zaopatrzeniu medycznym mężczyznę, przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 26.12.2007r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

66


Kontrole dworców , placów i skwerów

64

Kontrole placów zabaw


Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

9

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

5

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

5

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmiotyDyżurny Straży Miejskiej


 

Wydarzenia z dn. 05.09.2007r

 

W dniu 05.09.2007r zarejestrowano 33 zgłoszenia z wnioskiem o pomoc i interwencję m.in.w sprawach: awarii (2), osób bezdomnych(5), nieprawidłowego parkowania (9), spraw porządkowych (4), zakłócenia porządu i spokoju (5), osób o nieustalonym stanie, leżacych w miejscach publicznych (5), zdarzeń o charakterze kryminalnym (1), naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt (2).

 

W jednym przypadku -na wniosek służby dyżurnej jednego z lokalnych komisariatów Policji -udzielono wsparcia patrolowi policyjnemu w czasie podejmowanej interwencji.

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 5 września, 2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

104

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

25

Kontrole placów zabaw

20

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

8

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

18

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

10

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

< r />


Dyżurny Straży Miejskiej


Ważniejsze wydarzenia z dnia 17.02.2005r.

*W dniu 17.02.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 29 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (22 ), porządkowych ( 5 ) oraz nieprawidłowego parkowania ( 2 ).

Bezpieczna Częstochowa
*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 29 kontroli terenów szkół, 2 kontrole terenów placów zabaw oraz 142 kontrole terenów parkingów osiedlowych i innych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

*W godz. 18.00 do 21.00 dwóch strażników uczestniczyło w spotkaniu Rady Dzielnicy Kiedrzyn.

*W godz. od 8.40 do 13.00 strażnicy miejscy przeprowadzili prelekcję dla ok. 180 uczniów Gimnazjum w Blachowni na temat przemocy, agresji, odpowiedzialności karnej nieletnich i zadań Straży Miejskiej.

Czystość i porządek
*Na I i II zmianie realizowano przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod kątem wytycznych regulaminu "AKCJA ZIMA". W działaniach brało udział 11 patroli Straży Miejskiej. Skontrolowano 61 posesji i obiektów publicznych. W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- nałożono 3 mandaty karne,
- pouczono 11 osób,
- wystawiono 6 pisemnych zobowiązań porządkowych obligujących właścicieli bądź administratorów nieruchomości do niezwłocznego usunięcia zaniedbań,
- drogą elektroniczną przekazano dwie informacje do Miejskiego Zarządu Dróg dotyczące nieprawidłowości zimowego utrzymania nawierzchni chodników i jezdni należących do Gminy Częstochowa.

*Zgodnie w wytycznymi Regulaminu AKCJI ZIMA - na bieżąco utrzymywano łączność z dyspozytorami MZO SITA. Przekazano cztery informacje dotyczące nieprawidłowego stanu zimowego utrzymania nawierzchni jezdni.

*Minionej doby oprócz spraw związanych z nieodśnieżonymi chodnikami i jezdniami przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta (w tym MZD-3).

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 6 osób dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Osoby bezdomne
*W wyniku penetracji 13 miejsc, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne 2 mężczyzn z uwagi na stan nietrzeźwości dowieziono do Izby Wytrzeźwień OPOPA. Pozostałe osoby odmawiały udzielenia sobie pomocy.

Współpraca z Policją
*Do współpracy z Policją w tzw. Rejonach Stałej Obecności oddelegowano dwóch strażników. Podczas wspólnych działań na ul. Jasnogórkiej przy LO. im. Norwida ujęto 30-letniego mieszkańca Łodzi poszukiwanego przez Policję.

Ważniejsze wydarzenia
*Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej, które następnie były przewiezione do szpitala. U jednej z osób stwierdzono obrażenia, które mogły być skutkiem pobicia. Powiadomiono Policję.

Dyżurny Straży Miejskiej
 

Wydarzenia z dn. 02.04.2008r.

* W dniu 02.04.2008r. Zarejestrowano 16 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. : osób bezdomnych (1), porządku drogowego (4), zakłócenia porządku publicznego (5), zwierząt bez nadzoru(2) oraz osób leżących w różnych punktach miasta (4).

* W godz. nocnych , w związku z częstymi zakłóceniami porządku w ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn zlokalizowanej przy ul.Krakowskiej , doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu obiektu. W nocy z placówki skorzystało 18 osób.

 

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. dopołudniowych , w terenie podjasnogórskim ujęto 2 osoby prowadzące publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia. Po wykonaniu czynności przewidzianych procedurą postępowania osoby zwolniono , kierując jednocześnie wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Częstochowie.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp.Bogusław Mraz

 


 

Wydarzenia z dn. 26.10.2007r

 

W dniu 26.10.2007r zarejestrowano 41 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in.w sprawach:

osób bezdomnych (4), zakłócenia porządku publicznego (15), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (7), spraw porządkowych (3), zwierząt bez nadzoru (2), handlu bez zezwolenia (1) oraz porządku drogowego (9).


Współpraca z Policją


* W godz. nocnych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Komisariatu I Policji , celem pełnienia wspólnej służby patrolowej w wyznaczonym rejonie słuzbowym.


Ważniejsze wydarzenia

 

* Ok. godz. 12.15 podjęto interwencję wobec trzech młodych mężczyzn w przedziale wiekowym 14-15 lat , którzy sprayem malowali elewację jednego z garaży zlokalizowanego przy ul. Kwiatkowskiego 7. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono puszki z lakierami , wykonano także dokumentację fotograficzną.

Sprawę do dalszej realizacji przekazano Komisariatowi III Policji.

 

 

 

 

 

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

 


*W dniu 28.01.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 50 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (21), spraw porządkowych (6), nieprawidłowego parkowania (6), zwierząt (1), wykroczeń drogowych (5), osób bezdomnych (6), śliskości (4), awarii infrastruktury (3), fałszywego alarmu (1).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 35 obiektów oraz zrekontrolowano 2 wydane wcześniej zalecenia. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima, w ich wyniku pouczono 8 osób, ukarano w postępowaniu mandatowym 3 osoby oraz sporządzono 1 wniosek o ukaranie winnego przed Sądem Grodzkim.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 21 kontroli terenów szkół oraz 68 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 10 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań, 6 osób ukarano mandatami karnymi, 13 osób pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 15 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 12 kontroli miejsc gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem, w wyniku podjętych kontroli, 7 osób nietrzeźwych dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, 3 osoby dowieziono do ogrzewalni, 1 osobę przekazano Pogotowiu Ratunkowemu celem udzielenia pomocy medycznej. W godzinach nocnych przebywało w ogrzewalni przy ul.Krakowskiej 38 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*W dniu 28.01.2006r ok. godz.19:58 anonimowy rozmówca powiadomił dyżurnego, że na terenie toalet Centrum Handlowego M1 przy ul.Kisielewskiego przebywa mężczyzna "wysadzający ładunki wybuchowe". W związku z podejrzeniem, iż informacja ma charakter "fałszywego alarmu", zlokalizowano miejsca pobytu dzwoniącego i podjęto czynności zmierzajace do jego zatrzymania. Mężczyznę ujęto kilka minut później, przy aparacie z którego dokonał zgłoszenia, a następnie dowieziono do IV Komisariatu Policji w celu sprawdzenia jego wiarygodności. Na uwagę zasługuje fakt, iż ujęty , (najprawdopodobniej niezrównoważony psychicznie) był już sprawcą fałszywego alarmu bombowego w dniu 12.10.2005r.

*W dniu 28.01.2006r ok. 21:50 jedna z mieszkanek dzielnicy Raków powiadomiła dyżurnego Straży Miejskiej, iż w zaparkowanym pod blokiem samochodzie przebywa jej nietrzeźwy mąż. Kilkudziesięciominutowe próby przekonania nietrzeźwego mężczyzny, zarówno ze strony rodziny jak i strażników do opuszczenia pojazdu nie przyniosły skutku. W obliczu sytuacji, tj permanentnego nadużywania alkoholu i minusowych temperatur otoczenia (a tym samym zagrożenia życia osoby) użyto siły a następnie mężczyznę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

*W nocy tj. 29.01.2006r ok. godz. 03:25 w rejonie skrzyżowania ul.Śląskiej z Al.NMP doszło do wypadku drogowego z udziałem 2 pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia 1 osoba odniosła obrażenia. Miejsce zdarzenia zabezpieczono do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego i Policji. Na miejsce zdarzenia wezwano też sekcję Straży Pożarnej w celu zneutralizowania wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Dodatkowo informację o uszkodzeniu słupa latarni oświetleniowej przekazano Zakładowi Energetycznemu.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 18 zdarzeń dotyczących : osób leżących w różnych punktach miasta (2),spożywania alkoholu(4) ,osób nietrzeźwych (5), rozbojów oraz pobicie (2),drogowych (1) oraz innych form naruszania ładu i porządku (5).


Współpraca z Policją


* W ciagu minionej doby skierowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KMP w ramach działań prewencyjnych pod krypt. * Majowy weekend *.

 
Ważniejsze wydarzenia

 

* Ok. godz. 12.55 w bezpośrednim pościgu ujęto 47 letniego Jarosława K. , podejrzanego o o celowe uszkodzenie lampy przedniej w pojeździe m-ki Ford Escort , zaparkowanym przy jednej z posesji przy ul.Garibaldiego. Mężczyznę wraz z osobą poszkodowaną dowieziono do siedziby Komisariatu IV Policji – sprawę przekazano. 

* W godz. 23.20 do 01.30 wspólnie z trzema sekcjami Straży Pożarnej, patrolem Policji z V KP w Częstochowie, WIOŚ oraz Przedsiębiorstwa Wodociągowego uczestniczono w kontroli posesji na ul. Gruszowej w Częstochowie, gdzie według zgłaszającego ma miejsce zanieczyszczenie terenu oraz powietrza przez zakład zajmujący się czyszczeniem jelit . Na miejscu ustalono, że sprawą przejmedo dalszego prowadzenia WIOŚ. 

 

 

* Około godz. 2.30 na Placu Rady Europy w pościgu ujęto dwóch sprawców pobicia młodego mężczyzny ,którzy kopali go leżącego na ziemi. Sprawców oraz poszkodowanego dowieziono do I Komisariatu Policji w Częstochowie ,gdzie po dokonaniu wstępnych ustaleń okazał się, że sprawcy są pod wpływem alkoholu. W związku z tym udano się do OPOPA ,gdzie zostali umieszczeni. Poszkodowany nieletni również po spozyciu alkoholu został odwieziony do miejsca zamieszkania i oddany pod opiekę rodziców. Informację w formie notatki przekazano do I Komisariatu Policji oraz Policyjnej Izby Dziecka w celu dalszego prowadzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*W dniu 06.05.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 47 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (28), osób bezdomnych(4), spraw porządkowych (6), psów bez nadzoru (2), nieprawidłowego parkowania(1), niszczenia zieleni (2), nieporządków na posesjach (6).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, doraźnie skontrolowano 10 terenów szkół, 30 placów zabaw, 95 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 2 blokady na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań, 1 osobę pouczono, 1 osobę ukarano mandatem karnym.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 6 posesji oraz dokonano 3 rekontroli wydanych wcześniej zaleceń. W wyniku podjętych działań pouczono 3 osoby odpowiedzialne za porządek na posesji oraz sporządzono 6 wniosków o ukaranie winnych przez Sąd Grodzki.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 11 osób.


Współpraca z Policją

*Minionej doby trzykrotnie udzielano pomocy Policji w załatwieniu spraw zgłoszonych w/w instytucji przez mieszkańców lub służąc pomocą w zakresie transportu.


Ważniejsze wydarzenia

*Ok. godz. 13:15 po sygnale mieszkańca Częstochowy dokonano kontroli jednego z punktów skupów, w którym zgłaszający rozpoznał swój rower skradziony mu w dniu 21.04 br. spod budynku gimnazjum na ul.Ułańskiej. W trakcie czynności zlokalizowano jeszcze jeden rower skradziony z w/w miejsca. Sprawę do wyjaśnienia przekazano na II Komisariat Policji.

*Ok. godz. 15:50 w rejonie placu im.Rady Europy wylegitymowano dwóch nieletnich 15 latków. W trackie legitymowania ustalono, iż przebywają oni na samowolnym oddaleniu z Domu Dziecka w Kłobucku. Do czasu przekazania opiekunom, nieletnich umieszczono w Pogotowiu Opiekuńczym w Częstochowie.

*W godz.17:30 - 20:00 zabezpieczono porządek w trakcie przemarszu procesji pielgrzymki akademickiej z Katedry do klasztoru Jasnogórskiego. W trakcie zabezpieczenia uroczystości nie odnotowano zakłócenia porządku i ładu.

*W nocy z dn 06/07.05.2006r ok. godz.1:55 otrzymano skargę mieszkanki ul.Gajowej o grupie młodych osób zakłócających spoczynek nocny. Na miejscu zastano opisaną grupę młodych mężczyzn zachowujących się w sposób hałaśliwy. Ponieważ w/w znajdowali się pod wpływem alkoholu, nie zareagowali na polecenie uciszenia się i opuszczenia w/w miejsca, dwie osoby umieszczono w Izbie Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Wobec 5 uczestników w/w zdarzenia sporządzone zostaną wnioski o ukaranie winnych przez Sąd Grodzki.

*W nocy z dn 06/07.05.2006r ok godz. 3:10 w rejonie skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul.Katedralną uniemożliwiono dalszą jazdę nietrzeźwemu, kierującemu pojazdem marki BMW. Na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy Sekcji Ruchu Drogowego KMP Cz-wa. Wobec kierującego, który usiłował oddalić się z miejsca zdarzenia oraz wobec świadka, który usiłował zakłócić przebieg interwencji użyto siły fizycznej i kajdanek w celu ich obezwładnienia. W efekcie interwencji kierującego i zakłócającego przebieg interwencji umieszczono w Izbie Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Ciąg dalszy czynności wobec nietrzeźwego kierującego prowadzi Sekcja Ruchu Drogowego.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


z dnia 01.11.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

36

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

30

Kontrole placów zabaw

1

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

5

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

23

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 


Wydarzenia z dn. 01.11. 2007r

W dniu 01.11. 2007r zarejestrowano 27 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach: awarii (1), uciążliwych osób bezdomnych (5), nieprawidłowego parkowania (3), spraw porządkowych (2), zakłócenia porządku publicznego (7), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (7), zwierząt (2).

 

Współpraca z Policją

* W dniu dzisiejszym dwunastu strażników miejskich współpracowało z SRD KMP w rejonie cmentarzy Kule i Rocha.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

 * W dniu dzisiejszym cały stan osobowy straży miejskiej zabezpieczał teren przy częstochowskich cmentarzach . W trakcie służby nie odnotowano zakłócania pokoju i porządku publicznego.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski

 

 

 

 

 


SM.I.1110 - 1 / 07
Straż Miejska w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl.3
42-200 Częstochowa
Ogłasza nabór na 4 wolne stanowiska pracy
Aplikant w Straży Miejskiej w Częstochowie

1.Wymagania niezbędne :
1.1.obywatelstwo polskie,
1.2.ukończone 21 lat,
1.3.korzystanie z pełni praw publicznych,
1.4.wykształcenie min. średnie,
1.5.sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
1.6.nienaganna opinia,
1.7.niekaralność sądowa,
1.8.uregulowany stosunek do służby wojskowej.
2.Preferencje dodatkowe :
2.1posiadanie specjalistycznego przeszkolenia z zakresu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa, potwierdzone stosownym egzaminem,
2.2posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi,
2.3znajomość obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym,
2.4wzrost co najmniej 180 cm.
2.5adres zamieszkania w Częstochowie lub okolicy w odległości do 10 km od granicy miasta,
2.6status osoby bezrobotnej.
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
3.1.służba patrolowa.
4.Wymagane dokumenty i oświadczenia :
4.1.życiorys (CV),
4.2.list motywacyjny,
4.3.kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
4.4.kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4.5.kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
4.6.kwestionariusz osobowy,
4.7.oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz książeczka wojskowa do wglądu,
4.8.kopie innych dokumentów – świadectwa pracy,
4.9.zaświadczenie o stanie zdrowia,
4.10.zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Częstochowie : Częstochowa 42-200, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 103
z dopiskiem :
„Oferta pracy na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Częstochowie”
w terminie od 12-02-2007 r. do 26-02-2007 r.
Obowiązek okazania oryginałów dokumentów do wglądu podczas konkursu.
Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.
Informacja, o wyniku naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa.

Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, powinny byś opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie umieszczona na stronie http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Komendzie Straży Miejskiej w Częstochowie.
Kandydaci zakwalifikowani do konkursu będą powiadomieni o terminach testu sprawności fizycznej, sprawdzianu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje : tel. /034/ 368-31-92.


Komendant
Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko


Częstochowa, dnia 31-01-2007 r.
*W dniu 01.05.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 27 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (17), osób bezdomnych (6), spraw porządkowych (3), awarii infrastruktury miejskiej (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, doraźnie skontrolowano 16 terenów szkół, 32 placów zabaw, 157 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 10 osób.


Współpraca z Policją

*Minionej doby trzykrotnie udzielano pomocy Policji w załatwieniu spraw zgłoszonych w/w instytucji przez mieszkańców.

*Ponadto w godzinach 14:00 - 22:00 jeden strażnik wspólnie z policjantem z II komisariatu Policji pełnił służbę prewencyjną w rejonie w.w jednostki Policji. W czasie wspólnie pełnionej służby nie odnotowano poważniejszych przypadków zakłócenia porządku i ładu.


Ważniejsze wydarzenia

*W godzinach przedpołudniowych objęto działaniami patroli prewencyjnych rejon placu Pamięci Narodowej, na terenie którego odbyły się uroczystości Święta 1 Maja. W czasie służby w w/w rejonie nie odnotowano przypadków zakłócenia porządku i spokoju.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

Wydarzenia z dn. 13.07. 2008r.

 

 

W dniu 13.07.2008r. zarejestrowano 38 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (8), spraw porządkowych (4), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (8), porządku drogowego (3), zwierząt (1), zanieczyszczenia terenu (4), awarii (7) oraz zdarzeń o charakterze kryminalnym (3).

 

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W godz. przed i popołudniowych zabezpieczano ład i porządek w terenie podjasnogórskim , podczas drugiego dnia XVI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Nie zanotowano poważniejszych zdarzeń , jedynie troje zagubionych dzieci przekazano do ruchomego punktu Izby Dziecka Sekcji Prewencji KMP , zlokalizowanego w Al.Sienkiewicza. Ponadto po zakończeniu uroczystości udzielono pomocy czterem starszym , zdezorientowanym kobietom w lokalizacji ich macierzystych autokarów - przekazano je pod opiekę współtowarzyszy podróży.

 

* Ok. godz. 16.10 wezwano patrol policji drogowej na teren Starego Rynku , gdzie kierujący pojazdem m-ki Opel , będący w stanie nietrzeźwości ( 1.25 mg/l) 43 letni Bogdan P. zdewastował 2 ozdobne słupki stanowiące ogrodzenie parkingu - całość sprawy przekazano na miejscu zdarzenia.

 

* Ok. godz. 16.15 wezwano zespół wyjazdowy Pogotowia Ratunkowego na Rynek Wieluński , gdzie w jednym z autokarów wycieczkowych doznał ataku epilepsji 44 letni mężczyzna .Po udzieleniu doraźnej pomocy medycznej lekarz zezwolił pacjentowi na wyjazd do miejsca zamieszkania.

 

* Ok. godz. 17.30 wezwano jednostkę Straży Pożarnej na ul.Dźbowską , gdzie z nieznanych przyczyn , na wiatę przystankową zlokalizowaną koło kościoła runęło duże drzewo powodując spore zniszczenie obiektu a także częściowo tarasując drogę. Zagrożenie usunięto , o zdarzeniu powiadomiono również dyspozytora MPK.

 

* W godzinach wieczornych kilkakrotnie wzywano jednostki Straży Pożarnej w celu usunięcia konarów oraz wyłamanych drzew leżących na jezdni lub na chodnikach na terenie miasta.

 

 

 
Dyżurny Straży Miejskiej


Ważniejsze wydarzenia z dn. 01.12.2008r.

* W dniu 01.12.2008 r. Zarejestrowano 21 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (1), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (9), nieprawidłowego parkowania (4), zakłóceń porządku i spokoju (3), w sprawie awarii (1) oraz spraw porząkowych (3).

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz


Ważniejsze wydarzenia z dn. 18.11.2008r

* W dniu 18.11.2008 r. Zarejestrowano 38 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (8), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (1), nieprawidłowego parkowania (12), zakłóceń porządku i spokoju (11), spraw porządkowych (3) , w sprawie zwierząt (1), oraz awarii (2).

Współpraca z Policją

*

W godz. popołudniowych i nocnych oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Komisariatu III i I Policji , celem pełnienia wspólnej służby patrolowej w rejonie działania w/w jednostek.

Ważniejsze wydarzenia

Ok. godz. 13.10 wezwano patrol policji na ul.Mirowską , gdzie podczas rutynowej kontroli dokumentów kierowcy popełniającego wykroczenie drogowe , ujawniono brak prawa jazdy i obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pikanterii zdarzeniu dodaje fakt iż kierowca posiadał niemiecki dowód rejestracyjny a pojazd polskie tablice, z rzekomo zezłomowanego pojazdu Seat Ibiza. Kierowcę wraz z zakwestionowanymi dokumentami dowieziono do siedziby Komisariatu IV Policji - sprawę przekazano.

* Ok. godz. 19.30 wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego KMP na ul.Sułkowskiego , gdzie podczas legitymowania kierowcy zablokowanego pojazdu , ujawniono brak dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC – sprawę przekazano.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

insp. Bogusław Mraz


* W dniu 15.06.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 24 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku publicznego (17), nieprawidłowego parkowania (1), oraz spraw porządkowych (6).

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 15 kontroli terenów szkół , 2 kontrole placów zabaw, oraz 45 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

Ważniejsze wydarzenia

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta zabezpieczano ład i porządek podczas odbywających się tradycyjnych procesji z okazji Uroczystości Bożego Ciała. Nie zanotowano żadnych prób zakłócania porządku publicznego.

* Ok. godz. 21.00 wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego na ul.Lipową , gdzie interweniowano wobec ok. 50 letniego mężczyzny , chodzącego bez celu po ulicy , ubranego jedynie w pidżamę, z którym nie można było nawiązać żadnego kontaktu.Pacjenta przekazano pod opiekę lekarza.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 22.06.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

23

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

11

Kontrole placów zabaw

11

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

5

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

20

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 
 

Wydarzenia z dn. 22.06.2008r.

 

 

W dniu 22.06.2008r. zarejestrowano 27 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (5), osób bezdomnych (1), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (11), porządku drogowego (2) spraw porządkowych (3) w sprawie zwierząt (4) , oraz awarii (1).

Współpraca z Policją

W godzinach popołudniowych oddelegowano 4 strażników do współpracy z funkcjonariuszami I i V Komisariatu Policji celem zabezpieczenia koncertów w rejonie Tysiąclecia i śródmieścia.

 

Ważniejsze wydarzenia

W godzinach dopołudniowych i popołudniowych zabezpieczano szereg koncertów ,imprez rozrywkowych oraz festynów na terenie Częstochowy.

Około godz.10.30 w rejonie ul. Żużlowej podczas wspólnej służby z Urzędem Celnym ujawniono porzucony spirytus bez polskich znaków akcyzy w ilości 41 litrów. Całość sprawy przejął Urząd Celny.

Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej .Ww wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.
Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 03.01.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

153


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

26

Kontrole placów zabaw

19

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

17

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

35

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

6

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

52

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

6

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 03.01.2009r.

* W dniu 03.01.2009 r. zarejestrowano 27 zdarzeń i wniosków o nterwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (4), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (6), nieprawidłowego parkowania lub innych zdarzeń drogowych (6), zakłóceń porządku i spokoju (6), spraw porządkowych (1), zwierząt (1), w sprawie awarii (3).

Ważniejsze wydarzenia

*Ok. godz. 7.30 interweniowano na terenie Pl. Rady Europy wobec nietrzeźwego , leżącego obok klubu DEPO mężczyzny. 54 letni Janusz K. został umieszczony w Izbie Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiony do dyspozycji Komisariatu I Policji, albowiem okazał się być osobą poszukiwaną w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu oraz doprowadzenia do prokuratury.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 


 

Wydarzenia z dn. 08.12. 2007r

 

W dniu 08.12. 2007r. Zarejestrowano 48 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach: osób o nieustalonym stanie , leżących w miejscach publicznych (6), uciążliwych osób bezdomnych (8), zakłócenia porządku publicznego (17), porządku drogowego (5), braku nadzoru nad zwierzętami(1) , awarii ( 2 ) , w sprawie niszczenia zieleni (1), w sprawie kradzieży (1) , dot. pijanego kierowcy (1), spraw porządkowych (3) oraz innych zdarzeń (2).

* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 22 osoby.

 

Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem I Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności (Śródmieście). W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji, strażnicy realizowali 7 zgłoszeń skierowanych do ww. Instytucji.

Ponadto w godzinach nocnych na wniosek dyżurnego I Komisariatu Policji, wydzielono patrol aby pomóc w ewentualnej interwencji w policyjnym zabezpieczeniu dworca PKP -Stradom ( w związku z przejazdem pociągu z podróżnymi- kibicami, którzy zakłócali porządek publiczny obrzucając dworzec kamieniami .

 

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Około godz.15:50 w rejonie Al. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Równoległą, podjęto interwencję wobec kierującej pojazdem Seicento, która nie potrafiła utrzymać prostego toru jazdy.

W związku z tym iż od kierującej wyczuto woń alkoholu wezwano Policję Drogową, która po przyjeździe stwierdziła u kobiety 0,99 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Całość sprawy przekazano Policji.

* Około godz.17:15 w rejonie ul. Iwaszkiewicza, podjęto interwencję wobec dwójki nieletnich chłopców ,którzy wyrwali słupki zabezpieczające młode drzewka. Nieletnich przekazano pod opiekę rodziców ze zdarzenia sporządzono notatkę do V Komisariatu Policji.

W nocy 09.12.2007r. o godz.1:10 odebrano zawiadomienie, że w klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Witosa 1, dwoje małoletnich dzieci jest bez opieki. Okazało się, że po awanturze z mężem 31-letnia kobieta z dziećmi wyszła z mieszkania na korytarz czekając na przyjazd taksówki , którą udała się do swej rodziny. Ponieważ zachodzi podejrzenie znęcania się i przemocy w rodzinie, sprawą w formie notatki urzędowej zainteresowano V Komisariat Policji.

 

Około godz. 2:20 podczas kontroli jednej z klatek schodowych bloku mieszkalnego przy ul. Fieldorfa Nila, podjęto interwencję wobec 3 osób nieletnich pod wpływem alkoholu . Ponieważ 17 letnia dziewczyna była w stanie skrajnego upojenia alkoholowego na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego, który zabrał nieletnią do szpitala przy ul. Bialskiej. O zdarzeniu powiadomiono matkę ww. dziewczyny. Pozostałych nieletnich przewieziono do miejsc zamieszkania i przekazano pod opiekę rodziców. Ze zdarzenia sporządzono notatkę do Izby Dziecka Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji.

Minionej doby trzy razy wzywano sanitarkę Pogotowia Ratunkowego do osob wymagających opieki lekarskiej. Osoby zabrano do szpitali.

 

  


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 08.12.2007r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

83


Kontrole dworców , placów i skwerów

14

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

5

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

14

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji
2


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

11

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

8

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami

5

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


Dyżurny Straży MiejskiejKarta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 19.072008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

27


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

7

Kontrole placów zabaw

11

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

7

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

11

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

4

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


 

 

 

p>

Ważniejsze wydarzenia z dn. 19.07.2008r.

 

 

W dniu 19.07.2008r. zarejestrowano 41 zdarzeń i wnioskami o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (7), w sprawie osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (7), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (20), w sprawie zwierząt (1), porządku drogowego (4), oraz awarii (1).

 

 

Współpraca z Policją

 

Ważniejsze wydarzenia

 

 * W dniu dzisiejszym w rejon Śródmieścia oddelegowano 6 strażników do zabezpieczenia ładu podczas imprezy plenerowo-rekreacyjnej ,,Biwak Wojsk Napoleońskich” oraz inscenizacji historycznej bitwy na Błoniach Jasnogórskich .

 

* O godz. 0.25 w rejonie ul. Racławickiej podjęto interwencję w stosunku do nietrzeźwego kierowcy samochodu Fiat Panda. Na miejsce wezwano patrol Ruchu Drogowego, któremu przekazano sprawę do dalszej realizacji.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


Ważniejsze wydarzenia z dn. 19.09.2008r

 

* W dniu 19.09.2008 r. Zarejestrowano 24 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawie:

osób bezdomnych (8), zakłócenia porządku i spokoju (5), osób leżących (2), osób poszukiwanych (1), nieprawidłowego parkowania (3), spraw porządkowych (2), awarii (1), w sprawie rannych ptaków i psów bez nadzoru (2).

 

Współpraca z Policją

 

W dniu 19.09.2008r oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem IV Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie ww. Jednostki Policji. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W godzinach wieczornych w Al. NMP opodal Liceum im. H. Sienkiewicza, oddelegowano 2 strażników do zabezpieczania uroczystości: otwarcia wystawy fotograficznej ,,Autoportret Częstochowian”.

 

*

O godz. 20:10 w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15, podczas legitymowania i czynności sprawdzających, okazało się że 71- letni mężczyzna, jest poszukiwany przez Policję . Wobec powyższego ww mężczyznę przewieziono i przekazano do IV Komisariatu Policji w celu prowadzenia dalszych czynności służbowych .

 

* Minionej doby w jednym przypadku, wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego do osoby, która potrzebowała pomocy medycznej .

 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 19.09.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

17


 

Kontrole dworców , placów i skwerów31

16

Kontrole placów zabaw

6

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

9

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

9

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 16.02.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

98

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

19

Kontrole placów zabaw

11

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

6

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

18

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

1

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

13

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

sWydarzenia z dn. 16.02.2008r.


* W dniu 16.02.2008r. zarejestrowano 46 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób bezdomnych (6), osób leżących w miejscach publicznych (11), zakłócania porządku publicznego (14), wykroczeń drogowych (5), awarii (2 ),spraw porządkowych (7) oraz zwierząt bez nadzoru (1)


* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80, oddelegowano 1 strażnika aby poprawić stan przestrzegania regulaminu obiektu. W w/w porze z placówki skorzystało 31 osób. Podczas kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych do ogrzewalni przewieziono 10 osób.


Współpraca z Policją


* W godz. nocnych , w ramach akcji *Razem bezpieczniej * , oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Komisariatu I Policji, celem pełnienia wspólnej służby patrolowej w Rejonie Stałej Obecności.


Ważniejsze wydarzenia


* Ok. godz. 20.40 interweniowano w okolicach dworca PKP przy ul.Piłsudskiego, wobec leżącego , upojonego alkoholem mężczyzny , który okazał się być osobą poszukiwaną przez jeden z komisariatów policji w Kielcach. Mężczyznę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiono do dyspozycji Komisariatu IV Policji.


* Ok. godz. 1.40 wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego na ul.Krakowską 80/15 , gdzie przy ogrzewalni dla osób bezdomnych natknięto się na leżącego , na wpół rozebranego n/n mężczyznę , nie dającego oznak życia – przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Całość sprawy przekazano funkcjonariuszom Komisariatu IV Policji.
Dyżurny Straży Miejskiej


insp. Bogusław Mraz


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 23.01.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

19

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

10

Kontrole placów zabaw

12

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

2

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

9

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

12

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

33

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 Wydarzenia z dn. 23.01.2008r.

 

W dniu 23.01.2008r. zarejestrowano 26 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : zakłócenia porządku publicznego (6), osób bezdomnych (4) osób leżących w miejscach publicznych (3), braku opieki nad zwierzętami (5), wykroczeń drogowych (3) oraz spraw [porządkowych (5).


* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15, kontrolowano doraźnie teren w/w placówki. W w/w porze z obiektu skorzystało 25 osób.


Współpraca z policją


* W dniu dzisiejszym , na I i II zmianie oddelegowano 4 strażników do współpracy z Sekcją Ruchu Drogowego KMP w ramach przeprowadzonej na terenie miasta cyklicznej akcji Nurd (Pieszy ).

W wyniku działań nałożono 4 grzywny mandatowe oraz pouczono 10 osób.


* W godz. popołudniowych skierowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Komisariatu II Policji , celem pełnienia wspólnej służby w dzielnicy Ostatni Grosz.Podczas działań nie odnotowano poważniejszychn form naruszania ładu i porządku publicznego.


Ważniejsze wydarzenia 

Dyżurny Straży Miejskiej


insp. Bogusław Mraz


Wydarzenia z dn. 16.10.2007r


W dniu 16.10.2007r zarejestrowano 41 zdarzeń i wniosków o pomoc lub
interwencję m.in.w sprawach awarii (4), osób bezdomnych (6), nieprawidłowego
parkowania (5), spraw porządkowych(4), zakłócenia porządku i spokoju (8),
osób o nieustalonym stanie leżacych w miejscach publicznych (10), naruszenia
obowiązków przez właścicieli zwierząt (2)


Współpraca z Policją


* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji,
strażnicy miejscy zrealizowali 3 zgłoszenia skierowane do w/w instytucji.


W godzinach popołudniowych i nocnych, na wniosek Miejskiej Komisji Wyborczej
wystawiono posterunek ochronny w miejscu zdeponowania kart do głosowania.
Teren przyległy objęto wzmożonymi kontrolami Straży Miejskiej i Policji.
Posterunek ochronny utrzymany zostanie w godzinach popołudniowych i nocnych
do czasu rozpoczęcia wyborów tj. do dnia 21.10.2007r.


Ważniejsze wydarzenia


* O godz. 7:00 przy schronisku dla bezdomnych mężczyzn ul.Krakowskiej,
podczas legitymowania okazało się, że 55-letni Marian P. jest poszukiwany
przez Policję . Mężczyznę ujęto a następnie przekazano do IV Komisariatu
Policji.


* O godz. 9:15 podczas kontroli opustoszałej posesji przy ul.Rocha,
napotkano dwóch mężczyzn, z których jeden (29 letni Daniel J). okazał się
być poszukiwanym przez Policję. Ujętego dowieziono do III Komisariatu
Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej
 

Wydarzenia z dn. 26.03.2008r.

* W dniu 26.03.2008r. zarejestrowano 21 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. : osób bezdomnych (4) , zakłóceń porządku i spokoju (8), osób leżących w różnych punktach miasta (1) , Akcji -Zima (2), spraw porządkowych (2), zwierząt bez nadzoru (1) oraz porządku drogowego (3).

* W godz. nocnych doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu w ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Krakowskiej – przebywało tam 27 osób.

* Minionej doby do w/w obiektu przewieziono 4 osoby.

 

Współpraca z Policją

 W godz. 15:00-23:00 w ramach programu Razem Bezpieczniej na wniosek III-go Komisariatu Policji oddelegowano 1 strażnika do pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w rejonie dzielnicy Tysiąclecie.

Ważniejsze wydarzenia

O godz. 10:45 udzielono wsparcia w zabezpieczeniu akcji jednostki chemicznej Państwowej Straży Pożarnej w jednej z klatek schodowych bloku mieszkalnego przy ul. Kuncewiczowej 2 gdzie dwie osoby z objawami podrażnienia dróg oddechowych zabrano do szpitala przy ul. Bialskiej. Na miejsce przybyło również Pogotowie Gazowe . Nie udało się ustalić jaka to była substancja. Akcję zakończono przewietrzeniem klatki schodowej. Sprawą w formie notatki urzędowej zainteresowano VI Komisariat Policji.

w godz. 11:00-14:00 dziewięciu strażników zabezpieczało ład i porządek podczas pikiety pielęgniarek w Urzędzie Miasta.


 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 26.03.2008r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

61


Kontrole dworców , placów i skwerów

14

Kontrole placów zabaw

20

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA


Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

11

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

17

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

13

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 31.10.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

30


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

17

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

16

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

5

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 31.10.2008r

* W dniu 31.10.2008 r. zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (9), osób leżących w różnych punktach miasta (5), nieprawidłowego parkowania (9), zakłóceń porządku i spokoju (10), porządkowych (6), w sprawie nielegalnego handlu (2) usiłowanie włamania (1), niszczenia mienia (1), osoby zaginionej (1), osoby poszukiwanej (1) .

Współpraca z Policją

Minionej doby dwóch strażników oddelegowano do współpracy z SRD Policji oraz 2 strażników oddelegowano do współpracy z V Komisariatem Policji.

O godz. 11:45 w rejonie skrzyżowania ul. Kazimierza z ul. Grunwaldzką, zauważono, leżącą tablicę rejestracyjną pojazdu. Ww. tablicę przekazano do I Komisariatu Policji w Częstochowie .

* Minionej doby jeden raz wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego do osoby nietrzeźwej - wymagającej opieki lekarskiej. Osobę zabrano do szpitala.

W godzinach dopołudniowych asystowano władzom rządowym i samorządowym

w składaniu kwiatów i zapalaniu zniczy w miejscach pamięci i na mogiłach wojennych w Częstochowie.

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 04.08.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

47


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

14

Kontrole placów zabaw

28

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

4

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

6

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

5

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

9

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


  

 

* W dniu 04.08.2009 r. zarejestrowano 39 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (29), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (16), spraw porządkowych (5), zdarzeń drogowych (2), awari (1), oraz zwierząt (2).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 13 z arzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9), zakłócenia porządku publicznego (2), spożywanie alkoholu (1),porządek drogowy (1).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

*Ok. godz. 12.05 interweniowano przy ul.Warszawskiej 2 , gdzie na jezdni leżal 67 letni Andrzej B. , który w/g operatora monitoringu został uprzednio uderzony w twarz przez dwóch mężczyzn siedzących na ławce przed marketem Puchatek. Nietrzeźwych uczestników zdarzenia zatrzymano i wraz z patrolem z Komisariatu IV Policji przewieziono ich do w/w jednostki, gdzie poszkodowany odmówił jednak złożenia zawiadomienia o pobiciu - w konsekwencji skierowano wniosek o ukaranie do sądu za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym

 


 

Wydarzenia z dn. 21.05.2008r.

 

* W dniu 21.05.2008r. Zarejestrowano 40 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in,osób bezdomnych (8), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (3), porządku publicznego (14), zdarzeń o charakterze kryminalnym (1) , w sprawie awarii (4), spraw porządkowych (3), oraz porządku drogowego (7).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W godz. popołudniowych , w rejonie ul.Kordeckiego ujęto 4 osoby prowadzące publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia.Po przesłuchaniu w siedzibie SM osoby zwolniono , kierując wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Częstochowie.


Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz
*W dniu 25.04.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 35 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. , zakłócania porządku publicznego (15), spraw porządkowych (15)oraz nieprawdłowego parkowania (5).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 15 terenów szkół, 15 placów zabaw, 76 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Nieprawidłowe parkowanie

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 8 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań, 4 osoby ukarano mandatami karnymi, natomiast pozostałe pouczono.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 9 posesji i obiektów oraz dokonano 8 rekontroli. W wyniku podjętych działań pouczono 7 osób.

*Minionej doby przekazano pięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZDiT (1), Wydział Finansowy UM (2), PINB (1), Wydział Komunalny UM (1).


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie