artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawie dwóch samochodów osobowych - ROZSTRZYGNIĘTO.

Nasz znak: SM-OOP.261.2.5.2015
Data: 12.08.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.

Numer ogłoszenia: 206298 - 2015;
data zamieszczenia: 12.08.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
[v]zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192.
• Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych typu hatchback -5 drzwi, silnik benzynowy (tej samej marki, modelu i typu) na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie. Każdy z pojazdów ma mieć możliwość przewozu 5-ciu osób.
II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

(...)

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA  ORAZ SIWZ - DO POBRANIA PONIŻEJ W POSTACI SKANÓW PDF:

Dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: