artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa paliw na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.

SM.I.3410-3/14

Częstochowa, dnia 10.12.2014 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup i dostawa paliw na potrzeby  Straży Miejskiej  w Częstochowie


Numer ogłoszenia:   404890   -   2014;   data   zamieszczenia: 10.12.2014


OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80/blok 3, 42- 200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192.
 

  • Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl
     

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa paliw na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA nr 1 dotyczy: Zakup oleju napędowego ON do pojazdów Straży Miejskiej w Częstochowie oraz do generatora prądotwórczego stanowiącego własność Straży Miejskiej w Częstochowie spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1058) zgodnego z normą PN-EN 590 w łącznej ilości około 18 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA nr 2 dotyczy: Zakup paliwa benzyny bezołowiowej PB 95 do pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Częstochowie spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1058) zgodnego z polską normą PN-EN 228:2013-04 w łącznej ilości około 2 500 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA nr 3 dotyczy: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie zgodnego z polską normą PN-C96024:2011 dla gatunku LI w ilości około 20 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy.  (***)


Pełna treść ogłoszenia, SIWZ, oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań 1 i 2 i informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3 - do pobrania poniżej jako skany dokumentów w formacie pdf: