artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja centrali telefonicznej w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie.

Nasz znak: SM-OOP.261.2.2.2015
Data: 26.03.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu


Modernizacja centrali telefonicznej
w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie


Numer ogłoszenia: 68404-2015; data zamieszczenia: 26.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel, 034 3683192.
• Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. l) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja centrali telefonicznej w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie.
11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i konfiguracja telefonicznej centrali cyfrowej przystosowanej do szafy typu RACK w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.55.12.00-2. II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II. 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14...

(...)

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA  ORAZ SIWZ - DO POBRANIA PONIŻEJ W POSTACI SKANÓW PDF:

2015.04.01 - DODANO WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ: