artykuł nr 1

Archiwum Raportów dobowych Dyżurnego Straży Miejskiej 8

*W dniu 16.11.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 29 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (20), spraw porządkowych (8) oraz nieprawidłowego parkowania (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 31 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 53 kontrole placów zabaw i terenów rekreacyjnych oraz 197 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 8 blokad na koła samochodów parkujących w miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 5 osób ukarano w postępowaniu mandatowym, 3 dalsze pouczono.

*W godz. dopołudniowych strażniczka przeprowadziła prelekcję dla uczniów klas I , II i III w szkole podstawowej nr. 30 na temat "Strzeż się nieznajomych". W spotkaniu brało udział ok. 120 uczniów.

*Dziewięciokrotnie kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania, przebywają osoby bezdomne. Napotkane osoby informowano o możliwości pobytu w schronisku dla bezdomnych. Osoby odmawiały pomocy.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 8 posesji, dokonano także 2 rekontroli. W wyniku podjętych działań 7 osób pouczono.

*Minionej doby przekazano pięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD (2), sygn. świetlna (1), SITA (2).


Współpraca z Policją

*W dwóch przypadkach udzielano pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.

*W godzinach dopołudniowych 2 strażników współpracowało z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego w cyklicznej akcji pod kryptonimem *Sygnalizator*.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


Ważniejsze wydarzenia

*O godz. 15:15 podjęto interwencję wobec dwóch 12-latków, którzy szarpiąc się z pracownicą zakładu fryzjerskiego zlokalizowanego przy Al.Pokoju 5, uszkodzili firmowe lustro . Sprawę przekazano do dalszej kontynuacji Komisariatowi II Policji.

*O godz. 19:00 w rejonie ul.Jaskrowskiej na stacji BP w trakcie legitymowania osoby okazało się , że jest ona poszukiwana przez IV Komisariat Policji. Osobę poszukiwaną nieletnią przekazano do IV Komisariatu Policji celem prowadzenia dalszych czynności.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Ważniejsze wydarzenia z dnia 16.03.2005r.

*W dniu 16.03.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 35 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem o pomoc i interwencję, w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (21), nieprawidłowego parkowania (2) oraz porządkowych (12).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w zakresie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
- 27 kontroli terenów szkół,
- 20 kontroli placów zabaw,
- 166 kontroli terenów parkingów osiedlowych, dworców i innych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

*W godzinach popołudniowych, na wniosek mieszkańców, strażnicy rejonowi uczestniczyli w spotkaniu grup członkowskich mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”, w celu przybliżenia problematyki zapewnienia porządku i spokoju w rejonach dużych blokowisk.

*W godz. 9.30 do 12.30 w Zespole Szkól przy ul. Legionów 58 przeprowadzono prelekcję dla uczniów kl. III na temat „Odpowiedzialność prawna za wykroczenia i przestępstwa". W spotkaniu brało udział ok. 90 uczniów.

Współpraca z Policją
*W ciągu minionej doby dwukrotnie udzielano pomocy Policji, w realizacji interwencji zgłoszonej w/w służbie przez mieszkańców miasta.
*W godzinach 18.00-2.00 - dwóch strażników pełniło służbę wraz z policjantami III Komisariatu Policji w tzw. Rejonie Stałej Obecności. W trakcie służby nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu.

Czystość i porządek
*W ciągu minionego dnia sukcesywnie realizowano wytyczne zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności pod kątem przeciwdziałania skutkom opadów śniegu. Skontrolowano 29 posesji i obiektów oraz dokonano 2 rekontroli.
W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- pouczono 4 osoby,
- ukarano mandatem karnym 1 osobę.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dowieziono 5 osób do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Osoby bezdomne
*Przeprowadzono 12 kontroli miejsc, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W większości przypadków napotykane osoby odmawiały oferowanej im pomocy w postaci schronisk i noclegowni.

Inne wydarzenia z dnia 16.03.2005r.
*Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób, które znajdowały się w stanie upojenia alkoholowego lub z przyczyn chorobowych wymagały interwencji lekarza.

*O godz. 13:15 w rejonie ul. Warszawska 52 w sklepie spożywczym ujęto osobę obwinioną o kradzież art. spożywczych. Osobę przekazano do IV Komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności.

Dyżurny Straży Miejskiej
Ważniejsze wydarzenia z dnia 01.02.2005r.

* W dniu 01.02.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 32 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego ( 15), parkowania pojazdów (3) oraz spraw porządkowych (14).

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 21 kontroli terenów szkół, 3 kontrole terenów placów zabaw oraz 75 kontroli terenów parkingów osiedlowych, oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Czystość i porządek
* W dniu dzisiejszym realizowane zadania związane z egzekwowaniem przepisów ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " koncentrowanie głównie na kontroli przestrzegania regulaminu "AKCJA ZIMA". Skontrolowano 68 posesji i obiektów publicznych, przeprowadzono również 8 rekontroli wydanych w minionym okresie zaleceń. W efekcie działań wystawiono 3 zalecenia porządkowe, pouczono 13 administratorów obiektów.

Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.

Osoby bezdomne
* W ciągu minionej doby dokonano 10 kontroli miejsc w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. Napotkane osoby pouczono , nie wyraziły chęci udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy.

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Wydarzenia z dn. 21.05.2009r.

 

* W dniu 21.05.2009r. zarejestrowano 51 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: zakłócaniu porządku i spokoju i spożywania alkoholu (17), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (18), osób nietrzeźwych (3), osób zagubionych (1), spraw porządkowych (2), parkowania i innych zdarzeń drogowych (6), zwierząt (2), awarii infrastruktury miasta (2) oraz zdarzeń kryminalnych (1).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 15 zdarzeń dotyczących : osób nietrzeźwych śpiących lub leżących w różnych punktach miasta (9), spożywania alkoholu (4), innych zdarzeń zakłócających porządek i spokój (1).

W rejonie ul. Klasztornej – przed bramą Lubomirskich za pośrednictwem monitoringu wizyjnego,ujęto dwie kobiety, które prowadziły publiczną zbiórkę bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia . Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* O godz. 16:08 odebrano zawiadomienie, że w rejonie ul. Św. Barbary 69, starsza wiekiem kobieta zagubiła się . Po ustalenia danych 72-letnią kobietę, przewieziono do miejsca zamieszkania.

 

* ok. 22:25 w rejonie ul. Krakowskiej 64 , ujęto 23 letniego mężczyznę, podejrzanego o wybicie szyby w oknie wystawy nieczynnego sklepu cukierni ,,Ptyś” w toku podjętych czynności ów . mężczyzna przyznał, że wybił szybę ponieważ był zdenerwowany - wcześniej pokłócił się ze swoją dziewczyną . Sprawcę z uwagi na nietrzeźwości przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi gdzie pozostawiono do dyspozycji IV Komisariatu - całość sprawy przekazano.

 

 

 

 

 

 

 


 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 21.05.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

80


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

27

Kontrole placów zabaw

17

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

15

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

2


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

24

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

20

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

3

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima

23< p>

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


Ważniejsze wydarzenia z dnia 09.03.2005r.

*W dniu 09.03.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 31 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (17), nieprawidłowego parkowania (4), porządkowych (8), nielegalnego handlu (1) oraz w sprawie psów biegających bez nadzoru (1).

Bezpieczna Częstochowa
*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
11 kontroli terenów szkół,
5 kontroli placów zabaw,
99 kontroli terenów parkingów osiedlowych,
6 kontroli innych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Współpraca z Policją
*Udzielono pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonej w/w służbie przez mieszkańców miasta.

*Oddelegowano pięciu strażników miejskich do współpracy z I, II i III Komisariatem Policji w rejonach w/w komisariatów. W wyniku wspólnych działań w rejonie II Komisariatu Policji, odnaleziono rower górski skradziony 02 marca 2005r. Rower przekazano osobie poszkodowanej.

Czystość i porządek
*Sukcesywnie realizowano wytyczne zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności pod kątem przeciwdziałania skutkom opadów śniegu. Skontrolowano 16 posesji, dokonano 2 rekontroli. W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
pouczono 13 osób,
ukarano mandatem karnym 1 osobę,
wystawiono 4 pisemne zobowiązania porządkowe obligujące właścicieli bądź administratorów nieruchomości do niezwłocznego usunięcia zaniedbań.

*Zgodnie w wytycznymi Regulaminu AKCJI ZIMA na bieżąco utrzymywano łączność z dyspozytorami MZO SITA. Przekazano 12 informacji o nieodśnieżonych i śliskich drogach, przekazano również 1 uwagę do MZD dot. nieodśnieżonych chodników.

*Przekazano dziewięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta. Wydz. Kult. (1), ZE (1), sygnalizacja (2), TPSA (1), CZK (1), MPK (1), MZD (2).

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dowieziono 4 osoby do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Osoby bezdomne
*W ciągu minionej doby dokonano 19 kontroli miejsc, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. Napotkane osoby odmawiały pomocy w postaci przewiezienia do przytuliska dla bezdomnych.

Dyżurny Straży Miejskiej
 

Wydarzenia z dn. 19.07.2007r

 

W dniu 19.07.2007r zarejestrowano 36 zgłoszeń z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach :uciążliwości ze strony osób bezdomnych ( 2 ), zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (13), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych ( 6), w sprawie wykroczeń w ruchu drogowym ( 1 ), w sprawach porządkowych ( 2 ), w sprawie zwierząt ( 6 ), sprzedaży alkoholu osobom nieletnim (1) oraz awarii (2)

* Minionej doby dwie osoby, które potrzebowały pomocy medycznej, przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

*W godzinach popołudniowych do stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego , przyszła kobieta zamieszkała przy ul. Jasnogórskiej , która uciekła z domu przed pijanym mężem przeciw któremu, toczy się postępowanie sądowe za znęcanie się nad rodziną . Kobietę przewieziono do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Rejtana 7B .

* Do schroniska dla zwierząt, przekazano małego kotka, który błąkał się przy ul. Kaczorowskiej.

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 19.07.2007r.

 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

58

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

11

Kontrole placów zabaw

13

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

13

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

13

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 


 

 

Dyżurny Straży Miejskiej


Ważniejsze wydarzenia z dnia 04.11. 2006 r.
* W dniu 04.11. 2006r od mieszkańców przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (9),uciążliwych osób bezdomnych (4),spraw porządkowych (2) nieprawidłowego parkowania (3) ,awarii (1) oraz zwierząt uciążliwych bądź bez nadzoru (6)

* Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 15 terenów szkół oraz 32 parkingów oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

"Osoby bezdomne"
Minionej doby 14 razy kontrolowano miejsca zgłaszane przez mieszkańców, w których koczowały uciążliwe osoby bezdomne. W dwóch przypadkach osoby wyrażajace zgodę dowieziono do ogrzewalni przy schronisku dla osób bezdomnych przy ul.Krakowskiej.

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.

Dyżurny Straży Miejskiej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE
ul. Krakowska 80 bl. 3
42-200 Częstochowa
NIP 573-23-21-930
REGON 151406966
straz_miejska@czestochowa.um.gov.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można bezpłatnie odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Krakowskiej 80 bl. 3 w Częstochowie pokój 103, lub drogą pocztową na pisemny wniosek.

IV. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

kod CPV 23122100-9


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin realizacji zamówienia:

od daty podpisania umowy do dnia 31.01.2008 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji,

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji,

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji

2. Dokumenty dodatkowe

- zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji,

- dokument potwierdzający upoważnienie danej osoby do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę (np. upoważnienie, aktualny odpis KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)


IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

----------------------------------------------------
|Nazwa kryterium|.........................|Waga|
----------------------------------------------------
|CENA|.............................................|100%|
----------------------------------------------------

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.


XI. Miejsce i termin składania ofert:

oferty należy składać w siedzibie zamawiającego

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE
ul. Krakowska 80 bl. 3
42-200 Częstochowa
Pokój nr 103 - Sekretariat

do dnia 2005-10-03 do godz. 10:00

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE
ul. Krakowska 80 bl. 3
42-200 Częstochowa
Pokój nr 101

dnia 2005-10-03 o godz. 10:30


XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2005-11-02Straż Miejska w Częstochowie
*W dniu 20.09.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 22 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (13) spraw porządkowych (5), nieprawidłowego parkowania (4).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 34 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 29 kontroli placów zabaw, 179 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 16 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 9 osób ukarano mandatami karnymi, 8 osób pouczono. W jednym przypadku w związku z uszkodzeniem blokady poinformowano I Komisariat Policji.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 12 posesji, dokonano także 8 rekontroli. W wyniku podjętych działań pouczono 4 osoby. W jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie przez Sąd Grodzki.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.


Współpraca z Policją

*Jeden raz udzielono pomocy jednostkom Policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.


Ważniejsze wydarzenia

*Ok. godz. 17:45 interweniowano w rej. ul. Małej, gdzie według zgłoszenia nietrzeźwa kobieta idzie z dwójką małych dzieci. Na miejscu na wysokości posesji nr. 20, zastano 23-lenia kobietę, która prowadziła wózek z 6-cio miesięcznym dzieckiem a obok szło drugie 5-letnie dziecko. Matka dzieci, będąc pod wpłyem alkoholu, miała problemy z prowadzeniem wózka. Jak wykazało badanie u kobiety stwierdzono 1,3 mg/l alkoholu. Dzieci zostały zabrane pod opiekę do szpitala przy ul. Bony a całość sprawy przekazano do IV Komisariatu Policji.

*O godz. 19:30 w rejonie ul. Dąbrowskiego podczas zdjęcia urządzenia blokującego na koło pojazdu, kierujacy pojazdem oświadczył, że nie zauważył urządzenia na kole i ruszył pojazdem w wynku czego blokada uległa uszkodzeniu. O zdarzeniu w formie notatki urzędowej poinformowano I Komisariat Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Wydarzenia z dn. 01.01.2008r.


W dniu 01.01.2008r. Zarejestrowano 21 zdarzeń i wniosków o pomoc lub
interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób o nieustalonym stanie,
leżących w miejscach publicznych (2), uciążliwych osób bezdomnych (6),
zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (10), porządku drogowego (1),
braku opieki lub nadzoru nad zwierzętami.(2).

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i
porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80 ,
oddelegowano 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 31 osób.

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 27.07.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 58  telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (28), spraw porządkowych  (22), nieprawidłowego parkowania  (6) oraz nielegalnego handlu(2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 7 kontroli terenów szkół  i przedszkoli, 113 kontroli  placów zabaw, 42 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc. 5 kontroli dworców.
 
*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu  zastosowała  24 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w  wyniku podjętych działań 15 osób ukarano mandatami karnymi a 13 osób pouczono.
 

Czystość i porządek

*Realizując zadania wynikające z uchwały Rady Miasta w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, skontrolowano pod względem porządkowym 6  posesje. Ogółem w w/w przypadkach wobec osób odpowiedzialnych za porządek poprzestano na pouczeniach.
 

Współpraca z policją

*Trzykrotnie  w ciągu minionej doby udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.

 
Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.

 
Ważniejsze wydarzenia

*Około godz. 00:50 na ul. Piłsudskiego przy Dworcu PKP doszło do rozboju, w wyniku którego trzech młodych mężczyzn odwieziono Karetką Pogotowia Ratunkowego do Szpitala. Patrol Straży Miejskiej podjął penetrację terenu okolic zdarzenia, w wyniku której na ul. Ogrodowej ustalono jednego z domniemanych sprawców rozboju. Całość sprawy przekszano do realizacji  przez Komisariat IV Policji w Częstochowie. 


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 06.08.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 27 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (20), spraw porządkowych (2), nieprawidłowego parkowania (2), handlu bez zezwolenia (3).
 

Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 10 kontroli terenów szkół  i przedszkoli, 47 kontroli  placów zabaw, 101 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.
 
*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu  zastosowali  9 blokad na koła samochodów parkujących w miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji pięć osób ukarano w postępowaniu mandatowym, pięć dalszych osób pouczono.
 

Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 4 posesje. W wyniku przeprowadzonych działań nie stwierdzono rażących nieporządków.
 
*Minionej doby przekazano dwie uwagi porządkowe dotyczące stanu nawierzchni jezdni oraz stanu czystości terenów zielonych przekazano Miejskiemu Zarządowi Dróg oraz wydziałowi Ochrony Środowiska UM.

 
Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi jedną osobę .


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Wydarzenia z dn. 15.11. 2007r


W dniu 15.11.2007r. Zarejestrowano 35 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach: uciążliwych osób bezdomnych (6), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (1), zakłócenia porządku publicznego (6), spraw porządkowych (4) , porządku drogowego (9), awarii (2) zwierząt (5) .
W godzinach 14.30-20.30 dwóch oddelegowanych strażników wraz z funkcjonariuszem II Komisariatu Policji pełniło służbę prewencyjną w rejonie w/w jednostki. W czasie wspólnych działań nie odnotowano poważniejszych przypadków zakłócenia porządku i ładu.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

z dnia 20.09.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

74

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

14

Kontrole placów zabaw

18

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

22

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

8

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

31

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

15

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

10

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

Wydarzenia z dn. 20.09.2007r

 

W dniu 20.09.2007r zarejestrowano 16 zdarzeń i wnioski o pomoc lub interwencję m.in. zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (6), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (3) osób bezdomnych ( 1 ), spraw porządkowych (2), porządku drogowego (2) psów bez nadzoru (1), awarii ( 1 ).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

*W godz. południowych zabezpieczano ład i porządek podczas plenerowej lekcji historii zorgaznizowanej przez redakcję Gazety Wyborczej na terenie Starego Miasta , w związku z 65 rocznicą likwidacji częstochowskiego getta. Nie zanotowano prób zakłócania porządku publicznego.

 

* W godz. dopołudniowych współpracowano z pracownikami Działu Pomocy Dziecku , Rodzinie oraz Pomocy instytucjonalnej MOPS-u ,w dowozie trojga osób nieletnich do Domu Małego Dziecka zlokalizowanego przy ul. Św. Kazimierza.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Raszewski


*W dniu 30.09.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 25 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (18), spraw porządkowych (3), nieprawidłowego parkowania (3) oraz handlu bez zezwolenia (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 21 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 51 kontroli placów zabaw, 152 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom
dewastacji, kradzieży etc.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 12 blokad na koła samochodów parkujących w
miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 6 osób ukarano w
postępowaniu mandatowym, pozostałe osoby pouczono.

*W godzinach popołudniowych, doraźnymi kontrolami patroli prewencyjnych objęto tereny 6 szkół w których odbywały się dyskoteki dla młodzieży. W czasie kontroli nie odnotowano prób zakłócania ładu i porządku publicznego.

*W godz. 10:30 - 12:30 przeprowadzono w siedzibie Straży Miejskiej prelekcję dla ok. 50 uczniów klas V i VI SP 26, na temat roli i zadań
Straży Miejskiej oraz niebezpieczeństw w w kontaktach z nieznajomymi.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


Współpraca z Policją

*W dniu dzisiejszym, równolegle z funkcjonariuszami Policji przeprowadzono na terenie miasta cykliczną akcję pod kryptonimem *Nurd* ( pieszy ). Ogółem w wyniku podjętych interwencji pouczono 8 osób.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 3 posesje, dokonano także 1 rekontroli. W wyniku
podjętych działań 5 osób pouczono, nałożono także 1 mandat karny. W jednym przypadku skierowano wniosek o ukaranie do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Częstochowie.

*Minionej doby przekazano pięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -1, WOŚ UM -3, Wydział Finansowy UM -1.


Ważniejsze wydarzenia

*O godz. 17:40 na ul.Leśmiana podjęto interwencję wobec 15 letniej, nietrzeźwej Diany K., która idąc zataczała się, nie potrafiła utrzymać
równowagi. Nieletnią dowieziono do siedziby Straży Miejskiej, a następnie w obecności matki przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu (1.07 mg/l). Zdarzeniem zainteresowano Izbę Dziecka Sekcji Prewencji
Komendy Miejskiej Policji.

*Ok. godz. 3:40 ujawniono fakt sprzedaży alkoholu osobie nietrzeźwej w delikatesach *U Karola* zlokalizowanych w Al.Wolności. Po wykonaniu
czynności przewidzianych procedurą całość sprawy przekazano Komisariatowi I Policji
, sporządzono również dokumentację do wiadomości Wydziału Transportu i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 03.06.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 45 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (28), spraw porządkowych (10), nieprawidłowego parkowania (3), psów bez nadzoru (4).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 5 kontroli terenów szkół , 10 kontroli placów zabaw oraz 14 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

*Strażnicy z grupy ds.przeciwdziałania nieprawidłowemu i uciążliwemu parkowaniu pojazdów 7 razy zastosowali blokady na koła pojazdów. Ogółem 3 osoby pouczono, w 3 przypadkach sprawców ukarano w postępowaniu mandatowym. W jednym przypadku z uwagi na nie zgłoszenie się kierującego pojazd pozostawiono zablokowany.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.


Współpraca z Policją

*Minionej doby w godz w godz. 20:00 - 4:00 1 strażnik wraz z funkcjonariuszem I Komisariatu Policji - pełnił służbę w policyjnych rejonach stałej obecności. W czasie wspólnych działań nie odnotowano poważniejszych przypadków zakłócenia ładu i porządku.


Ważniejsze wydarzenia

*W godzinach dopołudniowych w rejon Al. Wyzwolenia 6 wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego do leżącego mężczyzny wymagającego opieki lekarskiej. Po przyjechaniu Pogotowia osobę zabrano do szpitala.

*W godzinach między 10:00 a 15:00, na płycie Starego Rynku zabezpieczano imprezę "Stary Rynek Motoryzacji". W trakcie imprezy nie zanotowano zakłoceń porządku publicznego.

*W godzinach między 9:00 a 15:00 doraźnie zabezpieczano festyn szkolny w SP 33 ul. Goszczyńskiego w trakcie festynu nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

*W porze wieczorowo-nocnej zabezpieczano imprezy związane z 3 Nocą Kulturalną. W trakcie imprez nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

*O godz. 18:20 w rejonie Al. NMP w okolicy DH Merkury podjęto interwencję w stosunku do nietrzeźwego rowerzysty. Na miejsce wezwano patrol SRD KMP, któremu przekazano sprawę do prowadzenia dalszych czynności.

*O godz. 20:40 w rejonie ul. Al. NMP 30 podjęto interwencje w stosunku do dwóch nieletnich dziewczyn, które znajdowały się pod wpływem alkoholu. Dziewczyny po przeprowadzeniu czynności służbowych przekazano starszej siostrze w porozumieniu z matką. Przekazano również informacje do Policyjnej Izby Dziecka.

*O godz. 01:20 w rejonie DH Megasam podjęto interwencję w stosunku do nietrzeźwego mężczyzny, który jak się okazało jest poszukiwany przez Policję. Mężczyznę pozostawiono w IW OPOPA do dyspozycji I Komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 29.09. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

64


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

52

Kontrole placów zabaw

20

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

28

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

13

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

15

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

5

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 29.09.2009 r.< span>


* W dniu 29.09.2009 r. zarejestrowano 29 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.:zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (11) osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (8), osób bezdomnych (3), spraw porządkowych (2), wykroczeń drogowych (1), zwierząt (2), oraz awarii (2)

*W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 7 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (4), spożywania alkoholu (2),oraz zakłócania porządku publicznego (1).
 

Współpraca z policją

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Komisariatu IV Policji celem pełnienia wspólnej służby w rejonie Starego Rynku.

Ważniejsze wydarzenia

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 05.07. 2008r.

W dniu 05.07.2008r. zarejestrowano 33 zdarzenia i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (2), spraw porządkowych (1), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (21), porządku drogowego (3), zwierząt (2), awarii(1) osób bezdomnych(2) oraz innych zdarzeń o charakterze kryminalnym(3)

 
Współpraca z Policją

 * Minionej doby oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem I Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie Śródmieście . W ramach akcji „Razem Bezpieczniej”


 Ważniejsze wydarzenia

* Minionej doby dwie osoby, które potrzebowały pomocy medycznej, przekazano pod opiekę zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

 * Około godz.4.45 w Al NMP 24 podjęto interwencję wobec siedzącej na schodkach posesji młodej kobiety, która jak się okazało była osobą nieletnią i po spożyciu alkoholu . W związku z powyższym nieletnią odwieziono do miejsca zamieszkania oraz sporządzono dokumentację w formie notatki przekazując do Policyjnej Izby Dziecka.

 

 

 

 


Dyżurny Straży Miejskiej 

 

 

 

 

 

 


 

Wydarzenia z dn. 29.04.2008r.

* W dniu 29.04.2008r. zarejestrowano 47 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in.osób bezdomnych (8) ,osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (5), w sprawie zaniechań obowiązków ze strony właścicieli zwierząt braku lub padłych zwierząt (2), porządku drogowego (8), spraw porządkowych (10) spraw związanych z zakłócaniem porządku publicznego (11) awarii(2) oraz nielegalnego handlu (1).

 

Ważniejsze wydarzenia

* Trzykrotnie wzywano zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego do osób leżących w różnych punktach miasta z przeważnie drobnymi urazami ciała, spowodowanymi nadużyciem alkoholu.

* O godz. 13.30, podczas kontroli zaplecza posesji zlokalizowanej przy ul.Waszyngtona 35/37 , doszło do czynnej napaści na funkcjonariuszy Straży Miejskiej interweniujących wobec dwóch nietrzeźwych mężczyzn siedzących na ławce, wokół której biegał samopas pies rasy Bokser. Właściciel zwierzęcia został bezskutecznie wezwany do uwiązania psa, stawał się coraz bardzie agresywny i wulgarny, kierował pod adresem patrolu groźby karalne i w pewnym momencie zamachnął się smyczą zakończoną kolczatką na jednego ze strażników.Mężczyzna został obezwładniony i radiowozem przewieziony do Izby Wytrzeźwień OPOPA – sprawę przekazano do dalszej realizacji Komisariatowi I Policji.

* O godz. 13.35 na terenie skupu złomu przy ul.Krakowskiej 80 , ujęto 3 mężczyzn ( ojciec i 2 synów ) podejrzanych o kradzież złomu metalowego z działki zlokalizowanej przy w/w ulicy , na szkodę Grażyny K. Złom odzyskano , sprawców wraz ze świadkiem zdarzenia przekazano Komisariatowi IV Policji.

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz


 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia. 17.04.2008r.

 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

34

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

15

Kontrole placów zabaw

6

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

1

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.

1

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

 

 

 

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

 

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

8

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

Wydarzenia z dn. 17.04.2008r.

* W dniu 17.04.2008r. zarejestrowano 32 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. Awarii (1), osób bezdomnych (7), porządku drogowego (5), spraw porządkowych (3), zakłócenia porządku publicznego (8), osób o nieustalonym stanie zdrowia leżących w miejscach publicznych (3), naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt (2) oraz innych zdarzeń (1).

 

Współpraca z Policją

* W godz. 7.00-21.00 , równolegle z funkcjonariuszami policji przeprowadzono na terenie miasta cykliczną akcję pod kryptonimem Tydzień bezpieczeństwa NURD , ukierunkowaną na ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych. Dodatkowo w godz 7.00-21.00 oddelegowano ogółem 4 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego KMP Częstochowa. W sumie udzielono 17 pouczenia oraz nałożono 2 mandaty karne oraz skierowano 2 wnioski do Sądu Grodzkiego.

 

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. dopołudniowych asystowano i zapewniano bezpieczeństwo pracownikom Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, przy wykonywaniu czynności służbowych w posesjach przy ul. Bardowskiego i Axentowicza.

* W godz. 12.00-14.00 , w III LO zlokalizowanym przy ul.Kilińskiego, przeprowadzono prelekcję dla młodzieży na temat odpowiedzialności karnej nieletnich i zachowań w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 uczniów.

* W godz. popołudniowych asystowano pracownikom socjalnym MOPS-u przy wykonywaniu czynności służbowych związanych z ich podopiecznymi.

Dyżurny Straży Miejskiej  

*W dniu 26.09.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 37 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących
m.in. zakłócania porządku publicznego (22), spraw porządkowych (11), nieprawidłowego parkowania (2) oraz nielegalnego handlu (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 17 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 42 kontrole placów zabaw, 125 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom
dewastacji, kradzieży etc.

*W godz. 8:15-10:50 przeprowadzono prelekcję dla uczniów klas pierwszych w ZSTiO przy ul. Żeromskiego na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. W spotkaniu wzięło udział ok. 65 uczniów.

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 8 blokad na koła samochodów parkujących w miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji pięć osób ukarano w
postępowaniu mandatowym, trzy dalsze pouczono.

*Trzykrotnie w ciągu minionej doby wzywano zespoły Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających pomocy lekarskiej, leżących w różnych punktach miasta, z przeważnie drobnymi urazami ciała spowodowanymi nadużyciem alkoholu.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.


Współpraca z Policją

*Trzykrotnie udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 4 posesje, dokonano także 3 rekontroli. W wyniku
podjętych działań 3 osoby pouczono.

*Minionej doby przekazano dziewięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD (2), Wydział Finansowy UM (2), SITA (1), sygnalizacja
świetlna (3), MPK (1).


Ważniejsze wydarzenia

*O godz. 9:30 wezwano patrol policji drogowej na ul.Tuwima, gdzie podczas legitymowania kierowcy pojazdu Alfa Romeo okazało się iż nie posiada on uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, a ponadto legitymuje się
zaświadczeniem stwierdzającym zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez jeden z komisariatów policji w Sosnowcu. Sprawę przejął Komisariat I Policji.

*O godz. 19:22, z nieznanych przyczyn zaistniało duże zadymienie poddasza w kamienicy zlokalizowanej przy Starym Rynku 11. Interweniujący patrol wraz ze skierowanym na miejsce zdarzenia dodatkowym patrolem natychmiast przystąpili do ewakuacji mieszkańców. W trybie pilnym powiadomiono sekcję ratowniczo-gaśniczą Straży Pożarnej, funkcjonariuszy IV Komisariatu Policji oraz zespół Pogotowia Ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika iż prawdopodobnie pracownicy wykonujący remont dachu zaprószyli ogień co
skutkowało żarzeniem się drewnianego poszycia dachowego. W/g wstępnych ustaleń straty materialne są niewielkie, nikt z mieszkańców nie
ucierpiał. Dochodzenie w w/w sprawie prowadzi Komisariat IV Policji.

*Ok. godz. 20.40 przy dworcu PKS w Al.Wolności , ujęto trzech mężczyzn podejrzanych o pobicie 56 letniego Zdzisława R., którzy kopiąc go po całym
ciele doprowadzili do stanu bezbronności, a następnie skradli na jego szkodę bliżej nieokreślone przedmioty, w/g świadka zdarzenia, wyciągnięte z kieszeni. Poszkodowanego przekazano wezwanemu na miejsce zdarzenia
zespołowi Pogotowia Ratunkowego, a całość sprawy Komisariatowi I Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 03.09.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 45 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (28), spraw porządkowych (10), oraz nieprawidłowego parkowania (7).
 

Bezpieczna Częstochowa
 
*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 8 kontroli terenów szkół  i przedszkoli, 5 kontroli placów zabaw, 30 kontroli  terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.
 

Czystość i porządek
 
*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu, zastosowali  10 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach  niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 6 osób ukarano w postępowaniu mandatowym i 4 osoby pouczono.
 

Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.
 

Współpraca z Policją

*Minionej doby oddelegowano 2 strażników  do współpracy z funkcjonariuszem I Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie w/w komisariatu.  W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

*Minionej doby trzykrotnie udzielono pomocy policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Ważniejsze wydarzenia
 
*O godz. 13:45 w rejonie ul. Łukasińskiego 63, ujęto mężczyznę i kobietę, którzy kradli metalowe panele - elementy wiaty śmietnikowej. W/w elementy składowali w mieszkaniu obwinionej. Sprawę przekazano do II Komisariatu Policji celem prowadzenia dalszych czynności.
 
*W dniu dzisiejszym w rejonie podjasnogórskim ujęto osiem osób prowadzących publiczną zbiórkę ofiar bez zezwolenia. W stosunku do w/w osób skierowano Wnioski do Sądu.
 
*O godz. 20:25 w rejonie ul. Wilsona przy Filharmonii podjęto interwencję w stosunku do trzech osób nieletnich spożywających alkohol niewiadomego pochodzenia. Osoby przewieziono do KSM gdzie przebadano na alkometrze w obecności rodziców, którym po wykonaniu czynności przekazano. Przekazano również informację do Policyjnej Izby Dziecka.
 
*O godz. 01:34 w rejonie ul. Wolności a Focha  podjęto interwencję w stosunku do nietrzeźwego kierowcy jadącego samochodem Fiat 126p. Kierowcę przekazano patrolowi policji z I Komisariatu Policji celem prowadzenia dalszych czynności.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 20.04.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 34 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zaniedbaniem obowiązków przez właścicieli zwierząt (2), zakłócania porządku publicznego (23), spraw porządkowych (3), nieprawidłowego parkowania (5) oraz uciążliwości związanych z osobami bezdomnymi (3).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 5 terenów szkół, 13 placów zabaw, 35 parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Współpraca z Policją

*Minionej doby dwukrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 13 posesji oraz dokonano 4 rekontroli. W ich wyniku pouczono 6 osób.

*Minionej doby przekazano cztery uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -2, SITA -2.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.


Ważniejsze zdarzenia

*W dniu dzisiejszym w rejonie ul.Morsztyna, patrol Straży Miejskiej odnalazł wcześniej skradzione tablice rejestracyjne samochodowe. W/w tablice przekazano do V komisariatu policji celem prowadzenia dalszych czynności.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

* Około godz. 16.40 w jednym z bloków przy ul. Powst. Śląskich podjęto czynności wobec trzech nieletnich dziewczyn, które były pod wpływem alkoholu. W czasie prowadzienia czynności ustalono, że jest to alkohol niewiadomego pochodzienia zakupiony w nielegalnym miejscu. Z uwagi na to,że jedna z dziewcząt pouczuła się źle na miesjce wezwano Zespół Pogotowia Ratunkowego, którego lekarz przebadał wszystkie dziewczyny i zdecydował o zabraniu ich do Szpitala. Zabrano również resztę alkoholu ,który nie został spożyty w celu poddania go badaniu laboratoryjnemu.Informację w formie notatki przekazano do Policyjnej Izby Dziecka oraz Komisariatu II Policji w Częstochowie w celu prowadzienia dalszych czynności.

 

* Około godz.17.40 na Dworcu PKS w Częstochowie ul. Wolności podjęto czynności wobec leżącego na terenie poczekalni mężczyzny, który jak się okazało został pobity przez dwóch nn mężczyzn. Na miejsce wezwano Zespół Pogotowia Ratunkowego. W czasie oczekiwania na przyjazd poszkodowany podał rysopisy sprawców. Po zabraniu osoby do Szpitala przy ul. Mierowskiej dokonano penetracji Dworca PKS w wyniku której, ujęto jednego ze sprawców, następnie udano się w teren Dworca PKP, gdzie ujęto drugiego sprawcę. W związku z tym,że mężczyźni byli pod wpływem alkoholu zostali przewiezieni do Iw OPOPA, gdzie zostali poddani badaniu na zawartość akloholuw wydychanym powietrzu a następnie zostali dowiezieni do Komisariatu I Policji w Częstochowie, gdzie przekazano sprawę do dalszego prowadzenia.

 

* W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi , na bieżąco utrzymywano kontakt z dyspozytorem Akcji Zima , informując o aktualnej sytuacji na drogach.

 

 

 


*W dniu 27.08.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 36 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (19),  spraw porządkowych (8), nieprawidłowego parkowania (7) oraz psów bez nadzoru (3).

 
Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 22 kontroli terenów szkół  i przedszkoli, 57 kontroli  placów zabaw, 134  kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.
 

Czystość i porządek

*Minionej doby przekazano jedenaście uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: SITA -2,TPSA-2, RSM Hutnik -1, MZD -4,WOŚ -1, MPK-1.
 
*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu  zastosowali  8 blokad na koła samochodów parkujących w miejscu niedozwolonym. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 5 kierowców ukarano w postępowaniu mandatowym, natomiast 10 osoby pouczono.
 

Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.
 

Współpraca z Policją

W godzinach dopołudniowych 2 strażników współpracowało z funkcjonariuszami I Komisariatu Policji.
 
*Minionej doby sześciokrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.
 

Ważniejsze wydarzenia

*27 sierpnia 2005 08:10 Al. Wolności - droga wewnętrzna Megasam, ujęto 46-letniego mężczyznę poszukiwanego przez III Komisariat Policji. W/w mężczyznę przekazano poszukującej jednostce Policji.  

*27 sierpnia 2005 ok. 17:10 w okolicach ul. Dąbkowskiego a ul. Waszyngtona, zauważono kłęby dymu i ognia wydobywające się z budynku.  Zlokalizowano płonący dach budynku przy ul. Waszyngtona 33. Na miejsce wezwano Straż Pożarną oraz powiadomiono Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W trakcie zabezpieczania terenu, ujęto dwóch mężczyzn w wieku 21 i 27-lat będących pod wpływem alkoholu i ubrudzonych smołą. Według wstępnych ustaleń ww. mężczyźni naprawiali dach lecz nie zachowali środków ostrożności posługując się palnikiem gazowym do rozgrzewania papy . W/w mężczyzn przekazano do I Komisariatu Policji. Zniszczeniu uległa jedynie zewnętrzna warstwa bitumiczna pokrycia dachu.
 
*Ok. godz. 18:45 od pracowników ochrony supermarketu Tesco przy ul. Drogowców, odebrano wskazanego 30-letniego mężczyznę, obwinionego o kradzież art. na sumę 19,98zł.  Obwinionego o kradzież przekazano do IV Komisariatu Policji.
 
*W godzinach popołudniowo-wieczornych 10 strażników, zabezpieczało ład i porządek podczas imprezy na Pl. Biegańskiego w ramach obchodów XIII Dni Częstochowy . Nie odnotowano poważniejszych przypadków zakłócania ładu i porządku. 
 
*W nocy 28.08.05r. o godz. 1:00 interweniowano w sprawie wybicia szyby w wiatrołapie  - wejścia do klatki schodowej bloku przy ul. Gajowej. Wyniku podjętych działań w rejonie ul. Lipowej, ujęto nietrzeźwego 19-letniego mężczyznę, który miał rozcietą nogę o mocno krwawił oraz dwóch nieletnich w wieku 16 i 17 lat będących również pod wpływem alkoholu. Do poranionego szkłem wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego, natomiast nieletnich przekazano do II Komisariatu Policji - przekazując sprawę. Według wstępnych ustaleń 19-latek chciał się popisać przed młodszymi kolegami.
 
*Minionej doby zespołowi Pogotowia Ratunkowego przekazano 2 osoby, które potrzebowały pomocy medycznej.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

 

 

*W godz. dopołudniowych , na prośbę pedagoga szkolego z Zespołu Szkół im Reymonta , zlokalizowanego przy ul.Krakowskiej , przeprowadzono pogadankę o konsekwencjach prawnych , związanych z zamiarem porachunków pomiędzy dwiema zwaśnionymi żeńskimi klasami.

 

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do wzięcia udziału w zebraniu grup członkowskich dzielnicy Północ , celem monitorowania bieżących problemów mieszkańców osiedla.

 

* Około godz. 22.45 na ul. Piłsudskiego podjęto czynności wobec mężczyzny, który będąc pod widocznym wpływem alkoholu poruszał się pojazdem po ulicy. Mężczyznę przekazano przybyłemu na miejsce patrolowi Policji z SRD KMP w Częstochowie w celu dalszego prowadzienia sprawy.

 

 

 


Wydarzenia z dn. 11.04.2008r.


* W dniu 11.04.2008r. Zarejestrowano 43 zdarzenia i wnioski o pomoc lub
interwencję w sprawach m.in. osób bezdomnych (5) , awarii (5), porządku
drogowego(4) , spraw porządkowych (6), zakłócenia porządku publicznego (18),
zaniedbania obowiazków przez właścicieli zwierząt (5).


Współpraca z policją


* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika, a w godzinach nocnych
kolejnych 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszami kolejno I, III i V
komisariatu Policji. Podczas pełnienia służby nie zanotowano poważniejszych
form zakłócania ładu i porządku publicznego.


Ważniejsze wydarzenia


* W dniu 11.04.2008 dwukrotnie: o godz.15.55 i o godz.17.40 - strażnicy
pełniący służbę w rejonie dzielnicy Raków interweniowali wobec nietrzeźwych
rowerzystów. W obu przypadkach sprawców przekazano funkcjonariuszom VI
Komisariatu Policji.
Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 22..03.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 34 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (18) nieprawidłowego parkowania (1), osób bezdomnych (3), zwierząt bez nadzoru (2), spraw porządkowych (8) oraz martwych ptaków (2).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 9 obiektów. Kontrole dotyczyły głównie spraw porządkowych, w ich wyniku 4 osoby odpowiedzialne za porządek pouczono. W dwóch przypadkach sporządzono dokumentację do wniosku o ukaranie winnego zaniedbań przed Sądem Grodzkim.

*Minionej doby przekazano piętnaście uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -11, z czego 8 w formie elektronicznej, PWiK -1, ZO .Sita -1, MPK -2.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 29 kontroli terenów szkół oraz 82 kontrole terenów parkingów osiedlowych.

*W godzinach od 17:00 do 21:00 jeden strażnik uczestniczył w spotkaniu grypy członkowskiej Rady Dzielnicy Północ.


Współpraca z Policją

*Minionej doby dwóch strażników miejskich współpracowało z funkcjonariuszami III Komisariatu Policji w Rejonach Stałej Obecności.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby osiem razy kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc 2 osoby przekazano do Ogrzewalni natomiast 7 osób przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

*W godzinach nocnych z ogrzewalni przy ul. Krakowskiej skorzystało 23 osoby.


Nieprawidłowości w parkowaniu

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 14 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań 9 osób ukarano mandatami, natomiast 12 pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 14 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*Ok. godz. 21:30 udzielono pomocy 89 letniemu mężczyźnie, który cierpiąc na zaniki pamięci stracił orientację i nie mógł wrócić do domu. Po ustaleniu danych personalnych, ww. mężczyznę przewieziono do miejsca zamieszkania i przekazano pod opiekę rodzinie.

*W nocy 23 marca 2006 r. o godz. 2:40 przy ul. Krakowskiej ujawniono zaparkowany pojazd, w którym spod stacyjki wystawały przewody . W toku dalszych czynności ustalono, że ów pojazd był skradziony. Sprawe przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 15.072008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

44


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

33

Kontrole placów zabaw

12

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

3

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

3

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

7

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

2

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 15.07.2008 .

 

 

W dniu 15.07.2008r. zarejestrowano 20 zdarzeń i wnioski o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (7), spraw porządkowych (1), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (10), porządku drogowego (1),

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W godz. dopołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z komisją alkoholową Wydziału Transportu i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta.

 

* Ok. godz. 11.00 na ul. Waszyngtona ujęto 46 letniego Władysława J. , poszukiwanego przez Komisariat IV Policji. Mężczyznę przekazano w/w jednostce celem prowadzenia dalszych czynności służbowych.

 

* W godz. popołudniowych udzielono asysty pracownikom socjalnym MOPS-u przy wykonywaniu czynności służbowych w jednym z mieszkań posesji przy ul. Pionierów.

 

* Czterokrotnie wzywano zespoły wyjazdowe Pogotowia ratunkowego do osób wymagających pomocy lekarskiej – we wszystkich przypadkach trafiły do szpitala.

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

* Około godz. 13.00 patrol Strazy Miejskiej przy ul. Wierzbowej w Częstochowie ujął w pościgu sprawcę kradzieży telefonu komórkowego , który chwilę wcześniej skradł go jednemu z przechodniów. Mężczyznę wraz z odzyskanym telefonem komórkowym przewieziono do VI Komisariatu Policji w Częstochowie, gdzie przekazano sprawę w celu dalszego prowadzenia.

 

Współpraca z policją

*

W godz. popołudniowych oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Komisariatu IV Policji , celem pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w rejonie działania w/w jednostki.

Ważniejsze wydarzenia

*

W godz. popołudniowych oddelegowano Kier. Referatu Rejonowych do wzięcia udziału z zebraniu Rady Dzielnicy Stare Miasto , celem monitorowania aktualnych problemów mieszkańców.

* Ok. godz. 10.30 , na skrzyżowaniu Al.Wolności z Al.NMP doszło do kolizji drogowej pomiędzy pojazdami Audi i Volkswagen. Na miejsce zdarzenia wezwano patrol Sekcji Ruchu Drogowego KMP a także , ze względu na wyciek płynów eksploatacyjnych z uszkodzonych pojazdów , sekcję Straży Pożarnej - całość sprawy przekazano , zagrożenie usunięto.


* W dniu 21.07.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 42 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (26), spraw porządkowych (8), nieprawidłowego parkowania ( 6 ), awarii(2), braku opieki nad zwierzętami (2)

,,Bezpieczna Częstochowa"
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 11 kontroli terenów szkół ,9 kontroli placów zabaw, oraz 45 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

* Ważniejsze wydarzenia
* W godz. dopołudniowych w rejonie Al. Sienkiewicza podjęto interwencje w stosunku do dwóch osób prowadzących publiczną zbiórkę ofiar bez zezwolenia. W stosunku do w/w osób skierowano Wnioski do Sądu.

Dyżurny Straży Miejskiej
Ważniejsze wydarzenia z dnia 02.04.2005r.

*W dniu 02.04.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 32 telefoniczne zgłoszenia, z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (20), porządkowych (8), nieprawidłowego parkowania pojazdów (3) oraz psów biegających bez nadzoru (1).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
- 4 kontrole terenów szkół,
- 19 kontroli placów zabaw,
- 70 kontroli terenów parkingów osiedlowych i miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1 osobę dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Inne wydarzenia z dnia 2.04.2005r.

*W czasie służby, na terenie miasta nie odnotowano poważniejszych zakłóceń porządku i ładu. Za priorytet działań prewencyjnych przyjęto, zapewnienie przed klasztorem Jasnogórskim niezakłóconego czuwania wiernych modlących się w intencji Papieża Jana Pawła II.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia. 03.06.2008r.

 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

38

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

8

Kontrole placów zabaw

21

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

15

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.

 

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

 

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

 

 

 

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

10

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

11

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

25

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

4

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 03.06.2008r.

W dniu 03.06.2008r. Zarejestrowano 27 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (5), awarii (1), naruszenia porządku drogowego (4), spraw porządkowych (2), zakłóceń porządku publicznego (6), zwierząt (5), w sprawie wycinki drzew (1), w sprawie spalania odpadów (2) oraz w sprawie kompletnie pijanej kobiety z dzieckiem (1) - której skargi nie potwierdzono.

Współpraca z Policją

* W godz. popołudniowych oddelegowano 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Komisariatów II i IV Policji, celem pełnienia wspólnej służby patrolowej w rejonach stałej obecności.

Ważniejsze wydarzenia

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do wzięcia udziału w zebraniu Rady dzielnicy Grabówka celem monitorowania bieżących problemów mieszkańców osiedla.

Minionej doby zespołowi Pogotowia Ratunkowego, przekazano nietrzeźwego mężczyznę u którego stwierdzono 4,5 promila alkoholu.

Dyżurny Straży Miejskiej

 


Wydarzenia z dnia 14.01. 2007 r.

* W dniu 14.01. 2007r od mieszkańców przyjęto 23 telefoniczne zgłoszenia dotyczące: osób leżących w różnych punktach miasta (4 ) ,osób bezdomnych ( 1 ), zakłócenia ładu, porządku publicznego oraz ciszy nocnej ( 13 ), nieprawidłowego parkowania ( 2) , oraz spraw porządkowych (3)

"Czystość i porządek"

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 9 uwag i informacji : MZD- (4) , MPK-(1),TPSA-(1),ZGM TBS-(1),SITA-(1),Syg Świetlna-(1)

,,Osoby bezdomne "

* W ciągu minionej doby 11 razy kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta i własnych informacji przebywają osoby bezdomne. Napotykane osoby informowano o możliwości skorzystania z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80/15. W dwóch przypadkach osoby umieszczono w OPOPA , 1 osobę umieszczono w ogrzewalni , natomiast pozostałe odmawiały udzielenia sobie pomocy

,, Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 6 doraźnych kontroli terenów szkół, 2 kontrole placów zabaw , 38 kontroli parkingów osiedlowych oraz 31 innych miejsc zagrożonych.

* Współpraca z policją

* Dwukrotnie udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.

,, Osoby nietrzeźwe"

* Minionej doby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.

* Ważniejsze wydarzenia z dnia 14.01.07r.

W godzinach dopołudniowych poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystościach na Jasnej Górze związanych z Samorządowymi Spotkaniami Jasnogórskimi.

W ciągu całego dnia zabezpieczano imprezy związane z XV finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W trakcie imprez nie odnotowano poważniejszych zakłóceń porządku publicznego.

Ok. godz. 9:25 w rejonie Al. NMP 16 , podczas legitymowania i czynności sprawdzających okazało sie żę, 28-letni mężczyzna bez stałego miejsca zameldowania jest poszukiwanym przez Policję. W/w osobę przekazano doI Komisariatu Policji .

Dyżurny Straży Miejskiej
Wydarzenia z dn. 26.05.2008r.


W dniu 26.05.2008r. Zarejestrowano 33 zdarzenia i wnioski o pomoc lub
interwencję w sprawach m.in. Awarii infrastruktury(3), osób bezdomnych (2),
naruszenia porządku drogowego (5), uchybień porządkowych (5), zakłócenia
porządku publicznego (15), zaniedbań ze strony właścicieli zwierzą (3)
Dyżurny Straży Miejskiej

*W dniu 25.06.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 37 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (27), nieprawidłowego parkowania (2), spraw porządkowych (3), psów bez nadzoru (4), piskląt, które wypadły z gniazda (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 18 kontroli terenów szkół, 25 kontroli placów zabaw oraz 75 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 9 posesji. W wyniku podjętych działań 1 osobę pouczono.

*Minionej doby przekazano dziesięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD (2), SITA (1), TPSA (1), WOŚ (4), MPK (1), Wodociągi (1).


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


Współpraca z Policją

*Jeden raz w ciągu minionej doby udzielano pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.


Ważniejsze wydarzenia

*Nad ranem dnia 26.06.2006r. ok. godz. 3:55 interweniowano przy ul.Obrońców Poczty Gdańskiej 6, skąd odebrano zawiadomienie w sprawie pobicia mężczyzny. Na miejscu zastano 28-letniego mieszkańca Mstowa, który twierdził że bez żadnych przyczyn został napadnięty przez 10 osobowa grupę osób i został nożem zraniony w rękę oraz uderzony pałką w głowę. Poszkodowany nie był w stanie podać miejsca ani czasu zdarzenia. Na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego do szpitala przy ul. Bialskiej. Sprawą zainteresowano III Komisariat Policji.

*Minionej doby w dwóch przypadkach wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W każdym przypadku osoby zabrano do szpitala.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Wydarzenia z dn. 13.08.2007r

W dniu 13.08.2007r zarejestrowano 34 zgłoszenia z wnioskiem o pomoc i interwencję m.in. w sprawach :awarii infrastruktury (1), uciążliwych osób bezdomnych (3), porządku drogowego (2) w tym jeden nietrzeźwy rowerzysta, zakłócenia porządku publicznego (11), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (8), spraw porządkowych (5), naruszenia obowiązków przez właścicieli zwierząt lub zwierząt padłych (2), zagubienia się osoby z pielgrzymki, (1) oraz o znalezieniu torebki z dokumentami osoby (1)


W godzinach 20.00-21.00 – oddelegowano 2 strażników do zabezpieczenia procesji Maryjnej z parafii św. Stanisława Kostki przy ul. Dąbkowskiego 42.


W nocy 14.08.2007r. godz. 1:30 w Al. Najświętszej Maryi Panny 37, uniemożliwiono dalszą jazdę 20- letniemu , nietrzeźwemu rowerzyście. Na miejsce wezwano patrol SRD Policji, któremu sprawę przekazano. Jak wykazało badanie u ww. rowerzysty stwierdzono - 0,66 mg/ l alkoholu.


Z uwagi na zbliżający się tzw.”szczyt pielgrzymkowy” - zwiększono ilośc patroli prewencyjnych w terenie podjasnogórskim. W czasie działań nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu.


Minionej doby jedną osobę, która wymagała pomocy medycznej , przekazano pod opiekę zespołowi Pogotowia Ratunkowego .

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia 13.08.2007r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

10

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

31

Kontrole placów zabaw

1

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

3

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

 

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 


Dyżurny Straży Miejskiej


 

Wydarzenia z dn. 23.06.2008r.

 

 

W dniu 23.06.2008r. zarejestrowano 35 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (3), osób bezdomnych (2), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (17), porządku drogowego (5) spraw porządkowych (3) w sprawie zwierząt (3) , awarii (1) oraz nielegalnego handlu (1).

 

Ważniejsze wydarzenia

* Ok. godz. 13:10 w rejonie parkingu ,,Oleńka” , podjęto interwencję wobec 4 kobiet, prowadzących publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego prawem zezwolenia. Wobec w/w. kobiet skierowano wnioski o ukaranie przez Sąd Grodzki.

* Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do asysty i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w/w ośrodka, wykonującym czynności w miejscach zamieszkania podopiecznych.

* Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej .W obydwu przypadkach osoby zabrano do szpitala.
Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz
 

Wydarzenia z dn. 06.04.2008r.

* W dniu 06.04.2008r. Zarejestrowano 30 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in., osób bezdomnych (1), awarii (1) , porządku drogowego (4), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (5), pogryzień i zaniechań obowiązków ze strony właścicieli zwierząt (8) , spraw porządkowych (2) oraz spraw związanych z zakłócaniem porządku publicznego (9).

* W godz. nocnych doraźnie kontrolowano stan przestrzegania regulaminu w schronisku dla bezdomnych mężczyzn zlokalizowanym przy ul. Krakowskiej 80/15.

W nocy , z placówki skorzystało 20 osób.

 

Współpraca z Policją

* Trzykrotnie realizowano interwencje zgłoszone w/w służbie przez mieszkańców miasta.

 

Ważniejsze wydarzenia

* W godzinach dopołudniowych, w rejonie Ratusza Miejskiego zabezpieczano wizytę attache kulturalnego ambasady Izraela w Polsce. W trakcie wizyty nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

* W godz. popołudniowych nadzorowano wernisaż wystawy * Miodowe lata angielskich automobili 1902-1905 * oraz prezentację pojazdów zabytkowych. Impreza odbywała się w parku im. S. Staszica , nie zanotowano zakłóceń ładu i porządku publicznego.

* Dwukrotnie wzywano zespoły Pogotowia Ratunkowego do osób leżących w róznych punktach miasta a wymagających pomocy lekarskiej.

* Ok. godz.w rejonie ul. Kontkiewicza patrol Straży Miejskiej nie czekając na pracowników schroniska dla zwierząt złapał dwa psy rasy owczarek oraz dog niemiecki ,które biegały bez nadzoru i wywoływały strach wśród mieszkańców. Złapane zwierzęta odwieziono do schroniska.

* Ok. godz. 0.40 na ul.Jagiellońskiej , za budynkiem PZU , na terenie tzw. Bazarku , ujawniono włamanie do 4 budek handlowych.Sprawę przekazano wezwanym na miejsce zdarzenia funkcjonariuszom Sekcji Kryminalnej Komisariatu IV Policji.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 07.11.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

91


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

44

Kontrole placów zabaw

12

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

21

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

7

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 

1


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

23

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

7


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


  

Ważniejsze wydarzenia z dn. 07.11.2009r


 

  *W dn. 07.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 31 strażników. Zarejestrowano 34 zdarzenia i wnioski o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (14), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (6) osób bezdomnych (2) , wykroczeń drogowych (5) , spraw porządkowych (4) niszczenia zieleni (1) w sprawie zwierząt (1)oraz w sprawie niszczenia mienia (1).


 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 9

zdarzen dotyczących m.in. osób nietrzeźwych j (2), spożywania alkoholu w miejscach publicznych (2) zakłócania porządku publicznego (2) oraz osób leżących (3)


 


 


 

Ważniejsze wydarzenia


 

 • Ok. godz. 13:30 interweniowano przy Al. Wolności 28 , gdzie osoba kierująca pozostawiła pojazd marki Seat na wjeździe do posesji. Ponieważ nie można było nawiązać kontaktu z użytkownikiem pojazdu , sprawę ewentualnego odholowania, przejął patrol I Komisariatu Policji.

 •  

 • Ok. godz. 15:00 interweniowano przy ul. Kucelińskiej w sprawie skargi dotyczącej spalania odpadów . Okazało się , że w piecu przydomowej kotłowni jest palone miałem węglowym lecz zbudowany komin jest zbyt niski i zbudowany bez planu. Na miejsce wezwano Straż Pożarną celem sprawdzenia zagrożenia. Wezwany pracownik Nadzoru Budowlanego, stwierdził nieprawidłowości i podjętą decyzją, zamknął ww. kotłownię.

 •  


 

   


 

Dyżurny Straży Miejskiej


Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 blok 3 /siedziba Straży Miejskiej/, na parterze pokój 2.
Biuro czynne jest całą dobę dla osób prywatnych.
Dla instytucji biuro czynne jest w godzinach pracy administracji czyli :
- poniedziałek - czwartek 7,30 – 15,30,
- piątek
7,30 – 15,00.
Nr telefonu: 368-31-92 .

Biuro Rzeczy Znalezionych - Podstawowe informacje
1. Zadania biura rzeczy znalezionych na terenie miasta Częstochowy realizuje Straż Miejska w Częstochowie mieszcząca się przy ul. Krakowskiej 80 blok 3; tel. 368-31-90, 368-31-92, fax. 368-31-91, 368-31-93, e-mail: straz_miejska@czestochowa.um.gov.pl

2. Do biura rzeczy znalezionych przyjmowane są do przechowywania rzeczy, które posiadają wartość, za wyjątkiem:
a. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego - znalazca zobowiązany jest wówczas oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego;
b. paszportów (i innych dokumentów podróży) - znalazca zobowiązany jest oddać paszport do Biura Paszportowego;
c. sprzętu i ekwipunku wojskowego oraz dokumentów wojskowych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-badawczej - znalazca zobowiązany jest oddać rzeczy (lub zgłosić znalezienie w przypadku materiałów niebezpiecznych) na najbliższy posterunek policji.

3. Zgłoszenia należy dokonać na druku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy.

4. Znalezienie dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, świadectwa kwalifikacji należy zgłosić za pośrednictwem biura rzeczy znalezionych lub bezpośrednio do instytucji które ww. dokumenty wydały.

5. Osoby poszukujące zguby i zgłaszające się do Biura powinny określić:
- jaka rzecz, przedmiot zostały zagubione, opisać stan, charakterystyczny wygląd lub znaki szczególne;
- przedstawić dowody, stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy w postaci dowodu zakupu, zdjęć przedmiotu, numerów seryjnych, własnych oznaczeń, czy też opisu widocznych śladów zużycia.
*W dniu 24.05.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 43 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (22), osób bezdomnych (2), spraw porządkowych (7), nieprawidłowego parkowania (5), psów bez nadzoru (1), rannych lub zaplątanych ptaków (4), padłych ptaków (1), handlu bez zezwolenia (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 10 terenów szkół, kontrolowano 2 place zabaw i 24 parkingów osiedlowe.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 16 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań, 6 osób ukarano mandatami karnymi oraz 11 osób pouczono.

*Minionej doby kontynuowano wzmożoną kontrolę w rejonie Al.Sienkiewicza w związku z zainstalowaniem w ww. miejscu telebimów przygotowanych na czas wizyty Papieża Benedykta XVI na Jasnej Górze.

*Patrole Straży Miejskiej w rejonie podjasnogórskim kontrolowały stan porządków oraz informowały mieszkańców o ograniczeniu i zmianie w organizacji ruchu w związku z wizytą Papieża.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.


Porządek i czystość

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 33 posesji oraz zrekontrolowano 23 wydanych wcześniej zaleceń porządkowych. W wyniku podjętych czynności w 30 przypadkach poprzestano na udzieleniu pouczeń o konsekwencjach zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za porządek.

*Służbom, wydziałom UM i instytucjom odpowiedzialnym za infrastrukturę na terenie miasta przekazano 5 sygnałów wymagające niezwłocznej interwencji : ZGM (1), Utrzymaniu Sygnalizacji Drogowej (1), w formie elektronicznej MZDiT (2). Ponadto z poczynionych kontroli sporządzono szereg pisemnych informacji w sprawach porządkowych do w/w podmiotów z zaleceniem realizacji.


Ważniejsze wydarzenia

*W godzinach dopołudniowych współpracowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z działem Pomocy Rodzinie oraz Pomocy Instytucjonalnej.

*Minionej doby pięciokrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

z dnia 22.07.2007

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

35

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

28

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

10

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

6

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

9

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

13

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

Wydarzenia z dn. 22.07.2007r

 

W dniu 22.07.2007r zarejestrowano 34 zgłoszenia z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (14), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych ( 11), ) w sprawie zwierząt ( 2 ) , spraw porządkowych (2) oraz awarii (5).

 

* O godz. 18.50 w rejonie ul. Waszyngtona 35 po zgłoszeniu telefonicznym o leżącym mężczyźnie na terenie posesji, wysłany patrol stwierdził brak oznak życia mężczyzny około 50 lat. Na miejsce wezwano Pogotowie ratunkowe, którego lekarz stwierdził zgon w/w mężczyzny. Na miejsce wezwano patrol policji z I Komisariatu, któremu przekazano całość sprawy.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

insp. Zbigniew Raszewski


*W dniu 05.09.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 30 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (22), spraw porządkowych (3), nieprawidłowego parkowania (2) oraz w sprawie psów bez nadzoru (1).
 

Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości  przeprowadzono 17 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 8 kontroli placów zabaw, 81 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.
 

Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach", przeprowadzono 3 kontrole posesji i obiektów oraz 1 rekontrolę wcześniej wydanych zaleceń porządkowych. W wyniku czynności poprzestano na pouczeniu 3 osób o konsekwencjach niestosowania się do przepisów porządkowych.
 
*Firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność infrastruktury technicznej  na terenie miasta, przekazano sześć  uwag i sygnałów: Konserwacja Sygnalizacji Drogowej -3, TPSA -1, Zakład Energetyczny -1,  ZGM-TBS -1.
 
*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali  8 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 7 osób ukarano w postępowaniu mandatowym, 2 osoby pouczono.
 

Ważniejsze wydarzenia
 
*5 września 2005 ok. godz. 17.25 w rejonie ul.Waszyngtona podjęto czynności w stosunku do dwojga osób zakłócających porządek i spokój. Ponieważ w trakcie legitymowania ustalono, iż kobieta (obywatelka Ukrainy) nie posiada aktualnej wizy uprawniającej do pobytu na terenie Polski - doprowadzono ją do I Komisariatu Policji, gdzie sprawę przekazano.
 
*5 września 2005 ok.godz 17:40 w rejon osiedle przy ul.Zimorowicza wezwano sekcję Państwowej Straży Pożarnej, w celu neutralizacji gniazda os, zlokalizowanego w żywopłocie okalającym plac zabaw. Do czasu usunięcia w/w gniazda miejsce zabezpieczono przed dostępem osób postronnych.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko referent
w Referacie Prawnym Oddziału Organizacyjno-Prawnego


Informuję, że w wyniku analizy dokumentów na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1. Adam Skibiński Słowik
2. Agnieszka Musiał Częstochowa
3. Anna Staniowska Częstochowa
4. Małgorzata Lasecka Częstochowa


Komendant
Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko
Częstochowa, dnia 28 kwietnia 2006 r.

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 22.08.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

73


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

30

Kontrole placów zabaw

29

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

1

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

11

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

8

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

28

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

25

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima

2

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

Wydarzenia z dn. 22.08.2009 r.

 

* W dniu 22.08.2009 r. zarejestrowano 48 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (21), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9), spraw porządkowych (4), zwierząt (2) oraz zdarzeń drogowych (9) awarii(2), oraz zdarzeń kryminalnych (2)

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 8 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (6), zakłócania porządku publicznego (1), spożywania alkoholu (1).

 

* Ok. godz. 10:50 przy ul. Kiedrzyńskiej11/13, interweniowano wobec 58- letniego mężczyzny, siedzącego na trawniku w stanie upojenia alkoholowego . W toku czynności okazało się, że ów mężczyzna ma przy sobie kilka dokumentów innej osoby. Ww. mężczyznę przewieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, gdzie pozostawiono do dyspozycji IV Komisariatu Policji .

 

* Ok. godz. 20:00 na Placu Daszyńskiego 13/14, zauważono wybitą boczną szybę w drzwiach zaparkowanego pojazdu marki Mercedes Sprinter. Powiadomiony właściciel pojazdu, który przybył na miejsce, oznajmił, że skradziono z pojazdu nawigację satelitarną oraz antenę SB. Radia, wartości ok. 1800zł. Sprawę przekazano do IV Komisariatu Policji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 28.07.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

19


 

Kontrole dworców , placów i skwerów31

6

Kontrole placów zabaw

4

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

8

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

20

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

5

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

10

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 28.07.2008r

 

* W dniu 28.07.2008 r. Zarejestrowano 41 zdarzeń i wniosków z prośbą o pomoc i interwencje w sprawach : osób leżących w różnych punktach miasta ( 3 ) , osób bezdomnych ( 2 ) , spraw porządkowych ( 7), zakłócania ładu i porządku publicznego (13) , zwierząt (8) , porządku drogowego (5) oraz awarii (3)

 

Ważniejsze wydarzenia

 

ok. godz. 15:55 w pasażu środkowym Al. NMP 67 napotkano bezdomnego mężczyznę . Ponieważ miał urazy nóg, min. zastarzałe i odnawiające sie rany na nogach, na miejsce wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego. Ww mężczyznę zabrano do szpitala przy ul. Mirowskiej .

 

O godz. 16:25 odebrano zawiadomienie że od kilku godzin, leży pies przywiązany do ławki opodal ogrodzenia pobliskiego szpitala. Wezwani na mie sce pracownicy schroniska dla zwierząt, zabrali psa -rasy Amstaff do swojej placówki przy ul. Gilowej.

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 04.01.2009r.

* W dniu 04.01.2009 r. zarejestrowano 14 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (5), nieprawidłowego parkowania lub innych zdarzeń drogowych (1) oraz zakłóceń porządku i spokoju (3).

Ważniejsze wydarzenia

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 


" Ważniejsze wydarzenia z dnia 02.10. 2006 r.
* W dniu 02.10 2006r od mieszkańców przyjęto 25 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in. zakłócenia porządku i spokoju (15), spraw porządkowych (5), zwierząt bez nadzoru ( 2 ), zwierząt padłych lub wymagających opieki ( 2 ), awarii technicznych ( 2 ), oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów (3).

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 14 terenów szkół , 15 placów zabaw oraz 59 parkingów oraz 54 innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 9 posesji , dokonano także 1 rekontroli. W wyniku podjętych działań , 7 osób pouczono

Minionej doby przekazano dwanaście uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta..
MZDiT (6) WOŚ (1), MPK ( 3 ) Wydział Komunalny (1), ZE( 1 )

,,Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 5 osób.

Nieprawidłowości w parkowaniu
* W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 15 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych.
Ogółem, w wyniku podjętych działań 6 osób ukarano mandatami karnymi, 8 osób pouczono. Jedna blokada pozostała do realizacji na następny dzień.

Ważniejsze wydarzenia

* Ok. godz. 18:20 w rejonie ul. Ogrodowej 51 , ujęto 54 -letniego mężczyznę poszukiwanego przez Policję . Ww. mężczyznę przekazano do IV Komisariatu Policji .

* Ok. godz. 20:10 w rejonie ulicy Żabiej , opodal Szkoły Podstawowej w opustoszałym budynku, zastano śpiącego 60-letniego mężczyznę. Podczas legitymowania i czynności sprawdzających okazało się że ów mężczyzna jest poszukiwany przez IV Komisariat Policji. Z uwagi na stan upojenia alkoholowego , poszukiwanego przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi i pozostawiono do dyspozycji poszukującej jednostki Policji.

* W związku z ujawnieniem na terenie Częstochowy ognista choroby wścieklizny na mocy art. .78 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i wydanym Rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 22 września br. dotyczącym zwalczaniu wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie Częstochowy. Przekazano w formie notatki urzędowej do II Komisariatu Policji, sprawę nie stosowania się do nakazanych zaleceń tj. zakazu swobodnego puszczania psów lub wyprowadzania psa na smyczy, zagrożoną karą zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego.

W nocy ok. godz. 2:30 interweniowano na terenie klatki schodowej posesji przy ul. Limanowskiego 49, gdzie z nn. przyczyn kot miał na głowie metalową puszkę po groszku konserwowym, z której nie mógł się uwolnić. Wspólnie z lokatorami uwolniono zwierzę z metalowej ,,pułapki" i przekazano do schroniska dla zwierząt.

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 24.06.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 56 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (39), nieprawidłowego parkowania (3), spraw porządkowych (6) oraz handlu bez zezwolenia (5), psów bez nadzoru (2) oraz pszczół (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 5 kontroli terenów szkół , 17 kontroli placów zabaw oraz 47 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Czystość i porządek

*Minionej doby przekazano sześć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD (1), SITA (1), ZGM-TBS (1), TPSA (1), CZK(1), Wodociągi (1).


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.


Współpraca z Policją

*Dwukrotnie w ciągu minionej doby udzielano pomocy Policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.


Ważniejsze wydarzenia

*Minionej doby trzykrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.

*Ok godz. 9:00 w rejonie Promenady podjęto interwencję wobec 15-latka będącego w stanie nietrzeźwym. Po dokonaniu czynności w obecności rodziców stwierdzono u nieletniego 1,07mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Nieletniego oddano pod opiekę matki oraz poinformowano Policyjną Izbę Dziecka.

*Ok godz.17:45 w rejonie ul. Ogrodowej podjęto interwencję wobec 11-latka uciekiniera z Pogotowia Opiekuńczego. Nieletniego odwieźono do w/w instytucji i przekazano opiekunom.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Ważniejsze wydarzenia z dnia 14.11. 2006 r.

* W dniu 14.11. 2006r od mieszkańców przyjęto 30 telefonicznych zgłoszeń dotyczące m.in.
osób bezdomnych (6), wykroczeń drogowych (4), spraw porządkowych (3), zakłócenia spokoju (15), oraz zwierząt ( 2 )

* Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 20 terenów szkół, 11 placów zabaw, 139 parkingów oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 1 osobę.

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 9 posesji , dokonano także 3 rekontroli. W wyniku podjętych działań pouczono 5 osób , skierowano także 3 wnioski o ukaranie do Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Częstochowie

* Wydziałom Urzędu Miasta oraz firmom i instytucjom utrzymującą infrastrukturę techniczną i porządek na terenie miasta przekazano 5 uwag i informacji : MZD(3), , WOŚ (2).

*Osoby bezdomne
* W ciągu minionej doby ośmiokrotnie kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc zastane osoby pouczano o możliwości skorzystania ze schroniska . Osoby odmawiały pomocy.

Ważniejsze wydarzenia

* Ok. godz. 10.00 w rejonie ul. Wilsona po zgłoszeniu od mieszkańców podjęto interwencję w stosunku do starszej kobiety, która przewróciła się w mieszkaniu i nie mogła otworzyć drzwi. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, Pogotowie , oraz patrol policji z IV komisariatu. Po otwarciu drzwi pogotowie zabrało kobietę do szpitala celem udzielenia pomocy medycznej, Policja zabezpieczyła mieszkanie.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 11.08. 2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

20


 

Kontrole dworców , placów i skwerów9

8

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA


 

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

5

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

5

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

25

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 


 

 

 

Wydarzenia z dn. 11.08.2009 r.

 

* W dniu 1 .08.2009 r. zarejestrowano 50 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (13), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (9), osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (6), zwierząt (6), interwencji drogowych (8), oraz awarii (4).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 7 zdarzeń dotyczących m.in. osób nietrzeźwych lub leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5) , zdarzeń drogowych (1), oraz spożywania alkoholu (1).

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 07.11.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

42


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

16

Kontrole placów zabaw

17

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

2

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

7

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

11

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

18

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

6

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

5

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 07.11.2008r

* W dniu 07.11.2008 r. zarejestrowano 53 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawie: osób bezdomnych (12), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (7), nieprawidłowego parkowania (6), zakłóceń porządku i spokoju (16), spraw porządkowych (7), w sprawie zwierząt (4 ) oraz w sprawie awarii (1)

Współpraca z Policją

W godz. 14:00-22:00 oddelegowano 2 strażników do współpracy z II Komisariatem Policji oraz 1 strażnika oddelegowano do współpracy z IV Komisariatem Policji.

Inne współprace

W godz. 12:00-13:00 dwóch strażników współpracowało z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W godz. 19:00-21:00 dwóch strażników współpracowało z rewizorami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie .

* Minionej doby dwukrotnie zespół Pogotowia Ratunkowego zabierał osoby , które były pod wpływem alkoholu i wymagały opieki lekarskiej . W obu prz padkach osoby zabrano do szpitala.

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 


*W dniu 27.03.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 48 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (18), spraw porządkowych (14), zwierząt (4) oraz nieprawidłowego parkowania (8).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 19 obiektów oraz przeprowadzono 4 rekontrole - dotyczyły one głównie spraw porządkowych a w ich wyniku 17 osób pouczono, nałożono 1 mandatr karny oraz skierowano 4 wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

*Minionej doby przekazano pięć uwag porządkowych ( w formie notatek urzędowych ) firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZDiT (2), WOŚ (1), Zakład Energetyczny (1) oraz Wydział Finansowy UM (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 20 kontroli terenów szkół oraz 160 kontroli terenów parkingów osiedlowych.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby 9 razy kontrolowano miejsca, w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc 2 osoby przekazano do ogrzewalni, w stosunku do pozostałych ograniczono się do pouczeń i propozycji skorzystania z pobytu w schronisku bądź innej formy pomocy socjalnej. Minionej nocy skorzystało z ogrzewalni 27 osób.


Nieprawidłowości w parkowaniu

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowała 6 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań 3 osoby ukarano mandatami karnymi, natomiast pozostałe pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Wydarzenia z dn. 07.07.2007r

 

W dniu 07.07.2007r zarejestrowano 32 zgłoszenia z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach awarii (2), osób bezdomnych (1), parkowania(3), spraw porządkowych (3), zakłócania porządku publicznego (18), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (2), zwierząt bez nadzoru (3)

Dyżurny Straży Miejskiej


*W dniu 11.05.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 41 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (21), spraw porządkowych (12), nieprawidłowego parkowania (7), psów bez nadzoru (3) oraz nielegalnego handlu (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, doraźnie skontrolowano 33 tereny szkół, 43 placów zabaw, przeprowadzono 117 kontroli prewencyjnych w rejonie parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 18 posesji W wyniku podjętych działań skierowano 8 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

*Minionej doby przekazano siedem uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD (5), CZK (1), ZGM-TBS (1).

*W godzinach dopołudniowych oddelegowano jednego strażnika do współpracy z Biurem Ewidencji Ludności.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.


Współpraca z Policją

*Minionej doby oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego w akcji po kryptonimem SYGNALIZATOR i 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami III Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie dzielnicy Tysiąclecie. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

*Minionej doby dwukrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Ważniejsze wydarzenia

*Około godz.17:45 w rejonie ul. Fertnera podjęto interwencję wobec trójki 15-letnich chłopców, którzy spożywali piwo. Nieletnich przekazano pod opiekę rodziców, a o zdarzeniu poinformowano Policyjną Izbę Dziecka.

*Minionej doby dwukrotnie wzywano Policję Drogową do osób, które kierowały pojazdy bez uprawnień.

*Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Wydarzenia z dn. 01.04.2008r.


* W dniu 01.04.2008r. Zarejestrowano 30 zdarzeń i wniosków o pomoc lub
interwencję w sprawach m.in. : osób bezdomnych (9), awarii(1), porządku
drogowego (3), spraw porządkowych (3), zakłócenia porządku publicznego (14),
zwierząt bez nadzoru(2)


Ważniejsze wydarzenia


*.ok.godz.14.20 na ul.Dekabrystów zabezpieczono kolizję drogową pomiędzy
pojazdem osobowym marki FiaT Uno i motocyklem. Sprawę przekazano
funkcjonariuszom Ruchu Drogowego KMP Częstochowa.

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 07.03.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 41 telefonicznych zgłoszenia z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (20), spraw porządkowych (13) oraz nieprawidłowego parkowania (8). Odebrano również 8 telefoniczych zgłoszeń o martwych ptakach leżących w różnych punktach miasta - zgodnie z procedurą postępowania, wszystkie informacje przekazywano do MPCZ Kryzysowego.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 53 obiekty. Kontrole dotyczyły głównie spraw porządkowych, a w ich wyniku 7 osób odpowiedzialnych za porządek pouczono, nałożono również 1 mandat karny.

*Minionej doby przekazano 5 uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -3, Wydział Finansowy UM -1, WOŚRiL UM -1.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 31 kontroli terenów szkół, 1 kontrolę placu zabaw oraz 163 kontroli terenów parkingów osiedlowych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 6 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań, 4 osoby ukarano mandatami karnymi, pozostałe pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 8 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 9 kontroli miejsc gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem w wyniku podjętych kontroli 4 osoby umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA, natomast 3 osoby dowieziono do ogrzewalni.
W godzinach nocnych przebywały w niej 27 osób.


Ważniejsze wydarzenia

*Ok. godz. 15:50 na zapleczu DH Merkury, ujęto w bezpośrednim pościgu dwóch młodych mężczyzn ( mieszkańców jednej z podczęstochowskich miejscowości ) podejrzanych o pobicie 19 letniego Daniela K. Uczestników zdarzenia przewieziono do siedziby Komisariatu I Policji, gdzie przekazano całość sprawy.

*Ok. godz. 19:00 w Al.Pokoju 44, ujawniono pojazd m-ki PF 126p, co do którego zaistniało ( jak się później okazało uzasadnione ) podejrzenie iż może być skradziony. Pojazd miał otwarte drzwi i bagażnik, w środku panował ogólny nieład, miał również zerwaną obudowę kierownicy. Ustalono właściciela samochodu, a pikanterii zdarzeniu dodaje fakt, iż nie wiedział on że pojazd został mu skradziono ( zdarzenie miało miejsce prawdopodobnie ubiegłej nocy ). Poszkodowanego dowieziono do Komisariatu VI Policji - całośc sprawy przekazano.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Ważniejsze wydarzenia z dn. 13.11.2009r


 

  *W dn. 13.11. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 29 strażników. Zarejestrowano 33 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (25), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (10) osób bezdomnych (2) , wykroczeń drogowych (2) , spraw porządkowych (1), zwierząt (2), oraz awarii (1).


 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 9 zdarzeń dotyczących m.in. spożywania alkoholu (3), osób leżących (4), oraz spraw porządkowych (1),osób nietrzeźwych (1).


 


 

Ważniejsze wydarzenia

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 13.11.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

22


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

19

Kontrole placów zabaw


 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

5

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe


 

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

8

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


SM.I.1110-48/06
Straż Miejska w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl.3
42-200 Częstochowa
Ogłasza nabór na 6 wolnych stanowisk pracy
Aplikant w Straży Miejskiej w Częstochowie

1. Wymagania niezbędne :
1.1. obywatelstwo polskie,
1.2. ukończone 21 lat,
1.3. korzystanie z pełni praw publicznych,
1.4. wykształcenie min. średnie,
1.5. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
1.6. nienaganna opinia,
1.7. niekaralność sądowa,
1.8. uregulowany stosunek do służby wojskowej.
2. Preferencje dodatkowe :
2.1 posiadanie specjalistycznego przeszkolenia z zakresu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa, potwierdzone stosownym egzaminem,
2.2 posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi,
2.3 znajomość obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym,
2.4 wzrost co najmniej 180 cm.
2.5 adres zamieszkania w Częstochowie lub okolicy w odległości do 10 km od granicy miasta,
2.6 status osoby bezrobotnej.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
3.1. służba patrolowa.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
4.1. życiorys (CV),
4.2. list motywacyjny,
4.3. kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
4.4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4.5. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
4.6. kwestionariusz osobowy,
4.7. oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz książeczka wojskowa do wglądu,
4.8. kopie innych dokumentów – świadectwa pracy,
4.9. zaświadczenie o stanie zdrowia,
4.10. zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Częstochowie : Częstochowa 42-200, ul. Krakowska 80 bl. 3, pok. 103
z dopiskiem :
"Oferta pracy na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Częstochowie"
w terminie od 07-09-2006 r. do 21-09-2006 r.

Obowiązek okazania oryginałów dokumentów do wglądu podczas konkursu.

Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

Informacja, o wyniku naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-200 Częstochowa.

Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, powinny byś opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie umieszczona na stronie http://sm.czestochowa.bip-gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Komendzie Straży Miejskiej w Częstochowie.

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu będą powiadomieni o terminach sprawdzianów i rozmów kwalifikacyjnych.

Dodatkowe informacje : tel. /034/ 368-31-92.


Komendant
Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko


Częstochowa, dnia 31-08-2006 r.
Ważniejsze wydarzenia z dnia 08.11. 2006 r.

* W dniu 08.11. 2006r od mieszkańców przyjęto 27 telefonicznych zgłoszeń dotyczące m.in. zakłócenia porządku i spokoju (12), uciążliwych osób bezdomnych (4), spraw porządkowych (3) ,psów bez nadzoru(3) oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów (5).

* Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości doraźnie skontrolowano 23 tereny szkół, 26 placów zabaw, 103 parkingi oraz 29 innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


"Czystość i porządek"

* Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 26 posesji oraz dokonano 5 rekontroli wydanych wcześniej zaleceń porządkowych.. W wyniku podjętych działań 23 osoby pouczono o potencjalnych konsekwencjach, sporządzono również 1 dokumentację do wniosku o ukaranie winnego przed Sądem Grodzkim.

Służbom i instytucjom utrzymującym infrastrukturę na terenie miasta przekazano 10 uwag o zaistniałych awariach : MZD (6),WOŚ UM (3) ,PWiK(1)

"Osoby bezdomne"
* Minionej doby sześciokrotnie kontrolowano miejsca w których koczowały uciążliwe osoby bezdomne.
W większości przypadków osoby odmawiały pomocy, w jednym przypadku osobę bezdomną dowieziono do schroniska przy ul.Krakowskiej 80/15.

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.

Współpraca z Policją
* Minionej doby oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami II Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w Rejonie Stałej Obecności . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.Ważniejsze wydarzenia

* Około godz..9.00 w rejonie podjasnogórskim podjęto czynności wobec osoby ,która prowadziła publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego zezwolenia.Wobec osoby skierowano wniosek do sądu.

* Około godz.13.30 w rejonie Al NMP na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia osoby na wózku inwalidzkim Na miejsce zdarzenia wezwano Pogotowie Ratunkowe oraz Policję.

* Minionej doby dwukrotnie wzywano Policję Drogową do kolizji drogowych ,które zaistniały na terenie miasta.

* około godz.16.55 w rejonie Archikatedry podjęto interwencję wobec leżącego na murku mężczyzny,który jak twierdził został pobity przez n/n osoby.Na miejsce wezwano Pogotowie Ratunkowe,które zabrało osobę do szpitala.Całość sprawy w formie notatki przekazano Policji
Dyżurny Straży Miejskiej
Ważniejsze wydarzenia z dnia 07.03.2005r.

* W dniu 07.03.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 33 telefoniczne zgłoszenia z wnioskiem o pomoc i interwencję, w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (18) , porządkowych (11), oraz nieprawidłowego parkowania (4).

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w zakresie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
- 7 kontroli terenów szkół,
- 27 kontroli placów zabaw,
- 11 kontroli terenów parkingów osiedlowych i innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Współpraca z Policją
*Udzielono Policji pomocy w realizacji interwencji zgłoszonej w/w służbie przez mieszkańców miasta.

Czystość i porządek
*Sukcesywnie realizowano wytyczne zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności pod kątem przeciwdziałania skutkom opadów śniegu.

*Realizując wytyczne Regulaminu „AKCJI ZIMA” na bieżąco utrzymywano łączność z dyspozytorami MZO SITA . Łacznie przekazano 7 informacji o nieodśnieżonych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" 4 osoby dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Osoby bezdomne
*W ciągu minionej doby dokonano 9 kontroli miejsc w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. Dwie osoby z uwagi na stan nietrzeźwości umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA , jedną, z uwagi na uraz głowy przekazano Pogotowiu Ratunkowemu, pozostałe nie skorzystały z oferowanej im pomocy.

Inne wydarzenia z dnia 7 marca 2005
*ok.10:50 w rejonie ul. 1go Maja 1 patrol Straży Miejskiej ujął dwóch sprawców kradzieży prostokątnej pokrywy żeliwnej nn. studzienki o wymiarach 80x50 cm. sprawców i sprawę przekazano do I KP.

Dyżurny Straży Miejskiej
Informacja o wynikach naboru
Główna Księgowa w Straży Miejskiej w Częstochowie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru z dniem 4-02-2006 r. na stanowisko głównej księgowej w Straży Miejskiej w Częstochowie została zatrudniona Pani Wioletta Drutowska zamieszkała w Częstochowie.


Uzasadnienie:

Ponad dziewięcioletni staż pracy na stanowisku zastępcy głównego księgowego i głównego księgowego w tym 2 lata i 3 m-ce w administracji samorządowej oraz wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz zarządzanie przedsiębiorstwem zadecydowały, iż Pani Wioletta Drutowska została zatrudniona na stanowisku głównej księgowej w Straży Miejskiej w Częstochowie.


Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko

06-02-2006 r.

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 07.07.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

55


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

43

Kontrole placów zabaw

20

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

19

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

8

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

1

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

17

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

5

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

12

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

1

Kontrola gospodarki odpadami

5

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

 

Wydarzenia z dn. 07.07. 2008r.

 

 

W dniu 07.07.2008r. zarejestrowano 41 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (3), spraw porządkowych (6), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (14), porządku drogowego (7), zwierząt (6), osób bezdomnych(3) oraz awarii (2)

 

 Ważniejsze wydarzenia

 

*O godz. 18.30 w rejonie szpitala Parkitka na Izbie Przyjęć podjęto interwencję w stosunku do nietrzeźwego mężczyzny. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest on poszukiwany przez policję . Mężczyznę ze względu na stan nietrzeźwości umieszczono w OPOPA i pozostawiono do dyspozycji III Komisariatu celem prowadzenia dalszych czynności.

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 


WAŻNIEJSZE WYDARZENIA z dn. 20.11.2006r.
* W dniu 20.11. 2006r od mieszkańców przyjęto 21 telefonicznych zgłoszeń dotyczących m.in.
osób bezdomnych (3), , wykroczeń drogowych (4), zakłócenia spokoju (13),oraz braku nadzoru nad zwierzętami (1)

* Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 15 doraźnych kontroli terenów szkół, 9 kontroli placów zabaw ,77 kontroli parkingów osiedlowych oraz 14 innych miejsc zagrożonych.

W ciągu minionego dnia podejmując interwencje z zakresu porządku w ruchu drogowym - strażnicy trzykrotnie użyli blokad unieruchamiając nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Ogółem w efekcie podjętych czynności 3 kierujących ukarano w postępowaniu mandatowym.

* Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób..

"Czystość i porządek"
Realizując przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " skontrolowano 11 posesji oraz dokonano 3 rekontroli wydanych wcześniej zaleceń. W wyniku podjętych działań pouczono 12 osób odpowiedzialnych za stan porządków oraz 1 ukarano mandatem karnym.

*Minionej doby przekazano 3 uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta. MZD -2, CZK-1


*Osoby bezdomne
* W ciągu minionej doby ośmiokrotnie kontrolowano miejsca , w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. W trakcie kontroli w/w miejsc zastane osoby pouczano o możliwości skorzystania ze schroniska . Osoby bezdomne odmawiały propozycji pomocy w postaci dowiezienia do ogrzewalni.

Współpraca z Policją
* W godzinach od 14.00 do 22.00 trzech strażników miejskich współpracowało z funkcjonariuszami Ruchu Drogowego.

W ciągu minionego dnia dwukrotnie udzielano pomocy częstochowskim komisariatom, przejmując zgłoszenia kierowane do w/w służby głownie w sprawie zakłócania porządku i spokoju oraz osób nietrzeźwych.

*Około godz.11.35 w rejonie ul.Limanowskiego ujęto 27 letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym przez VI Komisariat .Osobę przekazano w/w jednostce Policji.

* Około 14.45 podczas osadzania osoby w OPOPA stwierdzono,że mężczyzna posiada dokument tożsamości na inna osobę.W związku powyższym całość sprawy przekazano Policji.

Dyżurny Straży Miejskiej
BIURO
RZECZY
ZNALEZIONYCH

przy
Straży Miejskiej w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3
tel. 368-31-90
czynne całodobowo

Posiada do odbioru następujące depozyty :

1 Przewód elektryczny z oprzyrządowaniem, data przyjęcia : 14-01-2005
2 Klucze z pilotem, samochodowe, data przyjęcia : 25-01-2005
3 Klucze samochodowe, data przyjęcia : 25-01-2005
4 Telefon komórkowy, data przyjęcia : 02-02-2005
5 Klosze lamp oświetleniowych, data przyjęcia : 04-02-2005
6 Kasety VHS, data przyjęcia : 04-02-2005
7 Łom, data przyjęcia : 16-02-2005
8 Wózek dziecięcy, data przyjęcia : 16-02-2005
9. Telefon komórkowy, data przyjęcia : 15-03-2005
*W dniu 07.05.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 30 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (22), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (2), psów bez nadzoru (1), rannych zwierząt (1), nieprawidłowego parkowania(1), pożarów traw (1), nietrzeźwych kierowców (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, doraźnie skontrolowano 17 terenów szkół, 30 placów zabaw, przeprowadzono 106 kontroli prewencyjnych w rejonie parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 3 posesje oraz dokonano 5 rekontroli wydanych wcześniej zaleceń.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


Ważniejsze wydarzenia

"Nietrzeźwy żołnierz"

*Ok. godz. 12:25 uwagę strażników patrolujących rejon Promenady im.Niemena zwróciło 7 młodych mężczyzn spożywających piwo przy fontannie i głośno przeklinających. W trakcie podjętej interwencji jeden z mężczyzn przejawiał wzmożoną agresję, nie reagował na żądanie zachowywania się stosownego do miejsc publicznych. Ustalono ponadto, że jest on żołnierzem służby zasadniczej. W związku z powyższym mężczyznę ujęto , a następnie przekazano patrolowi Żandarmerii Wojskowe z placówki w Lublińcu.


"Nietrzeźwy kierowca"

*Od mieszkańca jednej z posesji przy ul.Katedralnej uzyskano informację, iż w podwórze posesji wjechał samochodem nietrzeźwy kierowca i głośnymi wrzaskami zakłóca spoczynek nocny. Przybyły na miejsce patrol Straży Miejskiej ujął nietrzeźwego mężczyznę kierującego wg. świadka pojazdem na kłobuckich numerach rejestracyjnych, a następnie przekazał wezwanym na miejsce funkcjonariuszom Sekcji Ruchu Drogowego KMP Częstochowa.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 31.072008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

25


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

33

Kontrole placów zabaw

17

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

15

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

4

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

8

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

9

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

17

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 31.07.2008r

 

* W dniu 31.07.2008 r. Zarejestrowano 41 zdarze i wniosków z prośbą o pomoc i interwencje w sprawach : osób leżących w różnych punktach miasta ( 11 ), spraw porządkowych (5), zakłócania ładu i porządku publicznego(18), zwierząt (2), porządku drogowego (3), osób bezdomnych ( 2),

 

Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszem II i IV Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie w/w komisariatów. W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia porządku i ładu.

 


Ważniejsze wydarzenia

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 

 

 


*W dniu 18.01.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 30 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (12), nieprawidłowego parkowania (8), osób bezdomnych (3), uwag mieszkańców odnośnie zimowego utrzymania dróg i chodników (5) oraz psów bez nadzoru (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 25 kontrole terenów szkół i przedszkoli, 8 placów zabaw oraz 92 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Specjalnych przy ul.Krótkiej w godz. 8:30 do 11:30, przeprowadzono prelekcję na temat "Przemocy , agresji i odpowiedzialości prawnej".

*W godzinach popołudniowo-wieczornych doraźnie zabezpieczano ład i porządek podczas odbywającej się dyskoteki w SP nr 20 przy ul.Łukasińskiego. Nie zanotowano prób zakłócania porządku publicznego.


Czystość i porządek

*Na bieżąco utrzymywano kontakt z dyspozytorami A-Z , przekazując otrzymywane od mieszkańców i patroli uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg. Dokonano również 62kontroli posesji pod kątem Akcji Zima i 1 rekontrole.
W wyniku kontroli 20 osoby pouczono, 2 osoby ukarano mandatami karnymi. Przekazano 5 uwag odnośnie śliskości jezdni chodników MZD - w formie elektronicznej oraz na bieżąco przekazano informację do dyspozytora A-Zima ZO SITA .

*Strażnicy grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu zastosowali 13 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem w wyniku podjętych interwencji 9 osób ukarano w postępowaniu mandatowym oraz 4 osoby pouczono .

*Minionej doby przekazano 3 uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -3.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 2 osoby.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionego dnia, dokonano 19 kontroli związanych ze zgłaszanymi interwencjami mieszkańców bądź własnych kontroli wynikającymi z obecności osób bezdomnych. W jednym przypadku osobę dowieziono do ogrzewalni na ul.Krakowską, jedną osobę dowieziono do noclegowni dla bezdomnych kobiet, pozostałe odmawiały udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy.


Współpraca z Policją

*Minionej doby oddelegowano 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Sekcji Ruchu Drogowego KMP, celem pełnienia służby w ramach akcji " Sygnalizator".

*Minionej doby trzykrotnie udzielono pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Wydarzenia z dn. 03.02.2008r.

* W dniu 03.02.2008r. zarejestrowano 21 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób bezdomnych (7), osób leżących (5), zakłócania porządku publicznego (5), wykroczeń drogowych (2), braku opieki nad zwierzętami (2).

* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80, oddelegowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystało 36 osób.

 

Ważniejsze wydarzenia

 Nie odnotowano poważniejszych zdarzeń


Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


Częstochowa dnia. 03.02.2008r.


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

105


Kontrole dworców , placów i skwerów

20

Kontrole placów zabaw

14

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

7

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


2

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

8

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS


4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

4

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

8

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

14

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

1

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


Kontrola gospodarki odpadami


Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmiotyDyżurny Straży Miejskiej

Ważniejsze wydarzenia z dnia 06.02.2005r.

* W dniu 06.02.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 14 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego ( 11 ), spraw porządkowych ( 3 ).
Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 19 kontroli terenów szkół, 8 kontroli terenów placów zabaw oraz 140 kontroli terenów parkingów osiedlowych, oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Czystość i porządek
* W dniu dzisiejszym , na I i II zmianie realizowano przepisy ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " pod kątem regulaminu "AKCJA ZIMA". W działaniach brało udział 9 patroli Straży Miejskiej. Skontrolowano w sumie 53 posesje i obiektów publicznych oraz dokonano 2 rekontroli. W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- pouczono 2 osoby
- wysłano drogą elektroniczną jeden E-Mail do Miejskiego Zarządu Dróg z informacjami o nieprawidłowościach dotyczących zimowego utrzymania nawierzchni chodników i jezdni należących do Gminy Częstochowa.

* Zgodnie w wytycznymi Regulaminu AKCJI ZIMA - na bieżąco utrzymywano łączność z dyspozytorami MZO SITA - brak opadów i czarne nawierzchnie na głównych ciągach komunikacyjnych.

*Minionej doby przekazano 1 uwagę porządkową firmomi odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta, ( AKWA-1 ).
"Osoby nietrzeźwe"
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w sumie 5 osób.

" Osoby bezdomne"
* W ciągu minionej doby dokonano 25 kontroli miejsc w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne.W wyniku kontroli trzy osoby umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOzPA natomiast pozostałe odmawiały transportu do schroniska.

Ważniejsze wydarzenia
* Ok. godz. 8.20 w drewnianej szopie pod wiaduktem drogowym w Al.Niepodległości , ujawniono zwłoki 34 letniego , bezdomnego Wiesława K. Denat leżał na podłodze ,był bez obuwia , twarz oparta na resztkach pieczywa. Na miejsce zdarzenia wezwano zespół Pogotowia Ratunkowego oraz patrol z Komisariatu I Policji - całość sprawy przekazano. O zdarzeniu poinformowano również MPCZKryzysowego.


Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 16.05.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 27 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócenia porządku publicznego (21), osób bezdomnych (1), spraw porządkowych (1), nieprawidłowego parkowania (2), awarii (1), zwierząt bez nadzoru (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, doraźnie skontrolowano 39 terenów szkół, 34 razy kontrolowano place zabaw, przeprowadzono 104 kontrole prewencyjne w rejonie parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

*Minionej doby przekazano dwie uwagi porządkowe firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta : SITA (2), MZD (5).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 6 posesji. W wyniku podjętych działań 3 osoby pouczono,1 ukarano mandatem karnym oraz skierowano 2 wnioski do sądu .


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


Współpraca z Policją

*W godz. 14:00 - 22:00 dwuosobowy patrol Straży Miejskiej pełnił służbę prewencyjną w rejonie VI komisariatu Policji. W czasie pełnionej służby nie odnotowano poważniejszych przypadków naruszenia porządku i ładu.

*W godz. 7:00 - 21:00, równolegle z funkcjonariuszami Policji, przeprowadzono na terenie miasta akcję pod kryptonimem *NURD*. W wyniku podjętych czynności interweniowano ogółem w 11 przypadkach, 8 osób pouczono, nałożono także 3 mandaty karne.

*Minionej doby czterokrotnie udzielano pomocy Policji w załatwieniu interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców Częstochowy.


Ważniejsze wydarzenia

*W godzinach dopołudniowych strażnicy miejscy zabezpieczali oraz uczestniczyli w otwarciu wyremontowanego Ratusza Miejskiego.

*Minionej doby pięciokrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej. We wszystkich przypadkach osoby zabrano do szpitala.

*Około godz.11:40 na prośbę pracowników hipermarketu TESCO podjęto interwencję wobec sprawcy kradzieży sklepowej. Osobę przekazano funkcjonariuszom IV Komisariatu Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
*W dniu 08.08.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 24 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach  dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (16), spraw porządkowych  (5), nieprawidłowego parkowania (2) oraz bezpańskich psów (1) .
 

Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 22 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 48 kontroli  placów zabaw, 80 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.
 

Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 16 posesji. W wyniku podjętych działań pouczono 9 właścicieli bądź administratorów nieruchomości.
 
*Minionej doby przekazano dwie uwagi porządkowe dotyczące skrzywionych słupków odgradzających jezdnię od chodnika oraz skrzywionego znaku oznaczającego przejście dla pieszych. Sprawę przekazano Miejskiemu Zarządowi Dróg. Ponadto przekazano jedną uwagę firmie instalatorskiej dot. usterki sygnalizacji świetlnej.
 

Współpraca z Policją 

*Minionej doby trzykrotnie udzielono pomocy w realizacji interwencji zgłoszonej ww. służbie. 
 

Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi jedną osobę.
 

Ważniejsze wydarzenia
 
*W godzinach południowych w terenie podjasnogórkim, podjęto interwencję wobec sześciu osób, które oferowały pielgrzymom obrazki o treści religijnej,  zbierając publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego zezwolenia.  Wobec  osób zostaną skierowane wnioski o ukaranie przez Sąd Grodzki.
 
*O godz. 17:20 podjęto interwencję na terenie boiska szkolnego przy ul.Legionów , gdzie według zgłoszenia przebywają osoby nieletnie pod wpływem alkoholu. Na miejscu zastano 6 osobową grupę stojącą przy leżącej 15-letniej  dziewczynie w stanie kompletnego upojenia alkoholowego. Na miejsce wezwano Zespół Pogotowia Ratunkowego oraz przybyli rodzice dziewczyny. Decyzją lekarza dziewczynę zabrano do szpitala przy ul.Bialskiej. W grupie młodych osób zauważono drugą 15-letnią dziewczynę również pod wpływem alkoholu, którą przekazano do miejsca zamieszkania i przekazano rodzicom.
Sprawą zainteresowano Izbę Dziecka Sekcji Prewencji KMP. 
 
*Minionej doby przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego 4 osoby, które potrzebowały opieki medycznej.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

*W dniu dzisiejszym w miejscowości Włoszczowa delegacja Straży Miejskiej wraz z Pocztem sztandarowym Urzędu Miasta oraz z władzami Miasta Częstochowy uczestniczyła w obchodach upamiętniających 65 rocznicę działań pod kryptonimem „Akcji Burza”.

 

* Około gofz. 19.05 na ul. Warszawskiej w Częstochowie ujęto nietrzeźwego mężczyznę , który poruszał się ulicą jadąc rowerem. Mężczyznę dowieziono do IV Komisariatu Policji w Częstochowie i przekazano sprawę do dalszego prowadzenia.


Wydarzenia z dn. 14.07.2007r

 

W dniu 14.07.2007r zarejestrowano 39 zgłoszeń z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach :awarii (4), osób bezdomnych (5), zakłócenia porządku publicznego (20), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych (6), niedopełnienia obowiązków przez właścicieli zwierząt (2).

* Ok.godz 0:10 – strażnicy patrolujący rejon al.Niepodległości – interweniowali wobec grupy osób szarpiących się między sobą przy jednym z barów . W czasie interwencji ujęto 2 osoby uczestniczace w zajściu. Właścicielka baru wśród ujętych rozpoznała sprawcę wybicia szyby w oknie jej lokalu. Ponieważ w wyniku wybicia szyby obrażenia twarzy odniosła jedna z klientek – na miejsce wezwano zespół pogotowia. Nietrzeźwego sprawcę umieszczono w Izbie Wytrzeźwień do dyspozycji II Komisariatu Policji. Towarzyszącą mu kobietę z uwagi na jej późniejsze zachowanie (lżenie strażników, uszkodzenie drzwi w pomieszczeni Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi) dowieziono do III Komisariatu Policji.

 

Dyżurny Straży Miejskiej1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy oferty przesłało 10 kandydatów spełniających wymogi formalne z czego na spotkanie kwalifikacyjne zgłosiło się 6 kandydatów spełniających kryteria naboru.


2. Komisja w składzie:

- Przewodniczący Komisji – Z-ca Komendanta Marian Budziński,
- Członek – Naczelnik Oddziału Organizacyjno - Prawnego Elżbieta Organa,
- Członek – Inspektor specjalista ds. psychologicznych Ireneusz Pyzik.


3. Po przeprowadzeniu testów kwalifikacyjnych, poddaniu analizie ich wyników oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 7 listopada 2005 r. nie wyłoniono kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący ich do pracy na stanowisku aplikanta.


4. Zastosowano następującą metodę naboru :

Kandydat na aplikanta powinien uzyskać ocenę minimum dobrą z testu sprawności fizycznej oraz minimum dobrą z pisemnego sprawdzianu zakresu znajomości problemów społecznych oraz bieżących spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

Testy oceniano w skali punktowej od 0-10 z czego poszczególne punkty oznaczały :
1 - 2 – ocenę niedostateczną,
3 - 5 – ocenę dostateczną,
6 - 7 – ocenę dobrą,
8 - 10 – ocenę bardzo dobrą.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatom przedstawiono do wglądu i zaznajomienia się z oceną ich pracy pisemnej oraz poinformowano o wyniku testu sprawnościowego. Każdy z kandydatów zapoznawszy się z oceną komisji miał możliwość wnieść uwagi i zastrzeżenia, które byłyby na bieżąco uwzględnione. Kandydaci nie mieli zastrzeżeń, co do przedstawionych im wyników i ocen ww. etapów kwalifikacyjnych.


5. Uzasadnienie wyboru:

Żaden z kandydatów nie uzyskał minimum dobrej oceny z testów.


Protokół sporządziła:

03-01-2006 r. Elżbieta Organa
Naczelnik Oddziału Organizacyjno-Prawnego


Zatwierdził:

Komendant Straży Miejskiej
mgr Artur Hołubiczko

Straż Miejska w Częstochowie

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA z dn. 23.08.2009r.


 


 

WAŻNIEJSZE ZDARZENIA:


 

* około godz. 07.15 operator monitoringu wizyjnego dostrzegł w jednej z kamer, że na Pl. Daszyńskiego przy ul. Berka Joselewicza 3 mężczyzn przeszukuje kieszenie leżącego mężczyzny na schodach wejściowych jednej z posesji. Wysłany na miejsce patrol ujął w/w sprawców kradzieży. W trakcie czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia do patrolu zgłosił sie mężczyzna przekazując dowód rejestracyjny pojazdu, który został odrzucony przez jednego z ujętych mężczyzn, kiedy ten zauważył zbliżających sie funkcjonariuszy. Sprawę kradzieży przekazano na Komisariat Policji.


 


 


 


 

 

Dyżurny Straży Miejskiej


 

Naczelnik Oddziału ochrony Porządku Publicznego

Stanisław Czyż

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 15.01.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

110

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

31

Kontrole placów zabaw

12

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

21

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

19

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

15

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

20

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

Wydarzenia z dn. 15.01.2008r.

 

W dniu 15.01.2008r. Zarejestrowano 28 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach : osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (4), uciążliwych osób bezdomnych (7), porządku drogowego (3) , zakłócenia porządku publicznego, ciszy nocnej (5), spraw porządkowych (4) , zwierząt (4) , oraz awarii (1)


* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80, oddelegowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystały 23 osoby.


Ważniejsze wydarzenia


* Trzykrotnie wciągu minionej doby wzywano zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających pomocy lekarskiej a leżących w różnych punktach miasta z powodu upojenia alkoholowego.


* W dniu dzisiejszym , w ramach akcji Ferie , goszczono w siedzibie Straży Miejskiej grupę ok. 40 uczniów szkół podstawowych z parafii Bożego Miłosierdzia ( osiedle Trzech Wieszczów ) , zapoznając ich z zadaniami oraz celami powołania tej formacji , jednocześnie przypominając o prawidłowym zachowaniu w różnych sytuacjach jakie mogą napotkać w drodze do szkoły i poza nią.


* Ok. godz. 10.30 na ul. 11 Listopada interweniowano wobec kierowcy Fiata Punto , u którego podczas rutynowej kontroli ujawniono całkowity brak dokumentów pojazdu.Sprawę przekazano wezwanemu na miejsce zdarzenia patrolowi Sekcji Ruchu Drogowego KMP.
 

Dyżurny Straży Miejskiej


insp.Bogusław Mraz


Wydarzenia z dn. 06.08.2007r

W dniu 06.08.2007r zarejestrowano 36 zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję m.in. w sprawach : awarii (3), nieprawidłowego parkowania(3), nieporządków (4), zakłócenia porządku publ.(19), osób o nieustalonym stanie , leżących w miejscach publicznych (6), zwierząt zakłócających spokój (1)

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

* W dniu 15.10.2008 r. zarejestrowano 30 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawie: , osób leżących w różnych punktach miasta (6) zakłócenia porządku i spokoju (5) ,osób bezdomnych (4) zdarzeń drogowych (6) , spraw porządkowych (3) , niszczenia mienia (3)awarii (1) oraz braku nadzoru nad zwierzętami(2)

 

Ważniejsze wydarzenia

Minionej doby dwukrotnie wzywano sanitarki Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala

* Około godz.22.30 w rejonie ul. Pułaskiego ujęto 20 latkę ,która jak wynikało ze zgłoszenia poszkodowanej chciała dokonać na jej osobie kradzieży pieniędzy oraz telefonu komórkowego.Osobę podejrzaną oraz poszkodowaną przekazano funkcjonariuszom I Komisariatu Policji

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 15.10.2008

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

49


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

16

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

4

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami(zabezpieczenie dyskotek)


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

1

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

3

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

1

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

7

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

11

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

6

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

1

Kontrola gospodarki odpadami

1

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

 


Wydarzenia z dn. 02.02.2008r.


* W dniu 02.02.2008r. zarejestrowano 38 zdarzenia i wnioski o pomoc lub
interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach :
* W godz. nocnych, w związku z powtarzającymi się zakłóceniami ładu i
porządku w ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Krakowskiej 80,
oddelegowano tam 1 strażnika. W w/w porze z placówki skorzystały 28 osób.


Współpraca z policją.


* W godz. nocnych, w ramach akcji * Razem Bezpieczniej * oddelegowano 1
strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Komisariatu I Policji , celem
pełnienia wspólnej służby patrolowej w rejonie w/w komisariatu.
Ważniejsze wydarzenia


ok.godz.20.20 strażnicy patrolujący rejon Starego Rynku podjęli interwencję
do nieletniego, kopiącego w budkę pracowników opiekujących się ślizgawką.
Poniewaz od nieletniego wyczuto woń alkoholu, został on doprowadzony do
miejsca zamieszkania i przekazany pod opiekę rodziców. Z uwagi na działanie
pod wpływem alkoholu, sporządzono notatkę informacyjną do Policyjnej Izby
Dziecka.Dyżurny Straży Miejskiej
Ważniejsze wydarzenia z dnia 22.02.2005r.

*W dniu 22.02.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 23 telefoniczne zgłoszenia, z wnioskiem, o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (13) i porządkowych (10 ).

Bezpieczna Częstochowa
*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono :
- 25 kontroli terenów szkół, 2
- 1 kontroli terenów placów zabaw,
- 184 kontrole terenów parkingów osiedlowych i innych miejsc zagrożonych, w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Współpraca z Policją
*W ciągu minionej doby do współpracy w Policyjnych Rejonach Stałej Obecności oddelegowano czterech strażników do I i III Komisariatu Policji.

Czystość i porządek
*Na I i II zmianie realizowano przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod kątem wytycznych regulaminu "AKCJA ZIMA". Skontrolowano 26 posesji i obiektów publicznych.
W wyniku podjętych działań zastosowano następujące sankcje:
- pouczono 11 osób,
- ukarano mandatem karnym 3 osoby,
- skierowano 1 wniosek do Sądu,
- wystawiono 6 zobowiązań porządkowych do usunięcia nieprawidłowości.

*Zgodnie w wytycznymi Regulaminu AKCJI ZIMA na bieżąco utrzymywano łączność z dyspozytorami MZO SITA przekazując informacje dotyczące nieprawidłowego stanu zimowego utrzymania nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta.

*Do Miejskiego Zarządu Dróg przekazano dwie uwagi porządkowe dotyczące uchybień sprawności urządzeń publicznych i czystości na terenie miasta.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 3 osoby dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Osoby bezdomne
*W ciągu minionej doby dokonano 10 kontroli miejsc w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. Przebywające tam osoby odmawiały udzielenia im noclegu w schronisku.

Dyżurny Straży Miejskiej

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 10.02.2009r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

126


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

30

Kontrole placów zabaw

41

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

29

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

16

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

6

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

22

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

51

Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i Uwagi i interwencje dot. stanu dróg i chodników

7

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami/ Akcja -Zima


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 10.02.2009r.

 

* W dniu 10.02.2009 r. zarejestrowano 35 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach: uciążliwości ze strony osób bezdomnych (5), osób leżących w miejscach publicznych na terenie miasta (5), zakłóceń porządku i spokoju (11), w sprawach zwierząt (4), w sprawach parkowania lub innych zdarzeń na drogach (2), awarii (3),

spraw porządkowych (2), w sprawach zwierząt (4), osób poszukiwanych (1), oraz w sprawie rozboju (2)

 

Współpraca z Policją

 

* W godz. popołudniowych oddelegowano 1 strażnika do współpracy z funkcjonariuszem Komisariatu II Policji celem pełnienia wspólnej służby prewencyjnej w rejonie działań w/w. jednostki.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Ok. godz. 11.50 wezwano patrol policji drogowej na ul. Rolniczą , gdzie podczas rutynowej kontroli dokumentów kierowcy popełniającego wykroczenie drogowe , ujawniono brak prawa jazdy , dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC. Kierujący w trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających wsiadł do pojazdu i gwałtownie odjechał z miejsca zdarzenia. Sprawę , w formie notatki urzędowej przekazano Sekcji Ruchu Drogowego KMP.

 

* Ok. godz. 16.30 na ul. Krakowskiej, ujęto 48 letniego Adama H. , poszukiwanego przez Komisariat IV Policji. Mężczyznę przekazano w/w jednostce.

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

Częstochowa dnia 05.12.2009r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

95


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

33

Kontrole placów zabaw

28

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

21

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

12

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

5

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

23

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

32

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

12

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


  

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 05.12.2009r


 

W dn. 05.12. 2009 r służbę na terenie miasta pełniło 33 strażników. Zarejestrowano 41 zdarzeń i wniosków o interwencje , które załatwiono w trybie bieżącym bądź przekazano do dalszej realizacji. Zdarzenia i wnioski o interwencje dotyczyły spraw zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (22), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (5) osób bezdomnych (5) , spraw porządkowych (2) zwierząt (5) awarii (4), oraz zdarzeń drogowych (12).


 

W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 7 zdarzenia dotyczące m.in. zakł. spokoju (3), spożywania alkoholu (1),osób leżących (2)  osób nietrzeźwych (1).

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia. 16.07.2008r.


 

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

56


 

Kontrole dworców , placów i skwerów31

28

Kontrole placów zabaw

17

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami, dyskoteki.


 


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

2

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 


 


 


 


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

25

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

12

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

14

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

6

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


  


 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 16.07.2008r.

 

 

W dniu 16.07.2008r. zarejestrowano 42 zdarzenia i wnioski o pomoc lub interwencję w sprawach m.in. osób leżących w miejscach publicznych (5), w sprawie osób bezdomnych (3), osób zaginionych (1) , spraw porządkowych (2), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (20), w sprawie zwierząt (5), porządku drogowego (4), w sprawie zieleni (1) oraz w sprawie awarii (1)

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* W godz. popołudniowych oddelegowano 2 strażników do współpracy z VI komisariatem Policji . W wyniku wspólnych działań ok. Godz. 17:00 w rejonie ul. Rakowskiej 12 , zatrzymano 36-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary aresztu . ww. Mężczyznę przekazano do VI Komisariatu Policji.

 

* Ok. godz. 13.20 na terenie Promenady im. Niemena, ujęto mężczyznę , który będąc w stanie nietrzeźwości 1,22mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu strzelał z wiatrów i w różne kierunki stwarzając potencjalne zagrożenie dla osób spacerujących. Mężczyznę dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, gdzie pozostawiono do dyspozycji V Komisariatu Policji w Częstochowie.

 

* Minionej doby jedną osobę ,która wymagała opieki medycznej, przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 


Wydarzenia z dn. 16.07.2007r

 

W dniu 16.07.2007r zarejestrowano 55 zgłoszeń z prośbami o pomoc i interwencję m.in. w sprawach :uciążliwości ze strony osób bezdomnych ( 4 ), zakłócenia porządku publicznego (19), osób o nieustalonym stanie leżących w miejscach publicznych ( 8), w sprawie wykroczeń w ruchu drogowym ( 6 ), w sprawach porządkowych ( 7 ), niedopełnienia obowiązków przez właścicieli zwierząt ( 3 ). spalania nieczystości i zadymienia powietrza ( 7 )

* W godz. dopołudniowych zabezpieczano ład i porządek w terenie podjasnogórskim , podczas odbywającego się tam Odpustu Matki Bożej Szkaplerznej

 

 

Współpraca z Policją

* Minionej doby oddelegowano 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszem I Komisariatu Policji, celem pełnienia służby w rejonie podjasnogórskim

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Zbigniew Wójcik


Wydarzenia z dn. 03.11. 2007r


W dniu 03.11. 2007r zarejestrowano 38 zdarzeń i wniosków o pomoc lub
interwencję m.in. w sprawach: uciążliwych osób bezdomnych (1),
nieprawidłowego parkowania (5), handlu (1), spraw porządkowych (57,
zakłócenia porządku publicznego (12), osób o nieustalonym stanie leżących w
miejscach publicznych (6), zwierząt (5).
Dyżurny Straży Miejskiej

Ważniejsze wydarzenia z dnia 09.04.2005r.

*W dniu 09.04.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 34 telefonicznych zgłoszeń, z wnioskiem o pomoc i interwencję, w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (21), porządkowych (11) oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów (2).

Czystość i porządek
*Realizując przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skontrolowano 4 posesje. W wyniku podjętych działań pouczono 1 osobę.

Bezpieczna Częstochowa
*W ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono:
- 25 kontroli terenów szkół,
- 55 kontroli placów zabaw,
- 214 kontroli parkingów osiedlowych,
w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Osoby nietrzeźwe
*Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dowieziono 5 osób do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Współpraca z Policją
*Do bieżącej współpracy z lokalnymi jednostkami Policji oddelegowano 2 strażników, którzy pełnili wspólną służbę patrolową z funkcjonariuszami I Komisariatu Policji w tzw. Rejonach Stałej Obecności. W trakcie służby nie odnotowano poważniejszych przypadków zakłócania porządku i ładu.

Inne wydarzenia z dnia 9.04.2005r.

*W godzinach 10:30-13:00 na cmentarzu Kule, wystawiono poczet sztandarowy w związku z uroczystością upamiętniającą 65 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

*Ok. 13:35 w rejonie skrzyżowania ul. 11-go Listopada i ul. Jagiellońskiej doszło do wypadku drogowego, gdzie poszkodowanym był pasażer. Na miejsce wezwano Pogotowie Ratunkowe i SRD KMP oraz wezwano Straż Pożarną celem utylizacji plamy wycieku oleju.

*Ok. 16:32 na wniosek wychowawcy interweniowano w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Legionów 58, gdzie 13 - letni wychowanek Ośrodka, będąc w stanie nietrzeźwym zachowywał się agresywnie. Nieletniego w obecności wychowawcy przekazano do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Sprawę przekazano Policyjnej Izbie Dziecka Sekcji Prewencji KMP.

*Ok. godz. 21:00 w rejonie ul. Piłsudskiego wychowawca domu Dziecka we Wrzosowej, wskazał 14- letniego chłopca, który przed tygodniem samowolnie oddalił się z wyżej wymienionego ośrodka. Nieletniego ujęto, a następnie przekazano pod opiekę wychowawcy. O zaistniałej sytuacji poinformowano podległy Komisariat Policji.

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 31.07.2005r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 26 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (21), spraw porządkowych (4), nieprawidłowego parkowania (1).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 10 kontroli terenów szkół i przedszkoli, 57 kontroli placów zabaw, 92 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Czystość i porządek

*Minionej doby przekazano sześć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta..
MZD (2) WOŚ (1) SITA(2) AKWA(1).


Współpraca z Policją

*Dwukrotnie w ciągu minionej doby udzielano pomocy policji w realizacji interwencji zgłoszonych w/w służbie przez mieszkańców miasta.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.


Ważniejsze wydarzenia

*Około godz.11.20 w rejonie podjasnogórskim ujęto dwie kobiety, które prowadziły publiczną zbiórkę ofiar bez wymaganego zezwolenia. Wobec kobiet skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

*Około godz.17.05 w rejonie ul.Łódzkiej wspólnie z funkcjonariuszami Policji ujęto mężczyznę, który w dniu 30.07.2005 dokonał wymuszenia rozbójniczego na 19 letnim mężczyźnie.

*Około godz.18.10 w rejonie ul.Krakowskiej 80 podjęto czynności wobec dwóch mężczyzn, którzy jak wynikało ze zgłoszenia posiadają przy sobie dokumenty innej osoby. W trakcie prowadzenia czynności potwierdzono fakt w/w zgłoszenia. W związku z powyższym osoby przekazano na IV Komisariat Policji.

*Około godz. 23.50 w rejonie ul.Wierzbowej podjęto interwencję wobec leżącego nietrzeźwego mężczyzny, który jak wynikało ze zgłoszenia mógł zostać pobity. Do osoby wezwano Pogotowie Ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala. Całość sprawy przekazano funkcjonariuszom II Komisariatu Policji.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
 

Wydarzenia z dn. 31.08.2007r

W dniu 31.08.2007r zarejestrowano 40 zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję m.in. zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (15), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (8) osób bezdomnych ( 7 ), spraw porządkowych (4), porządku drogowego (3) psów bez nadzoru (2), oraz awarii (1).

 

* W godzinach popołudniowych wraz z prze4dstawicielami władz miasta uczestniczono we mszy na Jasnej Górze w związku z 27 rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych. Straż Miejska wystawiła poczet sztandarowy

* W dniu dzisiejszym , równolegle z funkcjonariuszami policji przeprowadzono na terenie miasta cykliczną akcję pod kryptonimem NURD ( pieszy ).

 

Dyżurny Straży Miejskiej

insp. Bogusław Mraz

 

 


*W dniu 30.01.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 40 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (15), spraw porządkowych (14), w tym 12 dotyczących śliskości chodników, nieprawidłowego parkowania (7), osób bezdomnych (3), bezpańskich psów (1).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 18 obiektów oraz zrekontrolowano 3 wydane wcześniej zalecenia. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima, w ich wyniku pouczono 9 osób oraz sporządzono 5 wniosków o ukaranie winnych przed Sądem Grodzkim.

*Minionej doby przekazano dziewięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: SITA -2, MZD -4, ZGM -2, MPK -1; uwagi dotyczyły nieodsniezonych terenów należących do w/w instytucji.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 6 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań, 1 osobę ukarano mandatami karnymi, 5 osób pouczono.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 19 kontroli terenów szkół, 22 kontrole placów zabaw oraz 134 kontrole terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 3 osoby.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 24 kontrole miejsc gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem, w wyniku podjętych kontroli, 2 osoby nietrzeźwe dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, 5 osób dowieziono do ogrzewalni, 2 osoby (kobiety) dowieźono do schroniska dla kobiet. W godzinach nocnych przebywały w ogrzewalni przy ul.Krakowskiej 44 osoby.


Ważniejsze wydarzenia

*Ok. godz. 15:15 interweniowano w jednym ze sklepów przy ul.Piłsudskiego, gdzie obsługa placówki handlowej zatrzymała 30 letniego Arkadiusza G., podejrzanego o kradzież artykułów spożywczych na łączną kwotę ok. 60 PLN. Mężczyznę przekazano Komisariatowi IV Policji celem prowadzenia dalszych czynności służbowych.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 14.09.2007r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

25

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

11

Kontrole placów zabaw

3

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

21

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

18

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

25

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

16

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

Wydarzenia z dn. 14.09.2007r

 

W dniu 14.09.2007r zarejestrowano 40 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (9), osób o nieustalonym stanie, leżących w miejscach publicznych (4) osób bezdomnych ( 5 ), porządku drogowego (6) spraw porządkowych (7) zwierząt bez nadzoru (5) , handlu bez zezwolenia (1) oraz awarii(3).

 

Współpraca z Policją

 

* Minionej doby oddelegowano 2 strażników do współpracy z funkcjonariuszami V Komisariatu Policji oraz oddelegowano 2 strażników do współpracy z VI Komisariatem policji, celem pełnienia służby w wyznaczonych rejonach służbowych . W trakcie działań nie odnotowano poważniejszych form naruszenia po ządku i ładu.

 

Ważniejsze wydarzenia

 

* Ok. godz. 11:40 w rej. al. NMP 22 podjęto interwencję wobec nietrzeźwego mężczyzny śpiącego w bramie posesji. Osobę dowieziono do Izby Wytrzeźwień OPOPA, a w toku dalszych czynności służbowych ustalono, iż 57 letni Józef M. , jest poszukiwany przez Komisariat II Policji.Mężczyznę pozostawiono do dyspozycji w/w jednostki.

 

* Minionej doby dwukrotnie wzywano zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego do osób wymagających opieki lekarskiej.W obu przypadkach osoby zabrano do szpitala.

 

* Ok. godz. 2.50 interweniowano na terenie jednej z posesji przy ul.Garibaldiego , gdzie z zamkniętych pomieszczeń po byłej siłowni dochodziły odgłosy libacji alkoholowej , odgłosy rozmów prowadzonych przez osoby bardzo młode , wręcz nieletnie.

Na miejscu zastano 7 osób ( 6 nieletnich ) które nie potrafiły wyjaśnić sensownego powodu przebywania w tych pomieszczeniach , których wygląd wskazywał iż znajdują się pod wpływem alkoholu.

Podczas pobieżnej lustracji lokalu znaleziono torbę reklamową wypełnioną opakowaniami farmaceutyków niewiadomego pochodzenia. Uczestników zdarzenia poddano w siedzibie SM badaniu na zawartośc alkoholu w wydychanym powietrzu a następnie po wykonaniu czynności przewidzianych procedurą postępowania ,odwieziono do miejsc zamieszkania i oddano pod opiekę rodziców bądź opiekunów. Całość sprawy przekazano do dalszej realizacji Komisariatowi IV Policji oraz Izbie Dziecka Sekcji Prewencji KMP.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

insp. Bogusław Mraz


Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy w Straży Miejskiej w Częstochowie

Referent w Oddziale Organizacyjno – Prawnym Straży Miejskiej w Częstochowie


1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy oferty przesłało 6 kandydatek spełniających wymogi formalne.


2. Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji – Komendant Artur Hołubiczko,
Członek – Naczelnik Oddziału Organizacyjno Prawnego Elżbieta Organa,
Członek – Inspektor specjalista ds. psychologicznych Ireneusz Pyzik


3. Po dokonaniu analizy dokumentów zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 7 listopada 2005 r. wybrano następujące kandydatki uszeregowane według spełniania przez nie kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania, Liczba punktów
1. Nowakowska Wioletta Kłomnice 28
2. Nowicka Jolanta Częstochowa 19
3. Kowalska Izabela Częstochowa 17
4. Wewiór Małgorzata Częstochowa 14
5. Knapczyk Agnieszka Częstochowa 14


4. Zastosowano metodę naboru:

punktowa – w skali od 0 do 10.


5. Uzasadnienie wyboru:

Trzyletni staż pracy na stanowisku referenta w administracji samorządowej oraz wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe (administracja) zadecydowały, iż Pani Wioletta Nowakowska została zatrudniona na stanowisku referenta w Oddziale Organizacyjno – Prawnym w Straży Miejskiej w Częstochowie.


Protokół sporządziła
30.01.2006 r., Elżbieta Organa

Zatwierdził
KomendantStraży Miejskiej w Częstochowie
mgr Artur Hołubiczko


Podpisy członków komisji:
Artur Hołubiczko
Elżbieta Organa
Ireneusz Pyzik

 

 

Wydarzenia z dn. 29.06.2009 r.

 

* W dniu 29.06.2009 r. zarejestrowano 31 zdarzeń i wniosków o interwencje w sprawach m.in.: zakłócaniu porządku i spokoju, osób nietrzeźwych oraz spożywania alkoholu (13), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (11), spraw porządkowych (3), w sprawie zwierząt (2), osób bezdomnych (1) oraz zdarzeń drogowych (1).

 

* W ciągu minionej doby za pośrednictwem monitoringu wizyjnego miasta ujawniono 5 zdarzeń dotyczących m.in. , spożywania alkoholu w miejscach publicznych (3), osób leżących w niewiadomym stanie w miejscach publicznych (2).

 

Ważniejsze wydarzenia

 

*Ok. godz. 19.00 na ul.Bór, uniemożliwiono dalszą jazdę rowerem 27 letniemu Sławomirowi K. , który kilka minut wcześniej spożywał alkohol przy pobliskim sklepie. Mężczyznę przebadano na urządzeniu typu Alkometr ( 032 mg/l ) a całość sprawy przekazano Komisariatowi II Policji.

 

 

 

 

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

insp. Bogusław Mraz

 

 

 


lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

25


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

8

Kontrole placów zabaw

2

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

6

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

6

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

2

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

2

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami

13

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010


 

Częstochowa dnia 30.08.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

10


 

Kontrole dworców , placów i skwerów

15

Kontrole placów zabaw


 

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów


 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół


 

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami


 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)


 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych


 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA


 

Wystąpienia i współpraca z MOPS


 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu


 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

6

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji


 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści


 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

2

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

4

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników


 

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia


 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)


 

Kontrola gospodarki odpadami


 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty


 


 


 

 

 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z dn. 30.08.2008r

 

* W dniu 30.08.2008 r. Zarejestrowano 32 zdarzenia i wnioski o interwencje w sprawie: zakłóceń porządku i spokoju (13) osób leżących w miejscach publicznych (9) ,osób bezdomnych (1), drogowych (3), porządkowych(2), awarii (2), oraz zwierząt (2)

 

Ważniejsze wydarzenia

W ciągu minionej doby strażnicy mi jscy zabezpieczali imprezy związane obchodami

XVI dni Częstochowy.. W trakcie imprez nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

 

Dyżurny Straży Miejskiej

 

 

 

 

 

Karta realizacji programu Bezpieczna Częstochowa 2007-2010

 

Częstochowa dnia 16.03.2008r

lp

Katalog

Rodzaj działań

ilość

1

Zabezpieczenie mienia i porządku publicznego

Kontrole parkingów osiedlowych

56

 

Kontrole dworców , placów i skwerów

19

Kontrole placów zabaw

15

Ujawnianie włamań do pojazdów i obiektów

 

2

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Kontrole prewencyjne terenów szkół

12

Prelekcje , pogadanki ,spotkania z uczniami i

rodzicami

 

Kontrola przestrzegania obowiązku szkolnego

(wagarowicze)

 

3

Patologie wśród osób bezdomnych

Kontrole miejsc pobytu osób bezdomnych

 

Nadużywanie alkoholu – doprowadzenia do OPOPA

1

Wystąpienia i współpraca z MOPS

 

4

Ochrona porządku publicznego

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu

 

Nietrzeźwi doprowadzeni do OPOPA

2

Interwencje wobec nieletnich w stanie nietrzeźwym

 1. doprowadzeni do OPOPA

 2. przekazani opiekunom

 3. wystąpienia i informacje do Policji

 

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

 1. nietrzeźwi kierujący pojazdami silnikowymi

 2. nietrzeźwi kierujący jednośladami (motocykliści i rowerzyści

 

5

Porządek i czystość na terenie miasta

Czyste miasto – uwagi porządkowe

16

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

6

Uwagi i interwencje dot.stanu dróg i chodników

4

Kontrole placów zabaw pod kątem stanu technicznego wyposażenia

 

Ujawnianie dzikich wysypisk (w tym ujawniono sprawców)

 

Kontrola gospodarki odpadami

 

Wraki pojazdów:

 1. ujawniono

 2. usunięto

 3. zobowiązano do usunięcia inne podmioty

 

 

 

 

 

Wydarzenia z dn 16.03.2008r.

* W dniu 16.03.2008r. Zarejestrowano 36 zdarzeń i wniosków o pomoc lub interwencję m.in. w sprawach m.in. w sprawach :osób bezdomnych (4), osób leżących w miejscach publicznych (5), zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej (11), wykroczeń drogowych (7), awarii (4), spraw porządkowych (5).Dyżurny Straży Miejskiej 

*W dniu 16..03.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 46 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (15), spraw porządkowych (10), nieprawidłowego parkowania (6), osób bezdomnych(9), psów bez nadzoru (4) oraz martwych ptaków (2).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 7 obiektów, dokonano także 1 rekontroli. Kontrole dotyczyły głównie spraw porządkowych, a w ich wyniku 1 osobę odpowiedzialną za porządek pouczono, skierowano również 5 wniosków do sądu.

*Minionej doby przekazano dziesięć uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta MZD (1), Sygnalizacja świetlna (2),CZK (3), Zakład Energ. (1), TPSA (2).


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 26 kontroli terenów szkół, 2 kontrole placów zabaw oraz 101 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa do przeciwdziałania w nieprawidłowości w parkowaniu zastosowała 3 blokady na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych działań, 2 osoby ukarano mandatami karnymi, natomiast jedną pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 7 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 24 kontrole miejsc, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem w wyniku podjętych kontroli 2 osoby umieszczono w Izbie Wytrzeźwień OPOPA, 5 osób dowieziono do ogrzewalni. W godzinach nocnych przebywało w niej 33 osoby.


Współpraca z policją

*W godz.między 7:00 a 15:00 oddelegowano 3 strażników do współpracy z funkcjonariuszami Policji Drogowej w ramach akcji pod kryptonimem "Sygnalizator".


Ważniejsze zdarzenia

*O godz.11:50 otrzymano alarmujący sygnał od mieszkańca Częstochowy o agresywnym psie rasy rottweiler, atakującym dzieci w rejonie ul. Konwaliowej. Na miejscu zdarzenia ustalono iż błąkający się po okolicy pies rzucił się na 10-letniego chłopca wracającego ze szkoły i zaczął szarpać jego nogę. Zaalarmowani mieszkańcy odpędzili zwierzę. Niezwłocznie na miejsce wezwano pracowników schroniska dla zwierząt, którzy psa odłowili i zabrali do w/w placówki przy ul. Gilowej. Szczęśliwym trafem nie doszło do pokąsania nieletniego - niemniej jednak z chwilą ujawnienia właściciela - w przedmiotowej sprawie sporządzony zostanie wniosek o ukaranie przed Sądem Grodzkim

*W godz.od 14:50 do 15:40 na pl. Biegańskiego zabezpieczano pikietę " Wolność i Pokój dla Białorusi". W trakcie pikiety nie odnotowano zakłóceń porządku publicznego.

*Około godz. 16:43 w ramach współdziałania w systemie CPR, uczestniczono w zabezpieczeniu akcji ratowniczo-gaśniczej prowadzonej przez Straż Pożarną na terenie budynku przy ul. Katedralnej 9. Według wstępnie pozyskanych informacji, poszkodowana mieszkanka ( z objawami zaczadzenia) trafiła na obserwację do szpitala przy ul. Mirowskiej. Przewidziane dla Straży Miejskiej czynności zakończono o godz. 17:31. Ciąg dalszy ustaleń w sprawie poprowadzi IV Komisariat Policji w Częstochowie.


Dyżurny Straży Miejskiej w Częstochowie
Ważniejsze wydarzenia z dnia 31.01.2005r.

* W dniu 31.01.2005 r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 26 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o pomoc i interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego ( 15), parkowania pojazdów (3) oraz spraw porządkowych (3).

Bezpieczna Częstochowa
* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 30 kontroli terenów szkół, 30 kontroli terenów placów zabaw, oraz 97 kontroli terenów parkingów osiedlowych, oraz innych miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku publicznego.

Czystość i porządek
* W dniu dzisiejszym realizowane zadania związane z egzekwowaniem przepisów ustawy " O utrzymaniu porządku i czystości w gminach " koncentrowanie głównie na kontroli przestrzegania regulaminu "AKCJA ZIMA". Skontrolowano 76 posesji i obiektów publicznych, przeprowadzono również 3 rekontrole wydanych w minionym okresie zaleceń. W efekcie działań wystawiono 2 zalecenia porządkowe, pouczono 18 administratorów obiektów, w jednym przypadku sporządzono dokumentację do wniosku o ukaranie winnego przez Sąd Grodzki.

Osoby nietrzeźwe
* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" dowieziono do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 6 osób.

Osoby bezdomne
* W ciągu minionej doby dokonano 19 kontroli miejsc w których w/g zgłoszeń mieszkańców miasta oraz własnego rozeznania przebywają osoby bezdomne. Napotkane osoby pouczono , nie wyraziły chęci udzielenia sobie jakiejkolwiek pomocy. W jednym przypadku (z uwagi na stan zdrowia) bezdomnego przekazano pod opiekę zespołowi Pogotowia Ratunkowego, a także w jednym przypadku z uwagi na stan nietrzeźwości - mężczyznę umieszczono w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi.

Ważniejsze wydarzenia
*31 stycznia 2005 ok.godz.15:15 70 w jednym z punktów handlowych przy ul. Wierzbowej ujawniono sprzedaż alkoholu z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Informację o powyższym przypadku przekazano do wiadomości II Komisariatu Policji.

* 31 stycznia 2005 ok.godz.17:45 strażnicy patrolujący teren al.Wolności, zauważyli przy placu Rady Europy dwóch mężczyzn szarpiących młodego chłopaka. Napastników obezwładniono, a następnie z uwagi na informację od poszkodowanego, iż ujęci poprzez szarpanie oraz groźby żądali od niego pieniędzy - dowieziono do I Komisariatu Policji, gdzie sprawę przekazano.

Dyżurny Straży Miejskiej
* W dniu 29.07.2006 r. od mieszkańców miasta przyjęto 36 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in., zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej (24 ), spraw porządkowych (3), nieprawidłowego parkowania (1 ), awarii ( 8 ).

,,Bezpieczna Częstochowa"

* W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości przeprowadzono 20 kontrole terenów szkół , 26 kontroli placów zabaw, oraz 95 kontroli parkingów oraz miejsc zagrożonych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji , wandalizmu, kradzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego.

,,Osoby nietrzeźwe"

* Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 4 osoby.

Ważniejsze wydarzenia

* ok.godz. 16:10 odebrano zawiadomienie, że w głównej alejce parku Staszica opodal fontanny leży mężczyzna. Na miejscu zastano ok. 50-letniego, nieprzytomnego mężczyznę . Wezwany na miejsce lekarz zespołu Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon mężczyzny . Sprawę przekazano funkcjonariuszom I Komisariatu Policji .

Dyżurny Straży Miejskiej
*W dniu 20.02.2006r. od mieszkańców miasta przyjęto ogółem 27 telefonicznych zgłoszeń z wnioskiem o interwencję w sprawach dotyczących m.in. zakłócania porządku publicznego (8), spraw porządkowych związanych z Akcją Zima (5), osób bezdomnych (8), nieprawidłowego parkowania (2)oraz zgłoszonych awarii (4).


Czystość i porządek

*Realizując przepisy ustawy "O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" skontrolowano 4 obiekty. Kontrole dotyczyły głównie Akcji Zima. W wyniku podjętych działań 2 osoby pouczono, w jednym przypadku osobę ukarano mandatem karnym.

*Minionej doby przekazano piętnaście uwag porządkowych firmom i instytucjom odpowiedzialnym za czystość i sprawność urządzeń publicznych na terenie miasta: MZD -13, TPSA -1, Gazownia -1.


Bezpieczna Częstochowa

*W ciągu minionej doby, w ramach bieżących działań w sprawie miejskiego programu zapobiegania przestępczości, przeprowadzono 10 kontroli terenów szkół oraz 96 kontroli terenów parkingów osiedlowych w celu przeciwdziałania aktom dewastacji, kradzieży etc.

*W dniu dzisiejszym na terenie miasta grupa zadaniowa d/s przeciwdziałania nieprawidłowościom w parkowaniu, zastosowała 10 blokad na koła samochodów parkujących w miejscach niedozwolonych. Ogółem, w wyniku podjętych interwencji, 8 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi oraz 2 osoby pouczono.


Osoby nietrzeźwe

*Realizując przepisy ustawy "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" ogółem dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 12 osób.


Osoby bezdomne

*W ciągu minionej doby dokonano 9 kontroli miejsc, gdzie mogły przebywać osoby bezdomne. Ogółem, w wyniku podjętych kontroli, 3 osoby nietrzeźwe dowieziono do Izby Wytrzeźwień Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. W godzinach nocnych przebywało w ogrzewalni 20 osób.


Współpraca z Policją

*W ciągu minionej doby do współpracy w Policyjnych rejonach Stałej Obecności oddelegowano 2 strażników do II Komisariatu Policji.


Ważniejsze wydarzenia

*W godzinach dopołudniowych współpracowano z pracownikami Działu Pomocy Dziecku, Rodzinie oraz Pomocy Instytucjonalnej MOPS-u, przy dowozie dwojga nieletnich do Pogotowia Opiekuńczego przy ul.Legionów.

*Ok. godz.13:00 wezwano patrol policji drogowej na ul.Rolniczą, gdzie podczas rutynowej kontroli dokumentów kierowcy, ujawniono fakt nieważnych badań technicznych jego pojazdu m-ki Volkswagen - sprawę przekazano.

*Ok. godz.13:05 wezwano Pogotowie Gazowe oraz sekcję chemiczną Państwowej Straży Pożarnej w Al.Pokoju 5, gdzie ze studzienki kanalizacyjnej wydobywał się nieznany gaz. Przybyłe na miejsce zdarzenia ekipy skonstatowały, iż awaria związana jest ze zwarciem przewodów energetycznych użytkowanych przez MPK do zasilania trakcji tramwajowej. Sprawę awarii przekazano przybyłej na miejsce ekipie naprawczej.


Dyżurny Strązy Miejskiej w Częstochowie