artykuł nr 1

Archiwum Raportów dobowych Dyżurnego Straży Miejskiej 6

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 15.12.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

64


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

25

Kontrole placów zabaw

1

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

20

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

13

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

19

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i nterwencje dot. stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

26

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 15.12.2008r.

* W dniu 15.12.2008 r. zarejestrowano 35 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (6), nieprawidłowego parkowania lub innych zdarzeń drogowych (3), zakłóceń porządku i spokoju (8) oraz spraw porządkowych (4), zwierząt (2), w sprawie Akcji Zima (3), innych zdarzeń (1) oraz awarii (3).

 

Ważniejsze wydarzenia

O godz. 16:50 w rejonie Al. NMP 59 podczas interwencji w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu marki: Ford Puma okazało się, że badanie techniczne pojazdu jest nieaktualne. Sprawę przekazano wezwanemu na miejsce patrolowi Sekcji Ruchu Drogowego Policji.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej


*W dniu 16.06.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 38 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (17), nieprawidłowego parkowania (3), spraw porządkowych (5), padłych ptaków i zwierząt oraz psów bez nadzoru (8) oraz w sprawach nielegalnego handlu (5).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 6 kontroli terenów szkół , 25 kontroli placów zabaw oraz 67 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 5 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 4 osoby ukarano mandatami karnymi, 1 osobę pouczono.


Czystość i porządek

*Minionej doby przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta.


Współpraca z Policją

*Minionej doby trzykrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*W godz. popołudniowych w rejonie ul. Jagiellońskiej i ul. Al. NMP patrole Straży Miejskiej udzielały pomocy policji w zabezpieczaniu terenu przy sklepach ROSMAN w sprawie zgłoszeń o podłożonych ładunkach wybuchowych. Były to fałszywe alarmy, ładunków wybuchowych nie znaleziono.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 02.10.2008r

 

* W dniu 02.10.2008 r. Zarejestrowano 26 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (4),osób leżących w różnych punktach miasta (6), nieprawidłowego parkowania i porządku drogowego (3), zakłócenia porządku publicznego (5), zwierząt bez nadzoru (4),handlu (1), porządku na terenie posesji (3).

Ważniejsze wydarzenia 

 

* W dniu dzisiejszym dwukrotnie udzielano pomocy zespołowi karetki pogotowia ratunkowego w sprawie transportu do OPOPA osób nietrzeźwych niewymagających leczenia w szpitalu.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 08.07.2009 r.

 

* W dniu 08.07.2009 r. zarejestrowano 36 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (9), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5), spraw porządkowych (6), zdarzeń drogowych (6), awarii (4),osób bezdomnych (1) , zwierząt (3)oraz handlu (2).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 8 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (7), oraz spożywania alkoholu w miejscu publicznym(1).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

*Ok. godz. 21.00 przekazano patrolowi Komisariatu I Policji sprawę kierującego pojazdem m-ki Mazda , poruszającego się po drodze publicznej bez uprawnień ( brak prawa jazdy ).

 

Ok.godz. 2.30 interweniowano wobec 13 letniej Roksany B. , notorycznej uciekinierki z Pogotowia Opiekuńczego zlokalizowanego przy ul.Legionów, Która obserwowana przez operatorów monitoringu miejskiego kręciła się bez wyraźnego celu po terenie miasta. Nieletnią dowieziono do w/w placówki i przekazano personelowi pedagogicznemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

 

 

 


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

48


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

19

Kontrole placów zabaw

7

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

4

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

5

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

1

Kontrola gospodarki odpadami

4

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia. 21.04.2008r.

 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

43

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

22

Kontrole placów zabaw

16

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.

 

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

 

 

 

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

30

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

5

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

7

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 


 

 

Wydarzenia z dn. 21.04.2008r.

 

*

W dniu 21.04.2008r. zarejestrowano 38 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. uciążliwości ze strony osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych (7), osób zaginionych (1), osób potrzebujących pomocy medycznej lub socjalnej (2), w sprawie pożaru mieszkania (1), nieprawidłowego parkowania lub porządku drogowego (7), spraw porządkowych (2), zakłócenia porządku i spokoju (4),naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt (2), padłych zwierząt (1), niszczenia mienia (2 ) oraz w sprawie awarii (4).


Współpraca z Policją

* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji, strażnicy realizowali 1 zgłoszenie skierowane do ww. Instytucji.


Ważniejsze wydarzenia

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do asysty i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom MOPS-u, podczas wykonywania obowiązków służbowych w stosunku do ich podopiecznych.

* Ok. godz. 12.10 interweniowano w okolicach ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Rejtana , wobec starszej wiekiem kobiety , która w koszuli nocnej i szlafroku zbierała kwiaty na łące. Ustalono , iż 68 letnia Jadwiga D. , uciekła z oddziału wewnętrznego szpitala im. Rydygiera przy ul. Mirowskiej. Pacjentkę oddano pod opiekę personelu medycznego.

* Ok.godz. 14.20 na prośbę Straży Pożarnej skierowano 2 strażników do zabezpieczenia miejsca pożaru mieszkania zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ul. Małej 4/6. Pożar ugaszono , lokatora mieszkania prewencyjnie przewieziono do szpitala przy ul. Bialskiej. Dochodzenie w w/w sprawie prowadzi Komisariat IV Policji.

* Ok.godz. 17.30 wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w rejon

Al. Najświętszej Maryi Panny 10, gdzie podczas kontroli dokumentów kierowcy pojazdu m-ki VW Golf popełniającego wykroczenie drogowe, ujawniono brak prawa jazdy oraz brak badań technicznych pojazdu – sprawę przekazano.
Dyżurny Straży Miejskiej


Wydarzenia z dnia 22.02.2007 r.

* W dniu 22.02.2007r zarejestrowano 25 zgłoszeń dotyczących m.in: osób bezdomnych (7), osób leżących w różnych punktach miasta (6), .zakłócenia porządku i ładu (8), spraw porządkowych dot. A-Zima (1), wykroczeń drogowych (2).

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 24 doraźne kontrole terenów szkół, 24 kontrole placów zabaw , 145 kontroli parkingów osiedlowych oraz 42 kontrole innych miejsc zagrożonych.

* W ciągu minionej doby grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania wykroczeniom w parkowaniu zastosowała 4 blokady. W rezultacie podjętych działań 2 osoby ukarano w postępowaniu mandatowym natomiast 4 osoby pouczono o konsekwencjach.

"Czystość i porządek"

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano drogą telefoniczną i drogą elektroniczną 8 uwag : MZD- 5, MPK-1, ZO.SITA - 1 , TPSA- 1.

* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 14 posesji i obiekty , dokonano także 3 rekontroli. W wyniku podjętych działań nałożono 2 mandat karny , pouczono 19 osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku.

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 8 osób.

Osoby bezdomne

* Minionej doby 27- krotnie kontrolowano miejsca w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozpoznania przebywają osoby bezdomne ( klatki schodowe i inne obiekty użyteczności publicznej) .W wyniku kontroli 2 osoby umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA oraz 2 osoby dowieziono do ogrzewalni. Natomiast 1 osobę przekazano pod opiekę zespołowi karetki Pogotowia Ratunkowego.

Ważniejsze wydarzenia

* Minionej doby dwie osoby, które potrzebowały pomocy medycznej, przekazano pod opiekę zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

Wydarzenia z dn. 2.06.2009r.

 

* W dniu 02.06.2009r. zarejestrowano 45 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: zakłócaniu porządku i spokoju oraz spożywania alkoholu (19), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (2) ,spraw porządkowych (1), parkowania i innych zdarzeń drogowych (8), zwierząt (2), plakatowania(1) oraz handlu w miejscu niedozwolonym(5)

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 7 zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych, śpiących lub leżących w różnych punktach miasta (2), spożywania alkoholu (3) oraz zakłócania porządku publicznego (2).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do wzięcia udziału w zebraniu grup członkowskich SM Północ , celem bieżącego monitorowania problemów mieszkańców osiedla.

Współpracowano również MOPS oraz z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala

 

*W godz. przedpołudniowych , w terenie podjasnogórskim , ujęto 2 osoby prowadzące publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia. Po przesłuchaniach w siedzibie SM osoby zwolniono , kierując jednocześnie wnioski o ukaranie do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Częstochowie.

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


Ważniejsze wydarzenia z dnia 15.03.2005r.

* Od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 27 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (20), nieprawidłowego parkowania (3), porządkowych (4).

Bezpieczna Częstochowa

*W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono :
- 31 kontroli terenów szkół,
- 20 kontroli placów zabaw ,
- 109 kontroli terenów parkingów osiedlowych, dworców i innych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

*Na wniosek mieszkańców, w godzinach popołudniowych, strażnicy rejonowi dwukrotnie uczestniczyli w spotkaniach grup członkowskich mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza Praca", w celu przybliżenia mieszkańcom problematyki zapewnienia porządku i spokoju w rejonach dużych blokowisk.

Współpraca z Policją
*Dwukrotnie udzielano pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonej w/w służbie przez mieszkańców miasta.

*W godzinach 18.00-2.00 dwóch strażników pełniło służbę wraz z policjantami III Komisariatu Policji w tzw. Rejonie Stałej Obecności. W trakcie służby nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu.

Czystość i porządek
*Sukcesywnie realizowano wytyczne zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności pod kątem przeciwdziałania skutkom opadów śniegu. Skontrolowano 22 posesje i obiekty. W wyniku działań pouczono 10 administratorów (zarządców) nieruchomości, wystawiono 5 zaleceń porządkowych.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 3 osoby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Osoby bezdomne
*Przeprowadzono 10 kontroli miejsc, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W większości przypadków napotykane osoby odmawiały oferowanej im pomocy w postaci przewiezienia do schronisk i noclegowni.

Inne wydarzenia
* Trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób, które znajdowały się w stanie upojenia alkoholowego (2) lub z przyczyn chorobowych wymagały interwencji lekarza.

* 15 marca 2005 ok.godz.15:50 na wniosek personelu przychodni lekarskiej przy al.Wolności, strażnicy podjęli interwencję, w stosunku do dwóch mężczyzn zakłócających spokój w w/w budynku. Z uwagi na agresywne zachowanie i stan nietrzeźwości, obu mężczyzn dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Jednego z mężczyzn pozostawiono do dyspozycji IV Komisariatu Policji, bowiem okazało się, że jest poszukiwany przez w/w jednostkę Policji.

*16 marca 2005 ok. godz. 2.20 w jednym z bloków na ul.Perlej wezwani w sprawie zakłócania ciszy nocnej strażnicy ustalili, iż w jednym z mieszkań, wg oświadczenia poszkodowanej , nietrzeźwy konkubent znęca się nad nią od dnia wczorajszego i grozi jej odebraniem dziecka. Z uwagi na poczynione spostrzeżenia, na miejsce wezwano patrol Policji, a następnie na wniosek pokrzywdzonej przewieziono ją wraz z 2,5 letnim dzieckiem do rodziny. Notatkę z poczynionych ustaleń przekazano do wiadomości II Komisariatu Policji.

*16 marca 2005 ok.godz.02:10 na wniosek personelu Izby Przyjęć szpitala przy ul.Bialskiej interweniowano w stosunku do agresywnie zachowującego się, w stosunku do personelu w/w placówki, nietrzeźwego mężczyzny. Z uwagi na awanturniczą postawę mężczyznę obezwładniono, a następnie dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 03.11.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 27 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (16), spraw porządkowych (8), nieprawidłowego parkowania (2) oraz psów bez nadzoru (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 21 kontrole terenów szkół i przedszkoli, 3 kontrole placów zabaw i terenów rekreacyjnych oraz 105 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 9 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. W sześciu przypadkach kierowców ukarano w postępowaniu mandatowym, natomiast w trzech osoby pouczono.

*W godzinach dopołudniowych przeprowadzono prelekcję w SP 19 przy ul. Orlej na temat przemocy i agresji w szkole i poza nią. W prelekcji brało udział 90 uczniów.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 5 posesji. W wyniku podjętych działań 4 osoby pouczono.

*Pięciokrotnie kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*Około godz.11:00, w rejonie podjasnogórskim, podjęto interwencję wobec osoby, która prowadziła publiczna zbiórkę ofiar bez wymaganego zezwolenia. Wobec osoby skierowano wniosek do sądu.

*W godz. 7:00 - 21:00, równolegle z funkcjonariuszami Policji, przeprowadzono na terenie miasta akcję pod kryptonimem *NURD*. W wyniku podjętych czynności interweniowano ogółem w 10 przypadkach: 7 osób pouczono, nałożono także 3 mandaty karne.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 11.01.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

46

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

9

Kontrole placów zabaw

8

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

8

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

12

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

4

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 11.01.2008 .

W dniu 11.01.2008r. zarejestrowano 33 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (2), uciążliwych osób bezdomnych (8), porządku drogowego (5) , zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (8), spraw porządkowych (5) , zwierząt bez nadzoru (3) , oraz awarii (2).

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80 , oddelegowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 30 osób.

 

Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 4 strażników do współpracy z funkcjonariuszami I, VI i V Komisariatu Policji, celem pełnienia wspólnej służby W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

* W dniu dzisiejszym na I i II zmianie oddelegowano 4 strażników miejskich do współpracy z patrolami SRD KMP na terenie miasta w akcji „ NURT „.

* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami Policji, strażnicy zrealizowali 2 zgłoszenia skierowane do w/w instytucji., oraz udzielili pomocy w transporcie nietrzeźwego mężczyzny do OPOPA

Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

W ciągu minionego dnia oddelegowano jednego strażnika do współpracy z Biurem Ewidencji Ludności i Wydziałem Transportu i Ewidencji Gospodarczej.

* W godz. wieczornych oddelegowano patrol Straży Miejskiej do współpracy z Sanepidem w rejonie Al. NMP 64.

* O godz. 23.30 w rejonie ul. Stryjeńskiej 4/6 ujęto sprawcę zniszczenia mienia w postaci urwania lusterka samochodowego w samochodzie Opel Astra. Sprawcę ze względu na stan nietrzeźwości umieszczono w OPOPA i pozostawiono do dyspozycji I Komisariatu Policji celem prowadzenia dalszych czynności.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 20.03.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

92

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

16

Kontrole placów zabaw

41

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

10

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

6

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

21

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

 

 

Wydarzenia z d . 20.03.2008r.

* W dniu 20.03.2008r. Zarejestrowano 28 zdarzeń i wnioskami o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach :osób bezdomnych (4), osób leżących w miejscach publicznych (5), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (5), wykroczeń drogowych (5), spraw porządkowych (5), awarii (1), oraz w sprawie zwierząt (2)

* W godz. 8:00-15:00 oddelegowano strażnika do współpracy z BEL Urzędu Miasta

* O godz. 7:50 w rejonie ul. Jagiellońskiej od str. ul. 11-go listopada, podjęto interwencję wobec 63-letniej kobiety, która oferowała do sprzedaży roślinę -widłak będącą pod ochroną . W powyższej sprawie sporządzono dokumentację do skierowania wniosku o ukaranie przez Sąd Grodzki.

* W godz. 15:30 do 21:00 na wniosek Komendy Miejskiej Policji, zabezpieczano miejsce w rejonie ul. Dąbrowskiego 73, gdzie podczas prac ziemnych znalezionego 3 niewybuchy z czasów II Wojny Światowej.

* Natomiast od godz. 17:00 oddelegowano patrol do zabezpieczania miejsca niewybuchu w rejonie budowy Galerii Jurajskiej od strony ul. Targowej.
Dyżurny Straży Miejskiej

 

* W dniu 01.09.2009 r. zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (16), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (12), zdarzeń drogowych (5), spraw porządkowych (5), zwierząt (1), bójki (1),kradzieży(2),niszczenia zieleni(1) handlu(1)oraz awarii (3),


*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 13 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9),spożywania alkoholu (2), kradzieży(1)oraz bójki (1).


* W godzinach dopołudniowych delegacja Straży Miejskiej uczestniczyła w obchodach 70. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ


*W godzinach nocnych patrol Straży Miejskiej na zmianę z funkcjonariuszmi Policji w rejonie ul. Wielkoborskiej zabezpieczał miejsce gdzie odnaleźono niewypał.


* Około godz.3.40 w rejonie III AL NMP operatorzy monitoringu zobserwowali trzech młodych mężczyzn ,którzy kradli flagi zawieszone na elewacjach budynku,Niezwłocznie wysłany patrol ujął trzy osoby ,które popełniły w/w czyn.Sprawców przekazano Policji a flagi zawieszono w miejsce gdzie wcześniej je skradziono, 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 01.09.2009

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

39


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

19

Kontrole placów zabaw

15

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

13

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

13

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

10

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

3

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

ol>
 • ujawniono

 • usunięto

 • zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 


SM.I.1110-2/06

Straż Miejska w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3
42-200 Częstochowa


Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Główny Księgowy
w Straży Miejskiej w Częstochowie.


1. Wymagania niezbędne:

1.1. Obywatelstwo polskie.
1.2. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
1.3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
1.4. Wykształcenie wyższe.
1.5. Minimum trzyletni staż pracy w księgowości.
1.6. Łącznie co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w:
jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) , lub służbie cywilnej, lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
na kierowniczych stanowiskach państwowych.
1.7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego oraz stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy.
1.8. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
1.9. Nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:
...........................................................................................................


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
3.2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3.3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
3.4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

4.1. CV.
4.2. List motywacyjny,
4.3. Kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
4.4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4.5. Kwestionariusz osobowy,
4.6. Kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
4.7. Kopie innych dokumentów,
4.8. Zaświadczenie o stanie zdrowia
4.9. Zaświadczenie o niekaralności,
4.10. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej: 42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 103 z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego" w terminie do 24-01-2006 r.
Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP http://czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej 80 bl. 3 w Częstochowie.

Wymagane dokumenty: życiorys-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.


Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu.
Dodatkowe informacje tel.(034) 368-31-92.


Komendant
Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko

Częstochowa, dnia 09 stycznia 2006 r.
*W dniu 08.12.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 27 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (17), spraw porządkowych (5) oraz nieprawidłowego parkowania (4).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 25 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 13 kontroli placów zabaw oraz 105 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 12 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych interwencji, 8 osób pouczono oraz ukarano mandatami karnymi 8 osób.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 15 posesji oraz zrekontrolowano 1 wcześniejsze zgłoszenie - głównie pod względem "Akcji-Zima". W wyniku podjętych działań 10 osób pouczono.

*Minionej doby przekazano siedem uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta - Zakład Energetyczny (2) , Telekomunikacja Polska SA (3), Stan Nawierzchni Dróg (2).


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionego dnia, głównie w porze wieczorowo-nocnej, dokonano 19 kontroli związanych ze zgłaszanymi uciążliwościami, wynikającymi z obecnością osób bezdomnych. W jednym przypadku nietrzeźwego mężczyznę dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.


Ważniejsze wydarzenia

*Około godz.17:05 udzielono pomocy pracownikom ochrony marketu Tesco przy ul.Drogowców, w wyniku której do IV komisariatu Policji dowieziono 2 osoby - sprawców kradzieży sklepowych. Ciąg dalszy czynności prowadzi w/w jednostka Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 10.12.2007r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

42

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

9

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

8

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

10

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

8

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

Wydarzenia z dn. 10.12. 2007r

 

W dniu 10.12. 2007r. Zarejestrowano 29 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach:

osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (7), uciążliwych osób bezdomnych (4), zakłócenia porządku publicznego (5), porządku drogowego (3), braku nadzoru nad zwierzętami(3) ,oraz awarii ( 2 ).

* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 27 osób.

 

Współpraca z Policją

 

W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji, strażnicy realizowali 2 zgłoszenia skierowane do ww. Instytucji.

 

 

Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby dwa razy wzywano sanitarkę Pogotowia Ratunkowego do osob wymagających opieki lekarskiej. Osoby zabrano do szpitali.
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 24.10.2007r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

132

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

31

Kontrole placów zabaw

20

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

23

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

6

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

1

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

19

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

17

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

Wydarzenia z dn. 24.10.2007r


W dniu 24.10.2007r zarejestrowano 35 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in.w sprawach:

osób bezdomnych (9) ,zakłócenia porządku publicznego (7), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (3), nieprawidłowego parkowania (5),spraw porządkowych(6) awarii (1) oraz zwierząt bez nadzoru (4).


Ważniejsze wydarzenia


* Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.We wszyst ich przypadkach osoby zabrano do szpitala.


* Ok. godz.10.00 wezwano patrol policji drogowej na ul.Racławicką , gdzie podczas rutynowej kontroli dokumentów kierowcy który popełnił wykroczenie drogowe , ujawniono brak polisy ubezpieczeniowej OC , oraz brak aktualnych badań technicznych pojazdu – całość sprawy przekazano.
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

Częstochowa dnia 19.06.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

66


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

42

Kontrole placów zabaw

9

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

4

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

1

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

3

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

* W dniu 10.04.2008r. Zarejestrowano 34 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób bezdomnych (3) ,osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (7), w sprawie zaniechań obowiązków ze strony właścicieli zwierząt braku lub padłych zwierząt (2), porządku drogowego (4), spraw porządkowych (4) spraw związanych z zakłócaniem porządku publicznego (13) oraz awarii(1)

 

Współpraca z policją

 

* W godz. popołudniowych oddelegowano 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszami komisariatów II i iV. Podczas pełnienia służby nie zanotowano poważniejszych form zakłócania ładu i porządku publicznego.

Ważniejsze wydarzenia

* Ok. godz. 6.30 wezwano patrol policji drogowej na ul.Krakowską , gdzie obok kościoła Św. Zygmunta, w pobliżu przejścia dla pieszych doszło do kolizji drogowej – jadący z nadmierną prędkością pojazd m-ki Opel Vectra staranował słupki metalowe oddzielające chodnik od jezdni - sprawę przekazano.

* W godz. popołudniowych przeprowadzono prelekcję dla młodzieży w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul.Worcella, na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz zachowań w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. W spotkaniu wzięło udział ok.30 uczniów.

* Ok. godz. 17.20 wezwano jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Al. Jana Pawła II , gdzie z nieznanych przyczyn , pomiędzy marketem Castorama a ul.Warszawską doszło do pożaru traw.

* Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala. 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 10.04.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

57


Kontrole dworców , placów i skwerów

8

Kontrole placów zabaw

17

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)

2

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

10

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

* W dniu 10.10.2008 r. zarejestrowano 25 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (3), zakłócenia porządku i spokoju (13), spraw porządkowych (2), braku opieki nad zwierzętami (1), nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów (2) osób leżących w różnych punktach miasta (2),pożaru(1) oraz handlu(1)

Współpraca z Policją

W godzinach 14.00-22.00 jeden strażnik pełnił służbę patrolową wspólnie z funkcjonariuszem IV Komisariatu Policji , w rejonie służbowej odpowiedzialności w/w jednostki. W czasie służby nie odnotowano poważniejszych przypadków zakłócenia porządku.

Ważniejsze wydarzenia

* W godzinach popołudniowych dwóch strażników współpracowało z kontrolerami MPK.

* Dwukrotnie w ciagu minionej doby wzywano zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających pomocy lekarskiej. W obu przypadkach osoby trafiły do miejscowych szpitali.

Około godz.18.40 w rejonie ul. Norwida podczas współpracy z Komisją Alkoholową ujawniono sprzedaż alkoholu osobie nieletniej.W związku z powyższym na miejsce zdarzenia wezwano Policję ,której przekazano całość zdarzenia.

 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 10.10.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

24


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

15

Kontrole placów zabaw

10

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

6

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

1

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

1

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

12

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 


 

Wydarzenia z dn. 05.03.2008r.

 

* W dniu 05.03.2008r. zarejestrowano 30 zgłoszeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. osób bezdomnych (12), porządku drogowego(6), spraw porządkowych (1), zakłócenia spokoju (8), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (3).

* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla mężczyzn zlokalizowanej przy ul.Krakowskiej , doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu obiektu. W godz. nocnych z placówki skorzystało 25 osób.

 

Ważniejsze wydarzenia

* Ok. godz. 22.15 interweniowano w jednej z klatek schodowych bloku przy ul.Limanowskiego 51/53 , wobec ok. 50 letniej , upojonej alkoholem kobiety , noszącej na twarzy ślady pobicia ( liczne otarcia naskórka , sińce ). Na miejsce wezwano niezwłocznie zespół Pogotowia Ratunkowego – pacjentkę przewieziono do szpitala na ul.Bialskiej. Ze względu na niejasne okoliczności zdarzenia i brak logicznego kontaktu z poszkodowaną , całość sprawy przekazano funkcjonariuszom Komisariatu VI Policji.
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz 

 

* W dniu 17.08.2009 r. Zarejestrowano 41 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (10), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (8), spraw porządkowych (9), zwierząt (3), zdarzeń drogowych (7), handlu(2),kradzieży pojazdu (1) oraz awarii (1)

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 6 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5),parkowania (1)

 

 


 

Częstochowa dnia 17.08.2009

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

48


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

31

Kontrole placów zabaw

6

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

6

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


z dnia 11.08.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

19

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

24

Kontrole placów zabaw

5

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

5

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

 

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 


Wydarzenia z dn. 10.08.2007r


W dniu 10.08.2007r zarejestrowano 57 zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję m.in. w sprawach :awarii infrastruktury (3), uciążliwych osób bezdomnych (1), porządku drogowego (5), spraw porządkowych (6), zakłócenia porządku publicznego (32), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (10).

* O godz. 06.40 w rejonie ul. Krakowskiej na Skwerze Piastów, podjęto interwencję w stosunku do leżącej kobiety na wpół rozebranej. Kobieta była zakrwawiona i nie wyczuwano od niej woni alkoholu. Z kobietą nie można było nawiązać kontaktu. Na miejsce wezwano Karetkę Pogotowia Ratunkowego i patrol policji z IV Komisariatu. Kobietę pogotowie zabrało do szpitala , a całość sprawy przekazano do IV Komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności.

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski

*W dniu 30.07.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 47 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (39), spraw porządkowych (4), nieprawidłowego parkowania  (4).
 

Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 2 kontrole terenów szkół i przedszkoli, 25 kontroli  placów zabaw, 35 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.
 
*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu  zastosowała 7 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w  wyniku podjętych działań 2 osoby ukarano mandatami karnymi a 6 osób pouczono.
 

Czystość i porządek

*Realizując zadania wynikające z uchwały Rady Miasta w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, skontrolowano pod względem porządkowym 1 posesję i przeprowadzono 1 rekontrolę. Nie stwierdzono poważniejszych uchybień porządkowych.
Miejskim wydziałom i instytucjom przekazano 2 uwagi porządkowe (MZD i WOŚ UM).
 
 
Współpraca z Policją
 
*Trzykrotnie  w ciągu minionej doby udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.
 

Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.

 
Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 11.11.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

31


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

16

Kontrole placów zabaw


 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

3

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

6

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

1

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe


 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

5

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


  


 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 11.11.2009r


 

  *W dn. 11.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 57 strażników. Zarejestrowano 28 zdarzenia i wnioski o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (8), osób eżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (6) osób bezdomnych (3) , wykroczeń drogowych (3) , handlu (1) , plakatowania (3) kradzieży (1) oraz innych zdarzeń (2) .


 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 6 zdarzeń dotyczących m.in. kradzieży (1) , nieprawidłowego parkowania (1) , plakatowania (2) oraz innych zdarzeń (2)


 


 

Ważniejsze wydarzenia


 

W dniu Narodowego Święta Niepodległości gro strażników miejskich oddelegowano do zabezpieczenia uroczystości min. wystawiono poczet z chorągwią Miasta Częstochowy oraz kompanię honorową .


 

Około godz. 8:25 w rejonie skrzyżowania ul. Kopernika z al. Wolności , zauważono mężczyznę , który przeszedł przez przejście dla pieszych przy włączonym czerwonym świetle sygnalizatora. Podczas legitymowania i czynności sprawdzających okazało się, że ów 26-letni mężczyzna jest poszukiwany przez Policję. Ww. mężczyznę, przekazano do I Komisariatu Policji.


 


 

Około godz.14:35 w rejonie ul. Krakowskiej, podjęto interwencję wobec 40-letniego mężczyzny, który jechał rowerem będąc pod wpływem alkoholu. Sprawę przekazano patrolowi IV Komisariatu Policji . Badanie ww. rowerzysty na zawartość alkoholu, wykazało 0,58mg/l alkoholu.


 

Około godz. 21:05 w sklepie przy ul. Wierzbowej , ujawniono sprzedaż alkoholu w postaci piwa osobie nieletniej (15-letniej dziewczynie) . Sprawę w formie notatki urzędowej przekazano do VI komisariatu Policji oraz będzie powiadomiony Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta .

Około godz. 2:00 w nocy za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta w rejonie ul. Piłsudskiego , zarejestrowano podejrzanie zachowującego się mężczyznę . Niósł on nowe -zapakowane koszule, po czym schował je w niszy okienka piwnicznego posesji przy ul. Katedralnej, następnie wrócił w rejon ul. Piłsudskiego. Ww. mężczyznę , ujęto a w pobliskim sklepie firmowym ,,Wólczanki” stwierdzono stłuczoną szybę wystawową . Skradzione koszule odnaleziono a sprawcę przewieziono do IV Komisariatu Policji, gdzie sprawę przekazano.

   


 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

* W dniu 24.02.2009 r. Zarejestrowano 32 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (6), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (6), zakłóceń porządku i spokoju (6), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (4), w sprawach dotyczących ”Akcji Zima” (9), zwierząt (1) oraz spraw typowo porządkowych (1).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

W godzinach popłudniowych patrole Straży Miejskiej doraźnie kontrolowały cztery dyskoteki szkolne.

W trakcie kontroli nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

 

W godzinach południowych przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Dzielnicy Ostatni Grosz

 

Minionej doby dwukrotnie przekazywano Policji Drogowej sprawy związane z brakiem prawa jazdy oraz brakiem aktualnych badań technicznych pojazdu

 

Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala


 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 24.02.2009

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

88


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

21

Kontrole placów zabaw

8

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

16

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)

4

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

7

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

21

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

38

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

27

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

12

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 29.11. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

52


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

33

Kontrole placów zabaw

15

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

11

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

8

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


 


 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 29.11.2009r


 W dn. 29.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 23 strażników. Zarejestrowano 15 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (6), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5) osób bezdomnych (3) , zwierząt (1),

W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 6 zdarzeń dotyczących m.in. osób spożywających alkohol (1), osób nietrzeźwych (1 ), osób leżących (3), zakłócenie p. publicznego(1).

 


 

Ważniejsze wydarzenia


 

* Ok. godz. 10.40 interweniowano na terenie boiska SP nr 49 przy ul. Jesiennej , gdzie w siatkę ogrodzenia zaplątała się sarna. Z z pomocą przechodniów zwierzę uwolniono , uspokojono a następnie przekazano pod opiekę członkom miejscowego koła łowieckiego.


 

* Ok. godz. 13.30 wezwano sekcję Państwowej Straży Pożarnej na ul. Stawową , gdzie w jednym z mieszkań posesji nr 10 przebywała starsza , schorowana 75 letnia kobieta , z którą siostra , z powodu zamkniętych drzwi nie mogła nawiązać kontaktu ( kobieta nie była w stanie otworzyć mieszkania ). W konsekwencji podjętych działań kobietę przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia zespołowi Pogotowia Ratunkowego a lokal zabezpieczyła siostra.


 


 


 


 

Dyżurny Straży Miejskiej


Ważniejsze wydarzenia z dnia 11.11. 2006 r.
* W dniu 11.11. 2006r od mieszkańców przyjęto 30 telefonicznych zgłoszeń dotyczące m.in. awarii (1), osób bezdomnych (5), wykroczeń drogowych (1), spraw porządkowych (2), zakłócenia spokoju ( 13), zwierząt bez nadzoru lub wymagających pomocy (3).

* Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 14 terenów szkół, 25 placów zabaw, 64 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

Ważniejsze wydarzenia

W godzinach dopołudniowych wzorem lat ubiegłych zabezpieczono przewóz kart wyborczych z Urzędu Miasta do poszczególnych komisji wyborczych na terenie Miasta.

Od godziny 9.00 do godz 14.30 w związku z obchodami Świętu Niepodległości -ze stanu osobowego Komendy Straży Miejskiej wydzielono kompanię reprezentacyjną oraz poczet sztandarowy asystujący Władzom Miasta w czasie w/w uroczystości. Wydzielona, dodatkowa grupa strażników realizowała równolegle działania prewencyjne zmierzające do zapewnienia niezakłóconego przebiegu obchodów.
Zarówno w wyżej wymienionym czasie, jak i w czasie służby popołudniowej i nocnej nie odnotowano na terenie Miasta poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 27.072008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

65


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

11

Kontrole placów zabaw

35

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

13

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

6

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

12

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

24

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

 Ważniejsze wydarzenia z dn. 27.07.2008r

* W dniu 27.07.2008 r. Zarejestrowano 38 zdarzeń i wniosków z prośbą o pomoc i interwencje w sprawach : osób leżących w różnych punktach miasta ( 10 ) , osób bezdomnych ( 1 ) , spraw porządkowych ( 3), zakłócania ładu i porządku publicznego (20) , zwierząt (4) ,

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Ok. godz. 14.30 , na końcowym przystanku MPK linii 24 zlokalizowanym przy ul. Kukuczki , ujęto 33 letniego Przemysława Ch. , poszukiwanego przez Komisariat II Policji. Mężczyznę przekazano w/w jednostce.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 

 


SM.I.1110-48/06
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
APLIKANT
w Straży Miejskiej w Częstochowie
(nazwa stanowiska pracy)

Informuję, że w związku z ogłoszonym, konkursem na stanowisko aplikant (ogłoszenie o naborze nr SM. I.1110-48/06 z dnia 31-08-2006 r. ) złożyło dokumenty 13 kandydatów. Jeden z kandydatów, oświadczeniem z dnia 26-09-2006 r. poinformował o rezygnacji z udziału w konkursie. W wyniku analizy złożonych dokumentów do następnego etapu naboru zakwalifikowały się niżej wymienione osoby spełniające wymagania formalne.

Lp.
Nazwisko i imię
Miejsce zamieszkania
1.
Firlej Sebastian
Garnek
2.
Grajcar Grzegorz
Częstochowa
3.
Kijak Przemysław
Częstochowa
4.
Kwietniak Karolina
Częstochowa
5.
Lech Mariusz
Złoty Potok
6.
Łapucha Agnieszka
Kłomnice
7.
Musiała Łukasz
Kamienica Polska
8.
Skórniak Damian
Częstochowa
9.
Skrobek Karolina
Rudniki
10.
Stępień Marta
Częstochowa
11.
Wieczorek Bogusław
Żarki

K O M E N D A N T
Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko
16-10-2006 r.
(data, podpis osoby upoważnionej)

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

z dnia 05.10.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

29

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw

8

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

5

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

6

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

10

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 05.10.2007r

 

W dniu 05.10.2007r zarejestrowano 21 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in.w sprawach awarii (1), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (2), zakłócania porządku publicznego (7), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (3), zaniedbania obowiązków przez właścicieli zwierząt (2).

 

Współpraca z policją.

 

* W godz. do i popołudniowych , w ramach cyklicznej akcji Nurd ( Pieszy ) oddelegowano 4 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego KMP .

 

* W godz. popołudniowych oddelegowano 2 strażnikó do współpracy z funkcjonariuszami Komisariatu VI Policji , celem pełnienia wspólniej służby w dzielnicy Błeszno.

 

* W godz. nocnych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Komisariatu I Policji , celem pełnienia wspólniej służby w rejonie stałej obecności.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W godz. dopołudniowych współpracowano z pracownikami Działu Pomocy Dziecku , Rodzinie oraz Pomocy Instytucjonalnej MOPS-u , w dowozie 3 osób nieletnich do Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Legionów.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski


*W dniu 26.04.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 51 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (24), osób bezdomnych (5), spraw porządkowych (14), nieprawdłowego parkowania (4), psów bez nadzoru (3) oraz padłych ptaków (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, doraźnie skontrolowano 22 tereny szkół, 11 placów zabaw, 25 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

*W godzonach od 18:30 do 20:30 strażnik miejski uczestniczył w spotkaniu Rady dzielnicy Trzech Wieszczów.


Nieprawidłowe parkowanie

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 1 blokadę na koło samochodu parkującego w miejscu niedozwolonym. W wyniku podjętej interwencji wobec kierującego skierowano wniosek do sądu.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 7 posesji. W wyniku podjętych działań pouczono3 osoby oraz ukarano mandatem karnym 1 osobę.

*Minionej doby przekazano trzynaście uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD (6), MPK (1), SITA (1), WOŚ-UM (3), ZE (1).


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.

*Minionej doby oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszem III Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności Tysiąclecie. W trakcie działań w rejonie ul.Westerplatte, ujęto osobę poszukiwaną listem gończym.


Ważniejsze zdarzenia

*Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

*Około godziny 5:15 na ranem, w rejonie ul.Piłsudskiego, ujęto mężczyznę, który odcinał metalowe części ogrodzenia dworca PKP. W związku z powyższym osobę przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
 

W dniu 08.07.2007r zarejestrowano 30, zgłoszeń z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach osób bezdomnych (2),, zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (21), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (6) oraz spraw porządkowych (1)

W ciągu minionej doby zabezpieczano 15.pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja..W trakcie uroczystości nie odnotowano poważniejszych zakłóceń porządku publicznego.

* W godz. dopołudniowych oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Komisariatu I Policji , celem pełnienia wspólnej służby w terenie podjasnogórskim , w związku z nasileniem ruchu pielgrzymkowego.

* W godz .przedpołudniowych , w terenie podjasnogórskim ujęto 11 osób , prowadzących publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia. Po przesłuchaniach w siedzibie SM osoby zwolniono , kierując jednocześnie wnioski o ukaranie do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Częstochowie.

* Około godz. 18.40 w rejonie ul. Orkana podjęto interwencję wobec rowerzysty ,który nie potrafił utrzymać prostego jazdy. W związku z tym iż od kierowcy była wyczuwalna woń alkoholu wezwano Policję Drogową ,której po przybyciu przekazano całość sprawy. Kierujący posiadał 077mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

* Około godz. 18.40 w rejonie skrzyżowania ul. Jesiennej z ul. 11 Listopada podjęto interwencję wobec kierowcy pojazdu Ford ,który nie potrafił utrzymać prostego jazdy. W związku z tym iż od kierowcy była wyczuwalna woń alkoholu wezwano Policję Drogową ,której po przybyciu przekazano całość sprawy.Kierujący posiadał 089mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

* Około godz.22.40 interweniowano w jednym z mieszkań przy ul. Stawowej gdzie jak wynikało ze zgłoszenia pijany ojciec bije matkę na oczach dzieci .Po podjęciu interwencji i ujęciu nietrzeźwego mężczyzny oraz po konsultacji z IV Komisariatem Policji osobę umieszczono w OPOPA do dyspozycji w/w jednostki Policji.

 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 08.07.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

57

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw

8

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

3

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

1

1

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

12

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

Dyżurny Straży Miejskiej

Ważniejsze wydarzenia z dn. 22.08.2008r


* W dniu 22.08.2008 r. Zarejestrowano 45 zdarzeń i wniosków o interwencje w
sprawie: awarii (6), osób bezdomnych (2), parkowania(4), handlu(1), spraw
porządkowych(7), zakłócenia porządku i osób nietrzeźwych (21), naruszenia
obowiązków przez właścicieli zwierząt (4).


Ważniejsze wydarzenia


Z dniem 22.08.2008r zakończył funkcjonowanie całodobowy posterunek ochronny
Straży Miejskiej przy ul.Ikara, wystawiony na polecenie Sztabu Kryzysowego .
Na potrzeby pełnionej w sposób ciągły służby w w/w miejscu dysponowano
każdego dnia 6 strażników i aplikantów oraz zabezpieczano potrzeby
transportowe Wydziału Zarządzania Kryzysowego - koordynującego działania
porządkowe.
Dyżurny Straży Miejskiej

 


* W dniu 18.08.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 43 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku i ciszy nocnej (28), spraw porządkowych (5) ,
nieprawidłowego parkowania (5), psów bez nadzoru ( 4 ) oraz handlu bez zezwolenia(1)

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach realizacji programu " Bezpieczna Częstochowa" przeprowadzono 13 kontroli terenów szkół , 11 kontroli placów zabaw, oraz 56 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 15 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 7 sprawców wykroczeń pouczono, 7 osób ukarano mandatami karnymi oraz skierowano 1 wniosek do sądu.

"Czystość i porządek"
* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 12 posesji.
W wyniku podjętych działań pouczono 5 osób, oraz skierowano 1 wniosek do sądu.

*Minionej doby przekazano pięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta.MZD-3,ZE-1,Firma oczyszczająca miasto PBI-1
Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.

Współpraca z Policją
* Minionej doby dwukrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy

Ważniejsze wydarzenia

* O godz. 13:50 do patrolu zgłosiła się kobieta informując, że jej znajomy pobił ją i wyrwał torebkę przy ul. Staszica . W wyniku penetracji terenu przy ul. Jasnogórskiej róg Al. Armii Krajowej , ujęto mężczyznę odpowiadającemu rysopisowi sprawcy - torebkę odzyskano. Rozpoznanego przez poszkodowaną sprawcę z uwagi na stan nietrzeźwości z wynikiem 1,41mg/l alkoholu przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi do dyspozycji I Komisariatu Policji - całość sprawy przekazano .

*O godz. 16:40 podczas interwencji przy ul. Andersa 2 , okazało się że legitymowany 33 letni mężczyzna jest poszukiwany przez VI Komisariat Policji. Ww. mężczyznę przekazano do poszukującej jednostki policji.

* O godz. 19:55 do patrolu zgłosiła się kobieta informując, że dwóch młodych mężczyzn uderzyło ją i wyrwali jej torebkę w rejonie rzeki Warty ul Jutowa .Niezwłocznie podjęto penetrację okolicznych ulic ale sprawców nie ujęto .Całość sprawy przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji.

* Około godz.0.30 w rejonie Dekabrystów 45 ujęto mężczyznę ,który skakał po dachu pojazdu PF 126p wgniatając go.W związku z tym,iż mężczyzna nie był właścicielem pojazdu całość sprawy przekazano Policji.

* O godz. 02.00 podczas interwencji przy al AK 66 okazało się że legitymowany 39 letni mężczyzna jest poszukiwany przez V Komisariat Policji. Z uwagi na stan nietrzeźwości osobę przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi do dyspozycji V Komisariatu Policji.

* W godz. rannych i popołudniowych zabezpieczano teren w Lasku Aniołowskim, gdzie grupa saperów usuwała pociski artyleryjskie i innego rodzaju amunicję pozostałości po II Wojnie Światowej .
Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Wydarzenia z dn. 06.07. 2008r.

W dniu 06.07.2008r. zarejestrowano 28 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (5), spraw porządkowych (3), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (9), porządku drogowego (4), zwierząt (3), osób bezdomnych(3) oraz handlu (1)

 

 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 06.07.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

99


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

28

Kontrole placów zabaw

24

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

19

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

59

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

16

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

19

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

 

 

 


Dyżurny Straży Miejskiej< span>


* W dniu 15.08.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 31 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku i ciszy nocnej (23), spraw porządkowych (2) ,
awarii (2) oraz psów bez nadzoru(4).

,,Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach realizacji programu " Bezpieczna Częstochowa" przeprowadzono 24 kontrole terenów szkół , 16 kontroli placów zabaw, oraz 112 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"

* Minionej doby przekazano dwie uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta : Wodociągi-1,Sygnalizacja świetlna-1


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób.

Współpraca a policją

* W godz. porannych i popołudniowych oddelegowano 3 strażników do współpracy z Komisariatem I Policji celem pełnienia wspólnej służby w terenie podjasnogórskim. W czasie pełnienia służby nie odnotowano poważniejszych prób zakłócania ładu i porządku publicznego.


Ważniejsze wydarzenia

* W ciągu minionego dnia patrole Straży Miejskiej zabezpieczały uroczystości na Jasnej Górze trakcie uroczystości nie odnotowano poważniejszych zakłóceń porządku publicznego.

* Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

*Około godz.22.20 na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 32 ul Próchnika interweniowano wobec 16 -latka będącego pod wpływem alkoholu.Nieletniego przekazano pod opiekę rodziny.Informację o zdarzeniu w formie notatki przekazano Policyjnej Izbie Dziecka

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 25.11. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

62


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

17

Kontrole placów zabaw

19

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

15

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

6

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

19

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

20

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

7

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

3

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

2

Kontrola gospodarki odpadami

8

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 


 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 25.11.2009r


 

  W dn. 25.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 34 strażników. Zarejestrowano 31 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (9), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (7) osób bezdomnych (4) , wykroczeń drogowych (5) , spraw porządkowych (1), plakatowania(1), zwierząt (1), oraz awarii (3).

   

   W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 5 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych (2), spożywania alkoholu (1), plakatowania (1), zakłócania porządku publicznego (1).


 


 

Współpraca z Policją

Minionej doby oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami II Komisariatu Policji, celem pełnienia wspólnej służby . W trakcie działań nie odnotowanopoważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

 


 

Ważniejsze wydarzenia


 

W dniu dzisiejszym dwa razy wzywano karetkę pogotowia do osób nietrzeźwych wymagających pomocy medycznej.


 


 


 

Dyżurny Straży Miejskiej


 

* W dniu 14.02.2008r. zarejestrowano 43 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych (6), zakłócania porządku publicznego (14), wykroczeń drogowych (10), zwierząt ( 5 ) , awarii ( 1 ),spraw porządkowych (4)oraz handlu w miejscu niedozwolonym (1) .

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80, doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu obiektu. W w/w porze z placówki skorzystało 21 osób.

 

Współpraca z Policją

* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami Policji, strażnicy zrealizowali 2 zgłoszenia skierowane do ww. Instytucji.

W godz. popołudniowych odelegowano 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszami III i II Komisariatu Policji celem pełnienia wspólnej służby.

 

Ważniejsze wydarzenia

* Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach popołudniowych oddelegowano 2 strażników do asysty i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w/w ośrodka, wykonującym czynności w miejscach zamieszkania podopiecznych.

* Około godz.22.30 w rejonie ul. Małej podjęto interwencję wobec 54 letniego mężczyzny poszukiwanego listem gończym.O osobie poszukiwanej patrol został poinformowany przez n/n kobietę.W związku z powyższym mężczyznę przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji.

* Około godz.2.45 dyżurny Straży Miejskiej został powiadomiony ,że na terenie ogródków działkowych przy ul. Bystrej w jednej z altanek leży mężczyzna nie dający oznak życia.Wysłany na miejsce patrol potwierdził w/w fakt.Wezwany na miejsce zespół Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon mężczyzny.Całość sprawy przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji.


 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 14.02.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

81


Kontrole dworców , placów i skwerów

23

Kontrole placów zabaw

5

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

13

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


1

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

13

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

17

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

23

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

1

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty 1 


Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


* W dniu 03.09.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 42 telefoniczne zgłoszenia dotyczące :zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (25),nieprawidłowego parkowania pojazdów (5), spraw porządkowych(9 ), martwych ptaków|(2) oraz nielegalnego handlu(1) .

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach realizacji programu " Bezpieczna Częstochowa" przeprowadzono 11 kontroli terenów szkół , 5 kontroli placów zabaw, oraz 18 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.

Współpraca z Policją
* Minionej doby do współpracy z I Komisariatem Policji oddelegowano dwóch strażników miejskich. W trakcie współpracy nie odnotowano zakłócania spokoju i porządku publicznego.

* Minionej doby trzykrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy

Czystość i porządek

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 3 blokady na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 3 osoby pouczono .

Minionej doby przekazano dziewięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta..
MZD (2) ,SITA(6),CZK(1)

Ważniejsze wydarzenia
* W dniu dzisiejszym patrole Straży Miejskiej zabezpieczały uroczystości związane z dożynkami. Nie odnotowano zakłócania spokoju i porządku publicznego.

*Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

* O godz. 9:35 w rejonie ul. Dekabrystów 41podjęto interwencję wobec dwóch młodzieńców w wieku 16 i 17 lat , którzy spożywali alkohol w postaci piwa. Nieletnich przewieziono do siedziby Straży Miejskiej i w obecności wezwanych członków rodzin przebadano na zawartość alkoholu. Po po czym przekazano pod ich opiekę . Sprawą zainteresowano w formie notatki rzędowej Izbę Dziecka Sekcji Prewencji KMP .

* o godz. 16:40 podczas kontroli dworca PKS przy Al. Wolności , ujęto 34 letniego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego poszukiwanego listem gończym .W związku z powyższym osobę przekazano Policji.

* Około godz.23.30 w rejonie ul.Wieluńskiej podjęto interwencję wobec 17-latka leżącego na ulicy w stanie upojenia alkoholowego.W trakcie osadzania nieletniego w OPOPA stwierdzono uraz nosa w związku z powyższym nieletniego przekazano Pogotowiu Ratunkowemu ,które zabrało osobę do szpitala.O zdarzeniu poinformowano matkę.Sprawą zainteresowano w formie notatki urzędowej Izbę Dziecka Sekcji Prewencji KMP
Dyżurny Straży Miejskiej
Wydarzenia z dnia 21.02.2007 r.

* W dniu 21.02.2007r zarejestrowano 20 zgłoszeń dotyczących m.in: osób bezdomnych (5), wykroczeń drogowych (4), spraw porządkowych (2), zakłócenia porządku i ładu (7) , osób leżących w różnych punktach miasta (2).

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 19 doraźnych kontroli terenów szkół, 13 kontroli placów zabaw , 142 kontrole parkingów osiedlowych oraz 28 kontroli innych miejsc zagrożonych.

* W ciągu minionej doby grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania wykroczeniom w parkowaniu zastosowała 13 blokad. W rezultacie podjętych działań 8 osób ukarano w postępowaniu mandatowym natomiast 5 osób pouczono o konsekwencjach.

"Czystość i porządek"

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano drogą telefoniczną i drogą elektroniczną 5 uwag : MZD (3), WOŚ (2).

* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 17 posesji i obiekty , dokonano także 7 rekontroli. W wyniku podjętych działań nałożono 2 mandaty , pouczono 24 osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku.

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

Osoby bezdomne

* Minionej doby 13 krotnie kontrolowano miejsca w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozpoznania przebywają osoby bezdomne ( klatki schodowe i inne obiekty użyteczności publicznej .W wyniku kontroli 2 osoby umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA , natomiast 5 dowieziono do ogrzewalni.

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. dopołudniowych , w ramach szeroko pojętych działań programu * Bezpieczna Częstochowa*

goszczono w siedzibie Straży Miejskiej dwie grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr. 31 oraz Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej im. Jana Pawła II , zapoznając ich z celami i zasadami działań służby.

W spotkaniu wzięło odział ok. 40 osób.

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 23.08.2008r

 

* W dniu 23.08.2008 r. Zarejestrowano 43 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: awarii (2), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych(6), zakłócenia porządku i osób nietrzeźwych (21), naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt (4),zdarzeń kryminalnych(2), zdarzeń drogowych (4).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Około godz. 0.40 na ul. Orkana podjęto czynności wobec dwóch dziewcząt idących ulicą . Jedna z nich będąca pod wpływem alkoholu , w obecności rodziców została przebadana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu , wynik 1.06 mg/l oddano pod ich opiekę.Druga z wynikiem 0.00mg/i zwolniona. Informację w formie notatki sporządzono do wiadomości Policyjnej Izby Dziecka w Częstochowie.

 

 

*Około godz. 15.20 udano się na ul. Krakowską 33, gdzie według zgłoszenia z okien mieszkania znajdującego się na drugim piętrze wyglądają dzieci. Na miejscu zastano stojące kilku letnie dziecko na parapecie otwartego okna. Wraz z przybyłymi na miejsce funkcjonariuszami Policji udano się do mieszania i powstrzymano dziecko niedopuszczając do tragedii. W mieszkaniu nie było nikogo dorosłego tylko dwoje małych dzieci. Matka zjawiła się po kilkudziesięciu minutach . Dalszy ciąg postępowania wyjaśniającego prowadzi IV Komisariat Policji w Częstochowie.

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 18.09.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

54


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

10

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

8

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA


 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

21

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

Wydarzenia z dn. 18.09.2009 r.

 

* W dniu 18.09.2009 r. zarejestrowano 50 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (20), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (4),osób bezdomnych (2) spraw porządkowych (2), zanieczyszczanie terenu (2) podejrzenia pożaru (1), zdarzeń drogowych (10), awarii (5), oraz handlu (2)

 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 7 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (1), osób nietrzeźwych (2), spożywanie alkoholu (1) , porządku publicznego (2) oraz w sprawie podejrzenia pożaru (1).

 

 

 

* Minionej doby jedną osobę, która potrzebowała pomocy medycznej z uwagi na upojenie alkoholowe , przekazano pod opiekę zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 


* W dniu 30.06.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 41  telefonicznych zgłoszeń  z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (33), spraw porządkowych (4) oraz w sprawach  nieprawidłowego parkowania ( 3 ), zwierząt bez nadzoru (1)
 

Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 18 kontroli  terenów szkół i przedszkoli, 69 kontroli  placów zabaw, 156 kontroli terenów parkingów osiedlowych oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz  zakłócaniu porządku publicznego.
 
*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu  zastosowała  13 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.  Ogółem, w  wyniku podjętych działań 10 osób ukarano mandatami karnymi, 8 osób pouczono , oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie winnych przez Sąd Grodzki.
 

Współpraca z Policją

*Minionej doby w godz 18.00-2.00 oddelegowano 1 strażnika  do współpracy z funkcjonariuszem III Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności (Grabówka-Lisiniec). W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

 
Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.
 

Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 15 posesji, dokonano również 3 rekontroli wydanych wcześniej zaleceń. W wyniku podjętych działań 6 osób odpowiedzialnych za porządek ukarano w postępowaniu mandatowym, 11 osób  pouczono o konsekwencjach wynikających z nie wywiązywania się z obowiązków.
 

Ważniejsze wydarzenia
 
*30 czerwca 2005 ok.godz.13:54 w rejonie ul. Bocianiej podjęto czynności zmierzające do ustalenia tożsamości starszej kobieta, której zachowanie wskazywało, iż  cierpi na zaniki pamięci. W wyniku podjętych kroków, 55-letnią kobietę dowieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę córce.
 
*30 czerwca 2005 ok.godz.18:15 w rejonie skrzyżowania ul. Okulickiego z ul. Nowobialską - podjęto interwencję do 2 nieletnich (15-latków) przechodzących na czerwonym świetle.
W trakcie interwencji stwierdzono, że posiadane przez nich plecaki wyładowane są butelkami z piwem. Z informacji uzyskanej w trakcie rozmowy wynikało, że w/w piwo zakupił im pełnoletni kolega w jednym ze sklepów przy ul.Okulickiego.
Nieletnich przekazano pod opiekę rodziców.
Rodzicom również przekazano 19 butelek zawierających 9,5 litra piwa różnych marek.

 
Dyżurny Straży Miejskiej
insp. Tomasz Pasieka
Wydarzenia z dnia 04.0.2007 r.


* W dniu 04.02.2007r zarejestrowano 29 zgłoszeń dotyczących m.in: zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej ( 10 ), osób leżących w miejscach ogólnodostępnych ( 2 ) ,osób bezdomnych (5 ), spraw porządkowych ( 2 ) , nieprawidłowego parkowania ( 6 ) oraz awarii (1)


,, Bezpieczna Częstochowa „


* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 10 doraźnych kontroli terenów szkół, 5 kontroli placów zabaw , 40 kontroli parkingów osiedlowych oraz innych miejsc zagrożonych.


* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 4 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.

W wyniku podjętych j interwencji 1 osobę ukarano mandatem karnym, 5 osób pouczono, w jednym przypadku sporządzono dokumentację do wniosku o ukaranie winnego przed Sądem Grodzkim.


,, Osoby nietrzeźwe"


* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 18.08.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

64


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

10

Kontrole placów zabaw

21

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

17

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

30

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

18

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

Wydarzenia z dn. 18.08.2009 r.

 

* W dniu 18.08.2009 r. zarejestrowano 31 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (13), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5), spraw porządkowych (2), zwierząt (5) oraz zdarzeń drogowych (6) .

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 7 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (1), spożywania alkoholu w miejscu publicznym (2), zakłócania porządku publicznego ( 3) innych zdarzeń drogowych (1).

 

 

* Ok. godz. 17:35 w rejonie ul. Piłsudskiego, podczas interwencji w sprawie pojazdu zaparkowanym na pasie wyłączonym z ruchu, okazał się, że kierowca nie posiada Prawa Jazdy. Na miejsce wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego Policji, celem wyjaśnienia – sprawę przekazano.

 

 

* Minionej doby dwukrotnie wzywano zespół Pogotowia Ratunkowego do osób , które wymagały pomocy medycznej.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 

* W dniu 14.09.2009 r. zarejestrowano 36 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (16), sób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (2) spraw porządkowych (3), spalania odpadów (4) wykroczeń drogowych (6), zwierząt (1) oraz awarii(1)

 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 8 zdarzenia dotyczące m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5),spożywania alkoholu(3)

 

Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem IV Komisariatu Policji, celem pełnienia wspólnej służby W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 14.09.2009

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

52


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

27

Kontrole placów zabaw

11

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

10

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

14

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

19

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

12

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

8

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 


* W dniu 16.03.2007r zarejestrowano 28 zgłoszeń dotyczących m.in. osób bezdomnych (4), zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (14), n/n osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach ogólnie dostępnych (4), spraw porządkowych (2) w sprawie wykroczeń drogowych (2) handlu w miejscu niedozwolonym(1)) oraz awarii (1)

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 11 doraźnych kontroli terenów szkół , 7 kontroli placów zabaw , 95 kontroli parkingów osiedlowych i 20 innych miejsc zagrożonych.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 3 blokady na koła pojazdów parkujących w miejscach niedozwolonych. W wyniku podjętych interwencji 1 osobę ukarano mandatem karnym , oraz 2 osoby pouczono.

* W godz.dopołudniowych , w ramach szeroko pojętych działań akcji * Bezpieczna Częstochowa* , w przedszkolu nr. 16 zlokalizowanym przy ul.Starzyńskiego , przeprowadzono zajęcia porfilaktyczne na temat * Bądź bezpieczny wobec obcych i zwierząt*. W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 dzieci.

"Czystość i porządek"

* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 26 posesji , dokonano także 2 rekontroli. W wyniku podjętych działań -12 osób pouczono , ukarano mandatami karnymi 4 osoby oraz skierowano dwa wnioski do sądu. .

, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób.

Osoby bezdomne

* W ciągu minionej doby pięciokrotnie kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W konsekwencji podjętych działań 1 osobę dowieziono do miejscowej ogrzewalni, 1 osobę umieszczono w OPOPA, pozostałe pozostałe odmawiały udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy socjalnej.

Dyżurny Straży Miejskiej
Wydarzenia z dn. 09.05.2008r.


* W dniu 09.05.2008r. Zarejestrowano 50 zdarzeń i wniosków o pomoc lub
interwencję w sprawach m.in, awarii(4), osób bezdomnych(2), porządku
drogowego(8), porządku na terenie posesje(5), porządku publicznego(27),
zwierząt(4).

Współpraca z Policją


W dniu 9 maja 2008r. na wniosek lokalnych komisariatów Policji (I i III)
oddelegowano dwóch strażników do pełnienia służby prewencyjnej w patrolach
mieszanych. W czasie służby nie odnotowano poważniejszych przypadków
zakłócenia porządku i ładu.


Ważniejsze wydarzenia


W godzinach dopołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z
referatem dowodów osobistych Biura Ewidencji Ludności

Dyżurny Straży Miejskiej

Wydarzenia z dnia 02.12. 2006 r.

* W dniu 02.12. 2006r od mieszkańców przyjęto 38 telefonicznych zgłoszeń dotyczące min. osób bezdomnych (5) wykroczeń drogowych (4), spraw porządkowych (3), zakłócenia ładu i porządku oraz ciszy nocnej (20), zwierząt bez nadzoru (4), oraz awari ( 2 ).

,,Osoby bezdomne "
* W ciągu minionej doby 6 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych kontroli przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc 2 osoby dowieziono do ogrzewalni, natomiast pozostałe osoby odmawiały udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy.

,, Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 28 doraźnych kontroli terenów szkół, 10 kontroli placów zabaw , 155 kontroli parkingów osiedlowych oraz innych miejsc zagrożonych.

,, Współpraca z Policją "
* Dwukrotnie udzielano pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.

,,Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w parkowania "
* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 9 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 4 sprawców wykroczeń ukarano w postępowaniu mandatowym , pozostałych 4 kierowców pouczono.

,, Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.

,,Czystość i porządek"

* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 3 posesje ,dokonano także 3 rekontroli. W wyniku podjętych działań pouczono 1 osobę.


,,Ważniejsze zdarzenia "

O godz. 19.55 w rejonie ul. Sosnowej podjęto interwencję w stosunku do sprzedawcy, która sprzedała alkohol dziewczynie nieletniej. Nieletnią przekazano matce . Sprawę przekazano do II Komisariatu Policji oraz przekazano informację do odpowiedniego Wydziału Urzędu Miasta.

Dyżurny Straży Miejskiej
SM.I. 1110 -22 / 06

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
informatyk w Straży Miejskiej w Częstochowie
(nazwa stanowiska pracy)

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, na stanowisko informatyka został zatrudniony Pan Grzegorz WARYCH zamieszkały w Częstochowie.

Uzasadnienie:

Spośród kandydatów, którzy przystąpili do konkursu Pan Grzegorz Warych posiadał najwyższe kwalifikacje zawodowe, oraz najdłuższy staż pracy w zawodzie informatyka. W odpowiedziach na zadane pytania wykazał się najlepszą znajomością wiedzy z zakresu administrowania siecią.


Zastępca Komendanta
Straży Miejskiej w Częstochowie
Marian Budziński
02-08-2006
(data, podpis osoby upoważnionej)

Ważniejsze wydarzenia z dn. 20.08.2008r

 

* W dniu 20.08.2008 r. Zarejestrowano 30 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: zakłócenia porządku i spokoju (12), osób leżących w miejscach publicznych(4), zdarzeń nadzwyczajnych (1),drogowych (8), zwierząt (2).awarii (1), spraw porządkowych (2).

 

Wspólpraca z Policją

 

* Minionej doby na wniosek lokalnych komisariatów Policji oddelegowano 1 funkcjonariusza do pełnienia wspólnej z policjantem służby prewencyjnej w rejonach II Komisariatu . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

 

 

Ważniejsze wydarzenia

 

Na polecenie Sztabu Kryzysowego wystawiono całodobowy posterunek ochronny zabezpieczający teren prac i punkt dystrybucji żywności dla ekip usuwających skutki nawałnicy, w wyniku której uszkodzone zostały domostwa na ul. Ikara.

 

 

Minionej doby kilkukrotnie wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób wymagających leczenia, które po zbadaniu przez lekarza umieszczono w szpitalu.


Ważniejsze wydarzenia z dnia 24.02.2005 r.

* W dniu 24.02.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 51 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem, o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (22), porządkowych (19 ) , nieprawidłowego parkowania (5) oraz psów biegających bez nadzoru (5).

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań, w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 32 kontrole terenów szkół, 4 kontrole terenów placów zabaw , 134 kontrole terenów parkingów osiedlowych i innych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Współpraca z Policją
*Do współpracy w Policyjnych rejonach Stałej Obecności oddelegowano dwóch strażników do I Komisariatu Policji.

*Minionej doby trzykrotnie udzielano pomocy Policji w załatwieniu próśb o interwencję zgłoszonych w/w instytucji przez mieszkańców.

Czystość i porządek
*Na I i II zmianie realizowano przepisy ustawy " O utrzymaniu czystości i porządku w gminach " głównie pod kątem postanowień regulaminu "AKCJA ZIMA".
Przeprowadzono 13 rekontroli i 37 kontroli posesji i obiektów publicznych.
W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- pouczono 13 osób,
- ukarano mandatami karnymi 3 osoby,
- skierowano 1 wniosek, o ukaranie, do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Częstochowie,
- wystawiono 3 zobowiązania porządkowe obligujące właścicieli bądź zarządców nieruchomości do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.

*Zgodnie w wytycznymi Regulaminu AKCJI ZIMA, na bieżąco utrzymywano łączność z dyspozytorami MZO SITA. Przekazano 11 uwag odnośnie śliskości oraz muld na jezdniach.

*Minionej doby przekazano (m.in.do Miejskiego Zarządu Dróg) osiemnaście uwag porządkowych dotyczących czystości (śliskości dróg i chodników)i sprawności urządzeń publicznych na terenie miasta.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ogółem 6 osób.

Osoby bezdomne
*W ciągu minionej doby skontrolowano 5 miejsc, w których, w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania, przebywają osoby bezdomne. W jednym przypadku osobę przewieziono do schroniska.

Inne wydarzenia
*Około godz.12.00 w rejonie skrzyżowania ul. Śląskiej z ul. Waszyngtona doszło do kolizji dwóch pojazdów. Będący na miejscu patrol Straży Miejskiej zabezpieczał w/w rejon do czasu przybycia Policji Drogowej.

*Około godz.18.00 w rejonie Starego Rynku podjęto interwencję wobec kierującego pojazdem Seat, który nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. W związku z tym, iż zachodziło podejrzenie, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu, wezwano patrol Policji Drogowej. U kierującego stwierdzono 036mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

*Około godz. 00.05 w rejonie Placu Rady Europy, wspólnie z funkcjonariuszem Policji, ujęto 24-letnią kobietę poszukiwaną listem gończym.


Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

z dnia 13.10.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

60

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

25

Kontrole placów zabaw

 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

14

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

4

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

1

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

10

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

9

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

10

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

Wydarzenia z dn. 13.10.2007r

W dniu 13.10.2007r zarejestrowano 43 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in.w sprawach osób bezdomnych (5), plakatów wyborczych w miejscach niedozwolonych (1), zakłócenia porządku publicznego (10), osób o nieustalony stanie, leżących w miejscach publicznych (14), nieprawidłowego parkowania ( 4 ), nietrzeźwego rowerzysty (1) , ptaków lub zwierząt padłych (3), spraw porządkowych (2) oraz w sprawach awarii (3)

Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem I Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności (Śródmieście). W trakcie działań w nocy 14.10.2007r o godz. 0:25 w rejonie Al. Wolności 33, podjęto interwencję wobec nietrzeźwego rowerzysty u którego stwierdzono 0,86mg/l alkoholu. Sprawę prowadzi I Komisariat Policji .

Ponadto w ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji, strażmicy realizowali 2 zgłoszenia skierowane do ww. Instytucji.


Ważniejsze wydarzenia

* W godzinach popołudniowych i wieczornych strażnicy miejscy zabezpieczali uroczystości związane z obchodami VII Dni Papieskich.

* Mini nej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. Ww. przypadkach osoby zabrano do szpitala.Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Wójcik

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 19.08. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

20


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

12

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

7

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

12

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

7

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

Wydarzenia z dn. 19.08.2009 r.

 

* W dniu 19.08.2009 r. zarejestrowano 48 zdar eń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (17), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (7), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (8), zwierząt (3) awarii (1), oraz zdarzeń drogowych (8) .

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 10 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5), spożywania alkoholu w miejscu publicznym (3), zakłócania porządku publicznego ( 1) innych zdarzeń (1).

 

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 17 zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych, śpiących lub leżących w różnych punktach miasta (10), spożywania alkoholu (2),zanieczyszczania tereny (2), przejawów zakłócania porządku publicznego (1), plakatów wyborczych (2).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Około godz. 0.35 za pomocą monitoringu wizyjnego w al. Wolności przy przystanku tramwjowym ujęto trzech sprawców zniszczenia plakatów wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Wobec osób skierowano wnioski do Sądu Grodzkiego w Częstochowie.

 

 

Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala

 


 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 30.05.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

50


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

28

Kontrole placów zabaw

27

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

21

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

9

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

21

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 20.04.2009r.

 

* W dniu 20.04.2009r. zarejestrowano 55 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: osób bezdomnych (2), zakłócaniu porządku i spokoju (14) , osób leżących w miejscach publicznych (9), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (9),spraw typowo porządkowych (11) zwierząt (5 spraw kryminalnych (3) oraz awarii (1).

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 14 zdarzeń dotyczących : osób leżących w różnych punktach miasta (6), spożywania alkoholu (4) ,zakłócania porządku publicznego (3) , oraz spraw porządkowych (1). 

 

 

Ważniejsze wydarzenia

* W ciągu minonej doby nie zanotowano poważniejszch zdarzeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego na terenie miasta.


 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

 

 

 

 


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

42


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

4

Kontrole placów zabaw

10

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

8

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

21

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

15

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

14

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

2

Kontrola gospodarki odpadami

8

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


Wydarzenia z dnia 29.12. 2006 r.
* W dniu 29.12. 2006r od mieszkańców przyjęto 32 telefoniczne zgłoszenia dotyczących min. osób bezdomnych (7), zakłócenia ładu i porządku (11), leżących w miejscach publicznych osób (6),spraw porządkowych ( 1 ) nieprawidłowego parkowania (2) oraz zwierząt bez nadzoru lub wymagających opieki (3).

,,Osoby bezdomne "
* W ciągu minionej doby 8 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15 . W jednym przypadku nietrzeźwego bezdomnego umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA.

,, Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 2 doraźne kontrole terenów szkół oraz 35 parkingów osiedlowych

W ciągu minionego dnia strażnicy realizujący zadania z zakresu porządku w ruchu drogowym podjęli 11 interwenci wobec nieprawidłowo parkujących pojazdów. W efekcie interwencji i 5-krotnego zastosowania blokad: 2 sprawców ukarano w postępowaniu mandatowym, 9 osób pouczono.

Dwie sprawy wymagające interwencji medycznej przekazano do Centrum Powiadamiania Ratunkowego:
w 1 przypadku nietrzeźwego mężczyznę dowiezionego do OPOPA, z uwagi na stan upojenia, w 1 przypadku przyjęte zgłoszenie o młodym mężczyźnie leżącym w stanie upojenia w jednym z mieszkań na ul.Sowińskiego.

Współpraca z policją
* W dniu dzisiejszym w godzinach 16.0021.30 dwóch strażników pełniło służbę prewencyjną wspólnie z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego KMP Częstochowa.

,, Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.

* Ważniejsze wydarzenia
* ok.godz. 16.00 w jednym z punktów handlowych przy ul. Piłsudskiego podjęto interwencję wobec sprawczyni kradzieży sklepowej. Z uwagi na agresywną postawę sprawczyni, interweniujący strażnik zmuszony był użyć siły fizycznej w celu obezwładnienia agresorki. Ujętą kobietę doprowadzono do IV Komisariatu Policji, gdzie sprawę przekazano.

* ok.godz., 19.05 jedna z mieszkanek Lisińca powiadomiła dyżurnego Straży Miejskiej, iż zauważyła na sąsiadującej posesji jednorodzinnej, szamocącego się od 2 dni ptaka. Na miejscu ustalono, iż ptak uwiązł feralnie w orynnowaniu więźby dachowej na wys.ok.10 metrów . Ponieważ z uwagi na ukształtowanie połaci dachowej niemożliwe było uwolnienie ptaka we własnym zakresie, na miejsce wezwano sekcję Straży Pożarnej. Uwolnionego rannego ptaka dowieziono do schroniska dla zwierząt.
Dyżurny Straży Miejskiej
Informacja o wynikach naboru

Referent w Oddziale Organizacyjno - Prawnym Straży Miejskiej w Częstochowie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została zatrudniona Pani Wioletta Nowakowska zamieszkała w Częstochowie.

Uzasadnienie:

Trzyletni staż pracy na stanowisku referenta w administracji samorządowej oraz wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe (administracja) zadecydowały, iż Pani Wioletta Nowakowska została zatrudniona na stanowisku referenta w Oddziale Organizacyjno - Prawnym w Straży Miejskiej w Częstochowie.

30-01-2006 r.

Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 25.09. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

44


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

31

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

2

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

6

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

6

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  

 

Wydarzenia z dn. 25.09.2009 r.

 

* W dniu 25.09.2009 r. zarejestrowano 39 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.:zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (17), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (2), wykroczeń drogowych (5), zwierząt (4), oraz awarii(1).

 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 6 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym s anie w miejscach publicznych (4), spożywania alkoholu (1) , zakłócania porządku publicznego (1)

Ważniejsze wydarzenia

* O godz. 22.30 w rejonie wiaty przystankowej przy ul. Krakowskiej 76 podjęto interwencję w stosunku do grupy osób zakłócających spokój. W trakcie legitymowania jeden z mężczyzn wyrzucił z kieszeni torebkę z zawartością marihuany . Mężczyznę przekazano do IV Komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności. W stosunku do pozostałych osób wyciągnięto konsekwencje mandatowe.

* O godz. 3.00 w rejonie Pl. Daszyńskiego podjęto interwencję w stosunku do nietrzeźwego kierowcy samochodu Opel Astra, który jadąc w/w pojazdem uderzył w latarnie. Kierowcę przekazano patrolowi policji z SRD KMP celem prowadzenia dalszych czynności.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


*W dniu 04.02.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 35 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (20), nieprawidłowości w parkowaniu (5) oraz spraw porządkowych związanych głównie z Akccją Zima (10).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 50 obiektów oraz zrekontrolowano 21 wydanych wcześniej zaleceń. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima, w ich wyniku pouczono 11 osób, skierowano również 1 wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała odholowanie dwóch pojazdów na parking strzeżony na ul.Mstowską, z powodu rażącego przekroczenia przepisów prawa o ruchu drogowym przez kierujących w/w pojazdami - ukarano ich w postępowaniu mandatowym.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 9 kontroli terenów szkół, 41 placów zabaw oraz 161 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 8 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 21 kontroli miejsc, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne.
Ogółem, w wyniku podjętych kontroli, 7 osób nietrzeźwych dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, natomiast 3 osoby do ogrzewalni. W godzinach nocnych przebywało tam 46 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*KIlkanaście minut po północy , na terenie drogi wewnętrznej Megasam, przy Al.Wolności, podjęto interwencję wobec 39 letniego, nietrzeźwego Wiesława S., poruszającego się po drodze pojazdem m-ki PF 126p. Całość sprawy przekazano przybyłym na miejsce zdarzenia funkccjonariuszom Sekcji Ruchu Drogowego KMP.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

 

 

* W dniu 21.09.2009 r. zarejestrowano 50 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (12), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (15),uciekiniera z Pogotowia Opiekuńczego(1) spraw porządkowych (6), wykroczeń drogowych (8)plakatowania(1),niszczenia zieleni(1),zwierzat(1),handlu(1) oraz awarii(3)


*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 9 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (6), spożywania alkoholu (1) , plakatowania (1) uciekiniera z Pogotowia Opiekuńczego(1)

 

 

Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala

* Około godz.0.30 w rejonie Al NMP podjęto interwencję wobec 14 latka ,który sam bez opieki siedział w pasażu środkowym. W trakcie prowadzenia czynności ustalono ,że nieletni oddalił się z Pogotowia Opiekuńczego.Nieletniego odwieźono do Pogotowia i przekazano opiekunowi.Zdarzenie zrejestrował monitoring miejski.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 21.09.2009

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

60


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

23

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

17

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

10

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

1

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

 

 

Straż Miejska w Częstochowie

SM.I.1110 -13 / 07     ul. Krakowska 80 bl.3

42-200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Aplikant w Straży Miejskiej w Częstochowie

 1. Wymagania niezbędne :

1.1. obywatelstwo polskie,

1.2. ukończone 21 lat,

1.3. korzystanie z pełni praw publicznych,

1.4. wykształcenie min. średnie,

1.5. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

1.6. nienaganna opinia,

1.7. niekaralność sądowa,

1.8. uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 1. Preferencje dodatkowe :

2.1   posiadanie specjalistycznego przeszkolenia z zakresu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa, potwierdzone stosownym egzaminem,

2.2   posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi,

2.3   znajomość obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym,

2.4   wzrost co najmniej 180 cm.

2.5   adres zamieszkania w Częstochowie lub okolicy w odległości do 10 km od granicy miasta,

2.6   status osoby bezrobotnej.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

3.1. służba patrolowa.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

4.1. życiorys (CV),

4.2. list motywacyjny,

4.3. kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

4.4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

4.5. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

4.6. kwestionariusz osobowy,

4.7. oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz książeczka wojskowa do wglądu,

4.8. kopie innych dokumentów – świadectwa pracy,

4.9. zaświadczenie o stanie zdrowia,

4.10. zaświadczenie l b oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Częstochowie : Częstochowa 42-200, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 103

z dopiskiem :

  „Oferta pracy na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Częstochowie”

w terminie do 28-06-2007 r.

Obowiązek okazania oryginałów dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

Informacja, o wyniku naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa.

 

Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, powinny byś opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie umieszczona na stronie http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Komendzie Straży Miejskiej w Częstochowie.

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu będą powiadomieni o terminach testu sprawności fizycznej, sprawdzianu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje : tel. /034/ 368-31-92.

 

 

Komendant

Straży Miejskiej w Częstochowie

mgr Artur Hołubiczko

 

 

Częstochowa, dnia 14-06-2007 r.
Wydarzenia z dnia 27.01.2007 r.


* W dniu 27.01.2007r zarejestrowano 46 zgłoszeń dotyczących: zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej (11 ), osób leżących w miejscach ogólnodostępnych (8) spraw porządkowych (11) w tym 9 dotyczących nieodśnieżania chodników i ulic, 2 dotyczące sopli i nawisów śniegowych oraz bezpańskich zwierząt (2) zdarzeń o podłożu kryminalnym (5)


„ Czystość i porządek „

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano ogółem 152 posesje pod kątem przestrzegania przepisów o usuwaniu śniegu i błota z chodników położonych wzdłuż posesji a także dokonano 6 rekontroli wydanych uprzednio zaleceń porządkowych.

W wyniku podjętych działań strażnicy udzielili 44 pouczeń.

W 2 przypadkach strażnicy interweniowali wobec właścicieli posesji, którzy nie dopełnili obowiązku usuwania sopli lub nawisów śnieżnych.

Ponadto w formie pisemnej przekazali 11 spraw/ celem poinformowania odpowiednich służb i instytucji.

Dyżurny przyjął ogółem 11 telefonicznych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości związanych z nieodśnieżonymi terenami i zwisającymi soplami.

Do dalszych czynności w najbliższym okresie, związanych z trudnościami w ustaleniu , bądź wezwaniu osób i instytucji odpowiedzialnych przygotowano 15 spraw związanych z „Akcją Zima”.


* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 5 uwag w tym 4 dotyczących Akcji Zima (MZO SITA), ZGM TBS-1 (awaria wodociągowa).


,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 21 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej .W jednym przypadku osobę odwieziono do ogrzewalni.


,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 9 doraźnych kontroli terenów szkół oraz 70 kontroli parkingów osiedlowych.


,, Osoby nietrzeźwe"


* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.


„ Ważniejsze Wydarzenia „


* ok.godz. 13.35 w trakcie interwencji wobec nieprawidłowo parkującego pojazdu ustalono, iż pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych. Sprawę przekazano wezwanym na miejsce funkcjonariuszom Sekcji ruchu Drogowego KMP.


* ok.godz.21.20 na wniosek II Komisariatu Policji i Straży Pożarnej udzielono asysty w czasie rozpoznania zgłoszenia awarii wodociągowej w jednym z bloków przy ul.Bardowskiego. Na miejscu wspólnie ze Strażą Pożarną zlokalizowano mieszkanie z którego wypływająca woda zalewała mieszkanie poniżej. Lokatorkę dobudzono a jako przyczynę ustalono rozszczelnienie bojlera. Na miejsce wezwano przedstawiciela administracji w celu sprawdzenia stanu technicznego i stopnia zalania instalacji elektrycznej. Czynności zakończono ok.godz.22.35.


W nocy z 27/28.01.2007r ok.godz.4.35 – jeden z niepełnosprawnych mieszkańców Częstochowy, zwrócił się z wnioskiem o pomoc w zakresie transportu do szpitala w celu otrzymania niezbędnego zastrzyku. Ponieważ w/w twierdził iż znajduje się w zbyt trudnej sytuacji materialnej by opłacić transport, nie posiadał również wystawionego przez lekarza prowadzącego zlecenia transportu – udzielono pomocy we wnioskowanym zakresie. Ponieważ sytuacja taka może się powtarzać w przyszłości z uwagi na obłożną chorobę – mężczyznę poinstruowano w sprawie podjęcia możliwych starań o objęcie opieką ze strony MOPS-u lub uzyskania stałego zlecenia na transport sanitarny w ramach służby zdrowia.

Dyżurny Straży Miejskiej

 


 

Wydarzenia z dn. 08.06.2008r.

W dniu 08.06.2008r. Zarejestrowano 30 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. naruszenia porządku drogowego (3), spraw porządkowych (3), osób leżących w miejscach publicznych (5) , zakłóceń porządku publicznego (14),osób bezdomnych (2) zwierząt (1), awarii ( 1 ) oraz handlu bez zezwolenia (1).


Ważniejsze wydarzenia

* W godz. dopołudniowych , w rejonie ul. 7 -Kamienic ujęto 2 kobiety prowadzące publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego zezwolenia. Po przesłuchaniu w siedzibie SM osoby zwolniono , kierując jednocześnie wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Częstochowie.

 

 

 

 

 
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław MrazWydarzenia z dn. 03.12. 2007r


W dniu 03.12. 2007r. Zarejestrowano 28 zdarzen i wniosków o pomoc lub
interwencję m.in. w sprawach:osób o nieustalonym stanie , leżących w
miejscach publicznych (4), uciążliwych osób bezdomnych (6), zakłócenia
porządku publicznego (9), porządku drogowego (1), braku nadzoru nad
zwierzętami(3) ,spraw porządkowych (1) oraz awarii (3).


* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i
porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych zlokalizowanej przy ul.
Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki
skorzystało 28 osób.

Dyżurny Straży Miejskiej

*W dniu 09.12.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 21 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (14), spraw porządkowych (4) oraz nieprawidłowego parkowania (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 25 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 13 kontroli placów zabaw oraz 105 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 5 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 2 osoby pouczono oraz ukarano mandatami karnymi 4 osoby.

*W godzinach 8:30-12:30 oddelegowana strażniczka przeprowadziła pośród uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 21 prelekcje poświęcone tematyce przemocy i agresji wśród nieletnich.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 10 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionego dnia, głównie w porze wieczorowo-nocnej, dokonano 10 kontroli związanych ze zgłaszanymi uciążliwościami, wynikającymi z obecnością osób bezdomnych. W jednym przypadku nietrzeźwego mężczyznę dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. W trzech przypadkach osoby dowieziono do Ogrzewalni przy ul.Krakowskiej 80.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 02.10.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

44


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

13

Kontrole placów zabaw

12

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

momo

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

21

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

21

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

5

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


  

 

W godzinach popołudniowych zabezpieczano teren wokół hali Polonia w związku z odbywającym się V Memoriałem im.Arkadiusza Gołasia.

*Około godz.20.05 na skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Armii Krajowej doszło do kolizji dwóch pojazdów. W wyniku uszkodzeń pojazdów na miejsce wezwano Sekcję Straży Pożarnej oraz Sekcję Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie. Przybyłym na miejsce przekazano sprawę do dalszego prowadzenia.

 

Około godz. 01.05 na tern posesji Al. Wolności 11 wezwano Sekcję Straży Pożarnej w celu ugaszenia palących się koszy .Szybka akcja gaśnicza za obiegła rozprzestrzenieniu się ognia na pojazdy zaparkowane w pobliżu.

Około ghodz. 01.50 na ul. Piłsudskiego ujęto nietrzeźwego mężczyznę poruszającego się ulicą rowerem. Mężczyznę dostarczono do VI Komisariatu Policji w Częstochowie i przekazano sprawę do dalszego prowadzenia.

 


Wydarzenia z dnia 17.03.2007 r.

* W dniu 17.03.2007r zarejestrowano 42 zgłoszenia dotyczące m.in. osób bezdomnych (4), zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (22), n/n osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach ogólnie dostępnych (5), spraw porządkowych (3) w sprawie wykroczeń drogowych (6) handlu w miejscu niedozwolonym(1)) oraz zwierząt bez nadzoru (1).

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 26 doraźnych kontroli terenów szkół , 30 kontroli placów zabaw , 155 kontroli parkingów osiedlowych i 38 innych miejsc zagrożonych.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 4 blokady na koła pojazdów parkujących w miejscach niedozwolonych. W wyniku podjętych interwencji

1 osobę ukarano mandatem karnym , 3 osoby pouczono.

"Czystość i porządek"

* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 2 posesje . W wyniku podjętych działań -2 osoby pouczono , ukarano mandatami karnymi 2 osoby oraz skierowano dwa wnioski do sądu. .

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano w formie notatek bądź drogą elektroniczną 5 uwag : MZD (3)) Wydział Komunalny UM (1) , Wydział Komunikacji UM (1)

, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 8 osób.

Osoby bezdomne

* W ciągu minionej doby czterokrotnie kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. Osoby odmawiały udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy socjalnej.

* Współpraca z policją

* W godz. popołudniowych oddelegowano 2 strażników do współpracy z funcjonariuszami Komisariatu II Policji celem pełnienia służby w dzielnicy Ostatni Grosz. Podczas działań nie zanotowano poważniejszych prób zakłócania ładu i porządku publicznego.

„ Ważniejsze wydarzenia „

* Ok. godz.16.40 ,na terenie kawiarenki internetowej zlokalizowanej w Al..NMP 12 , ujęto 12 letniego Piotra Ś. , notorycznego uciekiniera z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.Wyszyńskiego.Nieletniego dowieziono do w/w placówki oświatowej , sporządzono również notatkę urzędową do wiadomości Izby Dziecka Sekcji Prewencji KMP.

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz
Ważniejsze wydarzenia z dnia 12.04.2005r.

*W dniu 12.04.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 30 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (17), porządkowych (11) oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów (2).

Czystość i porządek
*Realizując przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skontrolowano 21 posesji oraz przeprowadzono 1 rekontrolę. W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- 9 osób pouczono,
- 1 osobę ukarano mandatem karnym,
- skierowano do Sądu 1 wniosek o ukaranie.

*Przekazano pięć uwag porządkowych, firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta : Sita (1), MZD (3), WOŚ (1).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
- 26 kontroli terenów szkół,
- 36 kontroli placów zabaw,
- 195 kontroli parkingów osiedlowych,
w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Osoby bezdomne
*Ośmiokrotnie kontrolowano miejsca, gdzie w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. Napotkane osoby pouczono oraz poinformowano, o możliwości pobytu w miejskich placówkach socjalnych. W jednym przypadku osobę umieszczono w schronisku dla bezdomnych mężczyzn.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 3 osoby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Współpraca z Policją
*Do Policyjnych rejonów Stałej Obecności oddelegowano czterech strażników. Dwóch w rejonie III Komisariatu Policji i dwóch w rejonie II Komisariatu Policji.

Inne wydarzenia z dnia 12.04.2005r.

*Dwukrotnie w godz.8:45 i 9:35 udzielano pomocy Policji w podjęciu interwencji wobec sprawców kradzieży sklepowych. W obu przypadkach osoby przekazano do II Komisariatu Policji.

*Około godz. 12:35 w rejonie skrzyżowania AL. NMP z ul. Kościuszki doszło do kolizji między tramwajem a pojazdem osobowym. Miejsce zdarzenia zabezpieczano do czasu przybycia Policji Drogowej.

*Około godz. 13:30 w rejonie podjasnogórskim ujęto cztery osoby, które prowadziły publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego zezwolenia. Wobec tych osób skierowano do Sądu wnioski o ukaranie.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 14.11. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

60


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

14

Kontrole placów zabaw

17

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

48

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

5

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

21

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

3

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 


 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 14.11.2009r


 

  *W dn. 14.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 37 strażników. Zarejestrowano 58 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (21), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9) osób bezdomnych (3) , wykroczeń drogowych (13) , spraw porządkowych (6), zwierząt (3), oraz awarii (3).


 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 7

zdarzeń dotyczących m.in. spożywania alkoholu (2), osób leżących (2), zakłócania porządku publicznego (2), oraz plakatowania (1).


 


 

Ważniejsze wydarzenia:


 

* O godz. 21.55 w rejonie skrzyżowania ul. Waszyngtona a ul. Śląskiej podjęto interwencję w stosunku do dwóch nieletnich dziewcząt po spożyciu alkoholu , które oddaliły się z Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Legionów. Nieletnie nietrzeźwe pozostawiono w OPOPA do dyspozycji Pogotowia Opiekuńczego. Przekazano informację w formie notatki do Policyjnej Izby Dziecka.


 


 


 

Dyżurny Straży Miejskiej


Ważniejsze wydarzenia z dnia 04.03.2005r.

*W dniu 04.03.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 26 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (19), porządkowych (4) oraz nieprawidłowego parkowania (3).

Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 18 kontroli terenów szkół, 2 kontrole placów zabaw, 57 kontroli terenów parkingów osiedlowych, oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży, zakłócania porządku publicznego.

*W godzinach 8.45-11.40 w Gimnazjum nr 2 przy ul. Baczyńskiego przeprowadzono prelekcje dla uczniów klas drugich, poświęconą problematyce agresji i przemocy wśród młodzieży i związanej z tym odpowiedzialności. W spotkaniu uczestniczyło ok 100 uczniów.

Współpraca z Policją
*W ciągu minionej nocy do współpracy w Policyjnych Rejonach Stałej Obecności oddelegowano czterech strażników. W trakcie służby pełnionej w rejonie V Komisariatu Policji, nie odnotowano poważniejszych przypadków zakłócenia porządku i ładu. Pełniący wspólną służbę patrolową strażnik i funkcjonariusz I Komisariatu Policji, interweniowali ok.godz.3.10 w rejonie placu Rady Europy w stosunku do nietrzeźwego mężczyzny, który przebywał w w/w rejonie strasząc przechodniów siekierą. Nietrzeźwego do czasu wytrzeźwienia umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA.

Czystość i porządek
*W ciągu minionego dnia sukcesywnie realizowano wytyczne zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności pod kątem przeciwdziałania skutkom opadów śniegu.
Skontrolowano 9 obiektów. W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- w 3 stwierdzonych przypadkach poprzestano na pouczeniu,
- w 1 przypadku winnego ukarano w postępowaniu mandatowym,
- w 5 przypadkach ewidentnych zaniedbań porządkowych ze strony właścicieli, sporządzono dokumentację do wniosków o ukaranie winnych przez Sąd Grodzki.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dowieziono 7 osób do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Osoby bezdomne
*W ciągu minionej doby dokonano 12 kontroli miejsc, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. Z uwagi na brak zgody na propozycję dowiezienia w/w do noclegowni, interwencję zakończono pouczeniami o dostępności powyższej formy pomocy.

Inne wydarzenia z dnia 4.03.2005r.

*4 marca 2005 ok. godz. 15:00 strażnicy patrolujący rejon ul. Krakowskiej w trakcie interwencji do nietrzeźwego mężczyzny uzyskali informację, iż jest on poszukiwany przez Policję w celu doprowadzenia do Zakładu Karnego. Nietrzeźwego umieszczono w Izbie Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi do dyspozycji prowadzącego poszukiwania II Komisariatu Policji.

Dyżurny Straży Miejskiej
* W dniu 01.07.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 16 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (13), spraw porządkowych (1), oraz psów bez nadzoru ( 2 ).

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 5 kontroli terenów szkół , 6 kontroli placów zabaw, oraz 29 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

* W dniu dzisiejszym w rejonie pl. Biegańskiego patrole Straży Miejskiej zabezpieczały teren imprezy
"URODZINOWE LATO Z RADIEM ". W trakcie imprezy nie odnotowano zakłócania ładu i porządku publicznego.

,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.

,,Współpraca z Policją"
* Minionej doby dwukrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.

* Minionej doby oddelegowano 4 strażników do współpracy z funkcjonariuszami I Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności (Śródmieście). W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

Dyżurny Straży Miejskiej
 

Wydarzenia z dn. 25.10.2007r

 

W dniu 25.10.2007r zarejestrowano 24 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję m.in.w sprawach:

osób bezdomnych (5), zakłócenia porządku publicznego (4), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (4), nieprawidłowego parkowania (2), spraw porządkowych (2), spalania odpadów (1), awarii (1), zwierząt bez nadzoru (4), oraz kradzieży (1)

 

Współpraca z Policją

 

W dniu wczorajszym w godzinach. 7:00-22:00 oddelegowano 4 strażników ( po dwóch strażników na zmianie pierwszej i drugiej), do współpracy z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji , która przeprowadziła akcję pod kryptonimem ,,PASY”

* Ponadto w godzinach 14-22 oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem III Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Tysiąclecia. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji, strażnicy realizowali 1 zgłoszenie skierowane do ww. Instytucji.

 

 

Ważniejsze wydarzenia

 

Podczas rutynowego patrolowania w ul. Śnieżnej, jeden z okolicznych mieszkańców powiadomił patrol że ww. rejonie były przypadki prowadzonych polowań w bliskim sąsiedztwie prywatnych posesji. strzelano w kierunku zabudowań. Ponadto były ślady wchodzenia na teren posesji pod nieobecność mieszkańców – na terenie posesji, znajdował łuski po nabojach. Sprawą zainteresowano VI Komisariat Policji.

W godzinach popołudniowych oddelegowano 2 strażników do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej podczas kontroli warunków bytowych mieszkańców - podopiecznych MOPS.

W godzinach wieczornych, objęto kontrolą trzy szkoły gimnazjalne przy ul. Orlej, ul. Festynowej oraz ul. św. Rocha, gdzie odbywały się dyskoteki szkolne - nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego .

 

 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 25.10.2007r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

148


Kontrole dworców , placów i skwerów

30

Kontrole placów zabaw

26

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

39

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

7

Wystąpienia i współpraca z MOPS

2

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

1

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

13

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

33

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

17

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami

26

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty Dyżurny Straży Miejskiej


*W dniu 24.12.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 24 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (18) spraw porządkowych (2), nieprawidłowego parkowania (2) oraz psów bez nadzoru (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 13 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 34 kontrole placów zabaw oraz 129 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 1 blokadę na koła samochodu parkującego w miejscu niedozwolonym. Interwencję zakończono pouczeniem kierującego - odnośnie konsekwencji związanych nieprawidłowym parkowaniem.

*Minionej doby przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionego dnia dokonano 10 kontroli związanych ze zgłaszanymi uciążliwościami, wynikającymi z obecności osób bezdomnych.


Współpraca z Policją

*Minionej doby czterokrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Ważniejsze wydarzenia

*W godzinach nocnych patrole Straży Miejskiej zabezpieczały tereny wokół większych kościołów z uwagi na odbywające się Pasterki Bożonarodzeniowe. W trakcie uroczystości nie odnotowano poważniejszych zakłóceń porządku publicznego.

*Minionej doby pięciokrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.we wszystkich przypadkach osoby dowieźono do szpitala.

*Około godz. 2:15 w rejonie skrzyżowania ul.Małej z ul.Stawową podjęto interwencję wobec kierowcy pojazdu Skoda, który nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. W związku z tym iż zachodziło podejrzenie, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu, wezwano Policję Drogową, której przekazano kierującego.W trakcie prowadzenia czynności Policja stwierdziła u kierującego 083 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
 

Wydarzenia z dn. 12.11. 2007r

W dniu 12.11. 2007r. zarejestrowano 18 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach: uciążliwych osób bezdomnych (2), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (2), zakłócenia porządku publicznego (7), spraw porządkowych (1) , porządku drogowego (2), awarii (1) oraz w sprawie zwierząt (3) .

* W godzinach południowych oddelegowano strażnika do współpracy z przedstawicielem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, podczas kontroli warunków bytowych psa na terenie posesji.

 

Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 12.11.2007r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

91


Kontrole dworców , placów i skwerów

32

Kontrole placów zabaw

5

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

18

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

4

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

13

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

17

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

12

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

2

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

1

Kontrola gospodarki odpadami

21

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 02.06.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

43

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

14

Kontrole placów zabaw

16

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

2

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

17

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

 

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

6

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

1

Kontrola gospodarki odpadami

4

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

4

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 02.06.2008r.

 

 

W dniu 01.06.2008r. Zarejestrowano 39 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. awarii (3), naruszenia porządku w komunikacji (3), osób leżących w miejscach publicznych (5), spraw porządkowych (9), zakłóceń porządku publicznego (14), zwierząt (5).

 

Ważniejsze wydarzenia
Dyżurny Straży Miejskiej

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 08.10.2007r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

64

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

25

Kontrole placów zabaw

9

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

15

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

20

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

17

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

26

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

Wydarzenia z dn. 08.10.2007r

 

W dniu 08.10.2007r zarejestrowano 25 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in.w sprawach osób bezdomnych (3), zakłócania porządku publicznego (6), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (9) , spraw porządkowych (3) , awarii (1) zwierząt bez nadzoru (1) oraz porządku drogowego (2).

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia

*Trzykrotnie udzielano pomocy zespołom Pogotowia Ratunkowego w przewozie osób zakwalifikowanych przez lekarzy jako nie wymagających pomocy medycznej, a leżących w różnych punktach miasta z powodu upojenia alkoholowego.We wszystkich przypadkach osoby dowieziono do Izby Wytrzeźwień OPOPA.

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz


*W dniu 08.07.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 31 telefonicznych  zgłoszeń  z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (18), spraw porządkowych (10), oraz nieprawidłowego parkowania (3).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 30 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 40  kontroli  placów zabaw, 135  kontroli terenów parkingów osiedlowych oraz  innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania w nieprawidłowościach  w parkowaniu pojazdów,  zastosowała 9 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w  wyniku podjętych działań 8 kierujących ukarano w postępowaniu mandatowym, natomiast  w jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Częstochowie.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 10  posesji, dokonano także 6 rekontroli. W wyniku podjętych działań pouczono 7 osób, nałożono również 2 mandaty karne.

*Minionej doby przekazano pięć uwag  porządkowych ( w formie notatek urzędowych )  firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta Miejski Zarząd Dróg -3, Wydział Finasowy UM -2.


Współpraca z Policją

*Minionej doby trzykrotnie  udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.

*Minionej doby oddelegowano 1 strażnika  do współpracy z funkcjonariuszem V Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie Dzielnicy Północ. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia ładu i porządku publicznego.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.


Ważniejsze wydarzenia

*O godz. 13.20 interweniowano pod wiaduktem drogowym w Al.Niepodległości, wobec pięciu nieletnich osób od których wyczuwalna była woń alkoholu. Na miejsce zdarzenia wezwano zespół
Pogotowia Ratunkowego, albowiem dwoje z nich znajdowało się  w stanie kompletnego upojenia alkoholowego ( przewieziono ich do szpitala przy
ul.Bialskiej ). Pozostałych, w obecności rozdziców  poddano badaniu na urządzeniu typu alkometr a następnie zwolniono do domu. Sporządzono również notatkę  urzędową do wiadomości Izby Dziecka Sekcji Prewencji  KMP.

*Ok. godz. 16.35 w terenie podjasnogórskim ujęto 29 letniego, nietrzeźwego Macieja J. , poszukiwanego przez  Komisariat I Policji. Mężczyznę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiono do dyspozycji w/w jednostki.

*Kilkanaście  minut po północy, na skrzyżowaniu ul.Senatorskiej z ul.Spadek,  uniemożliwiono dalszą jazdę 26 letniemu , nietrzeźwemu
Andrzejowi W. , który poruszając się zdezelowanym pojazdem m-ki PF 126p po drodze publicznej ( bez uprawnień ) powodował bezpośrednie niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mężczyznę przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia patrolowi policji drogowej.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


z dnia 01.08.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

 

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

9

Kontrole placów zabaw

 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

 

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

1

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

 

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 


Wydarzenia z dn. 01.08.2007r

W dniu 01.08.2007r zarejestrowano 40 zgłoszeń z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej ( 19 ), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych ( 5 ), w sprawie uciążliwości ze strony osób bezdomnych (4 ), w sprawie nieprawidłowego parkowania ( 2 ), w sprawie zwierząt ( 4 ), w sprawach porządkowych (4), oraz awarii ( 2 ).


* Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.


 


Ok.godz. 8.00 w rejonie podjasnogórskim- Błonia Jasnogórskie ujęto kobietę pod zarzutem, prowadzenia publicznej zbiórki ofiar bez wymaganego zezwolenia . Osoba dobrowolnie poddała się karze.


Ok.godz. 14.00 w rejonie podjasnogórskim- Błonia Jasnogórskie ujęto dwie kobiety pod zarzutem, prowadzenia publicznej zbiórki ofiar bez wymaganego zezwolenia . Osoby dobrowolnie poddały się karze.


W godzinach popołudniowych uczestniczono oraz zabezpieczano Obchody 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W trakcie uroczystości nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.


W godzinach wieczornych zabezpieczano wielki koncert charytatywny „ NADZIEJA TO MY" -który wspierał akcję pomocy ofiarom trąby powietrznej, która przeszła w okolicach Częstochowy oraz wypadku polskiego autokaru we Francji. W trakcie koncertu nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.


 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski

 

 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 08.08.2008r

 

* W dniu 08.08.2008 r. zarejestrowano 40 zdarzeń i wniosków z prośbą o pomoc i interwencje w sprawach osób bezdomnych (3), nieprawidłowego parkowania (2), osób leżących w różnych piunktach miasta ( 10), zakłócenia porządku i spokoju (13), spraw porządkowych (10) handlu bez zezwolenia (1) oraz awarii (1).

 

Współpraca z policją

 

* W godz. popołudniowych oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami II i IV Komisariatu Policji , celem pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w wyznaczonych rejonach patrolowania.

Również w godz. nocnych 1 strażnik pełnił wspólną służbę patrolową z funkcjonariuszem Komisariatu I Policji.

 

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Ok. godz. 8.50 , wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego KMP na ul. Faradaya , gdzie podczas rutynowej kontroli dokumentów kierowcy Hondy Civic popełniającego wykroczenie drogowe , ujawniono brak aktualnych badań technicznych pojazdu – sprawę przekazano.

 

 

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz 

 

Katalog

Rodzaj działań

ilość

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

42

Kontrole dworców , placów i skwerów

32

Kontrole placów zabaw

12

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

19

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

3

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

24

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

12

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

8

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

5

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 28.04.2009r.

 

 

 

* W dniu 28.04.2009r. Zarejestrowano 31 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: osób bezdomnych (1), zakłócaniu porządku i spokoju (13) , osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (2), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (9), spraw typowo porządkowych (3), handlu (1) oraz osób zagionionych (2).

 

* W ramach podniesienia bezpieczeństwa w rejonie miasta operatorzy monitoringu ujawnili 7 zdarzeń dotyczących: osób leżących w miejscach publicznych ( 1), spożywanie alkoholu ( 2), oraz osób zakłócających porządek publiczny (4)

 

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W dniu dzisiejszym oddelegowano Kierownika Referatu Rejonowych do wzięcia udziału w spotkaniu Rady Dzielnicy Stradom , celem monotorowania bieżących problemów mieszkańców dzielnicy.

 

 

* W godz. popołudniowych oddelegowano 2 strażników do asysty i zapewnienia bezpieczeństwa zespołom diagnostyczno-interwencyjnym MOPS-u, podczas wykonywania ich obowiązków służbowych.

 

 

* Ok.godz. 20.00 na terenie Rynku Wieluńskiego zatrzymano 28 letniego Wojciecha M. , uprzednio zgłoszonego w Komisariacie I Policji jako osobę zaginioną. Mężczyzna ( z wadą genetyczną zespołu Downa ) korzystając z nieuwagi matki oddalił się z terenu szkoły specjalnej w bliżej nieokreślonym kierunku. Zaginionego przekazano w/w jednostce policji a po wykonaniu czynności proceduralnych odwieziono wraz z matką do miejsca zamieszkania.

 

 

* Ok. godz. 3.00 na ul.Klasztornej ujęto 50 letniego Remigiusza G. , poszukiwanego przez posterunek policji w Lgocie ( pow. Radomsko ) jako osobę zaginioną. Mężczyznę przekazano Komisariatowi I Policji.Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz 

 

 

 

 

 

 

 


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

51


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw

9

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

9

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

3

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

4-4

Kontrola gospodarki odpadami

32

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


*W dniu 25.03.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 55 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (24), nieprawidłowego parkowania (4), spraw porządkowych (5), uciążliwych osób bezdomnych (7) padłych zwierząt (7), awarii (2).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 15 obiektów. Kontrole dotyczyły głównie spraw porządkowych, w ich wyniku 8 osób odpowiedzialnych za porządek .


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 27 kontroli terenów szkół, 4 kontrole placów zabaw oraz 102 kontrole terenów parkingów osiedlowych.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby 10 razy kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc 4 osoby przekazano do Ogrzewalni.


Nieprawidłowości w parkowaniu

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu, zastosowała 17 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań, 12 osób ukarano mandatami karnymi, natomiast 9 osób pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 8 osób.


Ważniejsze Wydarzenia

*Ok.godz. 21:00 uwagę strażników patrolujących teren cmentarza przy ul.Palmowej zwrócił łomot oraz zachowanie grupy młodych mężczyzn, którzy na widok strażników rzucili się do ucieczki. W wyniku pościgu ujęto dwóch 17-latków, pozostali zbiegli porzucając na miejscu łom i nożyce do metalu. W trakcie sprawdzenia miejsca zdarzenia stwierdzono na jednym z nagrobków uszkodzoną granitową płytę nagrobkową oraz wyłamane cokoliki. Ujętych dowieziono do VI Komisariatu Policji, gdzie sprawę przekazano.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 02.10.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 28 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (16), spraw porządkowych (8), osób bezdomnych (4).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 29 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 20 kontroli placów zabaw, 64 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W godzinach popołudniowych strażnicy miejscy zabezpieczali dwa festyny rodzinne. W trakcie imprez nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 3 blokady na koła samochodów parkujących w miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 2 osoby ukarano mandatami karnymi, a jedną pouczono


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


Współpraca z Policją

*Minionej doby pięciokrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Czystość i porządek

*Minionej doby przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -2, WOŚ -2.


Ważniejsze wydarzenia

*W godzinach dopołudniowych w rejonie podjasnogórskim ujęto trzy osoby, które prowadziły publiczna zbiórkę ofiar bez wymaganego zezwolenia. Wobec osób skierowano wnioski do sądu.

*Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

*Około godz.1:00 w rejonie ul. Sobieskiego ujęto w bezpośrednim pościgu sprawcę rozboju na mężczyźnie lat około 23, którego Pogotowie Ratunkowe zabrało do szpitala. Sprawcę rozboju przekazano funkcjonariuszom I Komisariatu Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 16.04.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

32

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

26

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

17

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

21

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

3

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

5

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

7

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 16.04.20 8r.

* W dniu 16.04.2008r. zarejestrowano 33 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. Awarii (1), osób bezdomnych (5), porządku drogowego (6), spraw porządkowych (6), zakłócenia porządku publicznego (9), osób o nieustalonym stanie zdrowia leżących w miejscach publicznych (4), naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt (2)

 

Współpraca z Policją

* W godz. 7.00-21.00 , równolegle z funkcjonariuszami policji przeprowadzono na terenie miasta cykliczną akcję pod kryptonimem Tydzień bezpieczeństwa NURD , ukierunkowaną na ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych. Dodatkowo w godz 7.00-21.00 oddelegowano ogółem 4 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego KMP Częstochowa. Ogółem udzielono 22 pouczenia oraz nałożono 2 mandaty karne.

 

 

Ważniejsze wydarzenia

Ok godz. 12.00 w rejonie podjasnogórskim pojęto interwencję wobec 28 letniej kobiety , osób, prowadzącej publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego prawem zezwolenia . Wobec ww. sporządzono dokumentację w celu skierowania wniosku o ukaranie przez Sąd Grodzki.
Dyżurny Straży Miejskiej

Wydarzenia z dnia 22.03.2005r.

*W dniu 22.03.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 30 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (21), porządkowych (7) oraz nieprawidłowego parkowania (2).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
16 kontroli terenów szkół,
13 kontroli placów zabaw,
152 kontrole terenów parkingów osiedlowych, dworców (1) i innych miejsc zagrożonych (18), w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Współpraca z Policją
*Dwukrotnie udzielano pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonej w/w służbie przez mieszkańców miasta.

Osoby bezdomne
*Przeprowadzono 11 kontroli miejsc, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta przebywają osoby bezdomne. Osoby bezdomne pouczono o możliwości skorzystania z pobytu w schronisku dla bezdomnych.

Czystość i porządek
*Sukcesywnie realizowano wytyczne zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Skontrolowano 46 posesji oraz dokonano 13 rekontroli. W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
pouczono 26 osób,
w jednym przypadku winnego zaniedbań ukarano w postępowaniu mandatowym,
wobec jednej osoby skierowano Wniosek do Sądu Rejonowego Wydział Grodzki w Częstochowie.

*Na bieżąco przekazano trzynaście uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta. Sygnalizacja (1), MZD (8), ZO-Sita (2), Wodociągi (1), WOŚ (1).

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dowieziono 11 osób do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Inne wydarzenia z dnia 22.03.2005r.

*Około godz.9:55 w bloku przy ul. Limanowskiego ujawniono 16 letniego chłopca, który był pod wpływem alkoholu. Nieletniego dowieziono do OPOPA, gdzie poddany został badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, wynik badania 0,47mg/l. Chłopca przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę osoby dorosłej. Informację o zdarzeniu w formie notatki przekazano do Policyjnej Izby Dziecka.

*Około godz. 14:55 przy ul. 11-go Listopada ujęto 22 letniego mężczyznę, który poszukiwany był w celu odbycia kary aresztu w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Mężczyznę dowieziono do II Komisariatu Policji gdzie przekazano sprawę do dalszej realizacji.

*Około godz. 23:35 w bloku przy ul. Armii Krajowej ujęto 44 letniego mężczyznę poszukiwanego przez Komisariat Policji w Kłomnicach. Mężczyznę z uwagi na stan nietrzeźwości umieszczona w OPOPA do dyspozycji Komisariatu Policji w Kłomnicach.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 15.12.2007r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

63

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

27

Kontrole placów zabaw

 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

20

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

13

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

3

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

14

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

9

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

Wydarzenia z dn. 15.12.2007r.

 

W dniu 15.12.2007r. zarejestrowano 37 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach : osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (9), uciążliwych osób bezdomnych (7), zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (10), porządku drogowego (4), braku nadzoru nad zwierzętami(2), handlu w miejscu niedozwolonym (1), oraz spraw porządkowych (4).


* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 30 osób.


Współpraca z policją.


< ont color="#000000">* W godz. nocnych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Komisariatu I Policji celem pełnienia wspólnej służby w Rejonie Stałej Obecności.

 

Ważniejsze wydarzenia


 


Dyżurny Straży Miejskiej


insp. Bogusław Mraz

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 30.11.2007r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

45

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

10

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

19

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

18

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

47

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

3

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

3

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

Wydarzenia z dn. 30.11. 2007r


W dniu 30.11. 2007r. Zarejestrowano 43 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach: osób o nieustalonym stanie , leżących w miejscach publicznych (7), uciążliwych osób bezdomnych (5), zakłócenia porządku publicznego (11), spraw porządkowych (6), porządku drogowego (8), braku nadzoru nad zwierzętami (1), awarii ( 4 ) oraz handlu bez zezwolenia (1).


* Na bieżąco utrzymywano kontakt z dyspozytorem A-Z , przekazując uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg , chodników , kładek dla pieszych itp.


* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W ogrzewalni przebywało w godz. ocnych 30 osób bezdomnych.

Współpraca z policją

* W godz. nocnych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Komisariatu I Policji celem pełnienia wspólnej służby w Rejonie Stałej Obecności.


 

Ważniejsze wydarzenia

 


* W godz. popołudniowych zakończył się protest związkowców z Miejskiego Szpitala Zespolonego polegający na okupacji budynku Urzędu Miasta. Ostatnia osoba opuściła obiekt ok. godz. 16.00.

* Ok. godz. 16.30 interweniowano na ul.POW 2 , gdzie na skutek niezauważenia przez kierowcę Seata Cordoby założonej na koło blokady , doszło do uszkodzenia pojazdu a także do zniszczenia urządzenia. Sprawę przekazano do dalszej realizacji Komisariatowi I Policji.

* Ok. godz. 4.30 patrol zmotoryzowany SM , patrolując Al.Wolności , w pobliżu klubu Depo , został poinformowany o incydencie jaki miał miejsce w w/w lokalu. Pracownik ochrony rzekomo uderzył w twarz czworo klientów dyskoteki ( jeden z nich miał widoczne ślady uderzenia na twarzy ). Poszkodowani odmówli udzielenia sobie pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia i udali się we własnym zakresie do szpitala na Parkitce. Sprawę przekazano Komisariatowi I Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej


insp. Bogusław Mraz


 

Wydarzenia z dn. 11.03.2008r.

* W dniu 11.03.2008r. zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach :osób bezdomnych (8), osób leżących w miejscach publicznych (4), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (18), wykroczeń drogowych (2), awarii,(1) uciążliwości ze strony zwierząt (1), spraw porządkowych (7), spalanie odpadów (4) , wypalanie traw (1) oraz w sprawie nietrzeźwego kierowcy (1).

* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla mężczyzn zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej , oddelegowano 1 strażnika aby kontrolował stan przestrzegania regulaminu obiektu. W godz. nocnych z placówki skorzystało 22 osoby .

 

Współpraca z Policją

* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami Policji, strażnicy zrealizowali 1 zgłoszenie skierowane do ww. Instytucji.

W dniu dzisiejszym , w godz. 6.00 - 22.00 , równolegle z funkcjonariuszami Policji , przeprowadzono na terenie miasta cykliczną akcję pod kryptonimem NURD – oddelegowano po 2 strażników na zmianie I oraz II do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego Policji. Podjęto ogółem 5 interwencji : nałożono 3 mandaty karne oraz pouczono 2 osoby .

 

 

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. 9:00-11:50 oddelegowano strażniczkę do współpracy z Komisją Alkoholową Urzędu Miasta, podczas kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

 

 

 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 11.03.2008r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

22


Kontrole dworców , placów i skwerów

17

Kontrole placów zabaw

8

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

4

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

15

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe


Kontrole obiektów użyteczności publicznej

4

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami

3

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

Dyżurny Straży Miejskiej

 
 

 

 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 19.12. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

157

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

39

Kontrole placów zabaw

26

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

21

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

29

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

30

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

3

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

2

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

1

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 


 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 19.12.2009r


W dn. 19.12. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 34 strażników. Zarejestrowano 37 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (15), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5) osób bezdomnych (5) , spraw porządkowych (2) zdarzeń drogowych (5), zwierząt (3), oraz awarii (2).


W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 3 zdarzenia dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (1) , osób leżących w miejscach publicznych (2).


Ważniejsze wydarzenia
Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 09.07. 2008r.

 

 

W dniu 09.07.2008r. zarejestrowano 38 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (4), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (4), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (11), porządku drogowego (8), zwierząt (4) zdarzeń kryminalnych (2) oraz awarii (4)

 

Współpraca z Policją

 

* Minionej doby oddelegowano 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszami II i III Komisariatu Policji, celem pełnienia wspólnej służby .

 

Ważniejsze wydarzenia

 

 

W czasie pełnienia współpracy z funkcjonariuszem z II komisariatu Policji w godz. popołudniowych na ul. Piastowskiej 91/93 podjęto interwencję wobec 7 osobowej grupy młodzieży, w której 4 osoby nieletnie były po spożyciu alkoholu. Nieletnich po przeprowadzeniu czynności w komisariacie Policji oddano pod opiekę osób dorosłych z rodziny. Informację w formie notatki urzędowej przekazano do Policyjnej Izby Dziecka.

 

 

Minionej doby czterokrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

Około godz.14.00 interweniowano w hipermarkecie Tesco wobec sprawcy kradzieży ,którego ujęła ochrona sklepu.Sprawcę przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji.

Około godz. 19.00 na ul. Piłsudskiego ujęto sprawcę rozboju dokonanego na dwóch starszych mężczyznach. Poszkodowanych oraz sprawcę rozboju dowieziono do komisariatu IV Policji, gdzie sprawę przekazano do dalszej realizacji.

 

 

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 18.03.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

74


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

16

Kontrole placów zabaw

8

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

16

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

7

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

4

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

2

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

 

Wydarzenia z dn. 18.03.2009r.

 

* W dniu 18.03.2009 r. Zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (6), zakłóceń porządku i spokoju (7), spożywania alkoholu (4), publicznej zbiórki ofiar, żebrania lub nagabywania o pieniądze (3), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (9)

, spraw typowo porządkowych (6), awarii (4), zwierząt (1), nielegalnego handlu (1) oraz w sprawie kradzieży pojazdu (1).

 

Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala

Minionej doby jednego strażnika miejskiego oddelegowano do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Ok. godz, 13:39 w rejonie ul. Rolniczej opodal Urzędu Skarbowego, zastano pojazd zaparkowany na zakazie, który miał po części zamalowane numery rejestracyjne pojazdu. Ponadto kierowca nie po iadał przy sobie dokumentu rejestracyjnego pojazdu. Na miejsce wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego Policji, któremu sprawę przekazano.

 

Ok. godz. 23:10 w rejonie Al. Wolności 66, podjęto interwencję wobec 22- letniego mężczyzny, który będąc pod wpływem alkoholu, zaczepił przechodnia oraz wszedł pod nadjeżdżający autobus -zmuszając kierowcę do hamowania. W toku czynności okazało sie że ww. posiada legitymację pracowniczą innej osoby . Wobec powyższego nietrzeźwego mężczyznę przekazano do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi do dyspozycji I Komisariatu Policji.

 

W nocy dn. 19.03.09r. ok. godz. 4:30 w rejonie Al. Wolności a drogi wewnętrznej,,Megasam” interweniowano wobec 39-letniego mężczyzny, który spał w jednej z budek handlowych. W toku czynności okazało się , że jest poszukiwany przez Policję. Wobec stanu nietrzeźwości ww. mężczyznę, przekazano do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi do dyspozycji I Komisariatu Policji.

 

 

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


*W dniu 21.09.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 25 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (9), spraw porządkowych (12), oraz nieprawidłowego parkowania (4).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 31 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 15 kontroli placów zabaw, 73 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom
dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 16 blokad na koła samochodów parkujących w
miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 12 osób ukarano mandatami karnymi, 4 osoby pouczono.

*W godz. 9:00-12:00 przeprowadzono prelekcję w ZSTiO przy Al.Niepodległości, na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 uczniów.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 10 posesji, dokonano także 3 rekontroli. W wyniku podjętych działań pouczono 8 osób. W jednym przypadku nałożono mandat karny.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 1 osobę.


Współpraca z Policją

*Dwukrotnie udzielono pomocy jednostkom Policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.


Ważniejsze wydarzenia

*Ok. godz. 8:00 podjęto obserwację terenu przy jednej z posesji przy ul.Kosynierskiej, gdzie w/g posiadanych informacji dochodzi do nielegalnego handlu alkoholem. Zaobserwowano osobę, która w trakcie poźniejszego legitymowania przyznała, iż w jednym z mieszkań zakupiła, a następnie spożyła 100g wódki płacąc przy tym kwotę 1 zł. 47-letniego Jana K. przewieziono do siedziby Komisariatu II Policji celem prowadzenia dalszych czynności służbowych. Ponadto, w trakcie czynności przeprowadzonych na miejscu
zdarzenia wspólnie z funkcjonariuszami policji, ujawniono nielegalną sprzedaż alkoholu bez akcyzy w drugim mieszkaniu.

*Ok. godz. 18:00 na ul.Gombrowicza, w trakcie próby wylegitymowania mężczyzny, doszło do czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy, którzy najpierw zostali zelżeni słowami ogólnie uznanymi za obraźliwie, a następnie zaatakowani fizycznie. Po obezwładnieniu napastnika dostarczono go do siedziby Komisariatu V Policji, gdzie całość sprawy przekazano.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
* W dniu 19.03.2007r zarejestrowano 40 zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (16), n/n osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach ogólnie dostępnych (1),uciążliwości ze strony osób bezdomnych(4) spraw porządkowych (4) w sprawie wykroczeń drogowych (8) zwierząt bez nadzoru (3) oraz awarii (4)

"Czystość i porządek"

* W wyniku realizacji „Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy „strażnicy miejscy pouczyli 12 osób ,ukarali mandatami karnymi 2 osoby oraz skontrolowali 31 posesji .

*Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta dyżurny Straży Miejskiej przekazał drogą elektroniczną lub telefoniczną 12 uwag : MZD (6) SITA (1) ,serwis sygnalizacji świetlnej (1),TPSA(1),WOŚ (2),PKP(1)

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 6 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. W dwóch przypadkach osoby umieszczono w OPOPA , 1 osobę umieszczono w ogrzewalni , natomiast pozostałe odmawiały udzielenia sobie pomocy

,, Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 21 doraźnych kontroli terenów szkół, 4 kontrole placów zabaw , 106 kontroli parkingów osiedlowych oraz 50 innych miejsc zagrożonych.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 12 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. W wyniku podjętych działań 4 kierujących ukarano mandatami karnymi a pozostałych pouczono

,, Osoby nietrzeźwe"

Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób

* Ważniejsze wydarzenia

* Około godz. 10.00 na terenie zakładu Elanex przy ul. Krakowskiej ujęto dwójkę nieletnich chłopców ,którzy dokonali kradzieży złomu z terenu w/w firmy. Nieletnich wraz z notatką przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji.
Dyżurny Straży Miejskiej
SM.I.1110-17/06
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko informatyk w Straży Miejskiej w Częstochowie
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został zatrudniony Pan Marek Nowakowski zamieszkały w Częstochowie


Uzasadnienie:

Pięcioletnia praktyka na stanowisku administratora sieci poparta wiedzą z zakresu znajomości technik administrowania sieciami komputerowymi, wykształcenie wyższe kierunkowe (informatyka) oraz dodatkowo wykształcenie ekonomiczne zadecydowały, iż kandydat Marek Nowakowski został zakwalifikowany do zatrudnienia na stanowisku informatyka w Straży Miejskiej w Częstochowie.

Komendant
Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko
17-05-2006 r.
(data, podpis osoby upoważnionej)

Wydarzenia z dn. 20.07.2007r

 

W dniu 20.07.2007r zarejestrowano 28 zgłoszeń z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (15), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych ( 5), w sprawie wykroczeń w ruchu drogowym ( 3 ), w sprawie zwierząt ( 2 ) handlu w miejscu niedozwolonym (2) oraz awarii (1)

Około godz 18.20 w rejonie ul. Szymanowskiego podczas podejmowania interwencji wobec kierowcy ,który nieprawidłowo zaparkował stwierdzono,że nie posiada aktualnych badań technicznych pojazdu. W związku z powyższym wezwano SRD KMP ,której po przybyciu przekazano sprawę.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 20.07.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

40

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

3

Kontrole placów zabaw

1

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

6

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

3

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

8

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 


 &nbs ;  

Dyżurny Straży Miejskiej


*W dniu 27.12.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 31 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (22), spraw porządkowych(6), nieprawidłowego parkowania(2) oraz bezpańskich psów (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 12 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 36 kontroli placów zabaw oraz 149 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 2 posesje. W wyniku kontroli pouczono 2 osoby.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionego dnia dokonano 27 kontroli związanych ze zgłaszanymi uciążliwościami, wynikającymi z obecności osób bezdomnych. W jednym przypadku bezdomnego dowieziono do stacji Pogotowia Ratunkowego celem udzielenia pomocy medycznej, a w czterech przypadkach nietrzeźwych umieszczono w Izbie Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

*Minionej doby przekazano trzy uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -1, Wodociągi -1, Sygn. Świetlna -1.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 20.10.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

39


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

11

Kontrole placów zabaw

8

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

15

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

14

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

6

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 20.10.2008r

* W dniu 20.10.2008 r. zarejestrowano 31 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: awarii (2), osób bezdomnych (4),osób leżących w różnych punktach miasta (6) nieprawidłowego parkowania (4), spraw porządkowych (2), zakłóceń porządku i spokoju (7), osób poszukiwanych (2), naruszenie zasad trzymania zwierząt (1), spalania odpadów (1), niszczenia zieleni(1), zanieczyszczanie powietrza (1).

* Ok. godz. 10.50, w pobliżu ogródków działkowych przy ul. Bystrej , ujęto 56 letniego , nietrzeźwego Rocha M. , poszukiwanego przez Komisariat IV Policji, celem odbycia orzeczonej kary pozbawienia wolności. Mężczyznę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień i pozostawiono do dyspozycji w/w jednostki.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


*W dniu 25.07.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 39  telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (24), spraw porządkowych  (11), nieprawidłowego parkowania (2), psy bez opieki ( 2 ).


Bezpieczna Częstochowa

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 3 kontrole terenów szkół  i przedszkoli, 17 kontroli  placów zabaw, 39 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc. 9 kontrole dworców.
 
*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu  zastosowała  9 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w  wyniku podjętych działań 8 osób ukarano mandatami karnymi, 3 osoby pouczono.
 

Czystość i porządek

*W ciągu minionego dnia sześć razy monitowano służby i instytucje miejskie odpowiedzialne za zabezpieczenie techniczne miasta. W szczególności zgłoszenia dotyczyły  spraw porządkowych (SITA-1, MZD-3, WOŚ-2).
 

Współpraca z policją 

*Trzykrotnie  w ciągu minionej doby udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.
 

Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.
 

Ważniejsze wydarzenia

*O godz. 10:00 patrolując teren przy pawilonach Veritasu ul. 7-Kamienic, ujęto 32- letniego mężczyznę poszukiwanego przez II Komisariat Policji. Ww. mężczyznę przekazano do poszukującej jednostki Policji. 

*O godz.16:25 w rejonie Al. Wolności 20  - ujęto mężczyznę, który poprzez uderzenie w twarz naruszył nietykalność cielesną przechodnia.  Poszkodowanego i wskazanego mężczyznę  dowieziono do I Komisariatu Policji - sprawę przekazano.
 
*O godz. 17:05 przy ul. Torowej uniemożliwiono dalszą jazdę 54 -letniemu mężczyźnie, kierującemu pojazd marki Seat Cordoba. Ów mężczyzna nie posiadał żadnych dokumentów i była wyczuwalna woń alkoholu. Na miejsce wezwano patrol SRD KMP. Jak wykazało badanie u kierującego stwierdzono 0,46mg/l alkoholu.
 
*W godzinach nocnych przekazano rodzinie 73-letniego mężczyznę cierpiącego na zaniki pamięci. 
 
*Minionej doby jedna osobę która potrzebowała pomocy medycznej przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego. 


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie.