główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup paliwa - oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.

 

Częstochowa, dnia 28.02.2013 r.
SM. I. 3410-2/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup paliwa – oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192.
Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa - oleju napędowego na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup oleju napędowego ON do pojazdów Straży Miejskiej w Częstochowie oraz do generatora prądotwórczego stanowiącego własność Straży Miejskiej w Częstochowie spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) zgodnego z normą PN-EN 590+A1:2011 w łącznej ilości około 13 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

(...)

 

Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty!!!

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej w postaci skanów dokumentu ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf i tif: