główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Dostawa paliw na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie"

W dniu 14-12-2012 - do ogłoszenia dołączono "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty" - do pobrania w postaci załącznika pomiżej.W dniu 12-12-2012 - do ogłoszenia dołączono "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania" - do pobrania w postaci załącznika pomiżej.


W dniu 04-12-2012 - do ogłoszenia dołączono "Wyjaśnienia do treści SIWZ" w których zamieszczono odpowiedzi na zgłaszane pytania.

 

STRAŻ MIEJSKA
w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3
teł. 368 31 92,  fax368 31 93

Częstochowa, dnia 29.11.2012 r.

SM. I. 3410-1/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa paliw na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192.

Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.  l) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

ZADANIE Nr 1: Zakup oleju napędowego ON do pojazdów Straży Miejskiej w Częstochowie oraz generatora prądotwórczego stanowiącego własność Straży Miejskiej w Częstochowie spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) zgodnego z normą PN-EN 590+Al:2011 w łącznej ilości około 38 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy.

ZADANIE Nr 2: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie zgodnego z polską normą PN-C96024:2011 lub normą równoważną na olej opałowy LI (produkt powinien posiadać co najmniej własności określone wg normy DIN 51603) w ilości około 40 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy. (...)

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej w postaci skanów dokumentu ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf i tif: