artykuł nr 1

Archiwum Raportów dobowych Dyżurnego Straży Miejskiej 7

Ważniejsze wydarzenia z dnia 13.03.2005r.

*W dniu 13.03.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 20 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (14), nieprawidłowego parkowania (1) oraz porządkowych (5).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
- 17 kontroli terenów szkół,
- 2 kontrole placów zabaw,
- 90 kontroli terenów parkingów osiedlowych, dworców i innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Współpraca z Policją
*1 raz udzielono pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonej w/w służbie przez mieszkańców miasta.

Czystość i porządek
*Sukcesywnie realizowano wytyczne zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności pod kątem przeciwdziałania skutkom opadów śniegu. Przeprowadzono 74 kontrole i 6 rekontroli.

*Zgodnie w wytycznymi Regulaminu AKCJI ZIMA na bieżąco utrzymywano łączność z dyspozytorami MZO SITA (przekazano 5 informacji o nieodśnieżonych i śliskich drogach).

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dowieziono 1 osobę do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Osoby bezdomne
*W ciągu minionej doby dokonano 15 kontroli miejsc, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. Osoby bezdomne odmawiały udzielenia pomocy tj. umieszczenia w przytulisku dla bezdomnych.

Dyżurny Straży Miejskiej
Ważniejsze wydarzenia z dnia 26.03.2005r.

*W dniu 26.03.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 41 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem o pomoc i interwencję, w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (30), porządkowych (9) oraz nieprawidłowego parkowania (2).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
41 kontroli terenów szkół,
55 kontroli placów zabaw,
274 kontrole terenów parkingów osiedlowych, dworców oraz innych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Osoby bezdomne
*W związku ze zgłoszeniami mieszkańców siedmiokrotnie kontrolowano miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc napotkane osoby pouczono o możliwości skorzystania z pobytu w schronisku dla bezdomnych

Czystość i porządek
*W ciągu minionego dnia sukcesywnie realizowano wytyczne zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Skontrolowano 2 posesje oraz przeprowadzono 1 rekontrolę. W wyniku działań pouczono 2 osoby.

*Przekazano 8 uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dowieziono 11 osób do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Inne wydarzenia z dnia 26.03.2005r.

*Trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby zostały przewiezione do szpitala.

*Około godz. 10:30 w rejonie Al. Niepodległości ujęto osobę poszukiwaną listem gończym. Osobę przekazano funkcjonariuszom II Komisariatu Policji

Dyżurny Straży Miejskiej
 

Wydarzenia z dn. 04.01.2008r.

 

W dniu 04.01.2008r. zarejestrowano 27 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (7), uciążliwych osób bezdomnych (8), zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (9) oraz spraw porządkowych (3)

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80 , oddelegowano 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 35 osób.

 

Współpraca z policją

 

* W godz, nocnych oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami V i I Komisariatu Policji , celem pełnienia służby w wyznaczonych rejonach służbowych.

 

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. dopołudniowych oddelegowano 2 strażników do współpracy z ekipą eksmisyjną Urzędu Miasta , wykonującej czynności służbowe w jednym z mieszkań posesji przy ul. Gazowej.

Eksmisja przebiegła spokojnie , nie odnotowano prób zakłócenia porządku publicznego.

* Również w godz. dopołudniowych asystowano pracownikom Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej podczas wykonywania czynności w jednej z posesji przy ul. Nowowiejskiego.
 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 04.01.2008r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

87


Kontrole dworców , placów i skwerów

15

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

20

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

14

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


Dyżurny Straży Miejskiej

 


Wydarzenia z dn. 17.02.2008r.


* W dniu 17.02.2008r zZarejestrowano 27 zdarzeń i wniosków o pomoc lub
interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób bezdomnych (4), osób
leżących w miejscach publicznych (1), zakłócania porządku publicznego (14),
wykroczeń drogowych (2), awarii (1 ),spraw porządkowych (1).


Ważniejsze wydarzenia


* ok.godz. 23.34 jeden z mieszkańców ul.Perla , zwrócił się z wnioskiem o
kontrole prewencyjne, z uwagi na wybicie szyb w jego mieszkaniu przez
nietrzeźwego szwagra. W czasie obserwacji tereny przylegającego do w/w
posesji ujęto w/w nietrzeźwego mężczyznę i umieszczono do wytrzeźwienia w
Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Dalsze czynności w sprawie
poprowadzi VI Komisariat Policji, gdzie poszkodowany złożył wcześniej
żądanie ścigania.

*.Ok.godz.0:50 uwagę strażników patrolujących teren przy dworcu PKP zwrócił
kierujący pojazdem marki Opel Astra, który poruszając się na odcinku drogi
wzdłuż placu im.Rady Europy i ul.Orzechowskiego z tudem utrzymywał
prawidłowy tor jazdy. W trakcie podjętej próby ustalenia przyczyny takiego
zachowania, od kierującego wyczuto woń alkoholu. Z uwagi na powyższe -
mężczyźnie uniemożliwiono dalszą jazdę i przekazano wezwanym na miejsce
funkcjonariuszom Policji.Dyżurny Straży Miejskiej
Straż Miejska w Częstochowie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego przedmiot zamówienia :

benzyna bezołowiowa 95 oktan Pb
olej napędowy ON
gaz propan butan LPG

wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

”GEMM PUTUR KOŻUCH „S.J.
ul. Jagiellońska 113
42-200 Częstochowa

Cena ofertowa:

benzyna bezołowiowa 95 oktan Pb – 3,51 zł
olej napędowy ON – 3,37 zł
gaz propan butan LPG – 1,87 zł


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
*W dniu 26.11.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 20 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (16), spraw porządkowych (2) oraz nieprawidłowego parkowania (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 11 kontroli terenów szkół i przedszkoli oraz 87 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 9 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 4 osoby ukarano w postępowaniu mandatowym, natomiast 6 osób pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.

*Dziewięciokrotnie w ciągu minionej doby kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania, przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc napotkane osoby pouczano o możliwości przebywania w Przytulisku dla Mężczyzn.


Ważniejsze Wydarzenia

*26 listopada 2005 ok. godz. 09:45 od przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji otrzymano wniosek o zabezpieczenie terenu przy ul.Wały Dwernickiego, w którym na wysokości zlewni ścieków znaleziono nieustalonego rodzaju niewypał. Zgodnie z wnioskiem miejsce zdarzenia zabezpieczono do godz.13:30, kiedy to znalezisko przekazano wezwanym przez Policję saperom.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 30.06.2007r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

27

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

4

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

21

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

24

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

3

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

Wydarzenia z dn. 30.06.2007r

 

W dniu 30.06.2007r zarejestrowano 40 zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję m.in. ,zakłócania porządku i spokoju (18), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (7), naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt i zwierząt chorych (4),nieprawidłowego parkowania(3) handlu bez zezwolenia (1) spraw porządkowych (6) oraz osób bezdomnych (1).

 

* W godz. dopołudniowych w terenie podjasnogórskim ujęto Wojciecha K. , prowadzącego publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia. Wobec sprawcy wykroczenia skierowano wniosek o ukaranie do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Częstochowie.

 

* Ok. godz. 19.30 ,na skwerze przy ul.Baczyńskiego ,ujęto 36 letniego Cezarego G. , poszukiwanego przez Komisariat VI Policji.Zgodnie z podziałem terytorialnym mężczyznę przekazano Komisariatowi V Policji.

 

font face="Microsoft Sans Serif, sans-serif">* Ok.godz. 23.30 interweniowano w tramwaju stojącym przy zajezdni MPK , wobec śpiącego , nietrzeźwego pasażera , 35 letniego Andrzeja S. Po sprawdzeniu okazał się on być osobą poszukiwaną przez Komisariat Policji w Koniecpolu.Mężczyznę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiono do dyspozycji Komisariatu II Policji.

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp.Bogusław Mraz

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 13.112008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

50


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw

14

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

10

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

4

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 13.11.2008r

* W dniu 13.11.2008 r. zarejestrowano 38 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych na teren e miasta (1), nieprawidłowego parkowania (14), zakłóceń porządku i spokoju (8), spraw porządkowych (7) oraz w zwierząt (3).

*Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

 

* O godz. 15.30 w rejonie dworca PKS w trakcie legitymowania mężczyzny okazało się , że jest on poszukiwany przez IV Komisariat. Mężczyznę przekazano do w/w komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


Wydarzenia z dn. 15.04.2008r.


* W dniu 15.04.2008r. zarejestrowano 39 zdarzeń i wniosków o pomoc lub
interwencję w sprawach m.in. Awarii (5), osób bezdomnych (6), porządku
drogowego(5), spraw porządkowych(3), zakłócenia porządku publicznego(13),
osób o nieustalonym stanie zdrowia leżących w miejscach publicznych (4),
naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt (2)


Współpraca z Policją


* * W godz. 7.00-21.00 , równolegle z funkcjonariuszami policji
przeprowadzono na terenie miasta cykliczną akcję pod kryptonimem Tydzień
bezpieczeństwa NURD , ukierunkowaną na ujawnianie wykroczeń popełnianych
przez pieszych. Dodatkowo w godz 7.00-21.00 oddelegowano ogółem 4 strażników
do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego KMP Częstochowa.
Ogółem udzielono 22 pouczeń oraz nałożono 2 mandaty karne. Ponadto 2
nieletnich jadących na zewnątrz tramwaju przekazano pod opiekę rodziców.


* Ponadto, w godz 14.00-21.00 do współpracy z funkcjonariuszami II
Komisariatu Policji oddelegowano dwóch strażników. W czasie służby pełnionej
w rejonie w/w jednostki Policji nie odnotowano poważniejszych przypadków
zakłócenia porządku i spokoju.
Ważniejsze wydarzenia


Niefrasobliwi gapowicze z tramwaju


* ok.godz.16.25 strażnicy patrolujący rejon skrzyżowania al.Wyzwolenia z
Al.Armii Krajowej podjęli interwencję wobec dwóch nastolatków podróżujących
w nietypowy sposób tramwajem. Dwunasto- i trzynastolatek stali w czasie
jazdy na zaczepie mocującym ostatniego wagonu tramwaju, skąd następnie w
czasie jazdy zeskoczyli na torowisko. Według jednego z pasażerów w/w chłopcy
podróżowali w ten sposób na odcinku kilku przystanków. Nieletnich oddano pod
opiekę rodziców.


Usiłowanie kradzieży telefonu.


* Ok.godz.17.20 strażnicy patrolujący ul.Piłsudskiego podjęli przy jednym z
pawilonów gastronomicznych interwencję wobec na dwóch młodych mężczyzn,
którzy podeszli do nastolatka i po krótkiej rozmowie jeden z nich uderzył
nieletniego w brzuch. Jak później ustalono, powodem agresji był sprzeciw
nieletniego wobec żądania oddania telefonu komórkowego. Ujętych sprawców
oraz poszkodowanego i świadka dowieziono do IV Komisariatu Policji, gdzie
sprawę przekazano.


Dyżurny Straży Miejskiej
Wydarzenia z dnia 08.01. 2007 r.

* W dniu 08.01. 2007r od mieszkańców przyjęto 12 telefonicznych zgłoszeń dotyczących min. osób bezdomnych ( 3 ),osób leżących w różnych punktach miasta ( 1 ) , zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej ( 4 ), nieprawidłowego parkowania ( 3) , zwierząt bez nadzoru ( 1 )

"Czystość i porządek"

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 28 posesji , dokonano także 2 rekontroli. W wyniku podjętych działań , 1 osobę ukarano mandatem a 16 osób pouczono.

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 14 uwag i informacje : MZD- (10) , WOŚ-UM-(1),MPK-(3)

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 9 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. W jednym przypadku osobę dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi , jedną przekazano Pogotowiu Ratunkowemu z uwagi na zły stan zdrowia a pozostałe odmawiały udzielenia sobie pomocy

,, Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 22 doraźne kontrole terenów szkół, 12 kontroli placów zabaw , 75 kontroli parkingów osiedlowych oraz 60 innych miejsc zagrożonych.

W ciągu minionego dnia podejmując interwencje z zakresu porządku w ruchu drogowym - strażnicy dziesięciokrotnie użyli blokad unieruchamiając nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Ogółem w efekcie podjętych czynności 4 kierujących ukarano w postępowaniu mandatowym, 6 kierowców pouczono .

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

*W jednym przypadku osobę która potrzebowała pomocy medycznej, przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

* Ważniejsze wydarzenia

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 04.06.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

76


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

24

Kontrole placów zabaw

22

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

22

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

6

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

25

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

3

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima

38

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  

 

 

Wydarzenia z dn. 04.06.2009r.

 

* W dniu 04.06.2009r. zarejestrowano 40 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: zakłócaniu porządku i spokoju osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (11), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (6), zdarzeń kryminalnych (1), nieprawidłowego parkowania lub innych zdarzeń drogowych (1), w sprawie zwierząt (5), spraw porządkowych (2) plakatowania (2) oraz innych zdarzeń (1)

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 13 zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych, śpiących lub leżących w różnych punktach miasta (8), spożywania alkoholu w miejscu publicznym (1), oraz plakatowania (2).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

*W związku z 30 rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Częstochowie , oddelegowano 2 strażników , którzy wraz z władzami miasta składali wiązanki kwiatów pod pomnikiem Papieża na Pl. Daszyń kiego.

 

 

* ok. Godz. 18:40 w rejonie ul. Sosabowskiego 11, podczas interwencji w sprawie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu okazało się, że kierująca pojazdem marki Ford Fiesta, nie posiada ważnych badań technicznych pojazdu. Sprawę przekazano wezwanemu patrolowi Ruchu Drogowego Policji.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


*W dniu 15.10.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 32 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących
m.in. zakłócania porządku publicznego (15), spraw porządkowych (12) oraz nieprawidłowego parkowania (5).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 6 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 28 kontroli placów zabaw, oraz 104 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Czterokrotnie w ciągu minionej doby kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc pouczano osoby o możliwości
skorzystania z pobytu w schronisku dla bezdomnych.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 9 blokad na koła samochodów parkujących w miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 5 osób ukarano w
postępowaniu mandatowym, natomiast 4 osoby pouczono.


Czystość i porządek

Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 1 posesję.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 11 osób.


Współpraca z Policją

*Minionej doby trzykrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Ważniejsze wydarzenia

*W godz. dopołudniowych zabezpieczano ład i porządek podczas Biegu Papieskiego odbywającego się w terenie podjasnogórskim, a także uroczystości na Pl. Biegańskiego związane z V Dniem Papieskim. W Apelu Jasnogórskim uczestniczył Poczet Sztandarowy Straży Miejskiej.
Podczas koncertu doszło do szarpaniny z udziałem pięciu osób narodowości romskiej w rezultacie czego konieczne było użycie przez patrol Środków Przymusu Bezpośredniego w postaci kajdanek. Uczestników bójki przewieziono
do siedziby Komisariatu I Policji, gdzie całość sprawy przekazano.

*O godz. 11:20 interweniowano na terenie zamkniętej budowy przy ul.Noskowskiego, wobec trzech osób nieletnich spożywających alkohol.
Osoby w obecności rodziców zostały przebadane na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, a następnie oddane pod ich opiekę. Całością zdarzenia zainteresowano Izbę Dziecka Sekcji Prewencji KMP.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 04.10. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

46


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

9

Kontrole placów zabaw

14

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA


 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

11

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

 

 

 

W dn. 04.10.2009 r służbę na terenie miasta pełniło 30 strażników. Od mieszkańców przyjęto

26 zgłoszeń z prośbą o pomoc i interwencje-załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczy y spraw :

zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (11) osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (6), spraw porządkowych (3), wykroczeń drogowych (3), zwierząt (1), zdarzeń kryminalnych – pobicia (1)., handlu (1).

 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 5 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (2), zakłócania porządku publicznego (2), oraz w sprawie bezpańskiego psa (1).

Ważniejsze wydarzenia

*Około godz.16.20 w rejonie ul. Katedralnej do patrolu Straży Miejskiej zgłosił się mężczyzny ,który poinformował ,że został pobity .Po ustaleniu rysopisu patrol ujął osobę podejrzana o pobicie i wraz z poszkodowanym udano się na IOV KP celem przekazania sprawy. Należy nadmienić ,że do poszkodowanego wezwano Pogotowie Ratunkowe ,które zabrało osobę do szpitala.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

Straż Miejska w Częstochowie

SM.I.1110 -20 / 07   ul. Krakowska 80 bl.3

42-200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Aplikant w Straży Miejskiej w Częstochowie

 

 1. Wymagania niezbędne :

  1. obywatelstwo polskie,

  2. ukończone 21 lat,

  3. korzystanie z pełni praw publicznych,

  4. wykształcenie min. średnie,

  5. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

  6. nienaganna opinia,

  7. niekaralność sądowa,

  8. uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 2. Preferencje dodatkowe :

  1. posiadanie specjalistycznego przeszkolenia z zakresu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa, potwierdzone stosownym egzaminem,

  2. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi,

  3. znajomość obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym,

  4. wzrost co najmniej 180 cm.

  5. adres zamieszkania w Częstochowie lub okolicy w odległości do 10 km od granicy miasta,

  6. status osoby bezrobotnej.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

  1. służba patrolowa.

 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

  1. życiorys (CV),

  2. list motywacyjny,

  3. kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

  5. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  6. kwestionariusz osobowy,

  7. oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz książeczka wojskowa do wglądu,

  8. kopie innych dokumentów – świadectwa pracy,

  9. zaświadczenie o stanie zdrowia,

  10. zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Częstochowie : Częstochowa 42-200, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 103

z dopiskiem :

„Oferta pracy na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Częstochowie”

w terminie do 17-09-2007 r.

Obowiązek okazania oryginałów dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

Informacja, o wyniku naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa.

 

Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, powinny byś opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie umieszczona na stronie http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Komendzie Straży Miejskiej w Częstochowie.

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu będą powiadomieni o terminach testu sprawności fizycznej, sprawdzianu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje : tel. /034/ 368-31-92.

 

 

Komendant

Straży Miejskiej w Częstochowie

mgr Artur Hołubiczko

 

 

Częstochowa, dnia 16-08-2007 r.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 28.11.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

22


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

19

Kontrole placów zabaw

10

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

14

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

7

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 28.11.2008r.

* W dniu 28.11.2008 r. Zarejestrowano 36 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (13), nieprawidłowego parkowania (12), zakłóceń porządku i spokoju (4), w sprawie awarii (1) oraz dot.. A-Zima (1).

Współpraca z Policją

 

 

* W godzinach 14:00-22:00, oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem IV Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie ww. jednostki . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

* W godzinach wieczornych oddelegowano strażnika na spotkanie z Radą Dzielnicy Śródmieście .

* w godzinach: 19:00-21:30 oddelegowano dwóch strażników do współpracy z rewizorami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w zęstochowie

Ważniejsze wydarzenia

*Ok. godz.15.50 interweniowano w Al. Najświętszej Maryi Panny 7, gdzie parkował pojazd marki Ford na powierzchni wyłączonej z ruchu tuż przed przejściem dla pieszych. Jak się okazało kierowca nie posiadał w dowodzie rejestracyjnym wpisu aktualnych badań technicznych pojazdu. Na miejsce wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego Policji, któremu sprawę przekazano . 

* Minionej doby 1 osobę, która była w znacznym upojeniu alkoholowym z urazami twarzy, przekazano pod opiekę zespołu Pogotowia Ratunkowego.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


*W dniu 20.12.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 34 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (23), spraw porządkowych (8), nieprawidłowego parkowania (2) oraz nielegalnego handlu (1).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 10 posesji, dokonano również 1 rekontroli. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima, a w ich wyniku pouczono 4 osoby.

*W ciągu minionego dnia sześciokrotniekrotnie monitowano służby i instytucje miejskie
odpowiedzialne za zabezpieczenie techniczne miasta MZD (5) oraz MPK (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 10 kontroli terenów szkół i przedszkoli oraz 61 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionego dnia dokonano 33 kontrole związane ze zgłaszanymi uciążliwościami, wynikającymi z obecności osób bezdomnych. W sześciu przypadkach osoby umieszczono w ogrzewalni przy ul.Krakowskiej, natomiast jedną umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA.


Współpraca z Policją

*Dwukrotnie udzielano pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.

*W dniu dzisiejszym w godz.7:00-15:00, wspólnie z funkcjonariuszami Policji drogowej, przeprowadzono na terenie miasta cykliczną akcję pod kryptonimem Sygnalizator.


Ważniejsze wydarzenia

*Około godz. 15:30 w rejonie ul.Piłsudskiego w jednym z barów ujawniono sprzedaż alkoholu bez wymaganego zezwolenia. Całość sprawy przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu oraz Wydziałowi Ewidencji Gospodarczej.

*Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Wydarzenia z dnia 07.01. 2007 r.

* W dniu 07.01. 2007r od mieszkańców przyjęto 16 telefonicznych zgłoszeń dotyczących min. osób bezdomnych ( 4 ),osób leżących w różnych punktach miasta ( 5 ) , zakłócenia ładu, porządku oraz ciszy nocnej
( 4 ), nieprawidłowego parkowania ( 1) , zwierząt bez nadzoru ( 1 ) oraz spraw porządkowych ( 1 ).

"Czystość i porządek"

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 14 uwag i informacje : MZD- 8 ), WOŚ- 5, sygnalizacja - 1 .

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 5 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. W jednym przypadku osobę dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi pozostałe jednak odmawiały udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy.

,, Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 31 doraźne kontrole terenów szkół, 35 kontroli placów zabaw , 104 kontroli parkingów osiedlowych oraz 55 innych miejsc zagrożonych.

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

*W jednym przypadku osobę która potrzebowała pomocy medycznej, przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

* Ważniejsze wydarzenia

* minionej doby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.
Dyżurny Straży Miejskiej
SM.I.1110-18/06
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko
referent
w Referacie Prawnym Oddziału Organizacyjno -Prawnego
w Straży Miejskiej w Częstochowie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali zatrudnieni :
Pan Adam Skibiński zamieszkały w Częstochowie,
Pani Agnieszka Musiał zamieszkała w Częstochowie.

Uzasadnienie:

Wszyscy kandydaci legitymowali się wykształceniem wyższym (prawo). Komisja przywiązywała wagę do dalszej kontynuacji kształcenia kierunkowego preferując aplikację sędziowską i prokuratorską.
Ponadto Komisja wzięła pod uwagę fakt, iż dwie osoby przystępujące do konkursu były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Trzecia kandydatka jest aktualnie zatrudniona w samorządzie terytorialnym i wyraziła brak zainteresowania zatrudnieniem na1/2; etatu tj. w niepełnym wymiarze czasu pracy.Komendant
Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko
15-05-2006 r.

(data, podpis osoby upoważnionej)
Ważniejsze wydarzenia z dnia 07.04.2005r.

*W dniu 07.04.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 35 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem, o pomoc i interwencję, w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (26), porządkowych (8) oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów (1).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań, w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono:
- 11 kontroli terenów szkół,
- 12 kontroli placów zabaw,
- 75 kontroli parkingów osiedlowych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Sprawy porządkowe
*Realizując przepisy ustawy, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skontrolowano 2 posesje oraz przeprowadzono 6 rekontroli. W wyniku kontroli pouczono 1 osobę.

*Przekazano dwie uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta. WOŚ (1) i MZD (1).

Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dowieziono 4 osoby do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Osoby bezdomne
*Czterokrotnie kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta przebywają osoby bezdomne. Napotkane osoby odmawiały pomocy.

Współpraca z Policją
*Czterokrotnie udzielano pomocy Policji w przeprowadzaniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.

Inne wydarzenia z dnia 7.04.2005r.

*W dalszym ciągu za priorytet działań prewencyjnych przyjęto zapewnienie niezakłóconego czuwania wiernym modlącym się w intencji Papieża Jana Pawła II. Nie odnotowano zgłoszeń naruszenia porządku i ładu.

*O godz. 12:43 w rejonie ul. Piłsudskiego, przy poczekalni dworca PKP, przekazano Pogotowiu Ratunkowemu mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego. Pogotowie zabrało mężczyznę do szpitala celem udzielenia pomocy medycznej.

Dyżurny Straży Miejskiej

 

Wydarzenia z dn. 03.06.2009r.

 

* W dniu 03.06.2009r. zarejestrowano 59 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: zakłócaniu porządku i spokoju oraz spożywania alkoholu (22), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (2), osób bezdomnych (7)zdarzeń kryminalnych (4), handlu w miejscu niedozwolonym(4)

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 8 zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych, śpiących lub leżących w różnych punktach miasta (3), handlu (1), oraz zakłócania porządku publicznego (4).


 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 03.06.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

99


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

10

Kontrole placów zabaw

26

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

15

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

6

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA


 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

41

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

25

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

17

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

8

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

Wydarzenia z dn. 22.08.2007r

 

W dniu 22.08.2007r zarejestrowano 38 zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję m.in. awarii infrastruktury(2), parkowania (4), nieprawidłowego handlu (2), spraw porządkowych (5), zakłocania spokoju (14), osób o nieustalonym stanie , leżacych w miejscach publicznych (7), zaniechanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (3), zdarzeń o charakterze kryminalnym (1)

W godzinach wieczornych zabezpieczano porządek w rejonie Placu im.Bieganskiego, w związku z koncertem organizowanym w ramach XV Dni Częstochowy. W rejonie zabezpieczenia odnotowano 2 zdarzenia:

- ok.godz. 18.15 uwagę strażników zwrócił 15-latek zdradzajacy objawy upojenia alkoholowego. Z uwagi na powyższe, a także silne torsje – niezwłocznie na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego. Nieletni przekazany pod opiekę Pogotowiu – umieszczony został w szpitalu przy ul.Bony.

O miejscu pobytu nieletniego powiadomiono jego matkę, a także sporządzono notatkę informacyjną do wiadomości Policyjnej Izby Dziecka przy KMP w Częstochowie.

-ok.godz.19.30 strażnicy zabezpieczający koncert podjęli interwencję wobec wyraźnie nietrzeźwej kobiety przebywającej na płycie placu im.Biegańskiego. W trakcie czynności sprawdzających okazało się iż 46-letnia mieszkanka Częstochowy poszukiwana jest przez II Komisariat Policji. Nietrzeźwą kobietę umieszczono w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi – do dyspozycji w/w jednostki Policji.

 

Dyżurny Straży Miejskiej


*W dniu 21.04.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 39 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (20), spraw porządkowych (13), nieprawidłowego parkowania (2) oraz martwych ptaków (2) - zgodnie z procedurą postępowania informacje przekazywano MPCZKryzysowego.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, doraźnie skontrolowano 13 terenów szkół ,4 placów zabaw, 79 parkingów oraz miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

*W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do wzięcia udziału w zebraniu Rady Dzielnicy Dźbów.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 10 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań, 6 osób ukarano mandatami karnymi, pozostałych sprawców wykroczeń pouczono.


Współpraca z Policją

*Minionej doby oddelegowano 3 strażników do współpracy z I i VI Komisariatem Policji. W czasie działań nie odnotowano poważniejszych prób zakłócania ładu i porządku publicznego.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 12 posesji oraz dokonano 2 rekontroli. W wyniku działań pouczono 4 osoby.

*Minionej doby przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -1, Wydział Finansowy UM -1, WOŚRiL -1, Zakład Energetyczny -1.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Ważniejsze zdarzenia

*W godz. popołudniowych zabezpieczano ład i porządek na skwerze Iłłakowiczówny, podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod pominik Orląt Lwowskich. Wystawiono również poczet sztandarowy.

*W godz. przedpołudniowych w terenie podjasnogórskim ujęto 2 osoby prowadzące publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia. W obu przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Wydarzenia z dnia 03.01. 2007 r.
* W dniu 03.01. 2007r od mieszkańców przyjęto 21 telefonicznych zgłoszeń dotyczących min. osób bezdomnych ( 5 ), zakłócenia ładu i porządku ( 3 ), osób leżących w miejscach publicznych ( 7 ), komunikaty o zaginionej osobie ( 1), komunikat o skradzionym pojeździe ( 1 ), zwierząt bez nadzoru ( 1 ), nieprawidłowego parkowania (3) oraz spraw porządkowych (1)

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 22 posesje oraz dokonano 4 rekontroli .W wyniku podjętych działań pouczono 9 osób odpowiedzialnych za stan porządków. W jednym przypadku osobę ukarano w postępowaniu mandatowym. .

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 12 uwag i informacji : MZD ( 9 ), MPK( 1 ), ZO.SITA (1), Syg.Świetlna (1)

,,Osoby bezdomne "
* W ciągu minionej doby 15 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane 3 osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. jednak odmawiały udzielenia sobie pomocy. W jednym przypadku osobę poszukiwaną przez Policję przekazano do V Komisariatu Policji.

,, Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 22 doraźne kontrole terenów szkół, 25 placów zabaw , 148 kontroli parkingów osiedlowych oraz 47 innych miejsc zagrożonych.

W ciągu minionego dnia podejmując interwencje z zakresu porządku w ruchu drogowym - strażnicy czternastokrotnie użyli blokad unieruchamiając nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Ogółem w efekcie podjętych czynności 6 kierujących ukarano w postępowaniu mandatowym, 10 kierowców pouczono

,, Osoby nietrzeźwe"
Minionej doby nie przekazano żadnej osoby do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi .

* Ważniejsze wydarzenia
* W godz. dopołudniowych , ujęto pięcioro uczniów , którzy wbrew przepisom dotyczącym świadczenia obowiązku szkolnego przebywali poza placówkami oświatowymi w godzinach lekcyjnych. Nieletnich przekazano dyrekcjom szkół celem wykorzystania informacji w procesie dydaktycznym.

* O godz. 19:35 w rejonie Al. Wolności przy DH. ,,Megasam", ujęto dwóch chłopców w wieku 12 i 15 lat, którzy przebywali na ucieczce z Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Legionów. Nieletnich dowieziono do ww. ośrodka i przekazano pod opiekę wychowawcy.

* W nocy 04.01.2007r. ok. godz. 0:40 podczas kontroli opuszczonej szopy przy ul. św. Brata Alberta, napotkano 4 osoby bezdomne z pośród których 18-letnia Justyna W. okazała się być poszukiwaną przez Policję. Ww. kobietę przekazano do V Komisariatu Policji.

* Minionej doby dwukrotnie Komisariatom Policji, przekazywano informacje w formie pisemnej z poczynionych czynności dotyczących min. odzyskania skradzionej blachy z okuć dachowych na szkodę zakł.,, Elanex" oraz z ustaleń dotyczących rozboju przy ul. Makuszyńskiego.

Dwukrotnie Pogotowiu Ratunkowemu przekazywano osoby , które potrzebowały pomocy medycznej.

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 06.09.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 31 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (16), spraw porządkowych (10) , nieprawidłowego parkowania (2), w sprawie psów bez nadzoru (2) oraz nielegalnego handlu(1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 33 kontrole terenów szkół i przedszkoli, 17 kontroli placów zabaw, 182 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach", przeprowadzono 6 kontroli posesji i obiektów oraz 2 rekontrole wcześniej wydanych zaleceń porządkowych. W wyniku czynności poprzestano na pouczeniu 1 osoby o konsekwencjach niestosowania się do przepisów porządkowych.

*Firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność infrastruktury technicznej na terenie miasta, przekazano dziesięć uwag i sygnałów: MZD -5, WOŚ -3, MPK -2.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 19 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 13 osób ukarano w postępowaniu mandatowym, 6 osoby pouczono.

*W godz. 6.00 - 22.00, równolegle z funkcjonariuszami Policji, przeprowadzono na terenie miasta akcję pod kryptonimem *NURD*. W wyniku podjętych czynności interweniowano ogółem w 10 przypadkach. Dziewięć osób pouczono, nałożono także 1 mandat karny.

*Minionej doby trzykrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Ważniejsze wydarzenia

*O godz. 7.25 interweniowano w jednym z urzędów pocztowych w dzielnicy Raków, gdzie zaistniało podejrzenie ( jak się później okazało uzasadnione) iż jedna z osób rozpoczynających pracę ( doręczycielka ) znajduje się pod wpływem alkoholu. Badanie ( wynik 1.05 mg/l ) przeprowadzono na prośbę przełożonych kobiety, w celu wykorzystania służbowego.

*Ok. godz. 12.20 udzielono pomocy Straży Pożarnej w ewakuacji szkoły i przedszkola oraz zablokowania ruchu przy skrzyżowaniu ul.Olsztyńskiej z ul.Pasteura. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż właściciel jednej z posesji pomalował w godzinach rannych dach nieruchomości preparatem zawierającym silny rozpuszczalnik o nazwie toluen, który parując spowodował konieczność częściowej ewakuacji ludności, a przede wszystkim dzieci z zagrożonego rejonu. Zabezpieczanie zakończono ok. godz. 14.10.

*Ok. godz.17.10 otrzymano telefoniczną informację od redaktora Gazety Wyborczej, że jest w posiadaniu elementu blokady, którą przyniósł do redakcji mieszkaniec. Niezwłocznie udano się do redakcji gdzie odebrano powyższy element, który pochodził z blokady założonej na pojazd Renault w rejonie AL NMP w godzinach popołudniowych. W związku z powyższym sprawę zniszczenia blokady przekazano na IV Komisariat Policji.

*Ok. godz.19.20 w rejonie ul. Małej podjęto interwencję wobec kobiety, która biegała z nożem po ulicy i stwarzała zagrożenie dla przechodniów. W trakcie prowadzenia dalszych czynności ustalono, że kobieta skaleczyła nożem znanego jej mężczyznę. W związku z powyższym osoby przekazano na IV Komisariat Policji.

*Ok. godz. 20.25 na telefoniczne zgłoszenie udano się na ul.Garibaldiego, gdzie według zgłoszenia ma miejsce awantura domowa. W trakcie rozmowy ze zgłaszającym słychać było tłuczone szkło i płacz. Niezwłocznie na miejsce wysłano dwa patrole Straży Miejskiej, które po przyjeździe potwierdziły powyższe zgłoszenie.
W trakcie prowadzenia dalszych czynności ustalono, że doszło awantury rodzinnej w wyniku czego została wybita szyba i jedna z osób została okaleczona. Na miejsce wezwano Pogotowie Ratunkowe, które zabrało poszkodowanego a zarazem sprawcę awantury do szpitala, a po zaopatrzeniu osobę umieszczono w IW do dyspozycji IV KP. Następnie wezwano IV Komisariat Policji, któremu po przyjeździe przekazano sprawę.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 09.10.2008r

* W dniu 09.10.2008 r. zarejestrowano 29 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: awarii (2), osób bezdomnych (5), zakłócenia porządku i spokoju (6), spraw porządkowych (2), padłych zwierząt lub braku opieki nad zwierzętami (8), nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów (1) oraz osób leżących w różnych punktach miasta (5).


Współpraca z Policją

W godzinach 14.00-22.00 jeden strażnik pełnił służbę patrolową wspólnie z funkcjonariuszem III Komisariatu Policji , w rejonie służbowej odpowiedzialności w/w jednostki. W czasie służby nie odnotowano poważniejszych przypadków zakłócenia porządku.

Ważniejsze wydarzenia

*Trzykrotnie w ciagu minionej doby wzywano zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających pomocy lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby trafiły do miejscowych szpitali.

*Ok. godz. 8.50 na ul.Syrokomli , ujęto 37 letniego Dariusza O. , poszukiwanego przez Komisariat VI Policji , celem zrealizowania orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności.Mężczyznę przekazano w/w jednostce.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

 


*W dniu 18.02.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 52 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (19), spraw porządkowych (5), związanych z Akcją Zima (4), osób bezdomnych (8), nieprawidłowego parkowania ( 8 )oraz psów bezpańskich i bez nadzoru(3), związanych z awariami (5).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 12 obiektów oraz zrekontrolowano realizację 1 wydanego wcześniej zalecenia porządkowego.. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima. W wyniku podjętych działań 1 osobę ukarano mandatem karnym.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 23 kontrole terenów szkół oraz 179 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 8 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 5 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi oraz 3 osoby pouczono..


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 17 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 15 kontroli miejsc gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem, w wyniku podjętych kontroli, 4 osoby nietrzeźwe dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, trzy osoby umieszczono w ogrzewalni. W godzinach nocnych przebywało w ogrzewalni 21 osób.


Współpraca z Policją

*Minionej doby dwukrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy


Ważniejsze wydarzenia

*W godzinach dopołudniowych w rejonie przejścia podziemnego przy ul.Wyzwolenia sześciu strażników miejskich zabezpieczało teren w/w przejścia ze względu na odpadający tynk z elewacji. Po usunięciu zagrożenia przez pracowników Zarządu Dróg, przejście udostępniono przechodniom.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 02.01.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

38

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

20

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

19

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

3

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

Wydarzenia z dn. 02.01.2008r.

W dniu 02.01.2008r. Zarejestrowano 20 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (8), uciążliwych osób bezdomnych (4), zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (7), awarii (1).

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80 , oddelegowano 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 46 osób.

 

Ważniejsze wydarzenia

* O godz. 01.40 w rejonie ul. Al. Wolności przy Megasamie podjęto interwencję w stosunku do 12 letniego chłopca który uciekł z Domu Dziecka w Kłobucku. Nieletniego przekazano do Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie przy ul. Legionów. O w/w fakcie powiadomiono opiekuna w w/w domu dziecka, oraz przekazano informację do komisariatu policji w Kłobucku.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 18.02.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

27


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

22

Kontrole placów zabaw


 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

4

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

1

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

11

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 18.02.2009r.

 

* W dniu 18.02.2009 r. zarejestrowano 45 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (4), osób leżących w miejscach publicznych na terenie mia ta (6), zakłóceń porządku i spokoju (3), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (8) w sprawach porządkowych (2),

w sprawach dotyczących ”Akcji Zima”(19), zwierząt (2) oraz awarii (1).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

W ciągu minionego dnia większość patroli Straży Miejskiej podejmowała interwencje wobec właścicieli posesji oraz instytucji ,którzy nie wywiązali sie z obowiązku odśnieżania. W trakcie działa podjęto 25 interwencji oraz dokonano 90 kontroli posesji.. Na bieżąco przekazywano uwago do Akcji Zima celem usuwania nieprawidłowości. Od mieszkańców odebrano 19 telefonicznych zgłoszeń w sprawach nieodśnieżonych chodników i ulic. Zgłoszenia realizowano na bieżąco .

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 


*W dniu 02.05.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 32 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (16), spraw porządkowych (13), osób bezdomnych (2) oraz nieprawidłowego parkowania (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 6 terenów szkół, 12 placów zabaw, 80 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 6 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych działań 4 osoby ukarano mandatami karnymi, natomiasy pozostałe pouczono.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 15 posesji. W wyniku podjętych działań pouczono 6 osób.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.


Współpraca z Policją

*Minionej doby dwukrotnie udzielano pomocy Policji w załatwieniu spraw zgłoszonych w/w instytucji przez mieszkańców.


Ważniejsze wydarzenia

*Ok. godz. 11:15 interweniowano przy ul. Boh. Katynia 21, gdzie w kl. schodowej VI piętra błąkał się pies bez opieki. Ponieważ nikt z lokatorów nie wiedział do kogo należy zwierzę, na miejsce wezwano pracowników schroniska dla zwierząt - psa przekazano.

*OK. godz. 18:25 interweniowano w parku im. Narutowicza, wobec nietrzeźwego, 17 letniego Adama S., badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu ( przeprowadzone w obecności wezwanego do siedziby SM ojca ), wykazało 1.01 mg/l. Upojonego nieletniego przekazano pod opiekę rodzica, sporządzono również notatkę urzędową do wiadomości Izby Dziecka Sekcji Prewencji KMP.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Ważniejsze wydarzenia z dnia 16.10. 2006 r.

* W dniu 16.10 2006r od mieszkańców przyjęto 29 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (18), osób bezdomnych (2) spraw porządkowych (3 ) , zwierząt (4), awarii (2)

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 9 terenów szkół, 5 placów zabaw , 40 parkingów oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"
Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną na terenie miasta przekazano 2 uwagi i informacje : ZO. SIta -1, Zakład Energetyczny- 2,


,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

Ważniejsze wydarzenia

* W ciągu minionego dnia zabezpieczano ład i porządek podczas uroczystości i imprez związanych z obchodami VI Dnia Papieskiego , zorganizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Metropolity Częstochowskiego. Nie zanotowano poważniejszych prób zakłócania porządku publicznego.

Dyżurny Straży Miejskiej

Ważniejsze wydarzenia z dn. 11.08.2008r

 

* W dniu 11.08.2008 r. zarejestrowano 48 zdarzeń i wniosków z prośbą o pomoc i interwencje w sprawach: awarii (3), osób bezdomnych (3), porządku drogowego(5), spraw porządkowych (14), zakłóceń porządku i ładu (18), zdarzeń ocharakterze kryminalnym(2), naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt (3).

 

Ważniejsze wydarzenia

W związku ze zwiększonym natężenie ruchu pątniczego – gros sił Straży Miejskiej na ciągu minionego dnia, wzorem lat ubiegłych dysponowano w rejon podjasnogórski. Równolegle z działaniami prewencyjnymi, ukierunkowanymi na bezpieczeństwo przybywających do Częstochowy pielgrzymów – na bieżąco sygnalizowano służbom i instytucjom komunalnym nieprawidłowości porządkowe i awarie infrastruktry w celu zwiększenia efektywności reakcji w/w służb zabezpieczenia.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 28.09.2009 r.

 

* W dniu 28.09.2009 r. zarejestrowano 44 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.:zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (22) osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (10), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (8), wykroczeń drogowych (4), zwierząt (4), awarii (1) oraz awarii (1)

 

 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 12 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (6), zanieczyszczenia miejsca publicznego (1),oraz zakłócania porządku publicznego (5).

 

Ważniejsze wydarzenia

* W dniu dzisiejszym podjęto czynności wobec 89 letniego mężczyznę , który cierpiał na zaniki pamięci . Mężczyznę po rozpytaniu dowieziono do miejsca zamieszkania i oddano pod opiekę rodziny.

* W dniu dzisiejszym oddelegowano jednego strażnika miejskiego do współpracy z IV Komisariatem Policji do pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w rejonie Starego Miasta.

* W dniu dzisiejszym zabezpieczano obrady Sesji Rady Miasta. Nie zanotowano zakółceń.

* W dniu dzisiejszym przekazano do Pogotowia Ratunkowego jedną osoba wymagającą opieki medycznej , którą zabrano do szpitala.

 

 


Wydarzenia z dnia 22. 2007 r.

* W dniu 22.01.2007r od mieszkańców przyjęto 29 telefonicznych zgłoszeń dotyczących: osób leżących w różnych punktach miasta (1), osób bezdomnych (4) zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej (10 ), nieprawidłowego parkowania (3) , zwierząt bez nadzoru ( 6 ), spraw porządkowych (5) .

„ Czystość i porządek „

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 23 posesje , dokonano także 2 rekontroli wydanych wcześniej zaleceń porządkowych.. W wyniku podjętych działań 6 osób pouczono a jedną ukarano mandatem karnym.

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 16 uwag i informacji : MZD- 7 , WOŚ-4, TPSA-1,serwis sygnalizacji świetlnej-1, ZE „ENION” -1, schronisko dla zwierząt-2

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 21 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej . W 2 przypadkach osoby dowieziono do ogrzewalni, w 2 przypadkach nietrzeźwych umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA, oraz w jednym przypadku wzywano pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala z uwagi na zły stan zdrowia.

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 32 doraźne kontrole terenów szkół, 13 kontroli placów zabaw , 135 kontroli parkingów osiedlowych oraz 40 innych miejsc zagrożonych.

W godzinach dopołudniowych jeden strażnik miejski w Gimnazjum nr 3 ul. Schillera przeprowadził prelekcje dla uczniów na temat przemocy w szkole i jej zapobieganiu.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 8 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań 6 osób ukarano mandatami karnymi, 2 osoby pouczono.

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami II Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

* Minionej doby trzykrotnie udzielano pomocy Policji w załatwieniu spraw zgłoszonych w/w instytucji przez mieszkańców Częstochowy.

„ Ważniejsze wydarzenia „

W godzinach dopołudniowych na cmentarzu św Rocha wspólnie z władzami uczestniczono w składaniu kwiatów na mogiłach Powstańców Styczniowych w związku z 144 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.

* W dniu dzisiejszym dwukrotnie wzywano karetki pogotowia do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

Około godz.9.30 podczas kontroli klatki schodowej przy ul. Gwiezdnej 10 podjęto interwencje wobec trzech nieletnich chłopców będących na tzw „wagarach”.Nieletnich odwieźono do szkoły i przekazano dyrektorowi szkoły. W trakcie przekazywania nieletnich dyrekcja szkoły poinformowała patrol Straży Miejskiej ,że nieletni są pod opieka kuratora W związku z powyższym ze zdarzenia sporządzono notatkę informacyjna do Policyjnej Izby Dziecka

Około godz. 11.00 w rejonie KFC AL Wojska Polskiego podjęto interwencję wobec nieletniego chłopca ,który żebrał. W trakcie prowadzenia czynności ustalono , że nieletni samowolnie oddalił się z Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie.W związku z powyższym osobę przekazano opiekunowi w/w placówki.

O godz. 12.45 ,w jednym z barów przy Al NMP ujawniono sprzedaż piwa prowadzoną bez zezwolenia . W związku z powyższym wezwano funkcjonariuszy IV Komisariatu Policji ,którym przekazano całość sprawy oraz sporządzono szczegółową notatkę ze zdarzenia do Wydziału Transportu i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta.

Dyżurny Straży Miejskiej
Straż Miejska w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl.3
42-200 Częstochowa
Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy dwa etaty
Referent w Referacie Prawnym Oddziału Organizacyjno-Prawnego

1. Wymagania niezbędne :
1.1. Wykształcenie min. średnie administracyjne lub pokrewne.
1.2. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy tj. wykształcenie wyższe prawnicze,
1.3. Niekaralność za przestępstwo umyślne
1.4. Nienaganna opinia
1.5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta wyposażonym w monitor ekranowy i kserokopiarkę.
2. Preferencje dodatkowe :
2.1. Aplikacja sędziowska
2.2. Aplikacja prokuratorska
2.3. Znajomość przepisów prawnych związanych z ujawnianiem i postępowaniem w sprawach karnych.
2.4. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
2.5. Znajomość przepisów prawnych związanych z korespondencją i obiegiem dokumentów w administracji samorządowej
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
Obsługa prawna Straży Miejskiej w Częstochowie w zakresie :
3.1. prowadzonych spraw o wykroczenia,
3.2. zawieranych umów,
3.3. konsultacji tworzonych wewnętrznych procedur postępowania w sprawach z zakresu czynności służbowych strażników i działalności straży gminnych
3.4. udzielanych zamówień publicznych
3.5. spraw kadrowych
3.6. spraw bhp
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
4.1. CV.
4.2. List motywacyjny.
4.3. Kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.
4.4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
4.5. Kwestionariusz osobowy (wzór dostępny w Komendzie Straży Miejskiej).
4.6. Kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
4.7. Kopie innych dokumentów ; świadectwa pracy.
4.8. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
4.9. Zaświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Straży Miejskiej w Częstochowie : Częstochowa 42-200, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 103 z dopiskiem ;Oferta pracy na stanowisko referenta ; w terminie do dnia 27-04-2006 r.
Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.
Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej w Częstochowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa.

Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, powinny byś opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Kandydaci zakwalifikowani przystąpią do konkursu, który odbędzie się w dniu 28-04-2006 r. o godz. 9,00 w Komendzie Straży Miejskiej w Częstochowie, pok. 102.
Dodatkowe informacje : tel. /034/ 368-31-92.

Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko

Częstochowa, dnia 12 kwietnia 2006 r.
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA z dn. 23.10.2006r.

* W dniu 23.10 2006r od mieszkańców przyjęto 28 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (15), osób bezdomnych ( 2 ), spraw porządkowych (5) ,pogryzień przez psa (1), nieprawidłowego parkowania pojazdów (5)

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 20 terenów szkół, 26 placów zabaw ,94 parkingi oraz 53 innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta strażnicy miejscy przeciwdziałając w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowali 9 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań cztery osoby ukarano mandatami karnymi pozostałe osoby pouczono.

* Czystość i porządek

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 47 posesji , dokonano także 6 rekontroli. W wyniku podjętych działań 17 osób pouczono.

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 7 uwag i informacji : MZD(5), ZO. SITA (1) ,Wydział Komunalny(1)

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.

* Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.


W związku z tym ,że na teren Częstochowy uznano za obszar objęty wścieklizną w godzinach wieczornych przekazano I Komisariatowi Policji sprawę pogryzienia kobiety przez psa w rejonie ul. Focha.
Dyżurny Straży Miejskiej

Wydarzenia z dn. 25.07.2007r

 

W dniu 25.07.2007r zarejestrowano 34 zgłoszenia z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej ( 14 ), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych ( 6 ), w sprawie uciążliwości ze strony osób bezdomnych ( 4 ), w sprawie nieprawidłowego parkowania ( 4 ), w sprawie zwierząt ( 4 ) , spraw porządkowych (1) oraz awarii (1).

W nocy 25.07.2007r. ok. godz. 23:15 do schroniska dla zwierząt przekazano małego psa, który błąkał się po ul. Krakowskiej.

Minionej doby nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 25.07.2007r.

 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

22

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

3

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

2

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 


 


Dyżurny Straży Miejskiej

Częstochowa dnia 05.11.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

89


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

23

Kontrole placów zabaw

22

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

14

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

5

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

17

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

24

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

11

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

2

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

2

Kontrola gospodarki odpadami

12

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


  

Ważniejsze wydarzenia z dn. 05.11.2009r


  *W dn. 05.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 31 strażników. Zarejestrowano 40 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (24), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (8) osób bezdomnych (10) , zwierząt (1), wykroczeń drogowych (1) awarii (1), spraw porządkowych (3).


* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 9 zdarzenia dotyczące m.in. , w sprawie osoby nietrzeźwej (3), spożywania alkoholu w miejscach publicznych (2) zakłócania porządku publicznego (1)plakatowanie (2), zakłócanie ładu i spokoju (1).


Ważniejsze wydarzenia


 • Około godz. 20.25 na prośbę wychowawcy z Pogotowia Opiekuńczego udano się na ul. Legionów 58 w Częstochowie , gdzie dokonano dwóch badań kontrolnych wskazanych osób, które były podejrzane o spożywanie alkoholu. Jak się okazało 17 letnie dziewczyny spożywały wcześniej alkohol. Informację w formie notatki przekazano do Policyjnej Izby Dziecka Komendy Miejskiej Policji oraz do Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie.

   

 • W dniu dzisiejszym dwukrotnie przekazywano osoby Zespołowi Pogotowia Ratunkowego,które wymagały opieki medycznej , pacjentów umieszczono w Szpitalu.


 


 

W dniu 12.07.2007r zarejestrowano 24 zgłoszenia z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach osób bezdomnych (3), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (4), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (9), spraw porządkowych (2) wykroczeń drogowych (1) , zwierząt bez nadzoru oraz zwierząt chorych (2) awarii (2) oraz nielegalnego handlu (1)

* Ok. godz. 16.45 interweniowano przy dworcu PKS , gdzie obok postoju taxi leżał na ławce n/n , nieprzytomny , ok. 40 letni mężczyzna. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie wezwano zespół wyjazdowy Pogotowia Ratunkowego – przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Komisariatu I Policji. W/g wstępnych ustaleń denat to 35 letni Adam C. , osoba bez stałego miejsca zamieszkania.

* około godz .0.20 w rejonie AL Wolności podjęto interwencję wobec 16-latka ,który znajdował sie pod wpływem alkoholu. Nieletniego dowieziono do Komendy Straży Miejskiej i w obecności matki przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu stwierdzając 0,53 mg/l alkoholu wydychanym powietrzu.Po wykonaniu pozostałych czynności nieletniego przekazano pod opiekę matki. Ze zdarzenia sporządzono notatkę do Policyjnej Izby Dziecka KMP Częstochowa.

* Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób potrzebujących pomocy lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 12.07.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

75

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

26

Kontrole placów zabaw

11

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

5

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

1

 

1

 

1

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

9

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

2

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

7

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

Dyżurny Straży Miejskiej
 

Tomasz Kobus

Straż Miejska w Częstochowie

ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa

 

o g ł a s z a

 

przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki :

 

fso polonez caro 1.6 Kat.

 

Parametry samochodu :

 

  • Nr rejestracyjny CEJ 8480

  • Rok produkcji – 1995;

  • Rodzaj pojazdu – samochód osobowy;

  • Pojemność skokowa silnika – 1598 cm³;

  • Rodzaj napędu – Silnik spalinowy, benzynowy;

  • Nr silnika – CEO0270913;

  • Nr fabryczny nadwozia – CZO 200336

  • Wskazania drogomierza – 167 929 km;

  • Kolor powłoki lakierowanej – zielony metalik;

  • Rodzaj silnika – z zapłonem iskrowym;

  • Moc silnika – 57 kW (77KM);

  • Wartość rynkowa według rzeczoznawcy wynosi 1550 zł.

 

CENA MINIMALNA 1 550 zł

 

Pisemne oferty należy składać osobiście w sekretariacie Straży Miejskiej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 bl. 3, pokój nr 103 w godzinach pracy sekretariatu tj. w dniach roboczych od godz. 7.30 do 15.00 a w dniu 04 grudnia 2007 r. do godz. 12.00.

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach zawierających oznaczenie składającego ofertę z dopiskiem „przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego Polonez”.

Wymaga się, aby złożona w kopercie pisemna oferta zawierała następujące dane:

 1. imię i nazwisko/nazwę firmy składającej ofertę,

 2. adres zamieszkania/siedzibę firmy,

 3. numer dowodu osobistego/nr rejestru w którym firma została zarejestrowana,

 4. oznaczenia kupowanego pojazdu,

 5. cyfrowo i słownie wyrażoną kwotę oferty zakupu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 grudnia 2007 r. o godz. 12.30 w Komendzie Straży Miejskiej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 bl.3, pokój nr 101.

Kryterium oceny ofert będzie wysokość zaproponowanej ceny zakupu pojazdu.

Oferty niezawierające wszystkich wymaganych dla oferty elementów oraz podające cenę poniżej ceny minimalnej nie zostaną rozpatrzone.

 

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert podających identyczną cenę zakupu, podmioty je składające zostaną wezwane pisemnie do złożenia ofert dodatkowych. Składając oferty dodatkowe nie można zaoferować ceny niższej od zaoferowanej w złożonych ofertach.

Podmiot wygrywający zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Kupujący.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn a także zmiany jego warunków.

Oględzin pojazdów można dokonać w dniu 03 grudnia 2007 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 przy ul. Krakowskiej 80 bl. 3 w Częstochowie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 06 – od Kierownika Referatu Jarosława Jaworskiego, tel. /034/ 368-31-92, wew. 106.

 

 

 

 

Częstochowa, dnia 14 listopada 2007 r.

 

 

* W dniu 08.08.2009 r. zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (35), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (14), spraw porządkowych (5),handek(1 ),zdarzeń kryminalnych (1), pożaru obiektu i innych miejsc (3), oraz zwierząt (2).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 12 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (8) oraz spożywania alkoholu (2), zakłócanie porzadku publicznego(2).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

*Około godz. 18.45 na ul. Jagiellońskiej doszło do dewastacji przystanku tramwajowego , którego sprawczyniami były dwie nieletnie dziewczyny. Patrol podją czynności i wylegitymował jedną z nich , druga odjechal tramwajem. Rozpytano ww nieletnią i uzyskano informację dotyczącą danych koleżanki. Wobec powyższego postępowanie zostani prowadzone przez Referat Prawny Straży Miejskiej w Częstochowie.Informację w formie notatki przekazano do Policyjnej Izby Dziecka Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Powiadomiono dyspozytora MPK o zaistniałej sytuacji oraz pouczono o konieczności złożenia stosownego oświadczenia.

 

*Około godz. 23.50 na Starego Rynku podjęto czynności wobec kierowcy pojazdu Fiat 126p , który na widok radiowozu Straży Miejskiej szybko odjechał spod sklepu ul. Piłsudskiego ,Aleją MNP do płyty Starego Rynku. Jak się okazało kierujący pojazdu nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów. Na miejsce wezwano patrol Policji z IV Komisariatu w Częstochowie ,który przejął ww sprawę do dalszego prowadzenia.

 

* Około godz. 1.10 w Al NMP w Częstochowie na wysokości L.O. Im H. Sienkiewiczaujęto sprawcę dewastacji , który chodził po dachach pojazdów. Ze względu na duży stan upojenia alkoholowego osobę umieszczono w OPOPA. W związku z tym , że nie doszł do trwałego uszkodzenia pojazdów wobec mężczyzny skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Częstochowie.

 

 

 

 

 

Częstochowa dnia 08.08.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

39


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

26

Kontrole placów zabaw

26

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

19

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

10

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

2

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

2

Kontrola gospodarki odpadami

3

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

W dniu 24.07.2007r zarejestrowano 50 zgłoszeń z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (18), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych ( 8), w sprawie nieprawidłowego parkowania ( 4 ), w sprawie zwierząt ( 4 ) , spraw porządkowych (15) oraz awarii (1).

W dniu 24.07.2007r. ok. Godz. 6:40 interweniowano w rejonie sklepu piekarniczego przy ul. Rędzińskiej, skąd trzy bezpańskie psy zabrano do schroniska dla zwierząt.

W godzinach przedpołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy w komisją Urzędu Miasta do kontroli w sprawie warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .

Ok. godz. 10:00 w rej Al. NMP 11 podczas czynności w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów okazało się , że pojazd marki Fiat 126p nie ma aktualnych badań technicznych. Na miejsce wezwano patrol SRD -Policji , któremu sprawę przekazano .

Ok godz. 19.00 w rejonie ul. Legionów patrol Straży Miejskiej podjął interwencję wobec nietrzeźwego mężczyzny. Podczas prowadzonych czynności strażnicy zostali poinformowani, że osoba ta wcześniej dopuściła się kradzieży banknotu 10 złotowego na szkodę starszego mężczyzny. Sprawcę z uwagi na stan nietrzeźwości umieszczono w OPOPA do dyspozycji IV Komisariatu Policji, któremu przekazano całość sprawy.

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 24.07.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

67

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw

19

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

25

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

15

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

20

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

3

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

&n sp;

Dyżurny Straży Miejskiej

 

Straż Miejska w Częstochowie

SM.I.1110 -18 / 07       ul. Krakowska 80 bl.3

42-200 Częstochowa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Aplikant w Straży Miejskiej w Częstochowie

1. Wymagania niezbędne :

1.1. obywatelstwo polskie,

1.2. ukończone 21 lat,

1.3. korzystanie z pełni praw publicznych,

1.4. wykształcenie min. średnie,

1.5. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

1.6. nienaganna opinia,

1.7. niekaralność sądowa,

1.8. uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Preferencje dodatkowe :

2.1   posiadanie specjalistycznego przeszkolenia z zakresu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa, potwierdzone stosownym egzaminem,

2.2   posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi,

2.3   znajomość obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym,

2.4   wzrost co najmniej 180 cm.

2.5   adres zamieszkania w Częstochowie lub okolicy w odległości do 10 km od granicy miasta,

2.6   status osoby bezrobotnej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

3.1. służba patrolowa.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

4.1. życiorys (CV),

4.2. list motywacyjny,

4.3. kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

4.4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

4.5. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

4.6. kwestionariusz osobowy,

4.7. oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz książeczka wojskowa do wglądu,

4.8. kopie innych dokumentów – świadectwa pracy,

4.9. zaświadczenie o stanie zdrowia,

4.10. zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Częstochowie : Częstochowa 42-200, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 103

z dopiskiem :

  „Oferta pracy na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Częstochowie”

w terminie do 31-07-2007 r.

Obowiązek okazania oryginałów dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

Informacja, o wyniku naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej  w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa.

 

Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, powinny byś opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia  22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie umieszczona na stronie http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Komendzie Straży Miejskiej w Częstochowie.

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu będą powiadomieni o terminach testu sprawności fizycznej, sprawdzianu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje : tel. /034/ 368-31-92.

 

 

Komendant

Straży Miejskiej w Częstochowie

mgr Artur Hołubiczko

 

 

Częstochowa, dnia 12-07-2007 r.

 


* W dniu 05.02.2008r. zarejestrowano 35 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób bezdomnych (6), osób leżących (9), zakłócania porządku publicznego (10), wykroczeń drogowych (5), braku opieki nad zwierzętami (2) , spraw porządkowych (3)

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80, doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu obiektu. W w/w porze z placówki skorzystało 29 osób.

 

Współpraca z policją

* W godz. popołudniowych odelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszami III Komisariatu Policji celem pełnienia wspólnej służby w dzielnicy Tysiąclecie. W trakcie wspólnej służby w rejonie ul.Okulickiego ujęto 47-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym.

 

Ważniejsze wydarzenia

* Około godz.18.50 w rejonie ul. Krakowskiej patrol Straży Miejskiej wraz z okolicznymi mieszkańcami złapał bezpańskiego psa rasy PIT BULL.Psa odwieźono do schroniska.

W godzinach popłudniowych straznicy miejscy doraźnie zabezpieczali trzy dyskoteki szkolne.W trakcie imprez nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

* Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.


 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 05.02.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

58


Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw

22

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

22

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)

3

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

4

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

15

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

14

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

10

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

4

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami

2

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono 1

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty 1Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 11.12. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

88


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

46

Kontrole placów zabaw

13

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

21

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

12

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

26

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

9

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

2

Kontrola gospodarki odpadami

2

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


 


 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 11.12.2009r


 

W dn. 11.12. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 43 strażników. Zarejestrowano 31 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (9), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (12) osób bezdomnych (5) , spraw porządkowych (3), zdarzeń drogowych (1), oraz awarii (1).


 

W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 5 zdarzeń dotyczących m.in. osób leżących (4), oraz handlu (1).

 


 

Ważniejsze wydarzenia


 


 


 


 


 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

* W dniu 25.03.2009 r. zarejestrowano 40 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (3), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (4), zakłóceń porządku i spokoju (9), , w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (9),spraw typowo porządkowych (1),zaginięć osób(1),niszczenia zieleni(1),psów bez nadzoru(1),awarii(7) oraz śliskości jezdni(3)

 

  

 

 

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 6 zdarzeń dotyczących leżących osób (1) spożywania alkoholu (3), nieprawidłowego parkowania (1) oraz zerwanego baneru(1) 


 


 

Częstochowa dnia 25.03.2009

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

85


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw

22

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

10

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

9

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

10

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

14

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

20

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

3

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

< r />  


Wydarzenia z dnia 23. 2007 r.

* W dniu 23.01.2007r od mieszkańców przyjęto 42 telefoniczne zgłoszenia dotyczące: osób leżących w różnych punktach miasta (6), osób bezdomnych (5) zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej (10 ), nieprawidłowego parkowania (8) , zwierząt bez nadzoru ( 4 ), spraw porządkowych (5),w sprawie pożaru ( 1 ) oraz w sprawie awarii ( 2 )

„ Czystość i porządek „

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 19 posesji , dokonano także 4 rekontroli wydanych wcześniej zaleceń porządkowych.. W wyniku podjętych działań 13 osób pouczono a jedną ukarano mandatem karnym.

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 5 uwag i informacji : MZD - 3 , serwis sygnalizacji świetlnej -1, ZE „ENION” -1,

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 26 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej . W 2 przypadkach osoby dowieziono do ogrzewalni, w 2 przypadkach nietrzeźwych umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA, oraz w jednym przypadku wzywano pogotowie ratunkowe, które zabrało osobę do szpitala z uwagi na zły stan zdrowia.

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 24 doraźne kontrole terenów szkół, 13 kontroli placów zabaw , 118 kontroli parkingów osiedlowych oraz 25 innych miejsc zagrożonych.

W godzinach popołudniowych jeden strażnik miejski uczestniczył w spotkaniu Rady Dzielnicy Podjasnogórskiej przy ul. św. Barbary.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 7 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.

Ogółem, w wyniku podjętych działań 8 osób ukarano mandatami karnymi, 1 osobę pouczono oraz w 1 przypadku skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego .

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.

Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami VI Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

„ Ważniejsze wydarzenia „

* W dniu dzisiejszym jeden raz wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego do osoby wymagającej opieki lekarskiej. Osobę zabrano do szpitala

Około godz. 15:40 w rejonie ul. Ogrodowej, ujęto 6 młodocianych mężczyzn, podejrzanych o dokonanie kradzieży elementów metalowych obróbki dachowej na szkodę będącego w likwidacji Zakładu ,, Elanex „ Ww. Przekazano do IV Komisariatu Policji .

O godz. 16:00 w rejonie Pl. Daszyńskiego , interweniowano w jednym ze sklepów, gdzie 60- letni mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu stłukł szybę lady sklepowej. Obwinionego przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi gdzie pozostawiono do dyspozycji IV Komisariatu Policji, któremu przekazano całość sprawy.

Ok. godz. 18:40 wezwano jednostkę Państwowej Straży Pożarnej do pożaru w rejonie ul. Krakowskiej na terenie ogródków działkowych opodal rzeki Warta, gdzie z nieznanych przyczyn doszło do zaprószenia ognia. Spłonęła jedna z drewnianych altanek. Po zakończeniu akcji gaśniczej nie potwierdzono aby w pomieszczeniu przebywały jakiekolwiek osoby.

Dyżurny Straży Miejskiej
 

Wydarzenia z dn. 21.02.2008r.

* W dniu 21.02.2008r. Zarejestrowano 18 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych (2), zakłócania porządku publicznego (8(, wykroczeń drogowych (1),,spraw porządkowych (1), zwierząt bez nadzoru ( 1 )

* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się sygnałami dotyczącymi zakłócania ładu i porządku w ogrzewalni zlokalizowanej przy ul.Krakowskiej 80 , doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu obiektu. W nocy z placówki skorzystało 26 osób.

 

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do uczestnictwa w zebraniu Rady Dzielnic Północ., celem monitorowania bieżących problemów mieszkańców osiedli.

* W godzinach dopołudniowych i popołudniowych dwóch strażników współpracowło z Biurem Ewidencji Ludności

* W dniu dzisiejszym , w godz. 7.00 - 21.00 , równolegle z funkcjonariuszami Policji , przeprowadzono na terenie miasta cykliczną akcję pod kryptonimem NURD. Podjęto ogółem 38 interwencji : nałożono 6 mandatów karnych pouczono 31 osób oraz skierowano 1 wniosek do sądu.

Do współpracy z SRD KMP w godzinach dopołudniowych i popołudniowych oddelegowano 4 strażników

* W godz. popołudniowych , w ramach akcji *Razem bezpieczniej * oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem III Komisariatu Policji , celem pełnienia wspólnej służby patrolowej w dzielnicy Tysiąclecie .Nie zanotowano poważniejszych form zakłócania ładu i porządku publicznego.

* Około godz.23.50 w rejonie ul. Mirowskiej podjęto interwencję wobec rowerzysty,który nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy.W związku z tym, iż zachodziło podejrzenie ,że kierujący rowerem znajduje się pod wpływem alkoholu wezwano Policję ,której po przybyciu przekazano osobę.Po wykonaniu badania przez policjantów stwierdzono u rowerzysty 1,49 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 21.02.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

46


Kontrole dworców , placów i skwerów

26

Kontrole placów zabaw

23

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

6

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA


Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

10

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami

21

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty 

 

Dyżurny Straży Miejskiej


*W dniu 27.02.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 32 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (19) , spraw porządkowych (2), nieprawidłowego parkowania (2), osób bezdomnych (6), zwierząt bez opieki (4) oraz śliskości na chodnikach 2.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 53 obiekty. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima, w ich wyniku pouczono 4 osoby.

*Minionej doby przekazano trzynaście uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta:
MZDiT -7, WOŚ -2, PINB -1, Wydz. Geodezji -1, MPK -1, SITA -1.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 11 kontroli terenów szkół, 2 kontrole placów zabaw oraz 113 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowała 13 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji, 13 osób ukarano mandatami karnymi, 18 osób pouczono oraz w jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 10 kontroli miejsc gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem w wyniku podjętych kontroli 2 osoby nietrzeźwe dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, natomiast 2 osoby dowieziono do ogrzewalni. W godzinach nocnych przebywało w niej 31 osób.

*Minionej doby 2 osoby, które potrzebowały pomocy medycznej przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 31.05 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

63


 

Kontrole dworców , placów i skwerów9

19

Kontrole placów zabaw

28

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

22

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

21

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

7

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

Wydarzenia z dn. 31.05.2009r.

 

* W dniu 31.05.2009r. zarejestrowano 25 zda zeń i wniosków o interwencje w sprawach: zakłócaniu porządku i spokoju oraz spożywania alkoholu (9), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (2) ,spraw porządkowych (2), parkowania i innych zdarzeń drogowych (1), zwierząt (1), handlu (1).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 5 zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych, śpiących lub leżących w różnych punktach miasta (3), spożywania alkoholu (2),

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Około godz. 14.30 interweniowano na skwerze przy ul. Waszyngtona wobec 25 letniego , nietrzeźwego Łukasza N.,poszukiwanego przez Komisariat V Policji. Mężczyznę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiono do dyspozycji w/w jednostki.

 

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


 


 

W dniu 12.12. 2007r. Zarejestrowano 38 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach:osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (3), uciążliwych osób bezdomnych (5), zakłócenia porządku publicznegoi ciszy nocnej (13), porządku drogowego (7), braku nadzoru nad zwierzętami(2),padłych ptaków(1),awarii(4) oraz spraw porządkowych (3).

 

* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 80 , skierowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 29 osób.

 

Współpraca z Policją

 

W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami policji, strażnicy zrealizowali 2 zgłoszenia skierowane do ww instytucji.

 

Ważniejsze wydarzenia


* Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 12.12.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

76

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

8

Kontrole placów zabaw

9

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

13

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

18

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

13

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

3

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

2

Kontrola gospodarki odpadami

27

Wraki pojazdów:

 1. font face="Times New Roman, serif">ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 
Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 07.08.2008r 

* W dniu 07.08.2008 r. zarejestrowano 45 zdarzeń i wniosków z prośbą o pomoc i interwencje w sprawach osób bezdomnych (3), nieprawidłowego parkowania (6), osób leżących w różnych piunktach miasta ( 4), zakłócenia porządku i spokoju (18), zaniedbań obowiązków ciążących na właścicielach zwierząt (6) spraw porządkowych (4) oraz handlu bez zezwolenia (4).


Współpraca z policją

* W godz. popołudniowych oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami III i IV Komisariatu Policji , celem pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w wyznaczonych rejonach patrolowania.


Ważniejsze wydarzenia

* W ciągu minionej doby nie zanotowano poważniejszych zdarzeń.
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

 

 

 

Katalog

Rodzaj działań

ilość

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

21

Kontrole dworców , placów i skwerów

21

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

25

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


Wystąpienia i współpraca z MOPS


Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

7

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty 


 

W dniu dzisiejszym dwukrotnie wzywano Zespół Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających pomocy lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.


Ważniejsze wydarzenia z dnia 09.10. 2006 r.

* W dniu 09.10 2006r od mieszkańców przyjęto 32 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (12),osób bezdomnych (4) spraw porządkowych (10) - w tym 6 dot spalania liści lub innych odpadów, nieprawidłowego parkowania pojazdów (3) , oraz braku nadzoru nad zwierzętami i nieprawidłowości w handlu (1)

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 12 terenów szkół, 3 place zabaw oraz 104 parkingów oraz 14 innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 13 posesji , dokonano także 2 rekontroli wydanych wcześniej zaleceń porządkowych. W wyniku podjętych działań 5 osób pouczono oraz 1 osobę ukarano w postępowaniu mandatowym.

Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną na terenie miasta przekazano 11 uwag i informacji: Zakład Oczyszczania Sita (1), Zarząd Dróg (2), WOŚ ( 2),ZE (1)

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 17 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 8 osób ukarano mandatami karnymi, 9 osób pouczono.


,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.

Ważniejsze wydarzenia

Około godz.12.45 w rejonie ul. Leśnej podjęto interwencję wobec mężczyzny , który poruszał się rowerem i nie mógł utrzymać prostego toru jazdy. W związku tym, iż zachodziło podejrzenie, że rowerzysta znajduje się pod wpływem alkoholu wezwano Policję Drogową, której przekazano osobę. Podczas badania u kierującego stwierdzono 1,14mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W godzinach popołudniowych w czasie trwania dyskoteki szkolnej, dwukrotnie kontrolowano teren Gimnazjum nr. 8 przy ul.. Szczytowej. W wyniku kontroli na terenie szkoły podjęto interwencję wobec dwóch mężczyzn, którzy nie byli uczniami Gimnazjum a zaśmiecali teren i spożywali alkohol. W jednym przypadku osobę ukarano w postępowaniu mandatowym natomiast w drugim osobę pouczono .

Minionej doby dwie osoby, które potrzebowały pomocy medycznej, przekazano Zespołowi Pogotowia Ratunkowego. Ww. przypadkach osoby przewieziono do szpitala.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 16.10.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

41


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

12

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

12

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 16.10.2008r

* W dniu 16.10.2008 r. zarejestrowano 20 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: , osób leżących w różnych punktach miasta (1) zakłócenia porządku i spokoju (5) ,osób bezdomnych (3) zdarzeń drogowych (4) , spraw porządkowych (4), awarii (1) oraz braku nadzoru nad zwierzętami(2).

 

Ważniejsze wydarzenia

W godzinach dopołudniowych, oddelegowano strażnika do współpracy z pracownikami Biura Ewidencji Ludności Urzędu Miasta .

 

W godzinach wieczornych w ramach obchodów Dnia Papieskiego , oddelegowano 6 strażników miejskich do zabezpieczania dziękczynnej Procesji Różańcowej z Archikatedry Świętej Rodziny na Jasną Górę . Uroczystości zakończono po apelu Jasnogórskim, pokazem ogni sztucznych. Nie zanotowano zakłócenia ładu i porządku publicznego

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


Wydarzenia z dn. 10.03.2008r.

 

* W dniu 10.03.2008r. zarejestrowano 25 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach :osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych (7), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (6), wykroczeń drogowych (2),spraw porządkowych (1), braku nadzoru nad zwierzętami (1 ), spalanie odpadów(1) oraz 2 innych zdarzeń.

* W godz. nocnych , w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla mężczyzn zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej , doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu obiektu. W godz. nocnych z placówki skorzystało 16 osób . W trakcie kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych do ogrzewalni dowieziono 1 osobę.

 

 

Współpraca z Policją

* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami Policji, strażnicy zrealizowali 1 zgłoszenie skierowane do ww. Instytucji.

Ważniejsze wydarzenia

* W dniu dzisiejszym , zgodnie z planem zadań obronnych w województwie śląskim w roku 2008 , rozpoczęto zaplanowany w dn. 10 -11 marca trening uruchamiania i działania stałych dyżurów w województwie śląskim a koordynowany lokalnie przez M-P Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie.

* Ok. godz. 8.00 , w hurtowni wyposażenia łazienek zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 66 , ujawniono wybitą szybę w witrynie sklepowej. Na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy Komisariatu IV Policji - całość sprawy przekazano.

* OK. Godz. 18.30 , w jednej z klatek schodowych posesji przy ul. Krakowskiej , ujęto 41 letniego , nietrzeźwego Adama P. , poszukiwanego przez Komisariat IV Policji. Mężczyznę dowieziono do Izby Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiono do dyspozycji w/w jednostki.

 

 

 

 

 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 10.03.2008r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

49


Kontrole dworców , placów i skwerów

16

Kontrole placów zabaw

23

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

9

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

4

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

12

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

9

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

3

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmiotyDyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

* W dniu 08.05.2009r. zarejestrowano 49 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: zakłócaniu porządku i spokoju oraz spożywania alkoholu (18) , osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (15), spraw porządkowych (3), parkowania i innych zdarzeń drogowych (5), uciążliwości ze strony bezdomnych (1), zdarzeń kryminalnych (1) , awarii (1) zwierząt (3)

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 16 zdarzeń dotyczących : osób leżących w różnych punktach miasta (5), spożywania alkoholu w miejscu publicznym (5), osób nietrzeźwych mających problemy z poruszaniem sie (4),w sprawie nieprawidłowego parkowania(2)

 

Współpraca z Policją.

 

*W godz. popołudniowych skierowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Komisariatu IV Policji ,celem pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w rejonie Starego Miasta

 

Ważniejsze wydarzenia

 

*W godz. dopołudniowych oddelegowano 5 strażników ( w tym 3 osobowy poczet sztandarowy )do wzięcia udziału w uroczystościach upamiętniających 64 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem , odbywających się w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Jakuba i na terenie Placu Pamięci Narodowej.

 

* OK. godz. 9.04 interweniowano na terenie marketu Biedronka zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej , gdzie personel sklepu ujął 27 letniego Rafała K. , podejrzanego o kradzież artykułów spożywczych.Skradzione mienie odzyskano a mężczyznę przekazano Komisariatowi VI Policji.

 

* W godz. popołudniowo-wieczornych oddelegowano 2 strażników do współpracy z kontrolerami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

 

Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala

 

 


Wydarzenia z dnia 19.01. 2007 r.

* W dniu 19.01. 2007r od mieszkańców przyjęto 44 telefoniczne zgłoszenia dotyczących: osób leżących w różnych punktach miasta (4 ), osób bezdomnych ( 3) zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej ( 6 ), nieprawidłowego parkowania ( 5 ) , spraw porządkowych oraz skutków wichury (24) ,psów bez nadzoru (2)

„ Czystość i porządek „

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 26 posesji , dokonano także 12 rekontroli. W wyniku podjętych działań -19 osób pouczono.

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 18 uwag i informacje : MZD- 8 , WOŚ-1, ZE Enion -2 , SITA - 2 ,Syg. Świetlna -3, spółdz. Hutnik- 1, MPK-1, .

Ponadto w związku z uszkodzeniami wyrządzonymi przez wichurę przekazano 25 uwag: PINB (2), WOŚ-UM(5), TPSA (3)

ZE Enion (2), MZD (2 ), ZGM TBS (1), WkiS (2) , PCK (1), Administracje Budynków i firm (5), Sygn. Świetlna (2)

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 3 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. Osoby odmawiały udzielenia sobie pomocy

,, Bezpieczna Częstochowa „

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 29 doraźnych kontroli terenów szkół, 32 kontroli placów zabaw , 152 kontroli parkingów osiedlowych oraz 37 innych miejsc zagrożonych.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 39 blokad na koło samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.

W wyniku podjętych interwencji 18 osób ukarano mandatami karnymi, pozostałych kierowców pouczono.

W jednym przypadku stwierdzono, że kierowca pojazdu marki Fiat 126p samowolnie, zdjął blokadę z koła a urządzenie blokujące, porzucił w pobliskich krzakach . Właściciela pojazdu ustalono – sprawa w toku.

W Gimnazjum nr. 3 strażnik miejski przeprowadził prelekcję wśród młodzieży .

W godzinach wieczornych , doraźnie kontrolowano tereny szkół w których odbywały się dyskoteki uczniowskie.

„ Współpraca z policją „

* Trzykrotnie udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.

* Minionej doby trzech strażników miejskich współpracowało z funkcjonariuszami III oraz V Komisariatu Policji pełniąc wspólną służbę patrolową w obszarze działania ww. Komisariatów Policji.

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.

„ Ważniejsze wydarzenia „

W nocy o godz. 01:05 odebrano anonimową informację że, w rejonie ul. Orkana , dwóch młodych mężczyzn połamało młode drzewa i poprzewracali pojemniki na śmieci. W wyniku podjętych czynności w rejonie ul. Sportowej, ujęto 17 letniego Łukasza O. podejrzanego również o dewastację wiat przystankowych MPK przy ul. Jesiennej oraz przy ul. 11-go listopada . Obwinionego przekazano do VI Komisariatu Policji.

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 03.04.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 36 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (20), spraw porządkowych (9), nieprawidłowego parkowania (5), padłych ptaków (2).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 14 obiektów. W rezultacie podjętych czynności, 20 osób odpowiedzialnych za porządek pouczono, nałożono 1 mandat karny, skierowano także 1 wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

*Minionej doby przekazano dziesięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: WOŚRiL UM (3), MZD (2), PINB (2), W Komunalny UM (1), W Finansowy UM (1), Sygnalizacja świetlna (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 14 kontroli terenów szkół, 8 kontrole placów zabaw oraz 77 kontroli terenów parkingów osiedlowych.


Nieprawidłowości w parkowaniu

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowała 4 blokady na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. W wyniku podjętych interwencji, nałożono 1 mandat karny , pozostałych kierujących pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


Współpraca z Policja

*Dwukrotnie udzielano pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w instytucji przez mieszkańców Częstochowy


Ważniejsze wydarzenia

*Ok. godz. 11:20 interweniowano na ul.Kordeckiego, gdzie pracownicy Straży Jasnogórskiej ujęli 2 osoby prowadzące publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia. W siedzibie SM osoby przesłuchano, a następnie zwolniono, kierując jednocześnie wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Ważniejsze wydarzenia z dn. 13.09.2008r


* W dniu 13.09.2008 r. Zarejestrowano 33 zdarzenia i wnioski o interwencje w
sprawie: awarii(1), uciązliwych osób bezdomnych (7), nieprawidłowego
parkowania (4), spraw porządkowych(3), zakłóceń porządku i spokoju(16),
uciążliwości związanych z trzymaniem zwierząt (1), zdarzeń o charakterze
kryminalnym (2).

Ważniejsze wydarzenia


* W godzinach dopołudniowych po sygnale mieszkanki, dokonano kontroli
osiedla przy ul.Słowackiego, w trakcie której zlokalizowano, udokumentowano
a następnie usunięto umieszczone na budynku naklejki sygnowane przez jedno z
ugrupowań o charakterze nacjonalistycznym. Ponieważ w okolicznościach
towarzyszących zgłoszeniu pojawił się wątek propagowania haseł
rasistowskich - informację o zdarzeniu przekazano Policji.


* W godz.17.30-23.00 zabezpieczano teren przy hali Polonia, w związku z
organizowanym IV Memoriałem Arkadiusza Gołasia. W czasie zabezpieczenia nie
odnotowano poważniejszych przypadków zakłócenia porządku.

Dyżurny Straży Miejskiej
 


Ważniejsze wydarzenia z dnia 25.11. 2006 r.
* W dniu 25.11. 2006r od mieszkańców przyjęto 36 telefonicznych zgłoszeń dotyczących min. uciążliwych osób bezdomnych (2), wykroczeń drogowych (1), spraw porządkowych (5), zakłócenia ładu i porządku (25), zwierząt (1)oraz awarii (2)

* Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 15 doraźnych kontroli terenów szkół, 10 kontroli placów zabaw ,99 kontroli parkingów osiedlowych oraz 12 innych miejsc zagrożonych.

* W ciągu minionego dnia podejmując interwencje z zakresu porządku w ruchu drogowym - strażnicy sześciokrotnie użyli blokad unieruchamiając nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Ogółem w efekcie podjętych czynności 3 kierujących ukarano w postępowaniu mandatowym, 3 kierowców pouczono .

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 8 osób.

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 6 posesji oraz dokonano 7 rekontroli .W wyniku podjętych działań pouczono 2 osoby odpowiedzialne za stan porządków.

Współpraca z Policją
* W dniu dzisiejszym trzykrotnie udzielano pomocy policji w zalatwieniu zgłoszeń przyjętych od mieszkańców miasta.

Ważniejsze Wydarzenia

* O godz. 18.10 w rejonie ul. Kucelińskiej przy bramie huty podjęto interwencję w stosunku do starszego mężczyzny cierpiącego na zaniki pamięci. Po ustaleniu danych osoby , okazało się , że jest on poszukiwany przez policję Poczesna w sprawie zaginięcia. Mężczyznę przekazano patrolowi policji z komisariatu w pocześnie celem prowadzenia dalszych czynności.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 30.07.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

42


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

12

Kontrole placów zabaw

15

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

6

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

47

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

9

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  

Wydarzenia z dn. 30.07.2009 r.

 

* W dniu 30.07.2009 r. zarejestrowano 36 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (20), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (8), uciążliwości ze strony bezdomnych (2), spraw porządkowych (3) zdarzeń drogowych (2), zwierząt (1) oraz podejrzenia pożaru (1)

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 13 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (4), zakłócania porz. publicznego (2), spożywających alkohol (5), w sprawie awarii (1) oraz podejrzenia pożaru (1)

 

Ważniejsze wydarzenia

 

 

*Minionej doby dwie osoby, które wymagały pomocy edycznej z uwagi na duży stan upojenia alkoholowego, przekazano pod opiekę zespołowi Pogotowia Ratunkowego. Ww. przypadkach osoby te zabrano do szpitala.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


*W dniu 24.07.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 21 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (10), spraw porządkowych (7), bezdomne osoby  (2), bezdomne psy (2).
 

Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 3 kontrole terenów szkół  i przedszkoli, 17 kontroli  placów zabaw, 35 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.3 kontrole dworców.
 

Czystość i porządek
 
*W ciągu minionego dnia dwukrotnie monitowano służby i instytucje miejskie odpowiedzialne za zabezpieczenie techniczne miasta. W szczególności zgłoszenia dotyczyły  spraw porządkowych ,SITA-1,MZD-1).
 

Współpraca z policją

*Dwukrotnie  w ciągu minionej doby udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.
 
*Minionej doby oddelegowano 3 strażników  do współpracy z funkcjonariuszem I Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności (Śródmieście). W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.
 
*W godz. 22.10 do 2.20 wspólnie z funkcjinariuszami Policji oraz Sekcją Straży Pożarnej zabezpieczano budynek przy ul.Ogrodowej, w którym nieznany mężczyzna podłożył ładunek wybuchowy. Po penetracji terenu lokali mieszkalnych jak również całego budynku przeprowadzonej przez wyspecjalizowane służby nie znaleziono materiału wybuchowego
 

Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 1 osobę.


Dyżurny Straży Miejskiej w Czestochowie.
 

W dniu 21.07.2007r zarejestrowano 51 zgłoszeń z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (33), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych ( 5), uciążliwości osób bezdomnych (1)w sprawie wykroczeń w ruchu drogowym ( 2 ), w sprawie zwierząt ( 3 ) handlu w miejscu niedozwolonym (1) spraw porządkowych (4) oraz awarii (2)

Około godz.21.10 w rejonie ul. Jesiennej 52 podjęto interwencję wobec dwójki nieletnich 16-letniej dziewczyny i 17 letniego chłopca ,którzy byli w stanie nietrzeźwym. W związku z powyższym wezwano rodziców w obecności ,których osoby nieletnie przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu stwierdzając u dziewczyny 059mg/l a u chłopaka 058 mg/l. alkoholu w wydychanym powietrzu. Następnie po sporządzeni dokumentacji nieletnich przekazano pod opiekę rodziców. Informację o zdarzeniu przekazano Policyjnej Izbie Dziecka.

Około godz.1.00 w nocy w rejonie ronda Mickiewicza patrol Straży Miejskiej zauważył dwie leżące burty samochodowe z pojazdów ciężarowych. W związku z tym iż zachodziło podejrzenie ,że w/w rzeczy pochodzą z kradzieży wezwano Policję. Do czasu przyjazdu Policji ustalono,że burty pochodzą z terenu szkoły nauki jazdy mieszczącej się przy ul. 1 Maja. Po przyjeździe Policji oraz właściciela ustalono ,że dokonano kradzieży około 7 sztuk burt każda warta około 1700 zł. Całość sprawy przekazano I Komisariatowi Policji

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 21.07.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

47

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

10

Kontrole placów zabaw

6

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

2

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

7

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

1

 

2

1

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

5

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


*W dniu 21.07.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 37  telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (21), spraw porządkowych ( 8 ),  nieprawidłowego parkowania ( 4 ), handlu bez  zgody lokalizacyjnej ( 2 ) oraz psów bez nadzoru ( 2 ).
 

Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 4 kontrole dworców, 17 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 41 kontroli  placów zabaw, 136 kontroli terenów parkingów osiedlowych oraz 62  innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji.
 
*W ciągu minionego dnia - strażnicy grupy zadaniowej ds. nieprawidłowego parkowania 17 -krotnie zastosowali urządzenia do blokowania kół nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. W wyniku podjętych interwencji 8 kierowców ukarano w postępowaniu mandatowym, w 9 przypadkach poprzestano na pouczeniu w 3 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie przez Sąd Grodzki. W związku ze zniszczeniem jednego urządzenia blokującego przez kierującego pojazd - poinformowano Komisariat Policji.
 

Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 1 posesję. W wyniku kontroli dwie osoby pouczono.
W ciągu minionego dnia sześciokrotnie monitowano służby i instytucje miejskie odpowiedzialne za zabezpieczenie techniczne miasta. W szczególności zgłoszenia dotyczyło awarii i spraw porządkowych  (Sygnalizacja swietlna-3, AKWA-1,TPSA-1,MZD-1).
 

Współpraca z policją 

*Trzykrotnie  w ciągu minionej doby udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.

*Czterech strażników oddelegowano do współpracy z funkcjonariuszami Policji Sekcji Ruchu Drogowego w ramach akcji ,,Sygnalizator".
 

Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.
 

Ważniejsze wydarzenia
 
*Około godz.. 07:22 w Al. NMP 65.  kierujący pojazdem marki Opel Vectra  ruszając z miejsca uszkodził sobie pojazd nie zauważając blokady założonej na koło w  związku z nieprawidłowym parkowaniem. Blokada również uległa uszkodzeniu i została zdjęta z pomocą Straży Pożarnej. Powiadomiono również I Komisariat Policji.
 
*Około godz.18:18 w rejonie ul. Piotrkowskiej 19/21 -uniemożliwiono dalszą jazdę dwóm nietrzeźwym rowerzystom. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Sekcji Ruchu Drogowego Policji.
 
*Około godz.18:27 w rejonie ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z Lourdyjską - doszło do wypadku drogowego w wyniku zderzenia 2 pojazdów osobowych. Na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego ponieważ  kierujący jednego z nich uskarżał się na bóle  klatce piersiowej. Na miejsce wezwano Policję a także Straż Pożarną z uwagi na wyciek płynów chłodniczych na jezdnię - kierowcę Poloneza i pasażerkę Fiata zabrał zespół pogotowia do szpitala na badania.
 
*Około godz. 18:45 interweniowano w parku Narutowicza w związku ze zgłoszeniem przebywania młodzieży pod wpływem alkoholu. Na miejscu zastano dwoje nieletnich chłopaka i dziewczynę  w wieku 15 i 16 lat . Nieletnich przekazano pod opiekę rodziców. Sprawą w formie notatki urzędowej zainteresowano Izbę Dziecka Wydz. Prewencji KMP.
 
*Minionej doby 2 osoby, które potrzebowały pomocy medycznej, przekazano Pogotowiu Ratunkowemu.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie.
Częstochowa, dnia 20.06.2005 r.
SM.I.3410 - 7 / 05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych - demontaż sufitu podwieszonego w sali gimnastycznej w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Straż Miejska w Częstochowie
Krakowska 80 bl. 3
42-200 Częstochowa
tel. /034/ 368-31-92, fax. /034/ 368-31-93
straz_miejska@czestochowa.um.gov.pl

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie przy ulicy Krakowskiej 80 bl. 3 pokój 103 w godzinach od 7.00 do15.00 lub na podstawie pisemnego zamówienia.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Szczegółowy zakres robót zawiera :

Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
Dokumentacja projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : 45453100-8

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

8) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |Waga |
--------------------------------------------------------------------
|CENA |100 % |
--------------------------------------------------------------------


10) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego

Straż Miejska w Częstochowie
Krakowska 80 bl. 3
42-200 Częstochowa

pokój nr 103 do dnia 06.07.2005 r. do godz. 10:00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego

Straż Miejska w Częstochowie
Krakowska 80 bl. 3
42-200 Częstochowa

pokój nr 101 dnia 06.07.2005 r. o godz. 10:30

12) Termin związania ofertą : do dnia 2005-08-05
SM.I.1110-58/06
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko
aplikant
w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego w Straży Miejskiej w Częstochowie
(nazwa stanowiska pracy)


Informuję, że w związku z ogłoszonym, konkursem na stanowisko aplikant w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego (ogłoszenie o naborze nr SM.I.1110-58/06 z dnia 22-11-2006 r.) dokumenty złożyło 20 kandydatów.
W wyniku analizy złożonych dokumentów do następnego etapu naboru zakwalifikowały się niżej wymienione osoby spełniające wymagania formalne.


Lp.
Nazwisko i imię
Miejsce zamieszkania
1.
Bawor Sebastian
Częstochowa
2.
Banaszczyk Piotr
Maluszyn
3.
Cader Grzegorz
Myszków
4.
Głowacki Bartosz
Ważne Młyny
5.
Guminiak Rafał
Częstochowa
6.
Jaskot Marcin
Częstochowa
7.
Kowalik Monika
Częstochowa
8.
Kwiatkowski Marcin
Popów
9.
Lubańska Margerita
Hutki
10.
Plaza-Kowalska Milena
Częstochowa
11.
Puczyński Marcin
Mstów
12.
Ratoń Dariusz
Rędziny
13.
Rylik Sebastian
Teklinów
14.
Samborska Sylwia
Pągów
15.
Skrobek Karolina
Rudniki
16.
Trojanowski Hubert
Częstochowa
17.
Werner Żaneta
Częstochowa
18.
Wójcik Krzysztof
Wola Kiedrzyńska
19.
Ziental Paweł
Częstochowa12-12-2006 r.
Z-ca Komendanta
Marian Budziński

(data, podpis osoby upoważnionej)
*W dniu 13.02.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 36 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (13), spraw porządkowych związanych z Akcją Zima (9), osób bezdomnych (4), nieprawidłowego parkowania(6), braku opieki nad zwierzętami (1)oraz awarii (3).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 33 obiekty. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima , w szczególności udzielono 18 upomnień osobom odpowiedzialnym za usuwanie lodowych sopli z budynków. W stosunku do 7 osób odpowiedzialnych za stan porządkowy posesji, poprzestano na pouczeniach, w 1 przypadku winnego zaniedbań ukarano w postępowaniu mandatowym.

*Minionej doby przekazano dziesięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: ZO.Sita -3, Wodociągi -1, TPSA -1, spółdzielnie mieszkaniowe -2, MZD-3.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 17 kontroli terenów szkół, 2 kontrole placów zabaw oraz 160 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W godzinach popołudniowo-wieczornych przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Dzielnicy Grabówka z mieszkańcami. Pozyskane uwagi i wnioski wykorzystane zostaną w pracy funkcjonariuszy rejonowych.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowała 6 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji, trzech sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi a czterech pouczono.

*W godzinach 7:30-17:00 dwóch oddelegowanych strażników uczestniczyło w pracach komisji Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kontrolującej stan techniczny i bezpieczeństwo wielkopowierzchniowych obiektów użyteczności publicznej.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 9 kontroli miejsc, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem w wyniku podjętych kontroli 1 osobę nietrzeźwą dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi oraz 2 osoby do ogrzewalni. W godzinach nocnych przebywały w ogrzewalni 32 osoby.


Współpraca z Policją

*W godzinach 22:00-6:00 dwóch oddelegowanych strażników pełniło prewencyjną służbę patrolową w rejonie II Komisariatu Policji. W trakcie pełnionej służby nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku publicznego.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

* W dniu dzisiejszym na Cmentarzu Kule oddelegowan strażników miejskich do poczetu sztandarowego Urzędu Miasta Częstochowy, gdzie uczestniczono w ceremoni upamiętniającej rocznicę zbrodni katyńskiej.

* W godz. 12.30 – 13.30 zabezpieczano trasę przemarszu XII Pielgrzymki Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę.

* W dniu dzisiejszym zabezpieczano porządek podczas trwania wystawy psów rasowych zorganizowanej przez Zarząd Oddziału w Częstochowie Polskiego Zwiazku Kynologicznego w Polsce.

* W godz. 13.30 – 15.30 zabezpieczano porządek podczas trwania I Biegu Częstochowskiego pod patronatem Prezydenta Miasta, który odbył się ulicami miasta.

* W godzinach popołudniowych zabezpieczano przemarsz około 200 osobowej grupy młodych ludzi, którzy maszerując ulicami miasta manifestowali swoją przynależność narodowościową. Podczas przemaszu nie doszło do żadnych incydentów.

* Około godz. 03.35 w Al NMP 16 w Częstochowie podjęto czynności wobec osoby nietrzeźwej popełniającej wykroczenie. W związku z dużym upojeniem alkoholowym oraz brakiem możliwości odwiezienia osoby do miejsca zamieszkania został dowieziony do IW OPOPA, gdzie po zbadaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 1.06 promil pozostał do wytrzeźwienia. Podczas osadzania ww mężczyzny okazało się ,że w jego posiadaniu znajduje się karta bankomatowa „Maestro” na inne nazwisko niż podał w czasie prowadzenia czynności. W związku z powyższym osobę pozostawiono do dyspozycji I Komisariatu Policji w Częstochowie i przekazano informację w formie notatki w celu dalszego prowadzenia oraz skierowano wniosek do Sądu Grodzkiego w Częstochowie.


Wydarzenia z dn. 04.04.2008r.

* W dniu 04.04.2008r. Zarejestrowano 62 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. : osób bezdomnych (6), osób leżących w różnych punktach miasta (6), porządku drogowego (8), zakłócenia porządku publicznego (19), zwierząt (7), w sprawie padłych ptaków lub zwierząt (2) , spraw porządkowych ( 7 ), w sprawie pożaru (1)

 

 

Współpraca z Policją

* W ramach współpracy na wniosek lokalnych komisariatów Policji oddelegowano strażników do pełnienia wspólnej z policjantami służby prewencyjnej w rejonach n/w Komisariatów: 2 - strażników do współpracy z II Komisariatem Policji ,1 strażnika do współpracy z IV Komisariatem Policji , 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem I Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności (Śródmieście).

W trakcie wspólnych działań w nocy 04kwietnia 2008r. o godz. 1:15 w rejonie przystanku MPK przy rondzie Mickiewicza , ujęto dwie osoby, podejrzane o dokonanie rozboju – sprawę prowadzi I Komisariat Policji.

Ważniejsze wydarzenia

 

* około godz. 10:40 w rejonie ul. Klasztornej, podjęto interwencję wobec 35-letniej kobiety, prowadzęcej publiczną zbiórkę ofiar bez zezwolenia . Wobec sprawczyni za wykroczenie skierowano wniosek do Sądu Grodzkiego. Natomiast w związku z zarzutem znieważenia strażniczki, złożono zawiadomienie w I Komisariacie Policji.

* W dniu dzisiejszym przekazano pięć osób Pogotowiu Ratunkowemu, które wymagały opieki medycznej. Osoby te zostały zabrane do szpitala celem udzielenia pomocy.

 

 


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 04.04.2008r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

57


Kontrole dworców , placów i skwerów

8

Kontrole placów zabaw

32

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

9

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

5

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyp sażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 


*W dniu 07.04.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 47 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (29), uciążliwości ze strony osób bezdomnych (5) spraw porządkowych (6), nieprawidłowego parkowania (3), psów bez nadzoru (3) oraz padłych ptaków (1).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 5 obiektów. W wyniku podjętych działań 3 osoby pouczono.

*Minionej doby przekazano 4 uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: TPSA -1, MZD -1, CZK -1, Syg świetlna -1.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 10 kontroli terenów szkół, 8 kontroli placów zabaw oraz 90 kontroli terenów parkingów osiedlowych.


Nieprawidłowości w parkowaniu

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowała 5 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. W wyniku podjętych interwencji nałożono 4 mandaty karne oraz 1 osobę pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.


Współpraca z Policja

*Dwukrotnie udzielano pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w instytucji przez mieszkańców Częstochowy

*Minionej doby trzech strażników miejskich współpracowało z funkcjonariuszami Policji pełniąc wspólna służbę na terenie miasta.


Ważniejsze wydarzenia

*Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

*W godzinach popłudniowych zabezpieczano procesję z Archikatedry na Jasną Górę. W trakcie procesji nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

*Około godz. 21:00 w rejonie ul.POW dwa patrole Straży Miejskiej ujęły w bezpośrednim pościgu osiem osób, które wczesniej dokonały pobicia osoby w rejonie w/w ulicy. Poszkodowany rozpoznał sprawców pobicia. Sprawców oraz poszkodowanego przekazano na I KP.

*Około godz. 3:30 nad ranem przyjęto telefoniczne zgłoszenie, że dwóch młodych ludzi maluje sprayem budynek CKS Budowlani oraz Politechniki. Niezwłocznie wysłano patrol, który w rejonie AK ujął dwóch 18 latków, których rozpoznał świadek zdarzenia. Osoby przekazano funkcjonariuszom III Komisariatu Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Ważniejsze wydarzenia z dnia 03.04.2005r.

*W dniu 03.04.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 16 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (12) oraz porządkowych (4).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
- 2 kontrole terenów szkół,
- 3 kontrole placów zabaw,
- 25 kontroli parkingów osiedlowych i miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1 osobę dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Inne wydarzenia z dnia 3.04.2005r.

*W czasie służby, na terenie miasta nie odnotowano poważniejszych zakłóceń porządku i ładu. Za priorytet działań prewencyjnych przyjęto, zapewnienie przed klasztorem Jasnogórskim niezakłóconego czuwania wiernych modlących się w intencji Papieża Jana Pawła II.

*4.04.2005r. o godz. 0:46 w rejonie ul. Piłsudskiego 9, podjęto interwencję w stosunku do jadącego samochodem nietrzeźwego kierowcy. Przekazano go patrolowi z IV Komisariatu Policji w celu prowadzenia dalszych czynności.

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 16.09.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 41 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (28), spraw porządkowych (6), nieprawidłowego parkowania (6) oraz nielegalnego handlu (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 23 kontrole terenów szkół i przedszkoli, 39 kontroli placów zabaw, 134 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 5 blokad na koła samochodów parkujących w
miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 5 osób ukarano w postępowaniu mandatowym.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 9 posesji oraz dokonano 3 rekontroli. W wyniku podjętych działań 4 osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i czystości pouczono o konsekwencjach wiążących się z zaniedbaniami.

*Minionej doby przekazano pięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta. MZD-2 , Wydział Finansowy UM - 1 .


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób.


Współpraca z policją

*Dwukrotnie udzielono pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.

*W dniu dzisiejszym, równolegle z funkcjonariuszami policji przeprowadzono na terenie miasta cykliczną akcję pod kryptonimem "Nurd" ( Pieszy ) W wyniku podjętych czynności pouczono 8 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*O godz. 16.30 przy skrzyżowaniu ul.Warszawskiej z Pl. Bohaterów Geta dokonano czynności legitymowania 27 letniego Sebastiana K., który
okazał się być poszukiwanym przez Komisariat I Policji. Mężczyznę przekazano w/w jednostce.

*O godz. 18.25 na ul.Focha ujęto nietrzeźwego , 31 letniego mieszkańca woj. podlaskiego Krzysztofa M., poszukiwanego przez lokalny komisariat policji. Mężczyznę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA i pozostawiono do dyspozycji Komisariatu I Policji.

*Ok.godz. 21.40 interweniowano na terenie jednej z posesji przy ul.POW, gdzie zastano ok. 27 letnią, nietrzeźwą kobietę z 8 letnim dzieckiem, która nie była w stanie sprawować opieki nad dziewczynką.
Kobietę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA, natomiast dziecko przekazano jej babce mieszkającej przy ul.Szymanowskiego ( jak wynika ze wstępnych ustaleń, od dawna starającej się o przyznanie jej opieki prawnej nad wnuczką ). Sprawą zainteresowano Komisariat I Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 28.09.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 30 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (19), psów bez nadzoru (2), nielegalnego handlu (1), spraw porządkowych (5), nieprawidłowego parkowania (3).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 29 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 19 kontroli placów zabaw, 142 kontrole terenów parkingów osiedlowych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu, zastosowali 12 blokad na koła samochodów parkujących w miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 5 osób ukarano w postępowaniu mandatowym oraz 7 osób pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


Współpraca z Policją

*Jeden raz udzielano pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.
W dniu dzisiejszym w ramach akcji ,,Sygnalizator" oddelegowano trzech strażników do współpracy z Sekcją Ruchu Drogowego Policji .


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 17 posesji, dokonano także 2 rekontroli. W wyniku podjętych działań 9 osób pouczono. W jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie przez Sąd Grodzki.

*Minionej doby przekazano dziesięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta MZD (6), WOŚ (3), SITA (1).


Ważniejsze wydarzenia

*O godz. 09:15 ujęto mężczyznę, który w jednym z mieszkań przy POW - tzw. melinie, zakupił alkohol niewiadomego pochodzenia. Całość sprawy przekazano funkcjonariuszom I Komisariatu Policji.

*O godz. 12:00 w rejonie ul. Legionów 59 przekazano Sekcji Ruchu Drogowego Policji sprawę kierującego prowadzącego pojazd dostawczy niesprawnym technicznie.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Ważniejsze wydarzenia z dnia 23.02.2005r.

*W dniu 23.02.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 38 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem, o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (16), porządkowych (18 ) oraz nieprawidłowego parkowania (4).

Bezpieczna Częstochowa
*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 32 kontrole terenów szkół, 4 kontrole terenów placów zabaw, 116 kontrole terenów parkingów osiedlowych i innych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Współpraca z Policją
*W ciągu minionej doby do współpracy, w Policyjnych Rejonach Stałej Obecności, oddelegowano jednego strażnika do III Komisariatu Policji.

Czystość i porządek
*Na I i II zmianie realizowano przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod kątem wytycznych regulaminu "AKCJA ZIMA". Przeprowadzono 8 rekontroli oraz 35 kontroli posesji i obiektów publicznych.
W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- pouczono 15 osób,
- ukarano mandatem karnym 3 osoby,
- skierowano 1 wniosek do Sądu,
- wystawiono 10 zobowiązań porządkowych obligujących właścicieli bądź zarządców nieruchomości do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.

*Zgodnie w wytycznymi Regulaminu AKCJI ZIMA na bieżąco utrzymywano łączność z dyspozytorami MZO SITA przekazując informacje dotyczące nieprawidłowego stanu zimowego utrzymania nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta.

*Do Miejskiego Zarządu Dróg przekazano dwie uwagi porządkowe dotyczące uchybień sprawności urządzeń publicznych i czystości na terenie miasta.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 2 osoby dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Osoby bezdomne
*W ciągu minionej doby dokonano kontroli 5 miejsc, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. Spośród przebywających tam osób tylko 3 (koczujące w klatce schodowej bloku przy alei AK.38) wyraziły zgodę na umieszczenie ich w schronisku. W większości przypadków osoby odmawiały udzielenia im pomocy w postaci noclegu w schronisku. Jedną osobę z uwagi na stan nietrzeźwości i obawę wyziębienia przewieziono do Izby Wytrzeźwień OPOPA.


Inne wydarzenia:
*Ok. godz. 10,10 wraz z przedstawicielką RSM „Hutnik” skontrolowano punkt skupu złomu przy ul. Spacerowej 90. Podczas kontroli pracownica Sp-ni rozpoznała, skradzione z jednego z bloków, elementy metalowe przegrody suszarni. Sprawę przekazano do dalszej realizacji przybyłemu na miejsce patrolowi Policji.

Dyżurny Straży Miejskiej

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

55


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

28

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

13

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

8

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA


 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

12

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

15

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

19

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

7

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 
 

 

 

Wydarzenia z dn. 27.02.2009r.

 

* W dniu 27.02.2009 r. Zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (7), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (10), zakłóceń porządku i spokoju (3), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (12),

w sprawach dotyczących ”Akcji Zima” (5), zwierząt (3), awarii (4), spraw typowo porządkowych (2) oraz zdarzeń nietypowych (1).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Dwukrotnie wzywano zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających pomocy lekarskiej ( upojenie alkoholowe).
 

 

* W godz.dopołudniowych współpracowano z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz pracownikami MOPS-u na terenie dworca PKP , przeprowadzając wywiady środowiskowe wśród osób bezdomnych i proponując im wszelką możliwą pomoc socjalną.

 

* Ok. godz.16.00 ,na skrzyżowaniu Al.NMP z Al.Kościuszki doszło do wypadku drogowego, w którym kierujący pojazdem m-ki Peugeot potrącił przechodzącą przejściem dla pieszych kobietę. Poszkodowaną zabrało Pogotowie Ratunkowe a całość zdarzenia przejął patrol policji drogowej.

 

* Ok. godz. 23.20 interweniowano na ul.Źródlanej , gdzie w jednym ze zjazdowych autobusów MPK , przebywała 79 letnia kobieta cierpiąca na zaniki pamięci. Ustalono dane personalnei i dowieziono ją do miejsca zamieszkania na ul.Limanowskiego – oddano pod opiekę rodziny.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

 


*W dniu 02.04.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 23 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (14), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (1), nieprawidłowego parkowania (3), padłych ptaków (2).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 2 obiekty. W efekcie podjętych czynności 1 osobę odpowiedzialnych za porządek pouczono.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 4 kontrole terenów szkół, 2 kontrole placów zabaw, oraz 50 kontroli terenów parkingów osiedlowych.

*W ciągu minionego dnia, w szczególności w godzinach popołudniowych i wieczornych gros działań patroli skoncentrowano w rejonie podjasnogórskim oraz w rejonie ul.Dekabrystów w celu zapewnienia wiernym spokoju w trakcie uroczystości związanych z rocznicą śmierci Papieża Jana Pawła II.


Nieprawidłowości w parkowaniu

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowała 1 blokadę na koła samochodu parkującego w miejscach niedozwolonych. W wyniku interwencji 1 osobę pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 10 osób.


Współpraca z Policja

*Trzykrotnie udzielano pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w instytucji przez mieszkańców Częstochowy


Ważniejsze wydarzenia

*Ok.godz. 14:30 uwagę strażników patrolujących park im. 3 Maja, zwróciło dwóch mężczyzn, wynoszących z parku kosz na śmieci. Ponieważ przy jednym z mężczyzn znaleziono również piłkę do cięcia metalu - nie dano wiary tłumaczeniom iż w/w przedmioty znaleziono w parku. Ujętych mężczyzn doprowadzono do I Komisariatu Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 9 zdarzeń dotyczących m.in.spożywania alkoholu w miejscach publicznych (1), osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (7),nieprawidłowości w parkowaniu (1 ).

 

Współpraca z policją

 

*W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Komisariatu IV Policji celem pełnienia wspólnej służby patrolowej w rejonie Starego Miasta.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

*W godz. dopołudniowych asystowano i zapewniano bezpieczeństwo pracownikom MOPS-u , podczas wykonywania wywiadów środowiskowych u swoich podopiecznych.

 

* Około godz. 3.00 w Al. NMP za pomocą monitoringu wizyjnego ujawniono fakt spozywania alkoholu przez dwóch młodych męzczyzn. Podczas interwencji ustalono , że osoby te są nieletnie. Zosobami udanosię do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę rodziców. Informację w formie notatki przekazano do Policyjnej Izby Dziecka Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

 

 


 

 

Częstochowa dnia 03.07.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

56


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

10

Kontrole placów zabaw

10

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe


 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

16

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. us nięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


* W dniu 14.07.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 35 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (29), spraw porządkowych (2), nieprawidłowego parkowania ( 1 ), psów bez nadzoru ( 3 ),

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 11 kontroli terenów szkół ,21 kontroli placów zabaw, oraz 59 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 5 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 3 osoby ukarano mandatami karnymi, 2 osoby pouczono.


,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 9 osób.

,,Współpraca z Policją"

* Minionej doby trzykrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.

* Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem IV Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności (Śródmieście). W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.
Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 05.03.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 29 telefonicznych zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (18), spraw porządkowych (2), osób bezdomnych (1), psów bez nadzoru (2), chorych lub padłych ptaków (2).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 23 obiekty. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima, w ich wyniku 2 odpowiedzialne za porządek ukarano w postępowaniu mandatowym, w 1 przypadku sporządzono wniosek o ukaranie winnego przed Sądem Grodzkim.

*Minionej doby przekazano szesnaście uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -6, ZE -1, SITA -2.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 7 kontroli terenów szkół oraz 75 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Współpraca z Policją

*Minionej doby w godz. 14:00 - 22:00 oddelegowany strażnik pełnił wspólną służbę patrolową z f-szem V Komisariatu Policji w rejonie w/w jednostki Policji. W czasie wspólnej służby nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 12 kontroli miejsc, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem, w wyniku podjętych kontroli, 2 osoby dowieziono do ogrzewalni. W godzinach nocnych przebywało w niej 29 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*Ok.godz. 20:50 w rejonie DH Megasam przy al.Wolności - w trakcie legitymowania nieletnich, ustalono iż dwie nieletnie przebywają na samowolnym oddaleniu się z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Nieletnie dowieziono do Pogotowia Opiekuńczego przy ul.Legionów.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 27.04.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

42


 

Kontrole dworców , placów i skwerów9

21

Kontrole placów zabaw

8

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

10

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

5

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

2

Kontrola gospodarki odpadami

6

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 27.04.2009r.

 

* W dniu 27.04.2009r. zarejestrowano 29 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: osób bezdomnych (1), zakłócaniu porządku i spokoju (14) , osób leżących w niewiadomym stanie miejscach publicznych (6), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (1),spraw typowo porządkowych (5), dot. zwierząt (1), awarii (1)

* W ramach podniesienia bezpieczeństwa w rejonie miasta operatorzy monitoringu ujawnili 10 zdarzeń dotyczących: osób leżących w miejscach publicznych ( 4), spożywanie alkoholu ( 5), oraz osób nietrzeźwych stwarzających zagrożenie (1)

* W godz. popołudniowych oddelegowano 2 strażników do asysty i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom socjalnym MOPS-u , podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych wobec swoich podopiecznych.

* Ok. godz. 14.30 interweniowano w bramie jednej z posesji przy ul. Kilińskiego , wobec 40 letniego Roberta Ch. , obnażającego się przed przechodzącymi kobietami i wykonującego obsceniczne gesty. Ekshibicjonistę zwolniono , kierując jednocześnie notatkę urzędową do wiadomości Komisariatu I Policji – sprawę przekazano.

 

  

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 

 

 


Ważniejsze wydarzenia z dnia 02.02.2005r.

* W dniu 02.02.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 27 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego ( 19), parkowania pojazdów (1) oraz spraw porządkowych (7).

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 27 kontroli terenów szkół, 27 kontroli terenów placów zabaw oraz 156 kontroli terenów parkingów osiedlowych, oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Czystość i porządek
* W dniu dzisiejszym, na I i II zmianie realizowano przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " pod kątem regulaminu "AKCJA ZIMA". W działaniach brało udział 12 patroli Straży Miejskiej. Skontrolowano w sumie 69 posesji i obiektów publicznych W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- nałożono 1 mandat karny
- pouczono 6 osób
- wystawiono 2 pisemne zobowiązania porządkowe obligujące właścicieli bądź administratorów nieruchomości do niezwłocznego usunięcia zaniedbań.
- skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Częstochowie.
- wysłano drogą elektroniczną jeden E-Maili do Miejskiego Zarządu Dróg z 1 informacją o pięciu nieprawidłowościach dotyczących zimowego utrzymania nawierzchni chodników i jezdni należących do Gminy Częstochowa.

* Zgodnie w wytycznymi Regulaminu AKCJI ZIMA - na bieżąco utrzymywano łączność z dyspozytorami MZO SITA , przekazując otrzymane sygnały.

*Minionej doby przekazano dziewięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta (MPK-1),(MZD-8).

Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.

Osoby bezdomne
* W ciągu minionej doby dokonano 20 kontroli miejsc w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W wyniku kontroli dwie osoby wyraziły chęć pobytu w schronisku i zostały tam przekazane natomiast pozostałe nie wyraziły chęci udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy.

* W ciągu minionej doby do współpracy w Policyjnych rejonach Stałej Obecności oddelegowano dwóch strażników do I Komisariatu Policji.


Ważniejsze wydarzenia
*Około godz.8.40 w rejon Al.Wojska Polskiego 122 wezwano zespół Karetki Pogotowia Ratunkowego do leżącego wyziębionego mężczyzny z urazem ręki. Decyzją lekarza osobę zabranodo szpitala.

*Około godz.15.00 podjęto interwencję w rejonie ogródków działkowych na Aniołowie gdzie według zgłoszenia osoby które prowadziły wycinkę drzew w dniu wczorajszym uszkodziły ogrodzenie ogrodu. Patrol potwierdził zgłoszenie i wraz z osobą poszkodowaną udano się na V Komisariat Policji gdzie przekazano sprawę.

*Około godz.21.00 w rejonie Jana Pawła przy MC Donald's podjęto interwencję wobec kierującego pojazdem BMW, który nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. W związku z tym iż zachodziło podejrzenie, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu wezwano Policję Drogową, której przekazano kierującego.

Dyżurny Straży Miejskiej
* W dniu 12.09.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 51 telefonicznych zgłoszeń dotyczących: zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (31),osób bezdomnych (3) nieprawidłowego parkowania pojazdów (6) spraw porządkowych (4),zwierząt bez nadzoru(3) oraz awarii (4)

,,Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach realizacji programu " Bezpieczna Częstochowa" przeprowadzono 18 kontroli terenów szkół , 6 kontroli placów zabaw, oraz 35 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.

Czystość i porządek

Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 17 obiektów oraz dokonano 4 rekontroli wcześniej wydanych zaleceń.. W efekcie kontroli 5 osób odpowiedzialnych za porządek pouczono , nałożono 1 mandat karny oraz skierowano 2 wnioski do sądu .

*Minionej doby przekazano sześć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta.. MZD (2), ZGM TBS (1),SITA(1),MPK(1)

Współpraca z Policją

* W godz. 6.00 - 21.00 , równolegle z funkcjonariuszami policji przeprowadzono na terenie miasta akcję pod kryptonimem *NURD*.W wyniku podjętych czynności interweniowano ogółem w 9 przypadkach. pouczając osoby.


Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby pięciokrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.

Około godz.15.20 podjęto interwencję wobec mężczyzny ,który wybierał kamienie z umocnień rzeki Warty pod mostem nad trasą DK-1osłabiając przez to wały przeciwpowodziowe.Wobec mężczyzny będą prowadzone dalsze czynności służbowe.

Około 22.20 w rejonie ul Botanicznej podjęto interwencję wobec nieletniego będącego pod wpływem alkoholu.
Nieletniego przekazano pod opiekę matki a całość zdarzenia w formie notatki przekazano Policyjnej Izbie Dziecka

Około godz.1.30 w rejonie ul Sikorskego ujęto mężczyznę ,który dokonał kradzieży znaku drogowego informującego o robotach drogowych.Sprawcę w/w czynu przekazano funkcjonariuszom III Komisariatu Policji.

Dyżurny Straży Miejskiej
Protokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy
Informatyk w Straży Miejskiej w Częstochowie
1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy oferty przesłało 2 kandydatów spełniających wymagania formalne
2. Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji - mgr Artur Hołubiczko
Członek - mgr Elżbieta Organa
Członek - informatyk Marek Nowakowski
3. Po dokonaniu analizy dokumentów zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 7 listopada 2005 r wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.
Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Liczba punktów
a) Warych Grzegorz Częstochowa 29
b) Grabowski Rafał Częstochowa 17
4. Zastosowano punktową metodę naboru w skali od 0 do 10 biorąc pod uwagę pięć cech preferencyjnych wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze którymi były :
4.1. Staż pracy w zakresie umiejętności administracji serwerów opartych na systemie WINDOWS.
4.2. Staż pracy w zakresie administracji systemem LINUX .
4.3. Znajomość zagadnień dotyczących sieci komputerowych.
4.4. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI ).
4.5. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej (udokumentowane).
Kandydat Grzegorz Warych posiadał wyższe kwalifikacje zawodowe oraz legitymował się większym stażem pracy i, w odpowiedziach na przygotowane przez informatyka pytania, lepszą znajomością zagadnień z dziedziny informatyki.

Protokół sporządziła
04-07-2006 r. mgr Elżbieta Organa
(data, imię i nazwisko pracownika)

Zatwierdził
Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko
(podpis i pieczęć dyrektora urzędu lub osoby upoważnionej)

Podpisy członków komisji:

mgr Artur Hołubiczko
Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie,

mgr Elżbieta Organa
Naczelnik Oddziału Organizacyjno Prawnego

mgr Marek Nowakowski
Informatyk
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA z dn. 15.10.2005r.

* W dniu 15.10 2006r od mieszkańców przyjęto 24 telefoniczne zgłoszenia dotyczące m.in. zakłócenia porządku i spokoju (17), osób bezdomnych (2) spraw porządkowych (1 ) , nieprawidłowego parkowania pojazdów (3) , chorych zwierząt(1)
Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 31 terenów szkół, 25 placów zabaw ,155 parkingów oraz 36 innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"

Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną na terenie miasta przekazano 2 uwagi i informacje : MPK-1,ZGM TBS-1

* Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami II Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie dzielnicy Ostatni Grosz . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.


* Minionej doby dwukrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy

,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.

Ważniejsze wydarzenia

* W ciągu minionego dnia zabezpieczano ład i porządek podczas uroczystości i imprez związanych z obchodami VI Dnia Papieskiego , zorganizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Metropolity Częstochowskiego. W Archikatedrze o godz. 10.00 uczestniczył 3 osobowy poczet sztandarowy wystawiony przez Straż Miejską. Nie zanotowano poważniejszych prób zakłócania porządku publicznego.

* w godzinach dopołudniowych w rejonie podjasnogórskim podjęto interwencję wobec trójki osób,które prowadziły publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego zezwolenia.Wobec osób skierowano wnioski do sądu

*Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala
Dyżurny Straży Miejskiej
* W dniu 21.09.2006r od mieszkańców przyjęto 40 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in: osób bezdomnych (3) spraw porządkowych ( 7 ) zakłócenia porządku i spokoju (22), nieprawidłowego parkowania (3) handlu bez zezwolenia (2) w sprawie zwierząt bez opieki lub chorych ( 3 )

Bezpieczna Częstochowa

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 24 tereny szkół , 15 place zabaw , 101 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Czystość i porządek"

*Minionej doby przekazano 14 uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD (9) , WOŚ UM (1), MPK ( 1 ), Pogotowie Gazowe ( 1 ) Zakład Energetyczny ( 1 ), TPSA ( 1 )
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 5 posesji . W wyniku podjętych działań pouczono 5 osób.

Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem III Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie dzielnicy Tysiąclecie. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

,,osoby nietrzeźwe"

Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

Ważniejsze wydarzenia

* O godz. 16.15 w Al. NMP podczas interwencji wobec kierowcy, który nieprawidłowo zaparkował pojazd marki Mercedes. Okazało się, że kierujący nie osiada dowodu rejestracyjnego . Sprawę do wyjaśnienia przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji.

Minionej doby wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego do 2 osób, które potrzebowały pomocy medycznej.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 27.102008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

65


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

26

Kontrole placów zabaw

16

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

23

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

9

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

8

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

24

Kontrole obiektów użyteczności publicznej


 

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

15

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

37

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 27.10.2 08r

* W dniu 27.10.2008 r. zarejestrowano 43 zdarzenia i wniosków o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (8), osób leżących w różnych punktach miasta (8), nieprawidłowego parkowania (6), zakłóceń porządku i spokoju (9), porządkowych (6), w sprawie zwierząt (3), oraz w sprawie awarii (3).

* Minionej doby jeden raz wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego do osoby nietrzeźwej - wymagającej opieki lekarskiej. Osobę zabrano do szpitala.

* W godz. popołudniowych dwóch Strażników Miejskich współpracowało z funkcjonariuszami II Komisariatu Policji w rejonie w/w komisariatu.

* O godz. 1.20 w rejonie ul. Sosnowej 17/19 na parkingu , ujawniono włamania do 5 samochodów. Na miejsce wezwano patrol z II Komisariatu celem prowadzenia czynności. Całość sprawy przekazano w formie notatki do II KP.

* O godz. 1.50 w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców śląskich a ul. Niepodległości , podjęto interwencję w stosunku do 13 letniego chłopca, który posiadał przy sobie odtwarzacz MP4 niewiadomego pochodzenia. Sprawę nieletniego przekazano do II Komisariatu Policji , a nieletniego przekazano do Policyjnej Izby Dziecka, gdzie został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


Informujemy, że w wyniku analizy dokumentów na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1.Bekus Aneta Częstochowa
2.Polak Katarzyna Częstochowa
3.Żesławski Krystian WrzosowaKOMENDANT
Straży Miejskiej

04.07.2006 r. mgr Artur Hołubiczko
(data, podpis osoby upoważnionej)

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 04.112008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

29


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

18

Kontrole placów zabaw

10

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

3

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

12

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

6

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

1

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

17

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 04.11.2008r

* W dniu 04.11.2008 r. zarejestrowano 25 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miast (7), nieprawidłowego parkowania (2), zakłóceń porządku i spokoju (8), spraw porządkowych (1), w sprawie zwierząt (1 ) , oraz awarii (1).

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 07.07. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

47


 

Kontrole dworców , placów i skwerów9

11

Kontrole placów zabaw

10

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

14

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

6

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

11

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

Wydarzenia z dn. 07.07.2009 r.

 

* W dniu 07.07.2009 r. zarejestrowano 38 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (14), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (15), spraw porządkowych (4), zdarzeń drogowych (2), awarii (2),osób bezdomnych (1).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 8 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (7), oraz awarii (1).

 

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


 

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 26.09.2009 r.

 

* W dniu 26.09.2009 r. zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.:zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (14), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (11), wykroczeń drogowych (4), zwierząt (3), awarii (2) zdarzen kryminalnych (2) oraz nielegalnego handlu (1).

 

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 9 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5), spożywania alkoholu (2) ,nielegalnego handlu (1) oraz spraw porządkowych (1).

Ważniejsze wydarzenia

*W godz. popołudniowo wieczornych wystawiono 3 osobowy poczet sztandarowy do uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pomnika Żołnierzy Armii Krajowej , mającego powstać u zbiegu Al.AK z Al.Jana Pawła II.Do godzin wieczornych zabezpieczano również przebieg uroczystości.

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

 

 

 

 


 

 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

41


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

51

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

7

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

10

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

20

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

8

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

13

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 29.112008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

49


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

16

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

8

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

3

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

3

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 29.11.2008r.

W dniu 29.11.2008 r. Zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (9), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (6), nieprawidłowego parkowania (11), zakłóceń porządku i spokoju (11), spraw porządkowych (1), w sprawie awarii (2) oraz dot.. A-Zima (4).

 

Ważniejsze wydarzenia

* W dniu dzisiejszym patrole straży miejskiej zabezpieczały uroczystości związane z 90 – leciem powstania administracji wojskowej w Częstochowie. Nie odnotowano zakłócania porządku publicznego.

* W godz. Popołudniowych przekazano pogotowiu Ratunkowemu nieletnią 14 letnią dziewczynę upojoną alkoholem. Pogotowie zabrało dziewczynę do szpitala. O w/w sytuacji powiadomiono ojca dziewczyny, oraz przekazano informację w formie notatki do Policyjnej Izby Dziecka.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 12.02.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

97

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

19

Kontrole placów zabaw

17

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

20

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

3

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

6

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

15

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

31

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

3

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

Wydarzenia z dn. 12.02.2008r.


* W dniu 12.02.2008r. zarejestrowano 19 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób bezdomnych (4), osób leżących w miejscach publicznych (5), zakłócania porządku publicznego (7), wykroczeń drogowych (2), oraz spraw porządkowych (1).


* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80, doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu obiektu. W w/w porze z placówki skorzystało 20 osób.


Współpraca z Policją


* W ramach bieżącej wymiany informacji z lokalnymi jednostkami Policji, strażnicy zrealizowali 1 zgłoszenie skierowane do ww. Instytucji.


Ważniejsze wydarzenia


* W ciągu minionej doby nie zanotowano poważniejsdzych zdarzeń.


 
Dyżurny Straży Miejskiej


insp. Bogusław Mraz

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 17.09.2008r

 

 

* W dniu 17.09.2008 r. Zarejestrowano 31 zdarzen i wnioski o interwencje w sprawie: awarii(2), osób bezdomnych(3), zakłocenia porządku i spokoju (20), nieprawidłowego parkowania (3), spraw porządkowych (2), pożarów (1).

Ważniejsze wydarzenia

 

W godzinach dopołudniowych wystawiono poczet sztandarowy, asystujący Władzom Miasta w trakcie uroczystości, upamiętniających 69 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Delegacje środowisk kombatanckich oraz Władz Miasta złożyły kwiaty pod pomnikiem „Ofiar agresji sowieckiej”.

 

* ok.godz. 17.55 na wniosek lokatorów, na terenie jednego z bloków przy ul.Łukasińskiego interweniowano wobec osób bezdomnych, przebywających na klatce schodowej. W czasie legitymowania uzyskano informację, iż jeden z mężczyzn poszukiwany jest lokalnie przez VI Komisariat Policji. Mężczyznę doprowadzono do w/w jednostki Policji.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 21.04.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

18


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

9

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

9

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

4

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

6

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  

 

 

Wydarzenia z dn. 21.04.2009r.

 

* W dniu 21.04.2009r. zarejestrowano 54 zdarzenia i wniosków o interwencje w sprawach: osób bezdomnych (4), zakłócaniu porządku i spokoju (5) , osób leżących w miejscach publicznych (9), osób śpiących lub nietrzeźwych (2), w sprawie spozywania alkoholu w miejscu publicznym (9), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń drogowych (11),spraw typowo porządkowych (2), zanieczyszczania powietrza - spalanie odpadów (3), dot. zwierząt (8 ) oraz w sprawie kradzieży pojazdu (1).

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 11 zdarzeń dotyczących : osób leżących w różnych punktach miasta (3), spożywania alkoholu (3) ,zakłócania porządku publicznego (3) , oraz spraw w nieprawidłowości w parkowaniu (2). 

 

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Minionej doby 1 osobę nietrzeźwą, która potrzebowała pomocy medycznej , przekazano pod opiekę zespołu Pogotowia Ratunkowego.

 

* W ciągu minionej doby nie zanotowano poważniejszych zdarzeń związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego na terenie miasta.

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


* W dniu 05.07.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 31 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku publicznego (18),osób bezdomnych(1), spraw porządkowych (1), nieprawidłowego parkowania (3) , zwierząt bez nadzoru (8)

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 13 kontroli terenów szkół , 5 kontroli placów zabaw, oraz 5 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 3 obiekty .
W wyniku podjętych działań pouczono 2 osoby odpowiedzialne za porządek.

,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.

,,Współpraca z Policją"
* Minionej doby trzykrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.

"Ważniejsze wydarzenia "
* O godz. 8.20 w rejonie ul. Barbary 34 ujawniono sprzedaż alkoholu niewiadomego pochodzenia. Całość sprawy przekazano do I komisariatu policji celem prowadzenia dalszych czynności.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 20.11.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

29


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

19

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

16

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

8

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

4

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

6

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

13

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

12

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 20.11.2008r

* W dniu 20.11.2008 r. zarejestrowano 30 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (7), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (1), nieprawidłowego parkowania (4), zakłóceń porządku i spokoju (11), spraw porządkowych (1), w sprawie awarii (3) oraz w sprawie zwierząt (3).

Współpraca z Policją

*Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszami IV Komisariatu I Policji , celem pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w rejonie działań w/w jednostki.

Ważniejsze wydarzenia

*Ok godz. 22:14 w klatce schodowej bloku przy ul. Baczyńskiego 4, interweniowano wobec 48-letniego mężczyzny bez stałego zameldowania . Według wstępnych ustaleń ww. mężczyzna uszkodził drzwi wejściowe do mieszkania lokatorce bloku . Z uwagi na stan nietrzeźwości ww. męż zyznę przewieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, gdzie pozostawiono do dyspozycji V Komisariatu Policji.

* O godz. 0:36 odebrano zawiadomienie, że w kl. schodowej bloku przy Al. Niepodległości 41A nn. osoby, głośnio się zachowują i zakłócają spokój lokatorom. Na miejscu, ujęto 5 mężczyzn, obwinionych o rozbicie dwóch szyb zespolonych w oknie korytarza klatki schodowej . Wsparcia w interwencji udzielił patrol II Komisariatu Policji. Ponieważ ww. mężczyźni byli pod wpływem alkoholu, przewieziono ich do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, gdzie pozostawiono do dyspozycji II Komisariatu Policji. Ponieważ wśród mężczyzn był 17-latek, sprawą w formie notatki urzędowej, zainteresowano Izbę Dziecka Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji.

 

* Minionej doby jedną osobę, która potrzebowała pomocy lekarskiej, przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego. Ww. Osobę, zabrano d szpitala .

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


1. STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE
ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa

tel. (034) 368 31 92
fax. (034) 368 31 93
NIP : 573-23-21-930
REGON : 151406966

zwraca się do Państwa z :

ZAPYTANIEM O CENĘ
na :
zakup kompletnego zestawu komputerowego

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę.
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 r., poz. 177 z późniejszymi zmianami).

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnego zestawu komputerowego zgodnie ze „Specyfikacją techniczną” stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od daty podpisania umowy.

6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w ofercie :
• oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późniejszymi zmianami), stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
• wypełnionego druku OFERTA stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
• wypełnionego wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w innym przypadku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Adres siedziby Zamawiającego podany jest w punkcie nr 1 niniejszego zapytania.
8. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest:

Dominik Skalski, tel. (034) 368-31-92 wew. 212

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta na zakup kompletnego zestawu komputerowego ”.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pokój 103 w terminie do dnia 25.10.2004 r. do godz. 13.00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.10.2004 r. o godz. 14.30 w pokoju nr 101.

12. W ofercie należy podać zgodnie z drukiem OFERTA stanowiącym Załącznik nr 3 :

• łączną wartość brutto kompletnego zestawu komputerowego.

13. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

14. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie :
• łączna wartość brutto kompletnego zestawu komputerowego – 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły :

Cn - najniższa łączna wartość brutto
kompletnego zestawu komputerowego
C (cena) = --------------------------------------------------------- x 100 punktów,
Cr - łączna wartość brutto
kompletnego zestawu komputerowego oferty rozpatrywanej


15. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno – odwoławczego.
16. Istotnymi dla stron postanowieniami są :
- Termin płatności faktury – 30 dni,
- Gwarancja – 24 miesięcy,
- Dostawa sprzętu zastępczego na czas realizacji usługi reklamacyjnej.

17. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołów arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Zastosowanie mają też następujące przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193 Prawa zamówień publicznych.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2004 r. Nr 56, poz.547).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów (Dz. U. z dnia 25 marca 2004 r. Nr 48, poz. 461).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz. U. z dnia 26 marca 2004 r. Nr 49, poz. 468).
SM.I.1110-48/06
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
aplikant
w Oddziale Ochrony Porządku Publicznego
w Straży Miejskiej w Częstochowie
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została zatrudniona :

L.P.
Nazwisko i imię
Miejsce zamieszkania
Liczba uzyskanych punktów
1.

Stępień Marta

Częstochowa
20,0

Zastosowano następującą metodę naboru :
Kandydat na aplikanta powinien uzyskać pozytywną ocenę z testu sprawności fizycznej, która następnie była punktowana w skali od 1 do 10, pozytywną oceną z pisemnej wypowiedzi z zakresu znajomości problemów społecznych oraz bieżących spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, która była też punktowania w skali od 1 do 10. Następnie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja oceniała przydatność kandydata do służby pod względem jego cech osobowych, prezentowanej motywacji do pracy, umiejętności formułowania i logiczności wypowiedzi dotyczących zagadnień z zakresu korzystania przez strażników z przysługujących im uprawnień, przyznając punkty też w skali od 1 do 10. Punkty te sumowano, co dało wyżej wymienione wyniki rekrutacji.
Uzasadnienie wyboru:
Do sprawdzianu sprawności fizycznej przystąpiło dziewięciu kandydatów. Na bieżąco byli zaznajamiani z wynikami poszczególnych etapów sprawdzianu. Troje kandydatów uzyskało wynik zaliczający sprawdzian sprawności fizycznej na ocenę pozytywną.
Następnie kandydaci przystąpili do części pisemnej konkursu której nie zaliczył jeden z kandydatów z pozytywną oceną sprawdzianu sprawnościowego.
W ten sposób wyłoniono tylko dwie osoby kwalifikujące się na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Częstochowie .
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatom przedstawiono do wglądu ich pracę pisemną dając możliwość zaznajomienia się z recenzją i oceną pracy oraz poinformowano o ocenie testu sprawnościowego.
Każdy z kandydatów zapoznawszy się z ocenami miał możliwość wnieść do Komisji uwagi i zastrzeżenia, które mogły być na bieżąco uwzględniane.
Do dnia 01-12-2006 r. tylko jedna kandydatka dostarczyła pozytywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01.09.2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby (...) i została zatrudniona.
Kandydaci nie mieli zastrzeżeń, co do przedstawionych im wyników i ocen ww. etapów kwalifikacyjnych.


Komendant
Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko
14-12-2006 r.
(data, podpis osoby upoważnionej)

Ważniejsze wydarzenia z dn. 07.10.2008r

* W dniu 07.10.2008 r. zarejestrowano 31 zdarzeń i wniosków o interwencje w
sprawie: awarii (2), osób bezdomnych (4), nieprawidłowego handlu (1),
zakłócenia porządku i spokoju (16, spraw porządkowych (6), braku opieki nad
zwierzętami (2).

W godzinach 14.30-21.00 dwóch strażników pełniło służbę patrolową wspólnie z
funkcjonariuszami II Komisariatu Policji w rejonie służbowej
odpowiedzialności w/w jednostki. W czasie wspólnej służby nie odnotowano
poważniejszych przypadków zakłócenia porządku.Dyżurny Straży Miejskiej

 


*W dniu 05.10.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 36 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (19), spraw porządkowych (13), oraz nieprawidłowego parkowania (4).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 40 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 48 kontroli placów zabaw, oraz 165 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 20 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 10 osób pouczono oraz ukarano mandatami karnymi 10 osób.

*Dwukrotnie udzielano pomocy zespołom Pogotowia Ratunkowego w transporcie osób zakwalifikowanych przez lekarzy do pobytu w Izbie Wytrzeźwień OPOPA.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.


Współpraca z Policją

*Minionej doby trzykrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 36 posesji, dokonano także 1 rekontroli. W wyniku podjętych działań 5 osób pouczono, oraz 3 osoby ukarano mandatem.

*Służbom i wydziałom podległym Urzędowi Miejskiemu przekazano 5 uwag, w głównej mierze odnośnie stanu czystości i sprawności urządzeń na terenie miasta (MZD-1, WOŚ UM -1, SITA - 2, AKWA - 1)


Ważniejsze wydarzenia

*O godz.. 16:55 w rejonie Al.Wojska Polskiego a ul. Długą, w trakcie legitymowania mężczyzny okazało się, że jest on poszukiwany przez II Komisariat Policji. Osobę przekazano do w/w komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności.

*O godz. 00:15 w rejonie ul. Ludowa 166 podjęto interwencję w stosunku do nietrzeźwego rowerzysty jadącego rowerem w/w ulicą w stanie nietrzeźwym. Sprawę przekazano do V Komisariatu Policji celem prowadzenia dalszych czynności.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie