artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliwa - benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie. - UNIEWAŻNIONO

Częstochowa, dnia 26.02.2014 r.

SM. I. 3410-1/14


Ogłoszenie o zamówieniu - UNIEWAŻNIONO

Zakup paliwa - benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie


Numer ogłoszenia: 66264 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie , ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192.
• Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa - benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup paliwa benzyny bezołowiowej PB 95 do pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Częstochowie spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1058) w łącznej ilości około 2 800 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy.
11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4.
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II. 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

(...)

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ze względu na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania poniżej jako skany dokumentów w formacie pdf: