artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup paliwa - oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup paliwa - oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192. Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

l) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa - oleju
napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.
Rodzaj zamówienia: dostawy.

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup oleju
napędowego ON do pojazdów Straży Miejskiej w Częstochowie oraz do
generatora prądotwórczego stanowiącego własność Straży Miejskiej
w Częstochowie spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) zgodnego z normą PN-EN
590+Al:2011 w łącznej ilości około 13 000 litrów sukcesywnie przez okres
obowiązywania umowy.

II. 1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II. l.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II. 2.0) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

(...)
 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej w postaci skanów dokumentu ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf i tif: