artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oleju opałowego lekkiego

Data: 12.11.2020 r.

Nasz znak: SM-OOP.261.2.5.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
na zakup oleju opałowego lekkiego
do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie
na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 późn. zm.)

 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Straż Miejska w Częstochowie
Adres Zamawiającego: ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa
Kod Miejscowość: 42-202 Częstochowa
Telefon: /34/ 367-13-44
Faks: /34/ 368-31-93
Adres strony internetowej: strazmiejska.bip.czestochowa.pl
Adres poczty elektronicznej: mirasiak@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie zgodnego z polską normą PN-C96024:2011 dla gatunku L1 w ilości około 20 000 litrów sukcesywnie w terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Podane szacunkowe ilości mogą ulec zmianie zależnie od potrzeb Zamawiającego, a także od warunków pogodowych i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na ilość zużytego paliwa. Zmiana ilości zakupionego paliwa nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej odpłatności z tytułu realizacji zamówienia.

 

3. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

  • posiada aktualną koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne, w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem;
  • posiada świadectwo jakości, informujące o spełnianiu przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego.

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):
1. przesłać na adres: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa (w przypadku wyboru tej formy przekazania oferty, datą doręczenia będzie data wpływu do kancelarii Straży Miejskiej w Częstochowie).
2. w wersji elektronicznej na e-mail: mirasiak@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20.11.2020 r.  Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

5. Warunki niezbędne, jakie musi spełniać oferent:

  • Dostarczenie przedmiotu zamówienia następować będzie do siedziby Zamawiającego przy ul. Krakowskiej 80 bl. 3 w Częstochowie na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty pisemnego bądź telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego – Załącznik Nr 1.
  • Podpisane oświadczenie o posiadaniu ważnej koncesji. – Załącznik nr 1.
  • Podpisane oświadczenie o posiadaniu świadectwa jakości, informującego o spełnianiu przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego – Załącznik Nr 1.

 

6. Kryteria oceny ofert.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie całkowita cena brutto zaoferowana w Formularzu cenowym za całość przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2.


7. Załączniki do oferty.

  • oświadczenie – Załącznik Nr 1
  • formularz cenowy – Załącznik Nr 2.

 

(...)

Pełna treść ogłoszenia z załącznikiem do pobrania poniżej w postaci pliku tekstowgo w formacie PDF...