artykuł nr 1

Zakup i dostawa paliw ciekłych oraz płynu AdBlue...

SM-OOP.261.1.2.2022 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 275 pkt 1, w trybie podstawowym bez negocjacji o wartość mniejszej niż progi unijne... (dokonano wyboru)