artykuł nr 1

Rok 2021

 

Kontrole w roku 2021

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

29.04.2021r,

04.05.2021r.
-
07.05.2021r.,

10.05.2021 r.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Protokół
kontroli
2

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Częstochowie

09.12.2021 r.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dostępność środków dezynfekcyjnych, środków czyszczących i jednorazowych ręczników.

Protokół
kontroli
3.    
4.    
artykuł nr 2

Rok 2020

 

Kontrole w roku 2020

1.Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie

08.07.2020
-
17.07.2020

Przestrzeganie wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy (terminowość wypłaty wynagrodzeń za pracę)

Protokół
kontroli

Wystąpienie
pokontrolne

2    
3.    
4.    
artykuł nr 3

Rok 2019

 

Kontrole w roku 2019

1Wojewoda Śląski za pośrednictwem funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej  Policji w Katowicach.11.01.2018 r. - 18.01.2018 r. "Sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez strażników miejskich czynności służbowych w ramach uprawnień ustawowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o strażach gminnych w okresie od 01.01.2018 r. do dnia kontroli.
Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia  określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
2. Dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie do sądu wniosków o ukaranie."

Protokół
kontroli

 

Wystąpienie
pokontrolne

2

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie

30.04, 7.05, 10.05.2019 r.Przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy.

 

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

3.Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie09.08.2019r, 21.08.2019r, 30.08.2019r.Badanie okoliczności i przyczyn zbiorowego wypadku przy pracy, któremu ulegli pracownicy Straży Miejskiej w Częstochowie

Protokół kontroli

Nakaz

4.    
artykuł nr 4

Rok 2018

Lp.Nazwa podmiotu kontrolującegoOkres prowadzenia kontroliZakres tematyczny kontroliWyniki kontroli

Kontrole w roku 2018

1Archiwum Państwowe w Częstochowie.14.12.2018 r. - 14.12.2018 r. "Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Straży Miejskiej w Częstochowie: - kontrola materiałów archiwalnych wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacji niearchiwalnej powstałej i zgromadzonej w Straży Miejskiej w Częstochowie bez względu na miejsce i tytuł przechowywania  tych materiałów lub dokumentacji w zakresie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej."

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

2    

 

artykuł nr 5

Rok 2017

 

Lp. Nazwa podmiotu kontrolującego Okres prowadzenia kontroli Zakres tematyczny kontroli Wyniki kontroli

Kontrole w roku 2017

1 Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Oddział w Częstochowie. 23.06.2017 r. - 27.06.2017 r. "Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych." Wystąpienie pokontrolne
2  Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Oddział w Częstochowie.  08.09.2017 r. - 11.09.2017 r.  "Ocena wykonywania przez pracodawcę obowiązku rejestrowania wypadku przy pracy i sporządzania dokumentacji powypadkowej." Umorzenie postępowania
3        
4