artykuł nr 1

Zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej PB 95

Paliwa - Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Data: 12.11.2020 r.

Nasz znak: SM-OOP.261.2.6.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
na zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej PB 95
na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie
na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 późn. zm.)

 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Straż Miejska w Częstochowie
Adres Zamawiającego: ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa
Kod Miejscowość: 42-202 Częstochowa
Telefon: /34/ 367-13-44
Faks: /34/ 368-31-93
Adres strony internetowej: strazmiejska.bip.czestochowa.pl
Adres poczty elektronicznej: mirasiak@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Zakup oleju napędowego ON do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Częstochowie oraz do generatora prądotwórczego stanowiącego własność Straży Miejskiej w Częstochowie spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zgodnego z normą PN-EN 590, w łącznej ilości około 13 500 litrów, sukcesywnie przez okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
b) Zakup paliwa benzyny bezołowiowej PB 95 do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Częstochowie spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zgodnego z polską normą PN-EN 228, w łącznej ilości około 6 500 litrów, sukcesywnie przez okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zakup paliw odbywać się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie paliw do zbiorników pojazdów samochodowych lub kanistrów na stacji paliw. Podane szacunkowe ilości mogą ulec zmianie zależnie od potrzeb Zamawiającego, a także od warunków pogodowych i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na ilość zużytego paliwa. Zmiana ilości zakupionego paliwa nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej odpłatności z tytułu realizacji
zamówienia.

 

3. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualną
koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne, w zakresie
obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem.

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):
1. przesłać na adres: Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska
80 bl. 3, 42-200 Częstochowa
(w przypadku wyboru tej formy przekazania
oferty, datą doręczenia będzie data wpływu do kancelarii Straży Miejskiej
w Częstochowie).
3. w wersji elektronicznej na email: mirasiak@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20.11.2020 r. do godz. 15.00
Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

5. Warunki niezbędne, jakie musi spełniać oferent:

  • punkty sprzedaży oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej muszą być zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Częstochowy – Załącznik Nr 1;
  • możliwość tankowania oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – Załącznik Nr 1;
  • podpisane oświadczenie o posiadaniu ważnej koncesji – Załącznik Nr 1.

 

6. Kryteria oceny ofert.

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie całkowita cena brutto zaoferowana
w Formularzu cenowym za całość przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2.

 

7. Załączniki do oferty.

  • oświadczenie – Załącznik Nr 1
  • formularz cenowy – Załącznik Nr 2...

(...)

Pełna treść ogłoszenia z załącznikiem do pobrania poniżej w postaci pliku tekstowgo w formacie PDF...