artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO STRAŻY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

STRAŻY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

  Straż Miejska w Częstochowie, zgodnie z § 45 oraz § 4  Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowy, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu u trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowy, informuje iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego w postaci wskazanych w załączonej tabeli przedmiotów przyjętych do prowadzonego przez Straż Miejską w Częstochowie Biura Rzeczy Znalezionych w latach 2005 – 2015, które Straż Miejska nabyła na własność na podstawie art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych w zw. z Uchwałą Nr 167.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 960/LIX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Częstochowie.

  Wskazane składniki zostały zakwalifikowane przez Straż Miejską w Częstochowie jako zużyte nie nadające się do użytku, ze względu na przestarzałość, zły stan techniczny, brak wartości użytkowej oraz nieuzasadnioną pod względem ekonomicznym naprawę. Każdy z depozytów był nieużytkowany od daty jego złożenia do Biura Rzeczy Znalezionych.

  Jednostki zainteresowane otrzymaniem wskazanych składników majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego, mogą zgłaszać wnioski w ww. zakresie :

1. drogą elektroniczną na adres smiejska@czestochowa.um.gov.pl

2. pocztą na adres: Straż Miejska w Częstochowie,  ul. Krakowska 80 blok 3,  42 -202 Częstochowa

3. osobiście poprzez złożenie wniosku w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie, Sekretariat pok. 103

Termin składania wniosków upływa z dniem 25.09.2017 r. ( w przypadku otrzymania większej liczby wniosków o nieodpłatnym przekazaniu będzie decydować kolejność nadesłanych wniosków ).

  Składanki rzeczowe wskazane w wykazie można oglądać w Straży Miejskiej w Częstochowie ul. Krakowska 80 blok. 3, po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin.

 

  Straż Miejska w Częstochowie wyłącza swoją odpowiedzialność z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne składników majątku ruchomego pochodzących z Biura Rzeczy Znalezionych.

 

Załączniki:

- wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego.

Poniżej do pobrania skany ogłoszenia i załacznika w formacie .pdf: