artykuł nr 1

Ogłoszenie o likwidacji niepodjętych depozytów.

 

 

Częstochowa, dnia 16.01.2015 r.

SM-OOP.461.2.1.2015

 

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI

NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działające przy Straży Miejskiej w Częstochowie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) wszczęta zostaje procedura likwidacji depozytów przyjętych w okresie od lutego 2010 roku przechowywanych w Biurze Rzeczy Znalezionych w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80, blok 3.

 

WZYWA SIĘ OSOBY UPRAWNIONE DO ODBIORU RZECZY.

 

Wykazy depozytów (przedmiotów przyjętych przez Biuro Rzeczy Znalezionych w okresie od dnia 2 lipca 2011 do dnia 31.12.2011 roku) udostępnione są do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 oraz umieszczane na bieżąco na stronie internetowej:

http://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl 

...w zakładce Biuro Rzeczy Znalezionych.

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 

  1. W przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. Jeżeli szacunkowa wartość depozytu przekracza kwotę 5.000 zł, przechowujący depozyt zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku poczytnym w danej miejscowości lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

  1. Zgodnie z art. 2 i art 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania, z mocy prawa nastąpi likwidacja niepodjętych depozytów w postaci przejścia praw do depozytów na rzecz Skarbu Państwa.

     

  2. Na mocy art. 7 ust. 2 w/w ustawy depozyt, którego przechowywanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jego wartości lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie jego wartości, sąd, na wniosek przechowującego depozyt, postanowi go sprzedać według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ) o egzekucji z ruchomości.

Wywieszono na okres 6 miesięcy dnia 16.01.2015 r.

 

Poniżej do pobrania plik ze skanem dokumentu: