artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE - kompensacja mocy biernej pojemnościowej. - ROZWIĄZANE

Częstochowa, dnia 21.01.2021 r.

SM-OOP.261.2.1.2021  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - DODANO INFORMACJĘ Z OTWARCIA

 

 

1. Zamawiający:

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE.

zaprasza do udziału w postępowaniu na:

"ZAKUP I MONTAŻ KOMPENSATORA MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ DO BUDYNKU STRAŻY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE"

2. Przedmiot zamówienia obejmuje

 - wykonanie pomiarów, dobór oraz dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia do automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla budynku STRAŻY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE przy ul. Krakowskiej 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa. Urządzenie musi zapewnić uzyskanie efektu obniżenia opłat za energię bierną pojemnościową w wysokości minimum 90% w stosunku do kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na ww. obiekcie przed montażem urządzenia;

- dobór odpowiednich urządzeń w celu kompensacji niewykorzystanej mocy biernej pojemnościowej musi być poprzedzony pomiarami oraz analizą strat z tytułu mocy biernej pojemnościowej wykazanej na fakturach z Zakładu Energetycznego;

- wykonanie prób, badań oraz niezbędnych pomiarów potwierdzających prawidłową pracę i zachowanie wymaganych norm bezpieczeństwa oraz zamontowanych urządzeń i wykonanej instalacji.

W celu ustalenia wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie.

Osobami do kontaktu w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej są:

  Elżbieta Organa – Naczelnik Oddziału Organizacyjno – Prawnego, tel. 698-636-215

3.   Termin realizacji zamówienia / umowy – 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

4.   Okres gwarancji - 24 miesiące.

5.   Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Cena - waga 100 %.

6. Termin składania ofert – do 15 lutego 2021 r. 

7.   Termin otwarcia ofert – 17 lutego 2021 r.

8.   Warunki płatności – przelew 14 dni od dnia zatwierdzonego protokołu odbioru.

9.   Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - Elżbieta Organa – Naczelnik Oddziału Organizacyjno – Prawnego.

 

10. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim

- ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa,

- ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: smiejska@czestochowa.um.gov.pl

12.  W załączeniu do zaproszenia przesyłamy - wzór umowy.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA  ORAZ POZOSTAŁE PLIKI - DO POBRANIA PONIŻEJ W POSTACI SKANÓW PDF: