artykuł nr 1

Zakup i dostawa paliw ciekłych oraz płynu AdBlue na potrzeby Straży Miejskiej w Częstochowie - WYBRANO OFERTĘ

Częstochowa, dnia 02.12.2021 r.

SM-OOP.261.1.1.2021

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 275 pkt 1, w trybie podstawowym bez negocjacji o wartość mniejszej niż progi unijne.

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu:
 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7a54a12-f170-42ad-806d-dabdd8d993d4
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna do pobrania poniżej: