artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.

 

Nasz znak: SM-OOP.261.2.7.2015

Data: 22.12.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakup i dostawa paliw ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie.

Numer ogłoszenia: 350270 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: strazmiejska.bip.czestochowa.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa paliw ciekłych na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA  ORAZ SIWZ - DO POBRANIA PONIŻEJ W POSTACI SKANÓW PDF: