artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia oferę złożoną przez Wykonawcę:


GEMM Putur Spółka Jawna

42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 113

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z uzasadnieniem do pobrania poniżej w postaci skanu dokumentu: