artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO Z BRAKU OFERT-

Przedmiot zamówienia w zakresie ZADANIA Nr 1

 

Zakup oleju napędowego ON do pojazdów Straży Miejskiej w Częstochowie oraz generatora prądotwórczego stanowiącego własność Straży Miejskiej w Częstochowie spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441) zgodnego z normą PN-EN 590+A1:2011 w ilości około 19 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 09134100-8 Olej napędowy

 

Przedmiot zamówienia Wspólnego zakresie ZADANIA Nr 2

 

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Straży Miejskiej w Częstochowie zgodnego z polską normą PN-C96024:2011 lub normą równoważną na olej opałowy L1 (produkt powinien posiadać co najmniej własności określone wg normy DIN 51603) w ilości około 20 000 litrów sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 09135100-5 olej opałowy

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 2.

Pełna treść OGŁOSZENIA wraz ze SPECYFIKACJĄ do pobrania w postaci załączników ponizej: