artykuł nr 1

Deklaracja dostępności - kliknij niżej

artykuł nr 2

Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Straży Miejskiej w Częstochowie .

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
Wyłączenia:
  • niektóre dokumenty były umieszczane w postaci skanów,

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Warych, informatyk@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 368 31 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek ul. Krakowska 80 blok 3 - wejście od strony ulicy jest usytuowane ok. 60 cm nad powierzchnią chodnika i jest po schodach (5 stopni), ponadto posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście prowadzi przez pomieszczenie wiatrołapu zabudowanego przeszklonymi panelami, które posiadają części ruchome stanowiące drzwi wejściowe. Części ruchome są o szerokości skrzydła od 95 - 100 cm. W wiatrołapie jest umieszczony interkom do bezpośredniego kontaktu ze strażnikiem, koordynatorem służby w terenie tzw. Dyżurnym Straży, który jednocześnie legitymuje każdą wchodząca osobę pod względem charakteru sprawy, z którą zgłasza się petent.
  2. Budynek jest dwukondygnacyjny i nie posiada windy, komunikacja z pierwszym piętrem odbywa się po schodach, kancelaria Straży i komórka kadrowa znajdują się na pierwszym piętrze budynku.
  3. Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada pochylni, platform, nagłośnienia do informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Istnieje możliwość parkowania bezpośrednio wzdłuż budynku. Usytuowanie budynku wzdłuż jezdni nie pozwoliło na wytyczenie miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
  5. Wejście do budynku nie jest ograniczone dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak własnych / dedykowanych aplikacji mobilnych.

Załączniki:
Deklaracja dostepnosci.html6 KB