artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup paliwa - oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.

Częstochowa, dnia 28.11.2013 r.
SM. I. 3410-3/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup paliwa – oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie


Numer ogłoszenia: 489414 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80/blok 3,
42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192.
  - Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa - oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup oleju napędowego ON do pojazdów Straży Miejskiej w Częstochowie oraz do generatora prądotwórczego stanowiącego własność Straży Miejskiej w Częstochowie...

(...)
 

Pełna - obowiązująca treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w postaci załączników.

DODANO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: